• Tartalom
Oldalmenü

93/1989. (VIII. 22.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló, 1989. június 12-én aláírt Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodás kihirdetéséről

2014.09.05.

(A Megállapodás 1989. június 12-én az aláírással hatályba lépett.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság2 Kormánya és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség között kötött, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtott műszaki segítségről szóló Felülvizsgált Kiegészítő Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. § A Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

FELÜLVIZSGÁLT KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által Magyarországnak nyújtandó műszaki segítségről
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (továbbiakban Ügynökség) és a Magyar Népköztársaság3 Kormánya (továbbiakban Kormány) megkötik a jelen Megállapodást, amely alapján a Kormány műszaki segítségben részesül az Ügynökségtől vagy az Ügynökségen keresztül.
I. Cikk
Segítségnyújtási típusegyezmény
A Kormány és az Ügynökség alkalmazza a Kormánynak az Ügynökség által vagy az Ügynökségen keresztül nyújtott műszaki segítségre az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja segítségnyújtási típusegyezményének rendelkezéseit, amelynek egy másolata a jelen Megállapodás A mellékletében található.4
II. Cikk
Biztonsági normatívák és előírások
A Kormány mindazon műveletekhez, amelyekhez jelen Megállapodást követően az Ügynökség műszaki segítségét igénybe veszi, alkalmazza az Ügynökségnek az INFCIRC/18/Rev. 1. dokumentumában meghatározott biztonsági normatíváit és előírásait és minadzokat az alkalmazandó biztonsági normatívákat, amelyeket az említett dokumentummal összhangban kidolgoznak és időről-időre módosítanak.
III. Cikk
Békés felhasználási tevékenységek és biztosítékok
1. A Kormány vállalja, hogy azt a műszaki segítséget, amelyet a jelen Megállapodás alapján élvez, az atomenergiának kizárólag békés célra történő felhasználására fordítja és különösképpen, hogy ez a segítség ne mozdítsa elő nukleáris fegyver előállítását és semmiféle katonai cél elérését, sem olyan célokat, amelyek hozzájárulhatnak nukleáris fegyverek elterjedéséhez pl. olymódon, hogy nukleáris robbanó szerkezet előállítását célzó kutatásra, fejlesztésre, bemérésre vagy előállításra használják.
2. Ennek érdekében és az Ügynökség Kormányzótanácsa által megkívánt mértékben jelen Megállapodás alapján megvalósítandó projekt tekintetében alkalmazni és folyamatosan biztosítani kell az Ügynökség biztosítéki jogait és felelősségét úgy, amint azt az alapokmány 12. cikkének A bekezdése előírja és a Kormány és az Ügynökség között megkötött biztosítéki egyezmény maga után vonja, vagy ha nincs ilyen hatályos Megállapodás, a műszaki segély dokumentum végrehajtását megelőzően a projektre vonatkozóan a Kormánynak eseti biztosítéki Megállapodást kell kötnie az Ügynökséggel.
IV. Cikk
Fizikai védelem
A szükséges mértékig a Kormány minden intézkedést megtesz az Ügynökség által vagy útján nyújtott műszaki segítséghez közvetlenül kapcsolódó nukleáris létesítmények, berendezések és anyagok fizikai védelme érdekében. A Kormány az Ügynökség INFCIRC/225/Rev. 1. dokumentumában foglalt és időről-időre felülvizsgált ajánlásoknak megfelelően jár el.
V. Cikk
Berendezések vagy anyagok tulajdonjoga
Ha a jelen Megállapodás részesei másként nem állapodnak meg, az Ügynökségen keresztüli vagy az Ügynökségtől származó, a jelen Megállapodás hatálya alá eső projekt alapján a Kormánynak szállított berendezés vagy anyag tulajdonjoga a Kormányra száll az Ügynökség azon értesítésével, amelyet az Ügynökség a műszaki segítségnyújtási projekt végrehajtását követően a Kormánynak küld. Ezt követően a Kormány viseli a teljes és kizárólagos felelősséget és kötelezettséget a berendezés vagy anyagok kezelésével, felhasználásával, karbantartásával, tárolásával és elhelyezésével kapcsolatosan. A berendezés vagy anyagok tulajdonjogának átvételekor a Kormány vállalja, hogy
a) biztosítja a berendezés helyes használatát és megfelelő karbantartását;
b) a berendezést az Ügynökség bármely szakértője rendelkezésére bocsátja, amennyiben a szakértő munkája azt szükségessé teszi; és
c) a berendezés és anyagok felhasználása a jelen Megállapodás III. Cikkében foglaltaknak megfelelő mértékben történik.
VI. Cikk
Viták rendezése
Minden olyan, a jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos vitát, amely tárgyalás útján vagy más kölcsönösen elfogadott rendezési módon nem rendezhető, a Megállapodásban bármely részes fél kérésére választott bíróság elé kell utalni. Mindegyik fél kijelöl egy választott bírót, és az így kijelölt két választott bíró választja meg a harmadikat, az elnököt. Ha a vitának a választott bíróság elé történő terjesztésére irányuló kérelemtől számított 30 napon belül valamelyik fél nem jelöl ki választott bírót, vagy a második választott bíró kijelölésétől számított 15 napon belül nem választják meg a harmadikat, bármelyik fél kérheti az Egyesült Nemzetek főtitkárát, hogy jelölje ki a választott bírót. A választott bíróság határozatait tagjainak egyszerű szótöbbségével hozza meg. A választott bíróság eljárási rendjét a választott bírók határozzák meg és a választott bírósági eljárásnak a választott bírók által megállapított költségeit a Felek viselik. A választott bírósági ítélet tartalmazza az ítélet alapjául szolgáló indokolást, és a vita végleges rendezéseként mindkét fél számára kötelező érvényű.
VII. Cikk
Hatályba lépés
Jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor azt mind a Kormány kellőképpen felhatalmazott képviselője, mind pedig az Ügynökség főigazgatója, vagy megbízottja aláírta.
A Magyar Népköztársaság Kormánya részéről
Tétényi Pál s. k.,
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részéről
Hans Blix s. k.,

3. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1989. június 12. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2)5 E rendelet végrehajtásáról az energiapolitikáért felelős miniszter és az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

A mellékletet az érdekeltek közvetlenül kapták meg.