• Tartalom

1/1990. (I. 4.) MT rendelet

1/1990. (I. 4.) MT rendelet

a Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet módosításáról

1990.01.04.

1. § A Magyar Televízió és a Magyar Rádió felügyeletéről szóló 116/1989. (XI. 22.) MT rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. § A Minisztertanács a Magyar Televízió (a továbbiakban: MTV) és a Magyar Rádió (a továbbiakban: MR) felügyeletével összefüggő egyes feladatok ellátására Felügyelő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.''

2. § Az R. 2. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § (1) A Bizottság feladata:
a) biztosítja a műsorok egyenlő elbírálását, a televíziós és a rádiós közintézmények függetlenségét és pártatlanságát, támogatja a produkciók szabad versenyét;
b) érvényesíti a kommunikáció szabadságát, az eltérő eszmei áramlatok és vélemények kifejezését;
c) elősegíti a nemzeti audiovizuális alkotás és gyártás fejlesztését, a magyar nyelv és kultúra, valamint az egyetemes kulturális értékek védelmét és bemutatását;
d) javaslatot tesz az MTV és az MR szervezeti tagozódásának elveire, vezetőinek kinevezésére.
(2) A Bizottság tevékenységéről beszámol a Minisztertanácsnak.''

3. § Az R. 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

,,3. § (1) A Bizottság a hazai társadalmi, politikai szervezeteket és a kormányt képviselő tagokból áll, akiket a Minisztertanács elnöke nevez ki. A Bizottság működésével összefüggő koordinációs feladatokat a kormányt képviselő bizottsági tag látja el.
(2) A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van, döntéseit – ha másként nem határoz – egyszerű szótöbbséggel hozza. Működési rendjét maga határozza meg.''

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Magyar Rádióról és a Magyar Televízióról szóló – többször módosított – 1047/1974. (IX. 18.) MT határozat

– a következő új 3. ponttal egészül ki: ,,Az MR élén elnök, az MTV élén elnökség áll. Az MR elnökét és az MTV élén álló elnökség elnökét, valamint tagjait a Minisztertanács nevezi ki.'';

– 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: ,,Az MR és az MTV a Minisztertanács felügyelete alatt áll. A Minisztertanács e jogát – ha e határozat másként nem rendelkezik – külön jogszabályban meghatározott kérdésekben az e célra létrehozott testület útján; egyébként az ezzel megbízott tagja által gyakorolja, aki jóváhagyja az MR és az MTV szervezeti és működési szabályzatát.''

b) A Pozsgay Imre államminiszter feladatáról és hatásköréről szóló – többször módosított – 60/1988. (VII. 22.) MT rendelet a következő új 2. §-sal egészül ki: ,,Az államminiszter a Minisztertanács nevében ellátja az MR és az MTV felügyeletével kapcsolatos azon feladatokat, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe.''

Németh Miklós s. k.,
a Minisztertanács elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére