• Tartalom

4/1990. (I. 18.) MT rendelet

4/1990. (I. 18.) MT rendelet

a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos jövedelemigazolásról

1990.01.18.

A Minisztertanács az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 7. § (2) bekezdésében és a lakáscélú állami kölcsönök utáni 1990. évi adófizetésről szóló 1989. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: tv.) 7. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli.

1. § Az egy főre jutó havi nettó jövedelmet annak a magánszemélynek kell igazolnia,

a) akinek a tv. 1. § (2) bekezdése b), illetve e) pontjai alapján nincs adófizetési kötelezettsége,

b) akinek a tv. 3. § (3) bekezdése szerint az adót a legmagasabb havi törlesztőrészletű kölcsöntartozás után kell megfizetnie.

2. § (1) A magánszemély az 1. §-ban megjelölt feltételek meglétéről az Országos Takarékpénztár, illetve a Takarékszövetkezet (továbbiakban együtt: pénzintézet) felhívására – az abban megjelölt határidőben, de legkésőbb 1990. február 15. napjáig – előzetes nyilatkozatot tesz az 1989. évi egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján a pénzintézet részére.

(2) Aki az előzetes nyilatkozatát az 1989. évi végleges jövedelemadatok (adóbevallás, munkáltatói elszámolás stb.) alapján is fenntartja, az legkésőbb 1990. április 20-áig végleges nyilatkozatot tesz a pénzügyminiszter által rendszeresített nyomtatványon. Ilyen nyilatkozatot az a magánszemély is tehet, aki nem adott az (1) bekezdés szerinti előzetes nyilatkozatot.

(3) A pénzintézet az előzetes nyilatkozattól függetlenül adókötelezettként veszi nyilvántartásba azt a magánszemélyt, aki az 1989. évi jövedelemről végleges nyilatkozatot nem tesz.

3. § Az a magánszemély, aki adófizetési kötelezettségét az 1989. évi jövedelem alapján teljesíti, de az 1990. évi egy főre jutó havi nettó jövedelem alapján adófizetési kötelezettsége nem állna fenn, a befizetett adó visszatérítését az állandó lakóhely szerint illetékes helyi tanács v. b. adóügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervénél a végleges jövedelemadatok ismeretében benyújtott jövedelemigazolással kérheti 1991-ben.

4. § A 2. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemélynek és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóknak a személyi adatait (név, személyi szám, állandó lakcím, munkahely), a hitelszámla számát, a havi nettó jövedelem összegét személyenként és együttesen, továbbá a jövedelemmel rendelkezők aláírását.

5. § (1) A havi nettó jövedelem kiszámítása során az alábbi 1989-ben megszerzett jövedelmeket kell figyelembe venni:

– a személyi jövedelemadó alá eső valamennyi jövedelmet,

– a bármilyen címen kapott nyugdíj összegét,

– a családi pótlék, jövedelempótlék, házastársi pótlék, árvaellátás, végkielégítés, szociális támogatás, lakbérhozzájárulás összegét,

– a gyermekgondozási segély összegét,

– a találmány átruházásáért, megterheléséért, illetve hasznosításáért az eredeti jogosult részére találmányonként kifizetett összeg 100 000 Ft alatti részének 35%-át,

– a mezőgazdasági kistermelésből származó 500 000 Ft árbevételt meg nem haladó bevételnek növénytermesztés esetén 30%-át, állattenyésztés esetén a 10%-át,

– a földjáradékot, a háztáji és illetményföld megváltásáért kapott összeget,

– a kapott gyermektartásdíj összegét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összes jövedelem összegét pedig csökkenteni kell a levont vagy megfizetett személyi jövedelemadó összegével, a megfizetett nyugdíjjárulékkal és a megfizetett településfejlesztési hozzájárulással és a fizetett gyermektartásdíj összegével.

6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és 1990. december hó 31-én hatályát veszti.

Németh Miklós s. k.,
a Minisztertanács elnöke

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére