• Tartalom

6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet

6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet

a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről

2011.12.29.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontja, a 13. §-ának (1) bekezdése és a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom és — az OTvH elnökének 10/1975. számú határozatával létrehozott — a ,,Dévaványai Tájvédelmi Körzet''-hez csatolom az 1. számú melléklet szerinti ingatlannyilvántartási helyrajzi számú 4644,1 hektár kiterjedésű területet.

(2) Országos jelentőségű természetvédelmi területté minősítem és a ,,Dévaványai Tájvédelmi Körzet''-hez csatolom — az ugyancsak az 1. számú melléklet szerinti ingatlannyilvántartási helyrajzi számú — a Szolnok Megyei Tanács 2/1984. rendeletével védetté nyilvánított 2067 hektár kiterjedésű, valamint a Békés Megyei Tanács 2/1985. rendeletével védetté nyilvánított 2000 hektár kiterjedésű Ecsegpusztai Természetvédelmi Területet.

(3) A védetté nyilvánítás célja a fokozott túzokvédelem és az állomány fenntartásának biztosítása.

(4) A védetté nyilvánított területek őrzése, megóvása, fenntartása és bemutatása (a továbbiakban: természetvédelmi kezelés) a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (KNPI) feladata.

2–3. §2

4. §3

5. § (1)4 A ritka növényfajok élőhelyének védelme céljából védetté nyilvánítom ,,Bodrogszegi Várhegy Természetvédelmi Terület'' néven a Bodrogkisfalud 054/1r ingatlannyilvántartási helyrajzi számú és 1,6 hektár kiterjedésű területet.

(2) A fokozottan védett magyar nőszirom (iris aphylla L. ssp. hungarica) élőhelyének megóvása érdekében ,,Szendrőládi-rétek Természetvédelmi Terület'' néven védetté nyilvánítom a szendrőládi 0659, 0660, 0663, 0664/2 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú és 1,5 hektár kiterjedésű területet.

(3)5 Az (1) bekezdésben védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a (2) bekezdésben védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelését az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő látja el.

(4)6 A (2) bekezdésben védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelési tervét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 1990. július hó 15. napján lép hatályba.

1. számú melléklet a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez7

A Dévaványai Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Békés megye
Bucsa
03/3, 04/1—2, 0238/10—11, 0244, 0245, 0253/4, 0254
Dévaványa
0948—0950, 0961—0972, 0989—0995, 01011—01019, 01023—01026, 01040—01041, 01090—01091, 01171, 01174—01175, 01190/1, 01202, 01202/2, 01205, 01209, 01218/1, 01233/3, 01250—01251, 01317—01335, 01378, 01390—01399, 01404, 01406—01407, 01410—01414, 01626, 01668
Ecsegfalva
02—063, 077, 0430—0435, 0524/5, 0534/3, 0535—0537, 0543/2, 0544—0550, 0555—0568, 0598—0780
Füzesgyarmat
015—020, 024—043, 056, 063, 068
Gyomaendrőd
01260—01262, 01479, 01486—01487, 01491, 01501, 01507—01522, 01568—01577, 01579, 01599—01607, 01628/1, 02629/19, 02632—02643, 02644/2
Szeghalom
01454—01461
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kisújszállás
0650—0655
Túrkeve
099—0152, 0160/3, 0161, 0187—0211, 0219, 0222/C—D, 0242—0244, 0259—0262, 0296/2—4, 0297—0328, 0407, 0423—0425
.

2. számú melléklet a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez

A Vértesi Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlannyilvántartási helyrajzi számai
Fejér megye
Bodmér: 09/a.
Csákberény: 050/c—g, 052, 053, 054, 056, 081, 098, 099.
Csákvár: 0225/c, 0226, 0227/1, 0228—0234, 0235/b—c, 0235/g—j, 0247/a—b, 0248—0250, 0251/1/a—k, 0252, 0253/1, 0254, 0256/a—c, 0391/1, 0392—0394, 0414/a—b, 0415—0416.
Szár: 083.
Vértesboglár: 049, 051, 052, 054, 055, 056, 057, 071, 093.

3. számú melléklet a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez8

A Szendrőládi-rétek Természetvédelmi Terület kezelési terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitűzések

– A magyar nőszirom (Iris aphylla subsp. hungarica) egyik jelentős magyarországi állományának megőrzése, a populációnak – és más védett természeti értékeknek – otthont adó élőhelyek, valamint a terület élettelen természeti, táji értékeinek megóvása.

– A természetes regenerációs folyamatok feltételeinek biztosítása, a természetes szerkezetű és összetételű (idegenhonos fajok jelenlététől mentes) növénytakaróval fedett terület megőrzése, illetve kialakítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A jelenlegi területhasználat változtatásának tilalma, a terület kizárólag természetvédelmi kezelési beavatkozásokkal érintett területként való távlati fenntartása.

– A terület legfőbb természeti értéke (magyar nőszirom), valamint további védett növény- és állatfajok védelme élőhely-védelmi beavatkozások útján.

– A magyar nősziromnak otthont adó gyepeken és a bánya sziklás oldalán a cserjésedés szabályozása.

– Idegenhonos fajok eltávolítása a területről.

– Egyéb gazdálkodási célzatú tevékenység végzésének tilalma.

– A területet érintő mindennemű tevékenységet (területhasználat, látogatás, bemutatás stb.) a természetvédelmi célkitűzéseknek kell alárendelni, illetve azokkal összhangban kell végezni.

– A terület táji értékei védelmének biztosítása a tájkép-átalakítással járó tevékenységek teljes tiltásával.

– Minimális természetvédelmi infrastruktúra kiépítése és fenntartása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak

3.1. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése

– A magyar nőszirom élőhelyén meg kell akadályozni a gyepek erőteljes cserjésedését. Háromévente ellenőrizni kell a cserjésedés mértékét és szükség esetén szelektív cserjeirtást kell végezni.

– Az idegenhonos fajok előforduló, illetőleg újonnan megjelenő egyedeit el kell távolítani a területről. Háromévente ellenőrizni kell a területet, és szükség esetén elvégezni az irtást. Az irtás során előnyben kell részesíteni a mechanikai védekezést, de az akácsarjak visszaszorítása érdekében 3-4 éven keresztül gondoskodni kell a rendszeres vegyszeres kezelésről is.

– A felhagyott bánya fölötti egykori gyepterületen a már megindult spontán erdősülés feltételeit kell biztosítani, e helyen távlatilag a természetes (vegyeskorú, elegyes) tölgyerdő kialakulásának kell teret engedni.

– A cserjeirtási és fakivágási munkákat csak vegetációs időszakon kívül, téli időszakban (december 1.–február 28.), fagyott és hóval borított talajon lehet elvégezni.

3.1.2. Kivett területek kezelése

– Az egykori bányaudvar területén, illetve a bánya falán erőteljesebb, a fokozottan védett faj állományát veszélyeztető mértékű cserjésedés esetén kisebb erélyű, szelektív cserjeritkítást kell végezni. A cserjeritkítás során el kell távolítani az esetlegesen megjelent idegenhonos fafajok sarjait, illetve magoncait is.

3.2. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Fajok védelme

– A magyar nőszirom virágzásának időszakában (április 15–május 30.) a Természetvédelmi Őrszolgálat fokozott jelenléttel (legalább 2-3 naponkénti ellenőrzéssel) gondoskodik az állomány megóvásáról.

– A védett növényfajok megóvása (a taposási és a rágási kár megelőzése) érdekében a területen a nagyvadfajok létszámapasztása – különös tekintettel a vaddisznóra és az őzre – a körzettervben, illetve a terület vonatkozásában az üzemtervben és az éves tervben meghatározottak szerint történik.

3.2.2. Látogatás

– A tervezési terület korlátozottan, a védett földtani alapszelvény és a felszíni természeti értékek szakmai bemutatása céljából, a magyar nőszirom populációt nem veszélyeztető módon – létszám- és útvonal-korlátozással – látogatható. A látogatáshoz minden esetben szükséges a természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulása. A bemutatási tevékenységnek csak szakmai célja lehet, turisztikai célpontként a terület nem nevesíthető.

– A terület idegenforgalmi, üdülési és rekreációs célokat nem szolgálhat, ilyen jellegű fejlesztés (pl. turistaút vagy kilátópont kiépítése) tilos.

3.2.3. Kutatás, vizsgálatok

– A terület élővilágának folyamatos nyomon követésére munkatervet kell készíteni (monitoring), az ebből fakadó feladatokat folyamatosan el kell látni. A folyamatos nyomon követésnek ki kell terjednie az élőhelyi változásoknak, az adventív növényfajok jelenlétének, valamint a magyar nőszirom populáció mennyiségének és virágzásának vizsgálatára.

– Biztosítani kell a védett földtani alapszelvény részletes tudományos kutatásának lehetőségét, illetve feltételeit.

– A kezelési, monitoring és ellenőrzési feladatok ellátása során – folyamatos kutatással, adatgyűjtéssel – rendszerezni kell valamennyi archív és új adatot (természetföldrajzi, tájtörténeti, biotikai adatok, antropogén hatások, fényképek, térképek stb.).

3.2.4. Terület- és földhasználat

– Új építmény (épület, kerítés, lépcső, támfal út, légvezeték, földkábel, közművek stb.) létesítésére irányuló építési tevékenység tilos.

– A területen korábban megszüntetett külszíni bányaművelés (kőfejtés) újraindítása tilos.

3.2.5. Természetvédelmi infrastruktúra

– Az oktatást és bemutatást szolgáló minimális infrastruktúra létesítése és fenntartása csak a terület délnyugati oldalán levő egykori bányaudvar szélén lehetséges.

– A terület határán található hatósági tájékoztató táblák fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

1

Utóbb a törvényerejű rendeletet, valamint végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény 82. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

2

A 2–3. §-t a 146/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 104/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 125/2011. (XII. 21.) VM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (3) bekezdése a 17/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (4) bekezdését a 17/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

Az 1. számú melléklet a 11/1993. (III. 9.) KTM rendelet 1. számú mellékletével megállapított szöveg.

8

A 3. számú mellékletet a 17/2006. (III. 31.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére