• Tartalom

1990. évi XII. törvény

1990. évi XII. TÖRVÉNY

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról1

2023.07.01.

1. § Kossuth-díj vagy Széchenyi-díj (a továbbiakban együtt: Díj) adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.

2. § (1) A Díj fokozatai: nagydíj és díj.

(2) A Díj nagydíja csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható.

(3) A Díj megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.

3. § (1)2 A Díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

(2)3 Az emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Kossuth Lajos, illetve Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor alapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger , amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, az alsó — oklevéltartó — része ezüstözött.

(3)4 A Díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi – a Központi Statisztikai Hivatal által számított – országos szintű nettó nominál átlagkereset hatszorosa, ötvenezer, illetőleg százezer forintra való felkerekítéssel. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.

(4) A jutalomösszeg adó- és illetékmentes.

(5)5

(6)6 A Díj adományozásával járó költségeket a Sándor-palota költségvetésében kell biztosítani.

3/A. §7 (1) A 65. életévét betöltött, Széchenyi-díjjal elismert személy tudományos alkotói járadékban részesíthető.

(2) Nem részesülhet tudományos alkotói járadékban:

a) a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény szerint művészeti járadékban részesülő vagy arra jogosult személy,

b) a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Művészeti Akadémia rendes vagy levelező tagja,

c) aki a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerésről lemondott, vagy

d) akitől a tudományos alkotói járadék megállapítását megalapozó elismerést visszavonták.

(3) A tudományos alkotói járadék fedezetét a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésében kell biztosítani.

(4)8 A tudományos alkotói járadék havi mértéke a szociális vetítési alap összegének 425%-a.

(5) A tudományos alkotói járadék élethosszig tartó juttatás.

4. § A Díjban részesített személy jogosult a Kossuth-díjas, illetőleg a Széchenyi-díjas cím használatára.

4/A. §9 A Díj adományozására és visszavonására a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló törvénynek a Magyar Érdemrend adományozására, illetőleg visszavonására vonatkozó eljárási szabályait az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5. § (1) A Díjat a köztársasági elnök adományozza.

(2) A Díjra javasolt személyekre az e célra létrehozott bizottság ajánlása alapján a Kormány tesz előterjesztést a köztársasági elnöknek.

(3) Újabb Díj adományozására csak olyan teljesítmény alapján lehet javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy a korábban adományozott Díj elnyerése óta ért el.

6. § A Díjat a köztársasági elnök — általában március 15-én — ünnepélyes körülmények között adja át a kitüntetettnek.

7. §10 A kitüntető címet a köztársasági elnök a Kormány előterjesztésére visszavonja attól, aki arra érdemtelenné vált.

7/A. §11 (1)12 A díjazott személyekről a nemzetpolitikáért felelős miniszter nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a díjazott személy nevét, születési helyét és idejét, valamint a Díj adományozásának rövid indokolását, időpontját, továbbá a Díj visszavonása esetén a visszavonás tényét, okát és időpontját tartalmazza.

(2)13 A Díj adományozásával, illetve visszavonásával kapcsolatos eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása céljából a díjazási javaslat előkészítéséért felelős szerv és az előterjesztő részére, továbbá a tudományos alkotói járadék folyósításához szükséges adatok ellenőrzése céljából a tudományos alkotói járadék folyósításáért felelős szerv részére az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adat továbbítható. A köztársasági elnök, illetve a Sándor-palota köztisztviselője a nyilvántartásba jogosult betekinteni.

(3) A nyilvántartás az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a Díj adományozásától vagy visszavonásától számított harminc évig tartalmazza.

7/B. §14 (1) A tudományos alkotói járadék folyósítását a Magyar Tudományos Akadémia közfeladatként a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) útján, külön jogszabályban meghatározott eljárásban végzi.

(2) A Titkárság a tudományos alkotói járadék folyósításával kapcsolatban kezeli a Széchenyi-díjban részesített személy

a) természetes személyazonosító adatait,

b) állampolgárságát,

c) állandó lakcímét,

d) tartózkodási helyét,

e) telefonszámát,

f) elektronikus levélcímét

g) banki folyószámlaszámát,

h) elismerésben részesülésének időpontját,

i) 7/A. § (1) bekezdés szerinti egyéb adatait.

8. § (1)15 Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Az 1963. évi 36. törvényerejű rendelet alapján Állami Díjjal kitüntetett személyek e törvény hatályba lépését követően is jogosultak az Állami Díjas kitüntető cím viselésére.

(3)16 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Díj adományozására történő javaslattétel, valamint az adományozás és visszavonás részletes szabályait rendeletben megállapítsa.17

(4)18 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tudományos alkotói járadék igénylésének és folyósításának részletes szabályait rendeletben megállapítsa.19

1

A kihirdetés napja: 1990. február 14.

2

A 3. § (1) bekezdése a 2000: XI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 2000: XI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 2013: X. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (5) bekezdését a 2017: CLXXX. törvény 1. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 3. § (6) bekezdése a 2023. évi XLIX. törvény 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3/A. §-t a 2018: CIV. törvény 1. §-a iktatta be.

8

A 3/A. § (4) bekezdése a 2022. évi L. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4/A. §-t a 2008: LXXI. törvény 5. §-a iktatta be, szövege a 2011: CCII. törvény 29. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 7. § a 2008: LXXI. törvény 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 7/A. §-t a 2008: LXXI. törvény 6. §-a iktatta be.

12

A 7/A. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 35. §-a, a 2014: XXI. törvény 18. §-a, a 2018: V. törvény 6. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 7/A. § (2) bekezdése a 2018: CIV. törvény 2. §-ával megállapított, a 2023. évi XLIX. törvény 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 7/B. §-t a 2018: CIV. törvény 3. §-a iktatta be.

15

A 8. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 58. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 8. § (3) bekezdése a 2008: LXXI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

18

A 8. § (4) bekezdését a 2018: CIV. törvény 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére