• Tartalom

18/1990. (I. 31.) MT rendelet

18/1990. (I. 31.) MT rendelet

a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról

2013.07.20.

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — minden bérbeadás útján hasznosított lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, illetőleg területre (a továbbiakban együtt: bérlemény) kiterjed.

(2)1 Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra az esetekre, amikor a víziközmű üzemeltetője által szolgáltatott — mellékvízmérővel elkülönített — vízért az érdekelt vízdíjat fizet.

A víz- és csatornadíj áthárításának kötelezettsége

2. § (1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználatért a bérbeadónak — a lakbéren (helyiségbéren) felül — díjmegtérítést kötelesek fizetni.

(2) A díjmegtérítés havi összege azokban a bérleményekben, amelyekben a vízfogyasztás

a) mérhető, az előző — egy teljes éves időtartam alatti — évben mért vízfogyasztás alapján meghatározott víz- és csatornadíj egytizenketted része;

b)2 nem mérhető:

3 az önkormányzat tulajdonában álló lakás esetében az önkormányzat — a fővárosban a kerületi önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat — rendeletében meghatározott víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normák, valamint a településen érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része;

— minden más bérlemény esetén a felek megállapodásának megfelelő összeg, ennek hiányában az önkormányzat rendeletében meghatározott víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó norma figyelembevételével megállapított összeg.

(3)4 Amennyiben az önkormányzatnak a bérbeadás feltételeiről nem kell rendeletet alkotnia — a felek megállapodásának hiányában —, a bérbeadó köteles vízmérő felszereléséről gondoskodni.

(4) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. §5

4. § (1) Az egyes bérlemények után fizetendő díjmegtérítés összegét — a felek megállapodása esetének kivételével — a bérbeadó állapítja meg és közli a bérlőkkel.

(2) Ha a bérlő a közölt díjmegtérítést nem fogadja el, annak megállapítását a bíróságtól kérheti. A bíróság jogerős határozatáig a bérbeadó által közölt díjmegtérítést kell megfizetni.

5. §6 A bérlő a díjmegtérítést a lakbérrel (helyiségbérrel) egyidőben köteles a bérbeadó részére megfizetni; e kötelezettség nem teljesítése esetén a bérleti szerződés felmondására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. §7

7. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépéskor fennálló bérleti jogviszonyok esetében is alkalmazni kell.

Melléklet a 18/1990. (I. 31.) MT rendelethez8

1

Az 1. § (2) bekezdése a 63/1995. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdésének b) pontja a 63/1995. ( VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pont első franciabekezdése a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § új (3) bekezdését a 63/1995. ( VI. 8.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatta.

5

A 3. §-t a 63/1995. ( VI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

Az 5. § a 63/1995. ( VI. 8.) Korm. rendelet 3. §-ával módosított szöveg.

7

A 6. §-t a 63/1995. ( VI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A Mellékletet a 63/1995. ( VI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére