• Tartalom

11/1990. (VI. 13.) IM rendelet

11/1990. (VI. 13.) IM rendelet

az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól1

1990.06.13.

A lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (Ltv.) 24. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján — a Legfelsőbb Bíróság elnökével egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Az egyházat, az egyház vallásos célra létesült önálló szervezetét, valamint az egyházak szövetségét (a továbbiakban együtt: egyház) a székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság) az 1. számú mellékletben megjelölt adatokkal, az ott meghatározott módon veszi nyilvántartásba.

(2) Az egyházat az országos székhelye szerint illetékes bíróságon egy jogi személyként kell nyilvántartásba venni, a szervezeti egységek jogi személyiségéről [Ltv. 13. § (2) bekezdés] az egyház alapszabálya rendelkezik.

(3) A nyilvántartásba vételről a bíróság a 2. számú melléklet szerint nyilvántartási értesítést küld a Legfelsőbb Bíróságnak.

2. § Az egyházat a nyilvántartásból kérelmére [Ltv. 20. § (1) bekezdés], illetőleg a törlést elrendelő jogerős határozat [Ltv. 20. § (2)—(3) bekezdés] alapján oly módon kell törölni, hogy az előző bejegyzéseket átlós vonallal át kell húzni.

3. § Az Ltv. hatálybalépése előtt törvényesen elismert egyházként, bejegyzett szerzetesrendként működő szervezetet a bíróság a Pk lajstromba bejegyzi, és az e rendelet szerinti nyilvántartásba bevezeti. Erről az egyház, szerzetesrend képviselőjét a 3. számú mellékletnek megfelelően, a Legfelsőbb Bíróságot pedig az 1. § (3) bekezdése szerint értesíti.

4. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben — a 6—7. § kivételével — a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 11/1990. (VI. 13.) IM rendelethez

1. A nyilvántartásba bevezetendő adatok:

1. Nyilvántartásba bevezetendő adatok:

Nyilvántartási szám:

Lajstrom szám:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sor-
szám

Az egyház
nyilvántartásba vételéről szóló határozat
száma, kelte

Az egyház
neve

Az egyház
székhelye

A képviselő
neve

A képviselő
címe

A szervezet
célja,
tevékenységi
köre

Áttétel
Megszűnés

Megjegyzés

2. Az ügyek számozását a nyilvántartásban 1-gyel kell kezdeni.

3. Az egyes egyházakat külön lapon kell nyilvántartani.

4. A 7. rovatot az Ltv. 13.§(3)bekezdés szerint bejegyzésre kerülő szervezet, illetőleg egyházi szövetség esetén kell kitölteni.

5. A 9. rovatba az Ltv. 13.§(3)bekezdésben említett illetékes egyházi szerv nevét és székhelyét kell bejegyezni.

2. Az ügyek számozását a nyilvántartásban 1-gyel kell kezdeni.
3. Az egyes egyházakat külön lapon kell nyilvántartani.
4. A 7. rovatot az Ltv. 13. § (3) bekezdés szerint bejegyzésre kerülő szervezet, illetőleg egyházi szövetség esetén kell kitölteni.
5. A 9. rovatba az Ltv. 13. § (3) bekezdésben említett illetékes egyházi szerv nevét és székhelyét kell bejegyezni.

2. számú melléklet a 11/1990. (VI. 13.) IM rendelethez

Nyilvántartási értesítés
a bírósági nyilvántartásba vett egyházról az egyház vallásos célra létesült önálló szervezetéről, valamint az egyházak szövetségéről
1. A nyilvántartásba vételt elrendelő
1. 2. bíróság:
1. 3. határozatának száma:
1. 4. határozatának kelte:
1. 5. nyilvántartási száma:
2. Az egyház
2. 1. neve:
2. 2. székhelye, címe:
2. 3. képviselőjének neve és címe:
............................... 19 ........................... hó ........... nap

3. számú melléklet a 11/1990. (VI. 13.) IM rendelethez

........................................ megyei (Fővárosi) Bíróság
Pk. (1990.) ...............
Értesítem, hogy a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 22. §-a alapján ................................................. a bíróság az egyházak, egyházi szervezetek bírósági nyilvántartásába ..................................... nyilvántartási szám alatt bevezette.
Az egyház (szervezet) székhelye:
A képviselő(k)
neve:
címe:
1

A rendeletet a 42/2011. (XII. 31.) KIM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére