• Tartalom

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

az illetékekről1

2018.01.01.

Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek alapvető szabályairól, továbbá az igazgatási és bírósági szolgáltatások díjának megállapításáról a következő törvényt alkotja.

ELSŐ RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet

AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Illeték- és díjfizetési kötelezettség

1. §2 (1) Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket, a közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben meghatározott módon, de külön jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenységéért felügyeleti illetéket kell fizetni.

(2) Jogszabály előírhatja, hogy igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell az e törvényben megállapított illetéken felül fizetni, ha az illetékfizetéshez kötött hatósági eljárást a hatóság az ügyfél kérelmére – közigazgatási szolgáltatásként –

a) a hatóság hivatali munkaidején túli időtartamban meghatározott munkarendben eljárva vagy a hatóság székhelyén kívül szervezett szolgáltató helyen a hatósági eljáráshoz szükséges eszközök biztosítása mellett azonnal, vagy

b) soron kívüli, sürgősségi vagy azonnali eljárás keretében

folytatja le.

A törvény területi és személyi hatálya

2. § (1) Az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezéseket a belföldön levő hagyatékra minden esetben alkalmazni kell. Magyar állampolgár, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár vagy belföldi székhelyű jogi személy által örökölt, külföldön levő ingóhagyatékra, valamint a külföldi hagyatékba tartozó vagyoni értékű jogra abban az esetben kell alkalmazni, ha a hagyaték helye szerinti államban öröklési illetéket vagy ennek megfelelő adót nem kell fizetni. A külföldön történt illeték- vagy adófizetés tényének bizonyítása az örököst terheli. Külföldön levő ingatlanhagyatékra az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezések nem terjednek ki.

(2)3 Az ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseket az ingó, a vagyoni értékű jog, a belföldi ingatlan és a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétje tekintetében kell alkalmazni, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik. Gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése tekintetében az ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha a gépjárművet, pótkocsit belföldön vették, veszik nyilvántartásba, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik.

(3)4 Ingónak vagy ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében – a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétje kivételével – e törvényt akkor kell alkalmazni, ha az ingó átadása, illetve a vagyoni értékű jog megszerzése belföldön történt.

(4)5 Követelés elengedése, engedményezés, tartozásátvállalás útján vagy más hasonló módon történő vagyonszerzés esetében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha a vagyonszerző a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti belföldi illetőségű magánszemély, illetve belföldön bejegyzett szervezet.

(5)6 E törvénynek az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseit természetes és jogi személyekre egyaránt alkalmazni kell, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik.

Az illetékkötelezettség keletkezése

3. § (1) Az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik.7

(2) Az ajándékozási illetékkötelezettség

a) ingatlan ajándékozása esetén az ajándékozási szerződés megkötése napján,

b) ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján; ha a szerződésről csak külföldön állítottak ki okiratot, azon a napon, amelyen az illetékkötelezettséget megalapító esemény [2. § (3) bekezdés] bekövetkezett,

c) ha az ingó, a vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem állítottak ki okiratot, a vagyonszerzéskor

keletkezik.

(3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség

a) a szerződés megkötése napján,

b) árverési vétel esetében az árverés napján,

c)8 ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén a határozat jogerőre emelkedése, véglegessé válása napján,

d) az a)—c) pontban nem említett esetekben a vagyonszerzéskor

keletkezik.

(4)9 Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor keletkezik.

(5)10 A hatósági jóváhagyástól (engedélytől, hozzájárulástól, tudomásulvételtől) függő vagyonszerzési jogügylettel kapcsolatban az illetékkötelezettség a jóváhagyás — több hatósági jóváhagyás esetén az utolsó jóváhagyás — napján keletkezik. Ez irányadó akkor is, ha a szerződés hatályosságához harmadik személy beleegyezése szükséges.

(6) A felfüggesztő vagy bontó feltételtől, illetőleg a kezdő határidő bekövetkezésétől függő szerződés esetén a vagyonszerzési illetékkötelezettség a szerződés hatályának beálltakor keletkezik.

(7)11 A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés irányadó az ingatlanok, illetve gépjárművek (pótkocsik) pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező szerződések esetén is.

Illetékmentesség

4. § (1)12 Az illeték tárgyára vonatkozó mentesség (tárgyi illetékmentesség) esetén nem kell illetéket fizetni. Az illeték fizetésére egyébként kötelezett mentessége (személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a mentes féltől nem lehet követelni.

(2)13

5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül:

a) a Magyar Állam,

b)14 a helyi önkormányzatok és azok társulásai,

c)15 a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,

d)16 az egyesület, a köztestület,

e)17 az egyházi jogi személy,

f)18 az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,

g) a vízgazdálkodási társulat,

h)19 az egészségbiztosítási szerv, a központi nyugdíjbiztosítási szerv,

i)20 a Magyar Nemzeti Bank,

j)21 a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,

k)22 az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek, kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében,

l)23 a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács,

m)24 a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szociális szövetkezet,

n)25 az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai,

o)26 Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,

p)27 a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács,

q)28 az Országos Betétbiztosítási Alap,

r)29 a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben meghatározott Szanálási Alap és a Magyar Állam vagy a Szanálási Alap által létrehozott, az alapító, alapítók kizárólagos tulajdonában álló szanálási vagyonkezelő,

s)30 a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti Befektető-védelmi Alap,

t)31 a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alap.

(2)32 Az (1) bekezdés c)–g) és m) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve – költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.

(3)33 A szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése, illetve gépjármű, pótkocsi szerzése esetén nyilatkozik az illetékmentesség (2) bekezdésben meghatározott feltételének fennállásáról, egyéb vagyonszerzés esetén a feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenőrzi.

(4)34 Ha a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére a (2) bekezdés szerinti adóév utolsó napját követő 150. nap előtt kerül sor, a szervezetnek (alapítványnak) arról kell nyilatkoznia, hogy adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem keletkezik. Amennyiben a nyilatkozatában vállaltak nem teljesültek, úgy a (2) bekezdés szerinti adóév utolsó napját követő 180. napig van lehetősége arra, hogy ezt a körülményt adóbírság terhe nélkül az eljáró hatóság felé jelezze és az illetéket pótlólag megfizesse.

6. § (1)35 Nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik illetékmentességére nézve nemzetközi szerződés, ennek hiányában a viszonosság az irányadó. A viszonosságon alapuló illetékmentesség természetes személyek esetén kizárólag a szolgálati kötelezettséggel összefüggő illetékügyek tekintetében alkalmazható.

(2)36 A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.

MÁSODIK RÉSZ

A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKEK

II. Fejezet

AZ ÖRÖKLÉSI ÉS AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK

7. § Az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya a haláleset folytán, illetve az ajándékozással történt vagyonszerzés.

Az öröklési illeték tárgya

8. § (1)37 Az öröklési illeték tárgya: az örökség – ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is –, a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás.

(2) Az örökhagyó rendelkezése folytán a hagyatékból harmadik személynek juttatott vagyontárgyat mint az örökhagyóról közvetlenül a harmadik személyre átszállott hagyományt kell illeték alá vonni. Az ilyen vagyontárgy értékét az örökség (hagyomány) illetékének alapjául szolgáló értékéből le kell vonni.

(3) A hagyatékhoz kell számítani az örökhagyóra szállott, de neki még át nem adott örökséget (hagyományt) is. Az örökhagyóra szállott örökség után ebben az esetben külön meg kell fizetni az öröklési illetéket az első és a további örökhagyó közötti rokonsági viszonynak megfelelően. Ezt az illetéket az örökösök örökrészeik arányában kötelesek megfizetni.

(4) Nem tárgya az öröklési illetéknek az ingatlannyilvántartásba bejegyzett olyan vagyoni értékű jog, amely a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra (öröklésre) tekintet nélkül marad fenn.

Lemondás az öröklésről, az örökség visszautasítása

9. § (1) Az öröklésről való ingyenes lemondás esetén illetéket nem kell fizetni. Ha az öröklésről történő lemondás ellenérték fejében történt, az ellenérték alapulvételével kell az ajándékozási illetéket megfizetni.

(2)38 Nem kötelezhető öröklési illeték fizetésére az az örökös vagy hagyományos, aki az öröklés megnyílta után az örökséget, illetőleg hagyományt visszautasítja.

Rendelkezés a megnyílt örökségről, hagyatéki osztályos egyezség

10. § (1)39 Annak a terhére, aki a megnyílt hagyatékból rá eső örökséget vagy egy részét a hagyatéki eljárás során más örökösnek ingyen átengedi, az átengedett rész után öröklési illetéket kiszabni nem lehet. Az így átengedett örökséget vagy egy részét megszerző más örökös úgy fizeti az öröklési illetéket, mintha a hagyaték közvetlenül az örökhagyóról szállt volna rá. Ha az átengedés visszteher fejében történik, az örökös terhére öröklési, az örökrészt megszerző terhére pedig visszterhes vagyonátruházási illetéket kell kiszabni.

(2)40 Ha az ingatlan és a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát képező ingó hagyatékot vagy egy részét az azt terhelő adósság fejében az örökhagyó hitelezője veszi át, az átvett rész után öröklési illetéket nem lehet kiszabni. Ilyen esetben a hagyatéki hitelező terhére visszterhes vagyonátruházási illetéket kell kiszabni; ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a hagyatéki hitelező egyben az örökhagyó örököse is.

(3) Ha az örökösök a megnyílt örökségre nézve maguk között osztályos egyezséget kötnek, mindegyik csak a neki jutott örökrész értéke után járó öröklési illetéket köteles megfizetni. Az az örökös azonban, aki az osztály alapján a hagyatékból a törvény vagy végrendelet szerint ráesőnél nagyobb értékű örökrészt ellenszolgáltatás fejében kapott, az örökrészen felül átvett rész értéke után visszterhes vagyonátruházási, az az örökös pedig, aki a vagyontárgyat ellenszolgáltatás fejében átengedte, öröklési illetéket köteles fizetni.

Az ajándékozási illeték tárgya

11. § (1) Az ajándékozási illeték tárgya:

a) ingatlan ajándékozása,

b) ingó ajándékozása,

c) vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.

(2)41 Az (1) bekezdésben felsorolt ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja.

(3) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák.

(4) Ha a bontó feltétel vagy véghatáridő bekövetkezésekor a dolog az ajándékozóra száll vissza, a visszaszállás után ajándékozási illetéket nem kell fizetni.

Az öröklési és az ajándékozási illeték mértéke

12. § (1)42 Az öröklési és az ajándékozási illeték általános mértéke – ha e törvény másként nem rendelkezik – az egy-egy örökösnek, hagyományosnak juttatott örökség és a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke után 18%.

(2)43 A lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog ingyenes szerzése esetén az öröklési és ajándékozási illeték mértéke 9 %.

(3)44

(4)45 Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének (24. §) kétszerese.

(5)46

(6)47

Az öröklési és az ajándékozási illeték alapja

13. § (1)48 Az örökség és az ajándék tiszta értéke a megszerzett vagyonnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint csökkentett forgalmi értéke.

(2)49 A tiszta érték kiszámításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni a hagyatékot terhelő tartozást, illetőleg az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy örökösre, illetőleg megajándékozottra eső részét. A hagyatéki terhekhez kell számítani a hagyatéki eljárás során kirendelt gondnok és végrendeleti végrehajtó tiszteletdíját is. A vagyoni értékű jogból álló terheket a 72. § szerint kell számításba venni. Ilyen esetben az illeték alapját a 15. § (4) bekezdése szerint kell megállapítani.

(3)50 Azokat a hagyatéki terheket, amelyek a hagyatékba tartozó egyes illetékfizetési kötelezettség alá eső vagyontárgyakhoz kapcsolódnak, az adott vagyontárgy forgalmi értékéből kell levonni. Azokat a hagyatéki terheket pedig, melyek az örökség egészét terhelik, az örökös által megszerzett illetékfizetési kötelezettség alá eső és az illetékfizetési kötelezettség alá nem eső (belföldön lévő mentes és külföldön lévő, e törvény hatálya alá nem eső) vagyon arányában kell számításba venni.

(4)51 Az adósság és más teher fennállását és összegét az örökös (hagyományos), illetőleg a megajándékozott köteles igazolni. Az örökhagyó eltemettetésének szokásos költségei azonban bizonyítás nélkül is elfogadhatók.

(5)52 A megajándékozottnak az ajándékot terhelő, igazolhatóan általa átvállalt adósság és egyéb terhek után – ide nem értve az ajándékot terhelő vagyoni értékű jogot – visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a vagyonszerző az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is).

(6)53 Ha a hagyatékban, ajándékban, gépjármű, illetőleg pótkocsi is van, ennek értékét az egyéb hagyaték, ajándék tiszta értékének kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.

(7)54

(8)55

14. § A kötelesrész értékével a kiadásra kötelezett örökös örökrészének értékét csökkenteni kell. Az az örökös, aki a kötelesrészre jogosult követelését a hagyatékhoz nem tartozó készpénzzel vagy más ellenszolgáltatással elégíti ki, visszterhes vagyonátruházási, míg a kötelesrészre jogosult öröklési illetéket köteles fizetni.

A haszonélvezet, a használat öröklésének és ajándékozásának illetéke

15. § (1) Ha más személy örökli a vagyon tulajdonjogát és más annak haszonélvezetét vagy használatát, a tulajdonjog örököse a haszonélvezetnek, használatnak a 72. § szerint számított értékével csökkentett forgalmi érték után, a haszonélvező, használó pedig az ugyanígy számított haszonélvezeti, használati érték után fizeti az öröklési illetéket.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az ajándékozó más személynek ajándékozza a vagyon tulajdonjogát, és más személy részére biztosítja ennek haszonélvezetét vagy használatát.

(3) A tulajdonszerzőt terhelő illeték alapját az (1)—(2) bekezdésben meghatározott módon kell számítani akkor is, ha a haszonélvezet, illetőleg használat öröklése vagy ingyenes alapítása mentes az illeték alól, vagy nem tárgya az öröklési, ajándékozási illetéknek.

(4) A haszonélvezet, illetőleg használat jogával terhelten átruházott (átszállt) vagy ilyen teher egyidejű alapításával megszerzett vagyon esetében a tulajdonszerzőt terhelő illeték alapja a haszonélvezet, használat figyelembevétele nélkül megállapított forgalmi érték és a haszonélvezetnek, használatnak a 72. § szerint számított értéke közötti különbözet. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a vagyon tulajdonjogát annak haszonélvezője, használója szerzi meg.

Öröklési és ajándékozási illetékmentesség, kedvezmény

16. § (1) Mentes az öröklési illeték alól:

a)56 a tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány);

b)57 a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés;

c)58 az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 000 000 forint;

d) az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része. Az értékhatár megállapításánál a más címen illetékmentes ingóságot, továbbá az örökhagyó gépjárművének, pótkocsijának értékét, ruházatát és a személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgyait figyelmen kívül kell hagyni;

e)59 az állami vagy helyi önkormányzati fenntartású közgyűjteményből a kulturális javakra vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárás keretében a volt tulajdonos örökösének visszaadott vagyontárgyra vonatkozó, a visszaadás időpontját megelőzően beállt öröklés;

f)60

g)61 a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerős átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Lakóházépítési szándékáról az örökös legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

h)62 az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése;

i)63 az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), valamint túlélő házastársa által megszerzett örökrész.

(2a)64 Az (1) bekezdés g) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés után megállapított illetéket – a megfizetés tekintetében – felfüggeszti. Az állami adóhatóság a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) elteltét követő 15 napon belül megkeresi az illetékes építésügyi hatóságot a lakóház felépítésének igazolása céljából. Az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket törli, ha

a)65 a határidő elteltét követő 15 napon belüli megkeresésére az illetékes építésügyi hatóság arról tájékoztatja, hogy határidőn belül – a vagyonszerző nevére szóló – jogerős vagy végleges használatbavételi engedélyt adott ki, illetve a használatbavételt tudomásul vette; vagy

b)66 a vagyonszerző a lakóház felépítését az illetékes építésügyi hatóság által határidőn belül kiadott – a vagyonszerző nevére szóló – jogerős vagy végleges használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Ha a határidő lejártáig az építésügyi hatóság által – a vagyonszerző nevére – kiadott használatbavételi engedély a határidőn belül nem emelkedett jogerőre vagy nem vált véglegessé, az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket akkor törli, ha a használatbavételi engedély a határidő lejártát követően változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett részeket – jogerőre emelkedik vagy véglegessé válik, és az építésügyi hatóság erről a tényről az állami adóhatóságot külön értesíti. Az építésügyi hatóság az értesítéssel egyidejűleg közli, hogy a jogerős vagy végleges használatbavételi engedély – a kijavítással érintett részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik-e a határidő lejárta előtt kiadott használatbavételi engedéllyel.

(2b)67 Amennyiben a vagyonszerző több telket örökölt, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha a vagyonszerző a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.

(2c)68 Ha a maximális beépíthetőség az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában és a használatbavételi engedély kiadásának, illetve a használatbavétel tudomásulvételének időpontjában eltérő, a kettő közül a vagyonszerzőre összességében kedvezőbbet kell figyelembe venni.

(2d)69 A lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása vagy magánszemély vagyonszerző halála esetén a lakóház felépítését az ingatlant megszerző jogutód, örökös is teljesítheti. Ebben az esetben a lakóház felépítését a jogutód, örökös a nevére szóló használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(2e)70 Az állami adóhatóság a lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül felépült lakóház tulajdonosa, a lakóházon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja felfüggesztett illetékét abban az esetben is törli, ha a jogerős vagy végleges használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.

(2f)71 Ha a magánszemély vagyonszerző a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény rendelkezései szerint bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezést kezdeményezett és az említett eljárások időszaka alatt a lakóház építésére alkalmas telektulajdont értékesítik, akkor a 87. § (2) bekezdése nem alkalmazható, továbbá – ha a telektulajdont megszerző vevő nyilatkozik arról, hogy a megszerzett telek után az (1) bekezdés g) pontja szerinti mentességet igénybe kívánja venni vagy a telektulajdont megszerzőnek a telekre elővásárlási joga van – az említett eljárások alá vont magánszemélynek a (2a) bekezdés szerint felfüggesztett illetéket nem kell megfizetni.

(3)72 Ha az öröklés útján megszerzett képző-, ipar-, népművészeti alkotást, muzeális tárgyat, gyűjteményt vagy ennek egy részét az örökös az államnak, a helyi önkormányzatnak, vagy felsőoktatási intézménynek felajánlja, és a felajánlást elfogadják, az örökös mentesül a felajánlott ingóörökségre eső öröklési illeték alól. A teljes öröklési illeték alól mentesül az örökös, ha a felajánlott és elfogadott ingóörökség értéke eléri az ugyanabból a hagyatékból származó valamennyi örökségét terhelő illeték összegét.

(4)73 A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmipótlék-mentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70% kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt.

(5)74 Az (1) bekezdés c) pontja szerinti mentesség alkalmazása során az örökös által megszerzett lakástulajdon vagy lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: lakás) után megállapított illetékalapot kell csökkenteni. Amennyiben az örökös által megszerzett lakás tiszta értéke a 20 millió forintot nem éri el, a 20 millió forintból a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó összeg erejéig az általános mértékű öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesülnek az illeték alól.

(6)75 Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén az egyébként járó öröklési illeték felét, ha pedig az örökös az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély, akkor egynegyedét kell megfizetni. Ez utóbbi kedvezményre való jogosultságról a vagyonszerzőnek a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia.

(7)76 Azt az örököst, aki a hagyatékból ráeső termőföldet (tulajdoni hányadot) az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemély örököstársának ellenszolgáltatás fejében átengedi, az átengedett termőföld (tulajdoni hányad) után öröklési illeték nem terheli.

17. § (1)77 Mentes az ajándékozási illeték alól:

a)78 a tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú közérdekű kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történő vagyonszerzés, továbbá a jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése;

b)79 a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a megajándékozott az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A megajándékozott lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

c)80 az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli, a munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett értékpapír, a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében megszerzett értékpapír, üzletrész, tagi részesedés, továbbá a dolgozói üzletrészként, dolgozói részvényként személyi jövedelemadót nem viselő módon a társas vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény;

d)81 lakástulajdon kezelői jogának ingyenes megszerzése;

e) a lakosság ellátását szolgáló közüzemi létesítmény és az ehhez tartozó földrészlet kezelői jogának az üzemeltető által történő ingyenes megszerzése;

f) az állami tulajdonban levő természetvédelmi terület kezelői jogának a természetvédelmi kezelő által történő megszerzése;

g)82 a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti lakás-előtakarékossági szerződés alapján történő vagyonszerzés;

h)83 termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése, és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés;

i)84 közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenység céljára juttatott ajándék;

j)85 jogszabályi kötelezettségen alapuló ingyenes eszközátadás;

k)86 a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi jövedelemadó alól;

l)87 hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgáltatásból származó 10 000 forintot meg nem haladó követelésének elengedése, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik;

m)88 a közüzemi (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási, központi fűtési) díjtartozásnak a szolgáltató általi elengedése, feltéve, hogy a magánszemély kötelezett (adós) és vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét;

n)89 a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás – ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is – útján történő megszerzése;

o)90 a magánszeméllyel szemben fennálló, pénzügyi intézmény által elengedett követelés, ha a követelés elengedése – a pénzügyi intézmény által az adósnak kiadott igazolás szerint – az azonos helyzetben levők egyenlő elbánásának elve alapján történik, azzal, hogy a rendelkezés nem alkalmazható, ha az elengedés nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti független felek között valósul meg;

p)91 az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is), illetve házastársa által megszerzett ajándék;

q)92 az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése;

r)93 a Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett követelés,

s)94 lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésből, illetve deviza alapú, lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződésből származó követelés, ha az a törvényben rögzített árfolyamon végtörlesztő magánszeméllyel szemben végérvényesen megszűnik;

t)95 az osztalékra vonatkozó követelés elengedése;

u)96 a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja,

v)97 a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés,

z)98 összeghatárra tekintet nélkül a természetes személyek bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezési eljárásában a hitelezők által adós javára elengedett követelés, továbbá az adósságtörlesztési határozatban és a mentesítési határozatban az az összeg, amit nem kell az adósnak a hitelezők számára megfizetnie;

zs)99 az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásával összefüggésben megszűnt kötelezettség.

(2a)100 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés után megállapított illetéket – a megfizetés tekintetében – felfüggeszti. Az állami adóhatóság a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) elteltét követő 15 napon belül megkeresi az illetékes építésügyi hatóságot a lakóház felépítésének igazolása céljából. Az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket törli, ha

a)101 a határidő elteltét követő 15 napon belüli megkeresésére az illetékes építésügyi hatóság arról tájékoztatja, hogy a határidőn belül – a vagyonszerző nevére szóló – jogerős vagy végleges használatbavételi engedélyt adott ki, illetve a használatbavételt tudomásul vette; vagy

b)102 a vagyonszerző a lakóház felépítését az illetékes építésügyi hatóság által határidőn belül kiadott – a vagyonszerző nevére szóló – jogerős vagy végleges használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Ha a határidő lejártáig az építésügyi hatóság által – a vagyonszerző nevére – kiadott használatbavételi engedély a határidőn belül nem emelkedett jogerőre vagy nem vált véglegessé, az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket akkor törli, ha a használatbavételi engedély a határidő lejártát követően változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett részeket – jogerőre emelkedik vagy véglegessé válik, és az építésügyi hatóság erről a tényről az állami adóhatóságot külön értesíti. Az építésügyi hatóság az értesítéssel egyidejűleg közli, hogy a jogerős vagy végleges használatbavételi engedély – a kijavítással érintett részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik-e a határidő lejárta előtt kiadott használatbavételi engedéllyel.

(2b)103 Amennyiben a vagyonszerző több telket kapott ajándékba, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha a vagyonszerző a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.

(2c)104 Ha a maximális beépíthetőség az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában és a használatbavételi engedély kiadásának, illetve a használatbavétel tudomásulvételének időpontjában eltérő, a kettő közül a vagyonszerzőre összességében kedvezőbbet kell figyelembe venni.

(2d)105 A lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása vagy magánszemély vagyonszerző halála esetén a lakóház felépítését az ingatlant megszerző jogutód, örökös is teljesítheti. Ebben az esetben a lakóház felépítését a jogutód, örökös a nevére szóló használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(2e)106 Az állami adóhatóság a lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül felépült lakóház tulajdonosa, a lakóházon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja felfüggesztett illetékét abban az esetben is törli, ha a jogerős vagy végleges használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.

(3)107 Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó ajándékozási illeték felét kell megfizetni. Az (1) bekezdés h) pontja szerinti mentesség esetén a mentességre való jogosultságot az ajándékozottnak kell igazolnia. A támogatás elnyerését igazoló okiratot a vagyonszerzőnek az állami adóhatóságnál kell benyújtania vagy az ingatlanügyi hatósághoz benyújtandó ajándékozási szerződéshez kell csatolnia, mely okiratot az ajándékozási szerződés másolatával az ingatlanügyi hatóság a 92. § (1) bekezdés szerint továbbítja az állami adóhatóságnak.

(4)108 Az (1) bekezdés n) pontja szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha a vagyonszerzőnek – nyilatkozata szerint – nem olyan külföldi államban van székhelye vagy üzletvezetése helye alapján illetősége

a)109 amelyben a vagyonszerző által az adóévre fizetendő társasági adónak megfelelő adó és az adóalap [csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap] százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 9 százalékot vagy

b)110 amelynek jogszabályai szerint – nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén – a társasági adónak megfelelő adó mértéke, több adómérték esetén a legkisebb adómérték nem éri el a 9 százalékot vagy

c)111 amelynek jogszabályai szerint a vagyoni betét, részesedés értékesítéséből származó jövedelmet nem terheli a társasági adónak megfelelő, legalább 9 százalékos mértéket elérő adó.

17/A. §112

Az egyéni kisvállalkozói vagyon öröklési és ajándékozási illetékkedvezménye

17/B. §113 (1)114 A kisvállalkozásra vonatkozó feltételeknek megfelelő egyéni vállalkozó kizárólag üzleti célt szolgáló vállalkozói vagyonának öröklése, továbbá – az ajándékozó kisvállalkozásának megszüntetésére való tekintettel – az ilyen vagyonnak az egyéni vállalkozás megszüntetését követő három hónapon belüli ajándékozása esetén a magánszemély örökös, illetve a magánszemély megajándékozott az általa megszerzett vállalkozói vagyon forgalmi értékéből a (4)–(5) bekezdésben meghatározott illetékalap-kedvezményre jogosult. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a vagyonszerző – öröklés esetén a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől, ajándékozás esetén az ajándék elfogadásától számított – 30 napon belül

a) a vállalkozási tevékenységet egyéni vállalkozóként megkezdje, vagy

b) a megszerzett vállalkozói vagyont egyéni cége, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társasága részére nem pénzbeli hozzájárulásként átadja,

és a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése évének utolsó napjától számított legalább három évig a vállalkozási tevékenységet nem szünteti meg, illetve egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét nem idegeníti el vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedésének arányát nem csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény akkor vehető igénybe, ha

a)115 öröklés esetén a magánszemély örökös a hagyatéki tárgyaláson az (1) bekezdés szerinti feltételek vállalásáról nyilatkozatot tesz. A nyilatkozatot a közjegyző köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és a jegyzőkönyv hiteles másolatát a teljes hatályú hagyatékátadó végzéshez csatolva megküldeni az állami adóhatóságnak;

b) ajándékozás esetén az ajándékozó a kisvállalkozói tevékenység megszüntetéséről, a magánszemély megajándékozott az (1) bekezdés szerinti feltételek vállalásáról a vagyonszerzés bejelentéséig nyilatkozatot tesz az állami adóhatóságnál.

(3)116

(4)117 A vállalkozói vagyon tulajdonjogát megszerző magánszemély örökös esetén a vállalkozói vagyon után az őt egyébként terhelő öröklési illeték alapját 25%-kal, de legfeljebb 2,5 millió forinttal csökkentett összegben kell megállapítani.

(5) A vállalkozói vagyon tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát ajándékozás útján megszerző magánszemély esetén a vállalkozói vagyon után az őt egyébként terhelő ajándékozási illeték alapját 25%-kal, de legfeljebb 2,5 millió forinttal csökkentett összegben kell megállapítani.

(6)118 Ha a (4)–(5) bekezdés szerinti kedvezményben részesülő vagyonszerző az (1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti feltételeket nem teljesíti, továbbá az (1) bekezdés szerinti 3 éves időtartam letelte előtt a vállalkozási tevékenységet a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató elháríthatatlan külső ok hiányában megszünteti, vagy egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét elidegeníti, illetve a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedésének arányát csökkenti, az általa igénybe vett illetékkedvezmény alapján élvezett illetékteher-csökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag megfizetni.

A kisvállalkozás vagyoni betétjének öröklési és ajándékozási illetékkedvezménye

17/C. §119 (1) A magánszemély vagyonszerző a kisvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét öröklése, ajándékozása esetén a 17/B. § (3)–(5) bekezdéseiben meghatározott illetékalap-kedvezményre jogosult, ha

a) a vagyonszerző által önállóan vagy többi vagyonszerzővel együttesen megszerzett vagyoni betéttel a tulajdonában, illetőleg több vagyonszerző esetében a tulajdonukban levő vagyoni betét aránya meghaladja a kisvállalkozás összes vagyoni betétjének 50%-át, és

b) a kisvállalkozás vagyoni betétjének több mint 50%-ával rendelkező örökös vagy megajándékozott a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozik, illetve több örökös vagy több megajándékozott esetén együttesen nyilatkoznak arról, hogy a kisvállalkozást a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése évének utolsó napját követő három évig nem szünteti meg, illetőleg nem szüntetik meg vagy megszerzett vagyoni betétje arányát nem csökkenti, illetőleg nem csökkentik.

(2) Ha a kedvezményben részesülő vagyonszerző az (1) bekezdés szerinti 3 éves időtartam letelte előtt a kisvállalkozás működtetését a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató elháríthatatlan külső ok hiányában megszünteti, vagy a kedvezményes illetékfizetés mellett megszerzett vagyoni betétje arányát csökkenti, az általa igénybe vett illetékalap-kedvezmény alapján élvezett illetékteher-csökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag megfizetni.

A bizalmi vagyonkezelés keretében történő vagyonszerzés illetékkötelezettsége120

17/D. §121 (1) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek az állami adóhatósághoz bizalmi vagyonkezelőként bejelentett személynek, szervezetnek (a továbbiakban: vagyonkezelő) a Polgári Törvénykönyv szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban e § alkalmazásában: szerződés) alapján történő vagyonszerzése – ideértve a vagyonkezelői tisztségben való jogutódlás formájában történő vagyonszerzést is –, kivéve a vagyonkezelő kedvezményezettként történő vagyonszerzését.

(2) A kezelt vagyon és annak hasznai kedvezményezett általi megszerzését az illetékkötelezettség vonatkozásában úgy kell tekinteni, mintha a kedvezményezett a kezelt vagyont és annak hasznait közvetlenül a vagyonrendelőtől szerezte volna. Ha a szerződést a vagyonrendelő és a kedvezményezett között, a szerződés megkötését megelőzően létrejött visszterhes jogviszonyra tekintettel kötötték, a kezelt vagyon és annak hasznai megszerzésekor a kedvezményezett e törvény visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó szabályai szerint köteles fizetni visszterhes vagyonátruházási illetéket.

(3) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a kezelt vagyon és annak hasznai vagyonrendelő általi megszerzése, ideértve a vagyonrendelő kedvezményezettként történő vagyonszerzését is.

(4)122 A kedvezményezett illetékkötelezettsége a vagyon tényleges megszerzése napján keletkezik.

III. Fejezet

A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK

Az illeték tárgya

18. § (1)123 Ingatlannak, valamint a (2) bekezdésben meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az ingatlanok, illetve a gépjárművek (pótkocsik) pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező szerződések esetén, továbbá az öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzésre is azzal, hogy az öröklési szerződés tekintetében az illetékkötelezettség keletkezésére a 3. § (1) bekezdése az irányadó.

(2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki:

a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá e jognak a megszüntetése folytán bekövetkező vagyonszerzés;

b) az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése;

c) ingónak hatósági árverésen történő megszerzése;

d)124 gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;

e)125 közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;

f)126

g)127 az értékpapír öröklési szerződéssel való megszerzése;

h)128 belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész, szövetkezeti részesedés, átalakított befektetői részjegy) megszerzésére.

(3)129 Nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek az ingatlan tulajdonosának az a vagyonszerzése, mely az ingatlanát terhelő haszonélvezet, használat jogának a jogosult halála, illetőleg – özvegyi jog esetén – új házasság kötése folytán történő megszűnésével következik be, továbbá a feltétel bekövetkezésétől függő vagy a meghatározott időre kikötött haszonélvezet, használat jogának a feltétel bekövetkeztével, illetve a meghatározott idő elteltével bekövetkező megszűnése.

(4)130 A (2) bekezdés h) pontjában foglalt vagyonszerzés után akkor kell az illetéket megfizetni, ha

a) a vagyonszerző, illetve – magánszemély vagyonszerző esetén – annak házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke, szülője,

b) az a) pontban felsoroltak – önálló vagy együttes – többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,

c)131 az a) és b) pontban felsoroltakkal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy,

tulajdonában álló vagyoni betétek aránya önállóan vagy együttesen eléri vagy meghaladja az összes vagyoni betét 75%-át.

Az illeték általános mértéke

19. § (1)132 A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan – ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot – szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

(2)133 Ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén az illeték alapja — a 21. §-ban foglaltak kivételével — a cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke.

(3)134

(4) Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzés esetén az illeték alapja a megszerzett vagyon forgalmi értéke.

(5)135 A 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betét megszerzése esetén az illeték alapja a társaság tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan aránya, amekkora arányt a 18. § (4) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkeztének időpontjában az illetékfizetésre kötelezett tulajdonában lévő vagyoni betétek névértéke a társaság összes vagyoni betétje névértékének összegében képvisel, csökkentve az illetékfizetésre kötelezett tulajdonában lévő azon vagyoni betétekre eső forgalmi értékkel, melyeket az illetékfizetésre kötelezett

a) 5 évnél régebben, illetve 2010. január 1-jét megelőzően,

b) a 18. § (4) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezését megelőző öt éven belül, de 2010. január 1-jét követően, visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség alá eső módon vagy a 26. § alapján illetékmentesen,

c) öröklés vagy ajándékozás útján

szerzett.

Haszonélvezet, használat visszterhes vagyonátruházási illetéke136

20. § (1)137 A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezet, használat esetében a tulajdonszerző a — 72. § szerint számított — haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket.

(2)138 Nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek a haszonélvezet fennmaradása, illetve a használati jog megszerzése, ha az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el, vagy az elidegenítés az átruházó haszonélvezetének vagy a használat jogának fenntartásával történik. A tulajdonszerző ilyenkor az (1) bekezdés szerint csökkentett forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha az ingatlan tulajdonjogát annak haszonélvezője, használója szerzi meg.

(3)139 Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a tulajdonszerzőt és a haszonélvezet, használat jogának szerzőjét terhelő illeték alapját a 15. § (4) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani.Az így számított illetékalap után — ha a törvény másként nem rendelkezik — a 19. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű illetéket kell fizetni.

Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok visszterhes vagyonátruházási illetéke140

21. §141 (1)142 Ha a lakástulajdon szerzője a vásárláshoz vissza nem térítendő, lakáscélú állami támogatásban részesül, ennek összegét a lakástulajdon forgalmi értékből le kell vonni.

(2)143 Magánszemély vagyonszerző esetén az illeték alapja

a) lakástulajdonok cseréjekor az elcserélt lakástulajdonok

b) lakástulajdon vásárlásakor, ha a vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, a vásárolt és az eladott lakástulajdon

– terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének különbözete. E bekezdés alkalmazásában nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga

(3) Ha az elcserélt, eladott lakástulajdont haszonélvezet vagy használati jog terhelte és a tulajdonszerzéssel egyidejűleg ugyanennek a jogosultnak a javára a tulajdonos a korábbival azonos jogot alapít, e jog szerzője a forgalmi értékek különbözete alapján számított vagyoni értékű jog értéke, a tulajdonos pedig e jog számított értékével csökkentett értékkülönbözet után fizet visszterhes vagyonátruházási illetéket.

(4)144 Ha a magánszemély több lakástulajdont cserél, illetve a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül több lakástulajdont vásárol, értékesít, az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – a fizetésre kötelezett számára kedvezőbb illetékalapot eredményező egyetlen cserét, értékesítést lehet figyelembe venni. Ha a magánszemély a további lakáscseréivel, lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további lakáscserét, lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakáscserék, lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok szerint alakul. E bekezdés alkalmazásában nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga.

(5)145 A (2) és (4) bekezdésben említett adásvételnél a vagyonszerző a másik lakástulajdona eladását a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas adásvételi szerződés másolatával vagy más megfelelő módon igazolja. Ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a (2) és (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.

(6)146 Ha a (2) és a (4) bekezdésben, valamint a 26. § (1) bekezdés y) pontjában említett esetekben a magánszemély legkésőbb a lakásvásárlás illetékkiszabásra történő bejelentéséig

a) nyilatkozik, hogy a lakásvásárlását követő egy éven belül a másik lakástulajdonát értékesíti és

b) kéri, hogy az állami adóhatóság a vagyonszerzés után járó illetéket – az eladott lakás forgalmi értékétől függően – a (2) bekezdés vagy a 26. § (1) bekezdés y) pontja alkalmazásával állapítsa meg,

akkor az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értékét megállapítja, az illetékkiszabási eljárást – döntés közlése nélkül – felfüggeszti. Ha a magánszemély az (5) bekezdésben foglaltak szerint igazolja, hogy a lakásvásárlást követő egy éven belül a másik lakástulajdonát eladta, az állami adóhatóság a felfüggesztett eljárást – külön döntés meghozatala nélkül – folytatja és a (2) bekezdésben vagy a 26. § (1) bekezdés y) pontjában foglaltak szerint állapítja meg a fizetendő illeték összegét. Ha a magánszemély a lakásvásárlást követő 13. hónap utolsó napjáig a másik lakástulajdona értékesítésének tényét – az (5) bekezdésben foglaltak szerint – nem igazolja, az állami adóhatóság a vásárolt lakás forgalmi értéke után illetéket, továbbá – ezzel egyidejűleg – az illeték összege után, a magánszemély nyilatkozata benyújtásának napjától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével számított pótilletéket szab ki. A pótilletéket az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlék számításával azonos módon kell számítani.

22. §147 Lakástulajdonnak állami, helyi önkormányzati tulajdonban álló bérlakás bérleti joga megszerzése ellenében történő átruházása esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon forgalmi értékének 50%-a.

23. §148

Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzések visszterhes vagyonátruházási illetéke149

23/A. §150 (1)151 Ha az ingatlan tulajdonjogát megszerző vállalkozó legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt vállalkozásának nem minősülő személy részére továbbértékesíti, az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének

a) 3%-a,

b) 2%-a, ha a vállalkozó vállalja azt is, hogy az ingatlan továbbértékesítését megvalósító szerződés – a vevő vagy a lízingbevevő tulajdonszerzésével – teljesedésbe megy.

(1a)152 E § alkalmazásában

a) vállalkozó: az ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (a továbbiakban: ingatlanforgalmazást) végző olyan gazdálkodó szervezet, amelynek előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származott, továbbá az engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó;

b) továbbértékesítés: az ingatlan – illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított – két éven belüli eladása vagy a futamidő végén tulajdonjog-átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adása.

(2)153 Az engedély alapján működő ingatlanalap ingatlanszerzése után az illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének 2%-a.

(3)154 A nettó árbevétel megoszlásáról a vagyonszerző a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozik. Ha az illetékkötelezettség keletkezésére az adóév hatodik hónapjának 1. napját megelőzően kerül sor, a vagyonszerzőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevétele előreláthatólag az (1) bekezdésben foglaltak szerint oszlik meg. Amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy a vállalkozó az illetékkötelezettség keletkezése szerinti adóév hatodik hónapjának 15. napjáig jelezheti ezt a körülményt az állami adóhatóság felé, amely a 19. § (1) bekezdés alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének 50%-kal növelt összegét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében megállapítja, hogy a vagyonszerző valótlan nyilatkozatot tett, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vállalkozó terhére pótlólag előírja.

(4)155 Az ingatlanforgalmazást az illetékkötelezettség keletkezésének adóévében kezdő gazdálkodó szervezet az (1) bekezdésben meghatározott célú ingatlanvásárlás esetén az ott meghatározott mértékű illetéket fizeti, ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az adóév nettó árbevételének legalább 50%-a ingatlanforgalmazásból fog származni. Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására vonatkozó vállalás nem teljesül, az állami adóhatóság a vagyonszerzés után a 19. § (1) bekezdés alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerinti illeték különbözetét a gazdálkodó szervezet terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás meghiúsulásának tényét a gazdálkodó szervezet az adóévet követő hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében megállapítja, hogy a vagyonszerző nettó árbevétel megoszlásra vonatkozó vállalása nem teljesült, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét a gazdálkodó szervezet terhére pótlólag előírja.

(5)156 Az (1) bekezdésben meghatározott céllal megszerzett ingatlan továbbértékesítésének megtörténtét a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésétől számított két éves határidő elteltét követően az állami adóhatóság az ingatlanügyi hatóság megkeresésével vagy saját nyilvántartása alapján hivatalból ellenőrzi.

(6)157 Amennyiben

a) a továbbértékesítés megtörténtét

aa) az ingatlan eladása esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog-változás nem igazolja,

ab) az ingatlan pénzügyi lízingbe adása esetén a pénzügyi lízingbeadás tényének ingatlan-nyilvántartásban való feltüntetése és a futamidő végén tulajdonjog-átszállást eredményező pénzügyi lízingszerződés nem igazolja, vagy

b) a továbbértékesítésről szóló szerződés a vagyonszerző (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalása ellenére nem ment teljesedésbe, vagy a felek a már teljesedésbe ment, továbbértékesítésről szóló szerződést utóbb felbontják,

a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Igazoltnak kell tekinteni a továbbértékesítést abban az esetben is, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását a tulajdoni lapon feltüntetett széljegy tanúsítja, feltéve, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás a tulajdonjog-változás bejegyzésével, illetve a pénzügyi lízingbeadás tényének feltüntetésével zárul.

(7)158 Ha a megszerzett ingatlanból a vagyonszerző több önálló ingatlant alakít ki, akkor az illetékkülönbözetet – arányosítással – csak arra az ingatlanra lehet előírni, amelyet az (1) bekezdésben meghatározott célból megszerzett ingatlan illetékkiszabásra bejelentésétől számított két éven belül nem értékesített tovább.

(8)159 Amennyiben a vagyonszerző személyében a továbbértékesítésre nyitva álló határidőn belül jogutódlás következik be, az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát megszerző jogutód kizárólag abban az esetben mentesül a jogelőd által megfizetett és az egyébként fizetendő illeték különbözetének megfizetése alól, ha az ingatlant a jogelődjének biztosított két éves határidőn belül továbbértékesíti. Ennek hiányában az állami adóhatóság a (6) bekezdés szerinti illetékkülönbözetet az ingatlant megszerző jogutód terhére előírja.

(9)160 Nem lehet a (6) bekezdés szerinti illetékkülönbözet kétszeresét előírni, ha a pénzügyi lízinget folytató vállalkozó igazolja, hogy a pénzügyi lízingbeadásról szóló szerződés azért nem ment teljesedésbe, mert a lízingbevevő meghalt, jogutód nélkül megszűnt, vagy a szerződés a lízingbevevő lízingszerződésből eredő fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt szűnt meg.

Hitelintézet ingatlanszerzésének visszterhes vagyonátruházási illetéke161

23/B. §162 (1)163 Amennyiben a hitelintézet legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozik, hogy az ingatlant – az illetékkötelezettség keletkezésétől számított legfeljebb hároméves időtartamra – a pénzügyi veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében hitel-ingatlan csereügylettel, az adósával szembeni felszámolási vagy végrehajtási eljárás útján szerezte, akkor a fizetendő illeték mértéke az ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének 2%-a.

(2)164 Az (1) bekezdésben meghatározott három év elteltét követően az ingatlan elidegenítését az állami adóhatóság saját nyilvántartása vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság megkeresése útján ellenőrzi. Amennyiben az ingatlan értékesítése nem történt meg, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdés alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét a hitelintézet terhére pótlólag előírja.

23/C. §165

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság egyes vagyonszerzései

23/D. §166 (1) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező gazdasági társaságban fennálló vagyoni betétnek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság (a továbbiakban e § vonatkozásában: társaság) általi megszerzése esetén az illeték mértéke 2%, ha a vagyonszerző a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy az illetékkötelezettség napját magában foglaló adóév utolsó napján a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló nyilvántartásban történő feltüntetés (a továbbiakban e § vonatkozásában: társaságkénti nyilvántartásba vétel) feltételeinek megfelel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonszerzések után az ott meghatározott illetéket fizeti a Szit. tv. szerinti szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (a továbbiakban e § vonatkozásában: elővállalkozás), ha a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy az elővállalkozásként történő működése társaságkénti nyilvántartásba vétellel szűnik meg.

(3)167 Az (1)–(2) bekezdés szerint vállalt feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenőrzi. Amennyiben a vagyonszerző által vállalt feltétel nem teljesült, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.

(4) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése után az (1) bekezdésben meghatározott illetéket fizeti a társaság Szit. tv. szerinti projekttársasága (a továbbiakban e § vonatkozásában: projekttársaság), ha legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig csatolja a társaság nyilatkozatát, melyben az vállalja, hogy az illetékkötelezettség keletkezését magában foglaló adóév utolsó napján a társaságkénti nyilvántartásba vétel feltételeinek megfelel. A vállalás meghiúsulása esetén a (3) bekezdés szerinti pótilletéket az állami adóhatóság a társaság terhére pótlólag előírja.

(5) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése után az (1) bekezdésben meghatározott illetéket fizeti az elővállalkozás projekttársasága, ha legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig csatolja az elővállalkozás nyilatkozatát, melyben az elővállalkozás vállalja, hogy elővállalkozásként történő működése társaságkénti nyilvántartásba vétellel szűnik meg és elővállalkozási minőségének fennállása alatt a projekttársaságában fennálló tulajdoni illetőségét részben vagy teljesen nem idegeníti el. A vállalás meghiúsulása esetén, valamint ha a feltétel teljesítését megelőzően a projekttársaság megszűnik, a (3) bekezdés szerinti pótilletéket az állami adóhatóság az elővállalkozás terhére írja elő.

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke

24. §168 (1)169 Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Jármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)

Jármű gyártási évétől számított kora

 

0–3 év

4–8 év

8 év felett

0–40

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

41–80

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

81–120

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

120 felett

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW


Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

(3)170 Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.

(4)171 Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti, használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)–(2) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.

(5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.

(6)172 Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.

(7)173

Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén

25. § (1) Ingatlan közös tulajdonának megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket akkor kell fizetni, ha a megosztás folytán valamelyik tulajdonostárs a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő értéknél nagyobb értékhez jut. A vagyonszerzési illetéket az értékkülönbözet alapulvételével kell kiszabni.

(2)–(3)174

Illetékmentességek, illetékkedvezmények

26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

a)175 a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;

b)176 a lakástulajdon kezelői jogának a megszerzése;

c)177 a közcélú vízi-létesítményre és tartozékára vonatkozóan

ca) a kezelői jog,

cb) az üzemeltetési jog,

cc) a vagyonkezelői jog

megszerzése;

d) az állami tulajdonban lévő természetvédelmi terület kezelői jogának a természetvédelmi kezelő által történő megszerzése;

e)178 állami vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése;

f)179 a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett – ideértve az ingatlan-nyilvántartásban nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített – 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása. Amennyiben az új lakás forgalmi értéke vagy a 21. § (1) bekezdés szerinti csökkentett értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a megállapított illetékből nem kell megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére illeti meg a vagyonszerzőt,

g)180 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében történő vagyonszerzés;

h)181 a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere keretében történő vagyonszerzés;

i)182 – a (16) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a sportcélú ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése, ha a vagyonszerző vállalja, hogy az ingatlant a szerzéstől számított 15 évig nem idegeníti el és sport célra használja vagy hasznosítja. A feltételek vállalásáról a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál. Az illetékmentesség a sportcélú ingatlannal egybeépült vagy azzal együtt nyilvántartott, sportcélú ingatlannak nem minősülő ingatlanrész forgalmi értékére eső illetékalaprész tekintetében nem alkalmazható. E pont alkalmazásában sportcélú használatnak vagy hasznosításnak minősül, ha a vagyonszerző az ingatlant versenyrendszerben szervezett verseny, mérkőzés, illetve sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportszövetség által szervezett edzés megtartására, vagy szabadidősport esemény, diák-, főiskolai-egyetemi sport esemény megtartására használja vagy ilyen eseményekre hasznosítja.

j) a kisajátított vagy bányakárt szenvedett ingatlanért kapott csereingatlan szerzése vagy a kártalanítási összegből rá eső rész erejéig a kártalanítottnak az ingatlanvásárlása, ideértve az ilyen ingatlanra vonatkozó más személyt megillető jog megszűnéséért kapott kártalanítási összegből azonos jog megszerzését is;

k) a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt ingatlan vételárából történő ingatlanvásárlás, ide értve az ilyen ingatlanra vonatkozó más személyt megillető jog megszűnéséért a vételárból történő azonos jog vásárlását is;

l)183 gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése;

m)184 a helyi önkormányzat vagy az állam tulajdonában álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 49. §-ának (1)—(2) bekezdése alapján elővásárlási joggal rendelkező személy által történő megszerzése;

n)185 a birtokösszevonási célú földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló termőföldtulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban az esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte;

o)186 az ügyvédi iroda olyan átalakulással (egyesülés, szétválás), kamarai formaváltással bekövetkező vagyonszerzése, amikor a létrejövő iroda (irodák) a korábbinak jogutódja(i) lesz(nek);

p)187 a termőföldnek a földműves általi, ellenérték fejében történő megszerzése, feltéve, ha a birtokbaadástól, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 12. hónap utolsó napjától – vagyoni értékű joggal terhelt termőföld szerzése esetén a vagyoni értékű jog megszűnésétől, megszüntetésétől, de legkésőbb az illetékkötelezettség keletkezését követő 5. év utolsó napjától – számítva 5 évig

pa) a termőföld tulajdonjogát nem idegeníti el,

pb) a termőföldön vagyoni értékű jogot nem alapít, és

pc)188 a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja;

q)189 ingatlannak, illetve a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történő átruházása, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

qa) az átruházó az átruházás évében és az azt megelőző két naptári évben nem vette igénybe a 23/A. § szerinti kedvezményes illetékmértéket és a 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett illetéktartozással nem rendelkezik,

qb) az átruházott eszközöknek a pénzeszközök és pénzkövetelések összegével csökkentett értékében az ingatlanok és a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétek értékének aránya az átadáskor és az átadást legalább 6 hónappal megelőzően lezárt utolsó adóév utolsó napján nem haladja meg az 50%-ot,

qc) az átruházó társaság legalább két üzletággal rendelkezik, melyek az átruházást megelőző két teljes, 12 hónapos adóévben önálló üzletágként működtek,

qd) az átvevő társaság vállalja, hogy az átruházás évét követő 2. naptári év végéig nem veszi igénybe a 23/A. § szerinti kedvezményes illetékmértéket.

r)190 – a (16) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az építésügyi szabályok és a településrendezési terv alapján sportcélú ingatlan létrehozására alkalmas beépítetlen földrészlet tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának sporttevékenységet, annak szervezését, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtését végző sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportszövetség általi megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül sportcélú ingatlant hoz létre és vállalja, hogy az így létrehozott sportcélú ingatlant az üzembe helyezéstől számított 15 évig nem idegeníti el és sport célra használja vagy hasznosítja. Amennyiben a vagyonszerző a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozik arról, hogy a megszerzett földrészleten a sportcélú ingatlan létrehozásán kívül más épületet, építményt is létrehozni, építeni kíván, az adóhatóság a kiszabott illetékből kizárólag a sportcélú ingatlannal beépíteni kívánt földrészlet után arányosan járó illetéket függeszti fel.

s)191 az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó – ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése;

t)192 ingatlannak, valamint a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pont a)–e) alpontja szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása. Ingatlan átruházása esetén az illetékmentesség akkor alkalmazható, ha az illetékkötelezettség keletkezése időpontjában a vagyonszerző főtevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú ingatlan adásvétele;

u)193 a magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározott visszavásárlási jog érvényesítésével történik.

v)194 az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelősségű társasággá való átalakulása keretében történő vagyonszerzés;

w)195 a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogának, valamint ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése;

x)196 az ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, ha az ingatlan a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra;

y)197 a lakástulajdon magánszemély általi cseréje és vásárlása, ha a magánszemély a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, és a szerzett lakástulajdon forgalmi értéke az elcserélt, eladott lakástulajdon forgalmi értékénél kisebb;

z)198 a vagyonszerzés, ha

za) egyenes ági rokonok (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) egymás közötti vagyonátruházásából,

zb) házastársak egymás közötti vagyonátruházásából,

zc) a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből

származik.

(1a)199 Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:

a)200 a gépjárműadóról szóló törvény szerinti autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű, továbbá a pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának gazdálkodó szervezet általi megszerzése;

b) a lakástulajdon magánszemély bérlő vagy annak magánszemély örököse általi megvásárlása, ha a lakás a lakásbérleti szerződés megkötéséig a magánszemély bérlő tulajdonában állt, és a tulajdonjogot a lakásbérleti szerződés megkötése érdekében adták át a bérbeadónak;

c) a lakástulajdon megszerzése, ha azt a vagyonszerző a lakásvásárlásról szóló adásvételi szerződésben határozott időre, de legalább 5 évre a vételár 7 százalékát meg nem haladó éves bérleti díj ellenében bérbe adja a lakás korábbi magánszemély tulajdonosának, feltéve, hogy a bérlő vagy annak magánszemély örököse számára a vagyonszerző a lakásvásárlásról szóló adásvételi szerződés hatályának beálltától számított 5 éven belül gyakorolható visszavásárlási jogot létesít, legfeljebb a bérbeadó által fizetett vételár 105 százalékának megfelelő vételáron;

d) az ingatlan forgalmi értékéből az épület forgalmi értékének megfelelő rész, ha a telek tulajdonosával kötött megállapodásból és az építés költségeit, körülményeit tanúsító egyéb okiratokból egyértelműen kitűnik, hogy az épületet a vagyonszerző hozta létre;

e)201 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat megszerzése, és annak megszüntetésével bekövetkező vagyonszerzés.

(2a)202 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés után megállapított illetéket – a megfizetés tekintetében – felfüggeszti. Az állami adóhatóság a lakóházépítésre meghatározott 4 éves határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) elteltét követő 15 napon belül megkeresi az illetékes építésügyi hatóságot a lakóház felépítésének igazolása céljából. Az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket törli, ha

a)203 a határidő elteltét követő 15 napon belüli megkeresésére az illetékes építésügyi hatóság arról tájékoztatja, hogy a határidőn belül – a vagyonszerző nevére szóló – jogerős vagy végleges használatbavételi engedélyt adott ki, illetve a használatbavételt tudomásul vette; vagy

b)204 a vagyonszerző a lakóház felépítését az illetékes építésügyi hatóság által határidőn belül kiadott – a vagyonszerző nevére szóló – jogerős vagy végleges használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

Ha a határidő lejártáig az építésügyi hatóság által – a vagyonszerző nevére – kiadott használatbavételi engedély a határidőn belül nem emelkedett jogerőre vagy nem vált véglegessé, az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket akkor törli, ha a használatbavételi engedély a határidő lejártát követően változatlan tartalommal – ide nem értve a kijavítással érintett részeket – jogerőre emelkedik vagy véglegessé válik, és az építésügyi hatóság erről a tényről az állami adóhatóságot külön értesíti. Az építésügyi hatóság az értesítéssel egyidejűleg közli, hogy a jogerős vagy végleges használatbavételi engedély – a kijavítással érintett részeket figyelmen kívül hagyva – tartalmában megegyezik-e a határidő lejárta előtt kiadott használatbavételi engedéllyel.

(2b)205 Amennyiben a vagyonszerző több telket vásárolt, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha a vagyonszerző a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.

(2c)206 Ha a maximális beépíthetőség az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában és a használatbavételi engedély kiadásának, illetve a használatbavétel tudomásulvételének időpontjában eltérő, a kettő közül a vagyonszerzőre összességében kedvezőbbet kell figyelembe venni.

(2d)207 A lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakulása, egyesülése, szétválása vagy magánszemély vagyonszerző halála esetén a lakóház felépítését az ingatlant megszerző jogutód, örökös is teljesítheti. Ebben az esetben a lakóház felépítését a jogutód, örökös a nevére szóló használatbavételi engedéllyel, illetve a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(2e)208 Az állami adóhatóság a lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül felépült lakóház tulajdonosa, a lakóházon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja felfüggesztett illetékét abban az esetben is törli, ha a jogerős vagy végleges használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány a tulajdonjogot és – vagyoni értékű jog szerzése esetén – a vagyoni értékű jogot egyidejűleg megszerzők egyike nevére szól.

(2f)209 Ha a magánszemély vagyonszerző a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény rendelkezései szerint bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezést kezdeményezett, és az említett eljárások időszaka alatt a lakóház építésére alkalmas telektulajdont értékesítik, akkor a 87. § (2) bekezdése nem alkalmazható, továbbá – ha a telektulajdont megszerző vevő nyilatkozik arról, hogy a megszerzett telek után az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentességet igénybe kívánja venni vagy a telektulajdont megszerzőnek a telekre elővásárlási joga van – az említett eljárások alá vont magánszemélynek a (2a) bekezdés szerint felfüggesztett illetéket nem kell megfizetni.

(3) Ha az (1) bekezdés j) pontjában említett csereingatlan a kisajátítottnál értékesebb, vagy ha a megszerzett ingatlan forgalmi értéke a kártalanítási összeget, illetőleg ennek a vevőre eső arányos részét meghaladja, az illetékmentesség a többletre nem terjed ki.

(4)210 Az (1) bekezdés k) pontjában említett vevő a kisajátítási eljárás lefolytatására jogosult szerv nyilatkozatával köteles igazolni, hogy helye lett volna kisajátításnak arra a célra, amelynek megvalósítása érdekében az ingatlant tőle megvásárolták.

(5)211 A vagyonszerző az (1) bekezdés q) pontjában említett feltételekről a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az adóhatóságnál. Amennyiben a vagyonszerző az (1) bekezdés qb–qd) pontjai szerinti feltételek tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, illetőleg vállalását nem teljesíti, az adóhatóság a 19. § (1) bekezdése alapján megállapított illeték kétszeresét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.

(6)212 Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal az első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 15 000 000 forintot nem haladja meg. Ilyen forgalmi értékű lakás tulajdoni hányadának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.

(7)213 Az (1) bekezdés r) pontjában említett feltételek vállalásáról a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál. Ha a vagyonszerző a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozik arról, hogy a megszerzett földrészleten a sportcélú ingatlan létrehozásán kívül más épületet, építményt is létrehozni, építeni kíván, az adóhatóság a kiszabott illetékből kizárólag a sportcélú ingatlannal beépíteni kívánt földrészlet után arányosan járó illetéket függeszti fel. Az (1) bekezdés r) pontjában említett sportcélú ingatlan felépítésének igazolása érdekében az ott meghatározott 4 éves határidő elteltét követő 15 napon belül az állami adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket abban az esetben törli, ha

a)214 az építésügyi hatóság igazolta, hogy a vagyonszerző nevére sportcélú ingatlanra adott ki használatbavételi engedélyt, vagy a vagyonszerző használatbavételét tudomásul vette, és

b) a vagyonszerző az ingatlant 15 évig nem idegenítette el, vagyoni értékű jogának gyakorlását másnak nem engedte át, vagyoni értékű jogáról nem mondott le, és

c) a vagyonszerző a létrehozott sportcélú ingatlant sport célra használta vagy hasznosította. Az (1) bekezdés r) pontjának alkalmazásában sportcélú használatnak vagy hasznosításnak minősül, ha a vagyonszerző az ingatlant versenyrendszerben szervezett verseny, mérkőzés, illetve sportszervezet, sportiskola, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány vagy sportszövetség által szervezett edzés megtartására, vagy szabadidősport esemény, diák-, főiskolai-egyetemi sportesemény megtartására használja vagy ilyen eseményekre hasznosítja.

(8)215 Ha a vagyonszerző a megszerzett telken, illetve – ha az illetékmentességet nem az egész telek vonatkozásában kérte – a teleknek az illetékmentességgel érintett részén a sportcélú ingatlan létrehozásán kívül más épületet, építményt is létrehoz, épít vagy a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely az elkészült létesítményből a sportcélú ingatlannak minősülő ingatlanrészre, vagy arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen sportcélú ingatlan felépült. Az illeték fennmaradó részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni. Ha a sportcélú ingatlan létrehozására nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakul, egyesül, szétválik, a sportcélú ingatlan létrehozására az ingatlant megszerző jogutód köteles.

(9)216 A (6) és (15) bekezdés alkalmazásában első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. A kedvezményre való jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el. Nem minősül első lakástulajdont szerzőnek az, aki a (6) vagy (15) bekezdés szerinti kedvezményt az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően igénybe vette. A kedvezmény igénybevételéről, valamint a kedvezményre jogosító feltételek fennállásáról a szerző félnek az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia.

(10)217 Az (1) bekezdés l) pontja szerinti mentességre jogosult gépjármű-forgalmazó adóévente nyilatkozik az állami adóhatóságnál arról, hogy az előző adóévi nettó árbevételének megoszlása alapján e § alkalmazásában gépjármű-forgalmazónak minősül azzal, hogy

a) ha a nyilatkozattételre az adóév hatodik hónapjának 1. napja előtt kerül sor, a vagyonszerzőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevételének megoszlása alapján előreláthatólag gépjármű-forgalmazónak minősül. Amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt az adóév hatodik hónapjának 15. napjáig bejelenti az állami adóhatóságnak, amely a meg nem fizetett illetéket 50%-kal növelten a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy a vagyonszerző valótlan nyilatkozatot tett, a valótlan nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a vállalkozó terhére pótlólag előírja,

b) a gépjármű-forgalmazást a nyilatkozattétel adóévében kezdő vállalkozó arról nyilatkozhat, hogy nettó árbevételének legalább 50%-a gépjármű-forgalmazásból fog származni. Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására vonatkozó vállalás nem teljesül, akkor az állami adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illetéket a vállalkozó terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás meghiúsulásának tényét a vállalkozó az adóévet követő hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében megállapítja, hogy a vagyonszerző vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.

(11)218 Abban az esetben, ha a 23/A. § szerinti kedvezményes illetékmérték alkalmazására egyébként jogosult vagyonszerző valamely ingatlan szerzésével kapcsolatban az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nyilatkozatot tesz, ezen illetékkötelezettségére a továbbiakban kizárólag e nyilatkozathoz kapcsolódó rendelkezések vonatkoznak. Ilyen esetben erre a vagyonszerzésre a 23/A. § rendelkezései nem alkalmazhatók.

(12)219

(13)220 Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott mentesség, illetve kedvezmény feltételeinek teljesülését – amennyiben az az adásvételi szerződésből nem állapítható meg – a vagyonszerzőnek kell az állami adóhatóságnál a vállalkozó e feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatával igazolni legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig.

(14)221 Az állami, helyi önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen műemlék ingatlan (ingatlan együttes) haszonélvezeti jogának, az ingatlan helyreállítása, fejlesztése és az ezt követő állagmegóvása ellenében történő megszerzése esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket nem kell fizetni.

(15)222 A magánszemély vagyonszerző első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az állami adóhatóság a vagyonszerző kérelmére – a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb az esedékességtől számított 12 hónapra – havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerző az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az állami adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlékot számít fel.

(16)223 Ha az (1) bekezdés i) és r) pontjaiban meghatározott esetekben a sportcélú ingatlant – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 22/C. § (6) bekezdésének b) pontjában, valamint 22/C. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – olyan hivatásos sportszervezet használja, amely nem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportban működik, akkor az illetékmentesség az adózó választása szerint

a) de minimis támogatásnak, vagy

b)224 a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti, sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásnak (a továbbiakban: sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás)

minősül.

E rendelkezés alkalmazásában hivatásos sportszervezetnek minősül a nem látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége, országos sportági szövetsége által kiírt versenyrendszerben (bajnokságban) részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet – ideértve a sportiskolát és az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványt is – abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

(17)225 Ha az (1) bekezdés i) és r) pontjaiban meghatározott vagyonszerző, illetve az (1) bekezdés r) pontjában meghatározott vagyonszerzőnek a sportcélú ingatlan létesítésére e törvény alapján köteles jogutódja a (16) bekezdésben meghatározott esetben a de minimis támogatás, illetve a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás feltételeinek nem felel meg, a mentesség alkalmazásának hiányában járó illeték, illetve a megállapított, de meg nem fizetett illeték megfizetésére a 87. § (4)–(5) bekezdéseit kell megfelelően alkalmazni.

(18)226 Az (1) bekezdés p) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazásában

a) nem minősül elidegenítésnek

aa) a kisajátítás,

ab) a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő elidegenítés és

ac) a birtokösszevonási célú földcsere,

b)227 nem minősül az (1) bekezdés p) pont pb) és pc) alpontjaiban foglalt feltételek megszegésének, ha a vagyonszerző a termőföld használatát, hasznosítását a földművesnek minősülő, Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója vagy a legalább 25%-ban tulajdonában, vagy a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mezőgazdasági termelőszervezet javára engedi át, feltéve, hogy az 5 éves időtartam hátralévő részére

ba) a mezőgazdasági termelőszervezet vagy a közeli hozzátartozó vállalja, hogy a termőföldet mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja, továbbá

bb) a termőföld használatának, hasznosításának mezőgazdasági termelőszervezet részére történő átengedése esetén a vagyonszerző, illetve közeli hozzátartozója vállalja, hogy a mezőgazdasági termelőszervezetben fennálló tulajdoni hányada nem csökken 25% alá.

(18a)228 Az (1) bekezdés p) pontja szerinti feltételek fennállásáról és vállalásáról a vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig, véglegessé válásáig kell nyilatkoznia az állami adóhatóságnál. Ha az eredetileg vállalt 5 év letelte előtt

a) a vagyonszerző a termőföldet – a (18) bekezdésben meghatározott tulajdonszerzési módok kivételével – elidegeníti,

b) a vagyonszerző a termőföldön – használatának, hasznosításának a (18) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelőszervezet vagy közeli hozzátartozója javára, az ott meghatározott módon történő átengedése kivételével – vagyoni értékű jogot alapít, vagy

c) a vagyonszerző a termőföldet saját maga vagy a (18) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelőszervezet vagy közeli hozzátartozója igazolhatóan nem mező-, illetve erdőgazdasági tevékenység céljára hasznosítja,

d) a vagyonszerző vagy a vagyonszerző közeli hozzátartozója a mezőgazdasági termelőszervezetben fennálló tulajdoni hányadát 25% alá csökkenti,

az egyébként járó illeték kétszeresét kell megfizetnie, kivéve a vagyonszerző elhalálozásának az esetét. Ha a vagyonszerző vagy a (18) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelőszervezet vagy közeli hozzátartozó által vállalt feltételek csak a termőföld meghatározott tulajdoni hányada tekintetében teljesültek, az egyébként járó illeték kétszeresét kizárólag azon tulajdoni hányad vonatkozásában kell megfizetni, amelyre a feltételek nem teljesültek.

(19)229 Az (1) bekezdés y) pontja szerinti illetékmentességet:

a) ha a magánszemély a vásárlást megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül több lakástulajdont cserél, vásárol, illetve értékesít, akként kell alkalmazni, hogy minden egyes lakáscserével, lakásvásárlással szemben – a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő, azonos jogcímű – egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni,

b) a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog magánszemélyek általi megszerzésekor is megfelelően alkalmazni kell,

c) a 21. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni,

azzal, hogy az (1) bekezdés y) pontja szerinti mentesség és e bekezdés alkalmazásában nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga.

(20)230 Az (1) bekezdés g), h), q) és t) pontja szerinti mentesség a 17. § (4) bekezdésében említett feltételek fennállásakor vehető igénybe.

(21)231

(22)232 Az (1a) bekezdés c) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása során az állami adóhatóság a vagyonszerzés után megállapított illetéket – a megfizetés tekintetében – felfüggeszti. Az állami adóhatóság a felfüggesztett illetéket törli, ha az (1a) bekezdés c) pontja szerinti bérlő vagy annak magánszemély örököse az (1a) bekezdés c) pontja szerinti szerződés hatályának beálltától számított 5 éven belül a szerződés aláírását közvetlenül megelőző tulajdoni hányadának megfelelő tulajdoni hányadot visszavásárolja.

26/A. §233 (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a természeti katasztrófa következtében megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott (a továbbiakban: megsemmisült) lakástulajdon helyett vásárolt másik lakástulajdon (erre vonatkozó vagyoni értékű jog) megszerzése, ha

a) a magánszemély a tulajdonában (résztulajdonában) haszonélvezetében vagy használatában álló, természeti katasztrófa következtében megsemmisült lakást életvitelszerűen lakásaként használta, nincs másik lakástulajdona, másik lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, illetve másik lakástulajdonon fennálló haszonélvezeti, használati joga, valamint

b)234 a megsemmisült lakástulajdon pótlására 10 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű lakástulajdont (ilyen értékű lakástulajdonban tulajdoni hányadot) vásárol, vagy visszterhesen ilyen lakástulajdonon haszonélvezet, használat jogát szerzi meg, és ezt a vagyonszerzést legkésőbb a másik lakástulajdona megsemmisülését követő év március 31-ig illetékkiszabásra bejelenti.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett tulajdoni hányad megszerzése esetén az illetékmentesség csak akkor alkalmazható, ha annak aránya nem haladja meg a vagyonszerzőnek a megsemmisült lakástulajdonra vonatkozó tulajdoni hányadát.

(3)235 A vagyonszerző az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a megsemmisült lakástulajdon fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője által illetékmentesen kiállított hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig.

IV. Fejezet

A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉK FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK

27. § (1)236 A vagyonszerzési illetéket a szerző fél köteles megfizetni.

(2)237 A 18. § (2) bekezdésének h) pontján alapuló illetékkötelezettség esetén a 18. § (4) bekezdésének a)–c) pontjaiban felsorolt személyek kötelesek az illetéket megfizetni a 19. § (5) bekezdése szerint a tulajdonukban lévő vagyoni betét alapján számított illetékalap után.

(3)238 Az illeték megfizetéséért felelősök körére egyebekben az adózás rendjéről szóló törvény239 rendelkezései az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy az öröklési illeték megfizetéséért az örököstárs egyetemleges felelőssége nem állapítható meg.

HARMADIK RÉSZ

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

V. Fejezet

A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK240

Az illeték tárgya

28. § (1)241 A közigazgatási hatósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

(2)242 Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság

a)243 a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja;

b)244 az eljárást megszünteti, ide nem értve az illeték meg nem fizetése címén történő megszüntetést, valamint ha az eljárás megszüntetésének oka az, hogy a kérelem visszautasításának lett volna helye, vagy az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére;

c) az eljárást egyezséget jóváhagyó határozattal zárja le.

(3) Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul, az illetéket ismét meg kell fizetni.

(4)245 Nem tárgya a közigazgatási hatósági eljárási illetéknek az olyan eljárás, amelyért a 67. §-ban említett módon megállapított díjat kell fizetni.

Az illeték mértéke

29. § (1)246 Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).

(2)247 Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

(3)248 Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért a 29. § (2) bekezdésében meghatározott illetéket kell fizetni.

(4)249 Végzés elleni fellebbezésért – ha e törvény másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.

(5)250 A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

(6)251 Az újrafelvételi eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban már megfizetett illetékre.

(7)252

(8)253 A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint. Mentes az illeték alól az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás.

Az eljárási illeték alapja

30. § (1)254 Az értékhez igazodó közigazgatási hatósági eljárási illeték alapja az eljárás tárgyának az eljárás megindítása időpontjában fennálló értéke.

(2) Az eljárás tárgyának, illetőleg az eljárás tárgya értékének megváltozása esetén, ha az eljárásért fizetett illetéknél több jár, a különbözetet meg kell fizetni.

(3) Nincs helye az illeték leszállításának vagy visszatérítésének, ha az illeték fizetésére kötelezett az eljárás tárgyát, illetőleg az eljárás tárgyának értékét úgy változtatja meg, hogy ennek folytán az érték csökken.

Az illeték fizetésére kötelezettek

31. § (1)255 A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Az egyes közigazgatási hatósági eljárások külön illetéke tekintetében e törvény melléklete eltérően rendelkezhet.

(2)256 Ha több ügyfél ügyében indul egy közigazgatási hatósági eljárás, az ennek megindítását kérő ügyfelek egyetemlegesen felelősek az illeték megfizetéséért. Megszűnik az egyetemlegesség, ha a közigazgatási hatóság mindegyik ügyfélre nézve külön döntést hoz.

(3)257 Ha egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet, az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni.

(4)258

(5) Ha az eljárásban több ügyfél vesz részt és az eljárás jellege kizárja azt, hogy az egyes ügyfelekkel szemben különböző határozat keletkezzen, csak annyi illetéket kell fizetni, mint amennyi abban az esetben járna, ha az eljárás csak egy ügyfél ügyében folyna. Ellenkező esetben annyi illetéket kell fizetni, mint amennyi akkor járna, ha mindegyik ügyfél ügyében külön eljárás folyna.

(6)259 Ha a kérelem több határozat vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés ellen irányul, az illetéket úgy kell fizetni, mintha minden döntés ellen külön-külön kezdeményezték volna az eljárást.

(7)260

(8)261 A szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket – az alapeljárás illetékével (igazgatási szolgáltatási díjával) egyidejűleg – annak kell megfizetnie, akinek érdekében az eljárás indul. Az előzetes szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni.

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése

32. § (1)262 A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a közigazgatási perben elbírált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.

(2)263 A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és azt a visszatérítés foganatosítása végett – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az ügyfél lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak kell megküldeni.

(3)264 A 73. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja.

Illetékmentesség

33. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján költségmentességben részesített.

(2) Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:

1. a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás;

2.265 az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással összefüggésben kezdeményezett eljárása;

3. a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás;

4.266 a születéssel, a házasságkötéssel, az örökbefogadással, tartással, gondozással és a halálesettel kapcsolatos, továbbá a nemzetiségek anyakönyvi adatainak első ízben történő kijavításával kapcsolatos eljárás, kivéve

a) a magyar állampolgár, illetőleg Magyarországon lakó hontalan külföldön történő házasságkötéséhez szükséges irat;

b) a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges irat, továbbá

c)267

d)268

5.269 az anyakönyvi kivonat kiállítása;

5/A.270 a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás;

6. a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat;

7. az állami gondoskodás körén kívüli nevelőotthoni térítési díj megállapításához szükséges bizonyítvány;

8. a holtnak nyilvánításra, illetőleg halál tényének megállapítására irányuló bírósági eljárás céljára szükséges irat;

9. a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez szükséges irat;

10. a bölcsődei, óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat;

11. a tankötelezettséggel, valamint a középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel, a tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a tanulóotthoni, kollégiumi, diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésükkel kapcsolatos eljárás, továbbá az iskolai és tanfolyami bizonyítvány, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát;

12.271 az ösztöndíj adományozásával, a külföldön folytatott iskolai tanulmányok beszámításával, a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, illetőleg tudományos fokozat honosításával, a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél elismerésével, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény hatálya alá tartozó, a határon átnyúló szolgáltatás bejelentésével kapcsolatos eljárás;

13.272 A ,,Magyar igazolvány'' és a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány'' kiadásával, cseréjével, pótlásával, visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás;

14.273 a munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony létesítéséhez, igazolásához szükséges irat ;

15.274 foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás stb.) , a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék igénybevételével, nyugdíjazással, nyugdíjfolyósítással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok;

16. a kitüntetés adományozásával, viselésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás;

17. az állampolgárok számára kötelezően elrendelt általános és egyéni betegség megelőzést szolgáló, továbbá hatósági eljárásokhoz kapcsolódó orvosi vizsgálatokról kiállított igazolások, orvosi bizonyítványok;

18. a szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális ügyben kezdeményezett minden eljárás;

19.275 az áldozatsegítő támogatások engedélyezésére irányuló eljárás;

20. széles körben fenyegető veszély elhárítása céljából a tulajdonos vagy kezelő, használó helyett viselt költség megtérítésére irányuló eljárás;

21. az ellenőrzés, hitelesítés vagy hozzájárulás céljából — jogszabály rendelkezése alapján — iratra vezetett hivatalos záradék;

22.276 a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás, valamint a költségmentesség feltételei fennállásának igazolásához kiállított irat;

23.277 az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál, vámigazgatási ügyben a vámhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás – ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen eljárását is –, kivéve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást;

24.278 a kárpótlási eljárás, a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljárás és az ilyen eljárásokhoz szükséges irat, a kisajátítási eljárás, a kisajátítási járulékos költségek megtérítésére irányuló eljárás, valamint a kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás;

25.279 a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás;

26.280 közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése;

27.281 a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás;

28.282 a jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló eljárás;

29.283 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervek és személyek intézkedésével, vagy kényszerítő eszköz alkalmazásával szemben benyújtott panasz és fellebbezés,

30.284 az adóhatóság által az adózó adószámlájának egyenlegéről készített értesítés tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslati eljárás,

31.285 az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban indított eljárás,

32.286 őstermelői igazolvány cseréje, ha arra az őstermelői igazolványban szereplő helységnév, utcanév, illetve házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő változása, illetve az őstermelő lakóhelyének más megye illetékességi területéhez való csatolása miatt kerül sor,

33.287 a külön törvényben288 meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt az ideiglenes megelőző távoltartó határozat elrendelésére irányuló eljárás,

34.289 a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv fogyasztóvédelmi eljárása;

35.290 a fogyasztóvédelmi hatóság első fokú fogyasztóvédelmi eljárása;

36.291 az európai területi társulásban történő részvétel jóváhagyására irányuló eljárás;

37.292 a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a központi költségvetésből igénybevett normatív állami hozzájárulások és támogatások megállapítására irányuló eljárás;

38.293 az egészségügyben működő szakmai kamarai tagsági viszony első létesítésére irányuló eljárás;

39.294 a hadkötelezettséggel és a honvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos államigazgatási eljárás, valamint az azokkal kapcsolatos hatósági igazolás céljára kiállított közokirat;

40.295 a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai megállapítására irányuló eljárás;

41.296 a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban a lakcím érvénytelenné nyilvánítására irányuló eljárás;

42.297 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett értesítési cím törlése, ha a törlést a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti címjogosult kezdeményezi;

43.298 az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételről kiállított hatósági bizonyítvány;

44.299 a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) által a szociális rászorultság fennállásáról kiállított igazolás, valamint a családi pótlékra való jogosultságra vonatkozóan kiállított igazolás;

45.300 a mezőgazdasági termelő székhelye vagy lakóhelye és a művelése alatt álló termőföld, tanya vagy használatában lévő telephely között, termény szállítása esetén, az útdíj köteles elemi útszakaszra vonatkozó, díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás;

46.301 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) való felvétel, az adatmódosítás, a szolgáltatói nyilvántartásból való törlés, a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos bejelentések, a szolgáltatói nyilvántartás adatairól hatósági bizonyítvány kiállítása és a szolgáltatói nyilvántartásból teljesített egyéb adatszolgáltatás;

47.302 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjoga megszerzésének, valamint a földhasználati szerződésnek a mezőgazdasági igazgatási szerv általi hatósági jóváhagyására irányuló eljárás, továbbá a földhasználati nyilvántartási eljárás;

48.303 kizárólag a hatóság jogszabálysértő, hibás vagy elmulasztott bejegyzése, döntése miatt kezdeményezett elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás.

49.304 a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal;

50.305 a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás;

51.306 az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás;

52.307 a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás;

53.308 az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás;

54.309 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás;

55.310 az oktatási igazolvány kiállítása;

56.311 a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása;

57.312 a népművészeti és népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás;

58.313 jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vételével kapcsolatos eljárás;

59.314 a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján a fogadó szervek bejelentésére és nyilvántartásba vételére irányuló eljárás, a nyilvántartásba vett adatok változásának bejelentésére irányuló eljárás és a közérdekű önkénteseket foglalkoztató szervezetek nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárás;

60.315 a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások;

61.316

62.317 hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról;

63.318 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. § (1) bekezdése és 27/D. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás;

64.319 Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

65.320 az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;

66.321 az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás;

67.322 a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás;

68.323 a családi név korrekciójára irányuló eljárás;

69.324 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti belső szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás;

71.325 az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás.

(3)326 A 18. életévét be nem töltött személy mentesül a 29. § (1) bekezdés szerinti illeték megfizetése alól.

Az államigazgatási eljárási illeték fizetésének módja

34–36. §327

VI. Fejezet328

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK

Az illeték tárgya

37. § (1) A bírósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni.

(2) Nem tárgya a bírósági eljárási illetéknek az olyan bírósági eljárási cselekmény (szolgáltatás), amelyért a 67. §-ban említett módon megállapított díjat kell fizetni.

(3) A bíróság, valamint büntető ügyben a nyomozó hatóság által készített iratmásolat illetékére — ha e törvény másként nem rendelkezik — a melléklet IV. címében foglaltak az irányadók.

Az illeték fizetésére kötelezettek

38. § (1) Az illetéket az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni, kivéve, ha az illeték megfizetéséről utólag kell határozni. Az utóbbi esetben az illetéket az viseli, akit a bíróság erre kötelez.

(2) Több kötelezett esetén — ha az érvényesített jog nem osztható meg, vagy az érdekeltség aránya egyébként nem állapítható meg — a kötelezettek egyetemlegesen, egyébként az érdekeltség arányában kötelesek az illetéket megfizetni.

(3) Ha az eljárást nem a jogosult, hanem ennek nevében és érdekében az arra feljogosított indítja, a kötelezettség azt terheli, akinek érdekében az eljárás indul.

(4)329 Nem köteles az illeték előzetes megfizetésére az ügygondnok, a gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok és eseti gyám, valamint az a fél, akinek érdekében az őt megillető igény érvényesítése céljából az ügyész, vagy az erre jogosult személy vagy szervezet pert indított.

A polgári eljárás illetékének alapja330

39. § (1) A polgári peres és nemperes eljárásban az illeték alapja — ha törvény másként nem rendelkezik — az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett követelés vagy követelésrész értéke.

(2)331 Azon perek és igények esetén, amelyek tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) a per tárgyának az értékét meghatározza, az illeték számításának alapja az ott meghatározott érték.

(3)332 Ha az eljárás tárgyának értéke az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, és ha törvény másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja:

a)333 a járásbíróság előtt a peres eljárásban 350 000 forint, a nemperes eljárásban 200 000 forint;

b) a törvényszék előtt:

– első fokon indult peres eljárásban 600 000 forint, nemperes eljárásban pedig 350 000 forint,

– fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 300 000 forint, nemperes eljárásban pedig 170 000 forint,

c) az ítélőtábla előtt fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 600 000 forint, nemperes eljárásban 300 000 forint;

d) a Kúria előtt:

– fellebbezési eljárásban 500 000 forint,

– felülvizsgálati eljárásban 700 000 forint.

40. §334 (1) Ha a fél egy eljárásban egy jogviszonyból eredő több igényét vagy több jogviszonyból eredő igényeit érvényesíti, az eljárás tárgya értékének megállapításakor — a járulékok figyelmen kívül hagyásával — az előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni.

(2)335 Vagylagos vagy eshetőleges igények esetén az illetéket csak egyszer, annak az igénynek megfelelő mértékben kell megfizetni, amely után a legmagasabb illeték jár.

(3) A választottbírósági ítélet vagy egyezség érvénytelenítése iránti eljárásban az illetéket a választottbírósági határozatban megállapított perérték alapján, ennek hiányában a 39. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.

(4)336 A fizetési meghagyásos eljárás során előterjesztett fellebbezés illetékének alapja megegyezik az eljárásért fizetendő díj alapjával.

41. §337 (1) Ha a bíróság az eljárás tárgyának értékét a fél által megjelöltnél magasabb összegben állapítja meg, az illeték alapjának ezt kell tekinteni.

(2) Az eljárás tárgya értékének a felek által történő leszállítása vagy annak utólag alacsonyabb összegben történt megállapítása esetén az illetékalap mérséklésének — ha e törvény kivételt nem tesz — nincs helye. Ha az eljárás tárgyának értéke a fél nyilatkozata alapján emelkedik, a változtatást tartalmazó iraton le kell róni, illetve fel kell jegyezni azt az illetékkülönbözetet, amely az eljárás megindításakor fizetett, illetve figyelembe vett és a magasabb érték alapulvételével kiszámítható illeték között mutatkozik.

Az elsőfokú polgári eljárások illetékének
általános mértéke

42. § (1)338 A 39–41. §-ban meghatározott illetékalap után – ha e törvény másként nem rendelkezik – az illeték mértéke:

a) peres eljárásban 6%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint;

b) bírósági meghagyás elleni ellentmondás esetén 3%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 750 000 forint;

c)339 egyezségi kísérletre idézés iránti kérelem esetén 1%, de legalább 3000 forint, legfeljebb 15 000 forint;

d) a végrehajtási eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 350 000 forint, ha a végrehajtás foganatosítása a törvényszéki végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb 750 000 forint;

e) a határozat jogerőre emelkedése után a részletekben való teljesítés vagy ennek módosítása, vagy részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 15 000 forint;

f) a kiszabott pénzbírság megfizetésére halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 18 000 forint;

g) egyéb nemperes eljárásokban – a közigazgatási nemperes eljárás kivételével – az eljárás tárgya értékének 3%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint.

(2)340 Ha a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul – ideértve azt az esetet is, ha a felperes a keresetlevelet a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet visszautasító, illetve az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő harminc napon belül a bírósághoz benyújtja –, az (1) bekezdés a) pontja szerinti mértékű illetéket kell fizetni, amelybe a fizetési meghagyásos eljárásért fizetendő díj – esetleges kedvezményekkel csökkentett – összegét be kell számítani.

(3) A végrehajtási eljárás megindítása iránti beadvány: a végrehajtás elrendelése iránti kérelemnek, illetve a végrehajtási záradékkal ellátható okiratnak a bíróságnál történő benyújtása. Ide kell érteni a pénzkövetelés biztosítására, illetve meghatározott dolog zárlatára irányuló kérelem benyújtását is.

(4)341 A birtokháborítás megszüntetése iránti perben a közigazgatási hatóság eljárásáért fizetett illetéket a bírósági eljárás illetékébe be kell számítani.

(5)342 Ha ugyanazon határozat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejűleg kérik, az (1) bekezdés d) pontja szerinti illetéket csak az egyik adós vonatkozásában előterjesztett végrehajtási kérelem után kell megfizetni, a további, egyetemlegesen kötelezett adós, adósok vonatkozásában előterjesztett végrehajtási kérelem után adósonként 5000 forint illetéket kell megfizetni. Az így megfizetett összes illetéket az egyetemlegesen kötelezett adósokon egyenlő arányban kell behajtani.

(6)343 Ha a felek a polgári eljárást megelőzően külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban vettek részt, az eljárás illetékének a közvetítő általános forgalmi adóval növelt – az illetékfizetésre kötelezett fél által viselt – díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét, de legalább az egyébként fizetendő illeték 50%-át kell megfizetni. Ez a szabály nem alkalmazható, ha

a) a közvetítői eljárást törvény kizárja, vagy

b) a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a felek bármelyike bírósághoz fordul, kivéve, ha a per tárgya kizárólag a megállapodásban foglaltak érvényesítése.

(7)344 Az eljárási illeték az egyébként fizetendő illeték 50%-a, ha a polgári pert – akár közjegyző, akár bíróság előtt lefolytatott – előzetes bizonyítási eljárás előzte meg.

Tételes illetékek a polgári eljárásban345

43. § (1)346 A házassági bontóper illetéke 30 000 forint.

(2)347 A házassági perben érvényesített lakáshasználat rendezése iránti igény pertárgyértékét az illeték megállapításánál nem lehet külön figyelembe venni. Ha a fél egyéb vagyonjogi igényt érvényesít, ez után csak a házassági per illetékét meghaladó részt kell megfizetni.

(3)348

(4)349

(5)350 A munkaügyi perek illetéke – ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg – 10 000 forint.

(6)351

(7)352

(8)353 A csődeljárás, a felszámolási eljárás, továbbá a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása során benyújtott kifogás, valamint a végrehajtási kifogás illetéke 15 000 forint. Ha a kifogás alapos, a bíróság a kifogásnak helyt adó döntésében hivatalból rendelkezik a kifogás, valamint a kifogás tárgyában hozott bírósági végzés elleni jogorvoslati eljárás illetékének a kifogást előterjesztő részére történő visszatérítéséről.

(9)354 Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásba való bejegyzésének illetéke 15 000 forint.

A csőd- és felszámolási eljárás illetéke

44. § (1)355 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárásának illetéke 80 000 forint, csődeljárásának illetéke 50 000 forint, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 30 000 forint, a csődeljárás illetéke 30 000 forint.

(2)356 A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) III. fejezete alapján Magyarországon indított másodlagos fizetésképtelenségi eljárások kezdeményezésének illetéke, valamint a 2015/848 EU rendelet alapján belföldi bíróság előtt kezdeményezett egyéb polgári nemperes eljárások illetéke 50 000 forint.

Természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásainak illetéke357

44/A. §358 (1) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárása kezdeményezésének illetéke 30 000 forint, amely magában foglalja az egyezségkötési eljárás és a mentesítési eljárás illetékét is.

(2) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az egyezségmódosítás, valamint az adósságtörlesztési határozat módosítása kezdeményezésének illetéke 15 000 forint.

(3) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az adós vagy a hitelező által az eljárás megszüntetése iránti kérelem illetéke 30 000 Forint.

(4) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az adós örököse (örökösei) jogutódként történő bevonása iránti kérelem illetéke 15 000 forint.

(5) A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a mentesítő határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem illetéke 30 000 forint.

(6) A bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem, valamint a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem illetéke 30 000 forint.

A cégbírósági eljárás illetéke

45. § (1)359 A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke:

a)360 európai részvénytársaság esetében 600 000 forint,

b)361 zártkörűen működő részvénytársaság esetében 100 000 forint,

c)362

d)363 az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – 100 000 forint,

e)364

f)365 külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 50 000 forint,

g)366 külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 50 000 forint.

(1a)367 A szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes.

(2) Ha a cégbejegyzésre irányuló kérelemben fióktelep bejegyzését is kérik, az (1) bekezdésben meghatározott illetéken kívül további illetéket nem kell fizetni.

(3)368 Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem illetéke zártkörűen működő részvénytársaság esetén 50 000 Ft, azzal, hogy amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére.

(3a)369 A jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vagyontárgyára vonatkozóan jognak vagy ténynek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/A. §-a, 83/C. §-a szerinti törlésére irányuló bírósági nemperes eljárás illetéke 10 000 forint.

(3b)370 Az e §-ban nem említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke 15 000 Ft.

(4)371 Az átalakulás, egyesülés, szétválás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50 000 Ft. Ez az illeték magában foglalja az átalakulással, egyesüléssel, szétválással, minősített többségi befolyás létrejöttével, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés bejegyzésével egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

(4a)372 Zártkörűen működő részvénytársaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő alakulása esetén a változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 500 000 Ft, amely magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

(5)373 A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illeték 40%-át kell megfizetni. Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.

(6)374 A cégkivonat elkészítésének illetéke 5000 forint, a cégbizonyítvány kiállításának illetéke 3000 forint, a cégmásolat elkészítéséért pedig 7000 forint illetéket kell fizetni.

(7)375 A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve papír alapú másolatáért cégiratonként 2000 forint illetéket kell fizetni.

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetéke376

45/A. §377 (1) A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 30 000 forint.

(2) Az illeték alapjára a 39–41. §-ban foglaltakat, az illeték mértékére a 42. §-ban foglaltakat kell alkalmazni a marasztalási perben, valamint akkor, ha az eljárás tárgya adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel, versenyfelügyeleti üggyel, sajtótermékkel és a panaszügyek kivételével médiaszolgáltatással, továbbá elektronikus hírközléssel vagy közbeszerzéssel kapcsolatos.

(3) A kisajátítási kártalanítási határozat jogalapjának vitatása tárgyában kezdeményezett eljárás illetéke 10 000 forint.

(4) A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per illetéke – ha az eljárás tárgyának az értéke nem állapítható meg – 10 000 forint.

(5) A közigazgatási nemperes eljárás illetéke 10 000 forint.

(6) A 42. § (6) és (7) bekezdését a közigazgatási bírósági eljárásban is megfelelően alkalmazni kell.

A fellebbezés illetéke378

46. § (1)379 A 39–41. § szerint megállapított illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni fellebbezés esetében 8%, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 2 500 000 forint.

(2)380 Ha a fellebbezés házassági bontóperben hozott ítélet ellen irányul, az illeték 15 000 forint.

(2a)381 Ha a fellebbezés a házassági perben hozott ítéletnek a lakáshasználat rendezése iránti igényre vonatkozó rendelkezése ellen is irányul, ennek értékét a fellebbezési illeték megállapításánál nem lehet külön figyelembe venni.

(3)382 A beavatkozó és az érdekelt fellebbezésének illetékére a fél által benyújtott fellebbezés illetékére vonatkozó szabályok az irányadóak.

(4)383 A csatlakozó fellebbezés illetéke az (1) bekezdés szerint járó illeték fele, de legalább 5000 forint.

47. §384 (1)385 A 39–41. § szerint megállapított illetékalap után, végzés elleni fellebbezés, valamint végzés elleni kifogás esetében az illeték mértéke 3%, de legalább 7000 forint, legfeljebb 300 000 forint.

(2)386 A közjegyzőnek a hagyatéki és egyéb közjegyzői eljárásban hozott határozata elleni fellebbezés illetéke 10 000 forint.

(3)387 A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban – ideértve a 2015/848 EU rendeletben meghatározott, magyar bíróság előtt kezdeményezett nemperes eljárásokat is – az ügy érdemében hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint, minden más esetben 7000 forint.

(4)388 A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában az ügy érdemében hozott végzés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint, minden más esetben 10 000 forint.

48. §389 Ha a fellebbezés kizárólag a határozat indokolása ellen irányul vagy a teljesítési határidő megváltoztatására, illetve az engedélyezett részletfizetési kedvezmény módosítására vagy mellőzésére vonatkozik, az illeték 8000 forint.

A perújítás illetéke

49. § A perújítási eljárásban az e törvény szerinti illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban teljesített illetékfizetésre.

A felülvizsgálati eljárás illetéke

50. § (1)390 A 39–41. § szerint meghatározott illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni felülvizsgálat esetén 10%, de legalább 50 000 forint, legfeljebb 3 500 000 forint.

(2)391 A végzés elleni felülvizsgálat illetéke az (1) bekezdés szerint számított illeték fele, de legalább 20 000 forint, legfeljebb 1 250 000 forint.

(2a)392 A felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelem illetéke

a) ítélet esetén a 39–41. § szerint meghatározott illetékalap után 2%, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 700 000 forint,

b) végzés esetén 15 000 forint.

(3)393 A csatlakozó felülvizsgálati kérelem illetéke az (1) bekezdésben meghatározott illeték fele, de legalább 20 000 forint, legfeljebb 1 250 000 forint.

(4)394 A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban – ideértve a 2015/848 EU rendeletben meghatározott, magyar bíróság előtt kezdeményezett nemperes eljárásokat is – hozott végzés elleni felülvizsgálat illetéke 30 000 forint.

(5)395 A természetes személyek adósságrendezési eljárásaiban hozott végzés elleni felülvizsgálat, illetve perújítás illetéke 30 000 forint.

Jogorvoslati eljárásokban érvényesülő kedvezmények

51. § (1)396 Ha a 46–48. §-ban és az 50. §-ban szabályozott eljárásokban a bírósági határozatot hatályon kívül helyezik, a megismételt eljárásban a fél az illeték ismételt megfizetése alól mentesül; keresetváltoztatás (felemelés) esetén pedig csak az ennek következtében keletkezett illetékkülönbözetet kell megfizetnie.

(2) A perújítási eljárás során az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kell a megfizetett illetéket visszatéríteni vagy a feljegyzett illeték viseléséről határozni, ha a fél a perújítással támadott ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt, a törvény ellenére lett pervesztes, vagy a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak.

A büntető eljárás illetéke

52. § (1)397 A kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban a feljelentés illetéke 10 000 forint, a fellebbezés illetéke 10 000 forint, a perújítási kérelem és a felülvizsgálati indítvány illetéke 15 000 forint.

(2) Ha magánvádas eljárásban több feljelentő egy beadványban tesz feljelentést, továbbá, ha több feljelentő különálló ügyeit egyesítik, mindegyik feljelentő köteles az illetéket megfizetni. Ha ugyanannak a feljelentőnek több ügyét egyesítik, az egyesítést követően csak egyszer kell az illetéket megfizetni. Viszonvád esetén az illetéket mindkét vádra vonatkozóan külön kell megfizetni.

(3) Nem tekinthető kizárólag magánvád alapján folytatottnak az eljárás, ha az ugyanannak a sértettnek a sérelmére elkövetett és egymással összefüggő olyan bűncselekmények miatt indult, amelyek miatt részben közvádnak, részben magánvádnak van helye.

(4) Nem kell illetéket fizetni az eljárásnak abban a szakaszában, amelyben a vádat az ügyész képviseli.

A polgári jogi igény és az állammal szembeni kártalanítási igény érvényesítésének illetéke398

53. § (1)399 Ha a büntető eljárás során polgári jogi igényt érvényesítenek, csupán az igény bejelentésére és a fellebbezésre kell ezen a címen illetéket fizetni. Ezt az illetéket — a polgári peres eljárásra vonatkozó illetékszabályok szerint — a büntető eljárás illetékén felül kell megfizetni.

(2)400 A büntetőeljárással összefüggésben az állammal szemben felmerült kártalanítási igény érvényesítése iránti eljárás illetékére a polgári peres eljárás illetékére vonatkozó szabályok az irányadók.

A büntető eljárással kapcsolatos egyes kérelmek illetéke

54. § (1)401 Ha a kérelmet nem nyomban a tárgyalás befejeztével szóban, vagy nem a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt terjesztették elő, 2000 forint illetéket kell fizetni:

a) a szabadságvesztés, a közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére irányuló halasztás, illetve a közérdekű munka félbeszakítása iránti kérelem,

b)402 a pénzbüntetés, az államot illető bűnügyi költség vagy rendbírság megfizetésére irányuló halasztás, illetve részletfizetés iránti kérelem

esetében.

(2)403 A kegyelmi kérelem, valamint a bírósági mentesítés iránti kérelem illetéke 5000 forint.

(3)404 A bűnügyi költség és a rendbírság elengedése iránt az igazságügyért felelős miniszterhez előterjesztett kérelem illetéke az elengedni kért tartozás 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 20 000 forint.

(4)405 Ha az e §-ban és az 52. §-ban említett illetéket a kérelmező, illetve a magánvádló felhívás ellenére nem fizeti meg, a bíróság leletet készít.

Választottbírósági eljárásban az illeték mértéke

55. §406 Választottbírósági eljárásban az illeték az eljárás tárgya értékének 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint. Ha az eljárás értéke nem állapítható meg, az illeték 10 000 forint.

Illetékmentesség407

56. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, aki a külön jogszabály408 szerint költségmentességet, vagy e törvény szerint illetékmentességet élvez. A személyes illetékmentesség a fél jogutódjára nem terjed ki.

(2)409 Az illetékmentesség szabályai a beavatkozóra és az érdekeltre is irányadóak.

(3) Illetékmentes az eseti gondnok és az ügygondnok részére a bíróság által készített jegyzőkönyv- vagy egyéb iratmásolat.

(4)410 A bírósági közvetítés illetékmentes.

(5)411

57. § (1)412 Illetékmentes a polgári és közigazgatási ügyekben:

a)413 az eljárást megindító beadvány visszautasításáról – cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása nélküli visszautasításáról –, valamint az eljárás megszüntetéséről rendelkező döntés elleni fellebbezés, illetve felülvizsgálat, ha a megszüntetésre az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegése miatt, a Pp. 259. §-ában foglalt okokból, vagy azért került sor, mert az eljárást megindító beadvány visszautasításának lett volna helye;

b)414 a költségkedvezmény tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslati eljárás;

c) a bontóperben a házasság vonatkozásában indított viszontkereset;

d) a holtnak nyilvánítással és a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárás, ha az eltűnés vagy a halál háborús esemény vagy természeti katasztrófa folytán következett be;

e)415 az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az európai területi társulás, továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján létrehozott MRP szervezet nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;

f)416 a megszűnt cég törlése iránti kérelem, ideértve az egyszerűsített végelszámolásban – a végelszámoló személyének bejelentésével együtt – előterjesztett törlés iránti kérelmet;

g)417 a határozat kijavítása, kiigazítása, illetve kiegészítése iránti kérelem;

h) a választói névjegyzékkel kapcsolatos eljárás;

i)418

j)419 az áttételt elrendelő végzés elleni fellebbezés;

k)420 a kárpótlási ügyekben hozott közigazgatási döntés ellen indított közigazgatási per;

l)421 a helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása;

m)422 az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással összefüggésben kezdeményezett eljárása;

n)423 az eredményes alkotmányjogi panasz alapján induló eljárás;

o)424 a személyes adatok védelmével, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggésben indított per;

p)425 a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott közigazgatási döntés ellen indított közigazgatási per,

q)426 az általános meghatalmazással kapcsolatos bírósági nyilvántartási eljárás;

r)427 a külön törvényben428 meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt az ideiglenes megelőző távoltartó határozat elleni jogorvoslatra, valamint a megelőző távoltartás elrendelésére irányuló nemperes eljárások.

s)429 az áldozatsegítés tárgyában hozott közigazgatási döntés ellen indított közigazgatási per,

t)430 a belföldi végrehajthatóság megállapítása iránti eljárás a 44/2001/EK tanácsi rendelet, a 2201/2003/EK tanácsi rendelet és a 4/2009/EK tanácsi rendelet alapján,

u)431 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/C. §-a szerint tanúsítvány, igazolás és kivonat kiállítása iránti bírósági eljárás,

v)432 a határon átnyúló tartási ügyekben a tartási igénnyel kapcsolatos kérelem központi hatósághoz történő továbbítása iránti eljárás,

w)433 a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárás;

z)434 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 6. § (5) bekezdése, 12. § (7) bekezdése, 16. § (2b) bekezdése és 16. § (10) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítása, valamint 17/A–17/B. §-a szerinti bírósági eljárás.

zs)435 ha azt a cég tagja, vagy képviselője kéri

zsa) a cég cégkivonatának, cégbizonyítványának és cégmásolatának kiállítása,

zsb) a cég cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratainak elektronikus úton történő megküldése.

(2) Illetékmentes a büntető ügyekben:

a) az 52. § (1) bekezdésében megjelölt eljárásban a terhelt és a védő fellebbezése, perújítási kérelme és felülvizsgálat iránti indítványa;

b) az 52. § (2) bekezdésében megjelölt eljárás, ha az eljárást a személyes meghallgatás megkezdése előtt a bíróság megszünteti, illetve ha az eljárás megszüntetésére kegyelem folytán kerül sor;

c)436 az 54. § (2) bekezdésében említett kérelem, ha azt a terhelt, a törvényes képviselője vagy a védő nyújtotta be;

d)437 a személyes költségmentesség engedélyezése iránti eljárás;

e)438 a terhelt, a védő és a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője részére a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70/B. §-a (2) bekezdésében, (5) bekezdésének a) pontjában, (6) bekezdésében, valamint (10) bekezdésében meghatározott iratokból a másolat egyszeri kiadása;

f)439

Mérsékelt illeték

58. §440 (1) Az illeték a peres eljárás illetékének 10%-a, ha

a) a perfelvételt lezáró végzés meghozataláig – közigazgatási perben legkésőbb az első tárgyalásig, tárgyaláson kívüli elbírálás esetén az ítélet meghozatala előtt –

aa) a felperes eláll a keresetétől;

ab) az eljárás szünetel, és az eljárás e szünetelés folytán megszűnik;

ac) az alperes a követelést elismeri vagy a követelést teljesíti;

ad) a felek egyezséget kötnek;

ae) a felek az eljárás megszüntetését közösen kérik;

b) a bíróság az eljárást megindító beadványt visszautasítja – cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül visszautasítja –, vagy az eljárást az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegése miatt, a Pp. 259. §-ában foglalt okokból, vagy azért szünteti meg, mert az eljárást megindító beadvány visszautasításának lett volna helye.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megfizetett illeték mérsékelt összegén felüli része beszámít a keresetlevél előterjesztése és a perindítás joghatásainak a fenntartására irányadó szabályoknak megfelelően, ismételten benyújtott kérelem folytán keletkező eljárás illetékébe.

(3) Az illeték a peres eljárás illetékének 30%-a, ha a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát – közigazgatási perben az első tárgyalást – követően az eljárás szüneteléssel vagy a felperes keresetétől való elállása folytán szűnik meg, illetve az eljárás megszüntetését a felek közösen kérik.

(4) Az illeték a peres eljárás illetékének 50%-a, ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát – közigazgatási perben az első tárgyalást – követően egyezséget kötnek. Ha a felek a perfelvételt lezáró végzés meghozatalát – közigazgatási perben az első tárgyalást – követően törvényben szabályozott közvetítői eljárásban vettek részt, és ezt követően a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az egyébként fizetendő peres eljárás illetéke 50%-ának a közvetítő általános forgalmi adóval növelt díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét kell megfizetni, feltéve, hogy a közvetítői eljárást törvény nem zárja ki; a fizetendő illeték mértéke azonban ebben az esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál.

(5) Ha az illeték mérséklésének az oka a fellebbezési eljárásban vagy a felülvizsgálati eljárásban merül fel, a mérsékelt illeték kedvezménye csak a fellebbezési vagy a felülvizsgálati eljárás illetékére terjed ki.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a bíróság az eljárást kezdeményező felet kötelezi az illeték megfizetésére.

(7) Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának rendelkezését a nemperes eljárásban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásban megfelelően alkalmazni kell, ha a fél a bíróság érdemi határozatának meghozatala előtt áll el a kérelmétől. A fizetési meghagyásos eljárást követően indult peres eljárásban [42. § (2) bekezdés] – amennyiben ennek feltételei egyébként fennállnak – a mérsékelt illeték kedvezménye csak a 42. § (2) bekezdése szerint kiegészített illetékre terjed ki.

(8) A büntető eljárásban érvényesített polgári jogi igény illetékére az (1)–(5) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(9) A fellebbezési eljárás, illetve felülvizsgálati eljárás illetékének a 10%-át kell megfizetni, ha a fellebbezést vagy a felülvizsgálati kérelmet az annak elbírálására jogosult bíróság tárgyalásának megkezdése előtt visszavonják, vagy a kérelem visszavonására a tárgyaláson kívüli elbírálás időpontjáig kerül sor.

(10) A csatlakozó fellebbezés illetékére a (3), (4) és (9) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha a fellebbező fél a fellebbezést a tárgyalás megkezdése után vonja vissza, a csatlakozó fellebbezést előterjesztő az eljárási illetéknek csak a 10%-át köteles megfizetni.

Tárgyi illetékfeljegyzési jog441

59. § (1)442 Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

(2)443

60. §444

61. §445

62. § (1)446 A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – illetékfeljegyzési jog illeti meg:

a)447 a munkaügyi vagy közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perben, ha az a munkavállaló vagy az állam nevében foglalkoztatott személy szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a vezető állású munkavállaló kártérítési felelősségével kapcsolatban indult; továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér hússzorosát meghaladja;

b)448 a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott, illetve a vagyonában bekövetkezett olyan kár megtérítése iránti igény esetén, amikor a személy élete, testi épsége vagy egészsége is veszélyeztetve volt;

c)449 a bűncselekményből – ide nem értve a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kárt –, valamint a szabálysértésből származó kár megtérítése iránti igény esetén;

d) a házassági perben, kivéve a házassági bontópert, valamint a házassági perben érvényesített vagyonjogi igényt;

e) a névviselési jog megszüntetése iránti perben;

f) a személyek polgári jogi védelmével kapcsolatos perben;

g)450 a közhatalom gyakorlásával okozott kár megtérítése iránti perben;

h)451 a közigazgatási bírósági eljárásban, a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert és a szerződő fél által indított közigazgatási szerződéssel kapcsolatos pert kivéve;

i)452 a munkaviszonyból származó munkabér- és egyéb követelésre tekintettel indított felszámolási eljárásokban, valamint a csőd-, a felszámolási és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása alatt a vagyonfelügyelő, a felszámoló, illetve a pénzügyi gondnok által indított bírósági eljárásokban;

j) a találmány és a használati minta feltalálója, az újító, az ipari minta, a topográfia szerzője, valamint a közreműködő által a találmánnyal, a használati mintával, az újítással, az ipari mintával, a topográfiával, a know-how-val, illetve a közreműködői díjjal kapcsolatban indított polgári peres és nemperes (végrehajtási) eljárásban;

k)453 a lakásszövetkezetet a tagjával és a nem tag tulajdonosával, valamint a társasház közösséget a tulajdonossal szemben üzemeltetési és felújítási, illetve közös költség megtérítése iránt indított eljárásban;

l)454 a büntetőeljárással összefüggésben az állammal szemben felmerült kártalanítási igény érvényesítése iránt indított perben;

m)455 az olyan kártérítési perben, amelyet a fél a per tisztességes lefolytatásához, illetve ésszerű időn belül történő befejezéséhez fűződő alapvető jogai megsértése miatt indít;

n)456 magánszemély lakástulajdonát elidegenítő szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított perben;

o)457 külön törvényben458 meghatározott referenciaadat-szolgáltató és központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás ellen, a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadás és kezelés miatt, illetőleg a referenciaadatok helyesbítése vagy törlése iránt indított perben;

p)459 a hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba vett, hibás adatokon alapuló vagy más okból hibás bejegyzések kijavítása iránti eljárásban, valamint abban az eljárásban, mely annak megállapítására irányul, hogy valamely hatóság vagy bíróság nem tett eleget a cégjegyzékbe hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba kerülő adat megküldésére vonatkozó kötelezettségének;

r)460

s)461 a választási bizottság határozatának felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban,

t)462 a szabálysértéssel okozott kár megfizetésére kötelező végrehajtási eljárásban;

u)463 a hallgatói hitelből eredő követelés érvényesítése és behajtása iránti peres és nemperes eljárásban;

v)464 a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33/A., 40., 63. és 63/A. §-a alapján a hitelezők által indított perekben.

(2)465

(3)466 Az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott, a munkaviszonyból származó munkabér- és egyéb követelésre tekintettel indított felszámolási eljárás esetén az illeték viseléséről a bíróság az eljárást megszüntető vagy a felszámolást elrendelő végzésében dönt.

63. §467

64. §468

CÉGBÍRÓSÁGI FELÜGYELETI ILLETÉK469

65. §470 (1)471 A cégbíróság által lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárásért 100 000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket az a cég viseli, melynek törvénysértő működését a cégbíróság megállapítja. Ha a hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást a cégbíróság jogsértés hiányában megszünteti, az illetéket nem kell megfizetni.

(2) Kérelemre indult eljárás esetén, ha a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti kérelmet jogsértés hiányában elutasítja, a kérelmezőt 15 000 Ft felügyeleti illeték terheli.

(3) A törvényességi felügyeleti eljárás alá vont céget terhelő felügyeleti illeték megfizetéséről a bíróság a törvénysértő működés megállapításával egyidejűleg végzésben rendelkezik. A törvényességi felügyeleti eljárást alaptalanul kezdeményező kérelmezőt terhelő felügyeleti illeték megfizetéséről a cégbíróság a kérelmet elutasító végzésben rendelkezik.

(4) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a bírósági eljárási illetékre vonatkozó szabályok az irányadók.

66. §472

VII. Fejezet

AZ IGAZGATÁSI ÉS BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA

67. § (1)473 Egyes közigazgatási hatósági eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű szolgáltatásának igénybevételéért, továbbá egyes bírósági eljárási cselekményekért (szolgáltatásokért) – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – díjat kell fizetni.

(2)474 A fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok mentesülnek az (1) bekezdésben meghatározott díjfizetési kötelezettség alól a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által lefolytatott hatósági eljárásokban.

(3)475 A fizetendő díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az az adott eljárással kapcsolatban az eljáró hatóságnál felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosítson. Változó költségigényű eljárások (szolgáltatások) esetében a díj összegét átalány jelleggel kell meghatározni.476

(3a)477 A hatósági eljárásért fizetendő díjat megállapító jogszabály – az egyéb eljárási költségek tételes megjelölésével – rendelkezhet úgy, hogy a díj mértékébe egyes eljárási költségek beleszámítanak. A hatósági eljárásért fizetendő díjat megállapító jogszabály – a díj összegének átalányjelleggel való megállapítása mellett – rendelkezhet úgy, hogy a díjba valamennyi eljárási költség beleszámít.

(3b)478 A díj összegének alapjául szolgáló költségszámítást a szakmai tevékenység irányításáért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint az eljáró hatóság a saját honlapján közzéteszi.

(4)479 A díjat – amennyiben a díjat megállapító miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik – átutalással kell megfizetni. Átutalás, készpénzátutalás útján történő megfizetés esetén a díjjogszabályban meg kell jelölni a díj beszedésére jogosultat, valamint a fizetési számla megnevezését és számát.

(5)480 A díjat megállapító jogszabályban rendelkezni kell a díj – ideértve a jogorvoslati díjat is – beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról. A díjat megállapító jogszabályban nem szabályozott kérdésekre a (6) bekezdésben és a 73. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével e törvénynek csak azok a rendelkezései alkalmazhatók – ideértve a személyes és tárgyi mentességet is –, amelyekre a díjat megállapító jogszabály konkrétan utal.

(6)481 A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a díj megállapításáról rendelkező jogszabályban előírtak szerint kell megfizetni, és a megfizetés tényét az alapeljárás iránti kérelem mellékleteként igazolni kell. Előzetes szakhatósági eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni.

(7)482 Az igazgatási szolgáltatási pótdíj az eljáró hatóság bevétele. Az igazgatási szolgáltatási pótdíj mértékének és az adott eljárásért fizetendő illetéknek az összege nem lehet magasabb, mint az eljárással és a közigazgatási szolgáltatással összefüggésben ténylegesen felmerülő költség.

NEGYEDIK RÉSZ

AZ ILLETÉK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FIZETÉSE

VIII. Fejezet

AZ ILLETÉK ALAPJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

Az illeték alapjául szolgáló érték

68. § (1)483 A vagyonszerzési illeték alapjául szolgáló forgalmi érték megállapításánál az abban az időpontban fennálló forgalmi érték az irányadó, amikor a vagyonszerzést a közjegyző vagy bíróság bejelenti, illetve az ingatlanügyi hatóság a hozzá érkezett vagyonszerzési ügy iratait továbbítja [92. § (1) bekezdés] az állami adóhatóságnak, vagy a vagyonszerzésről az állami adóhatóság más módon tudomást szerez.

(2)484 Ha az (1) bekezdésben említett esetekben a vagyonszerzési ügy iratainak illetékkiszabásra való bejelentése (továbbítása) közigazgatási hatóság, bíróság vagy közjegyző bármilyen intézkedése, illetőleg közigazgatási hatóság, bíróság vagy közjegyző mulasztása miatt az illetékkötelezettség keletkezését követő hat hónapon túl történik, az állami adóhatóság az illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illetékkötelezettség keletkezésétől a vagyonszerzési ügy iratainak bejelentése (továbbítása) napjáig terjedő időszak minden naptári napja után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben, de legfeljebb 50%-kal mérsékli. A mérsékelt forgalmi érték nem lehet alacsonyabb a szerződésben megjelölt, illetőleg ennek hiányában a fizetésre kötelezett fél által bejelentett értéknél (a továbbiakban: bejelentett érték).

(3)485 Az eljárási illeték alapjának megállapításánál az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor fennálló forgalmi érték az irányadó.

Az illeték alapjául szolgáló érték bejelentése és megállapítása

69. §486 (1) A forgalmi értéket az állami adóhatóság állapítja meg. Ha az értéket ítélet állapította meg, azt az állami adóhatóság nem bírálhatja felül.

(2) A vagyonszerző a forgalmi értékről nyilatkozhat.

(3) Az állami adóhatóság a forgalmi értéket elsősorban az összehasonlító értékadatok alapján állapítja meg, de – összehasonlító értékadatok hiányában – más értékmeghatározó módszert (nettó pótlási költségalapú értékbecslés, hozamszámításon alapuló értékbecslés stb.) is alkalmazhat.

(4) Az állami adóhatóság a forgalmi érték megállapítása során a vagyonszerző nyilatkozatát figyelembe veheti, szükség esetén helyszíni szemlét tarthat, külső szakértőt vonhat be, továbbá felhasználhatja az ingatlan energiatanúsítványában foglalt adatokat.

(5) Az állami adóhatóság az összehasonlító értékadatok kimunkálása érdekében nyilvántartást vezet az illetékkiszabásra bejelentett visszterhes ügylethez kapcsolódó illetékkötelezettség keletkezésének napjáról, az ügylet tárgyát képező ingatlan vételáráról, vételártól eltérő forgalmi érték esetén a forgalmi értékéről, címéről, helyrajzi számáról, fajtájáról, rendeltetéséről (pl.: lakás, garázs, üzlet, szálloda, iroda, gyár, üzemcsarnok, műhely, termőföld, telek) ismert fizikai jellemzőiről (pl.: alapterület, falazat, építés éve, felújítás ténye, állag).

(6) A forgalmi érték megállapítása során az (5) bekezdés szerinti nyilvántartásból azon ingatlan – 2 évnél nem régebbi – forgalmi értékadata használható fel összehasonlító értékadatként, mely a településrészen található és az értékelendő ingatlannal azonos fajtájú, rendeltetésű. Ilyen ingatlan hiányában a település más részén vagy hasonló adottságú más településen, településrészen lévő, azonos fajtájú, rendeltetésű ingatlan forgalmi értékadata is felhasználható.

(7) Ingó szerzése esetén az azonos rendeltetésű ingódolog kereskedelmi, piaci árát kell figyelembe venni.

(8) A vagyoni értékű jog forgalmi értékének a 72. § alapján számított értéket kell tekinteni.

70–71. §487

A vagyoni értékű jogok értékének megállapítása

72. § (1) A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog — terhekkel nem csökkentett — forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.

(2)488 A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor szerinti többszörösét.

(3) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke — a (4) bekezdésben foglaltak kivételével — az egy évi érték ötszöröse.

(4) Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani:

a)489 ha a vagyoni értékű jog jogosultja:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese,

25—50 éves, az egyévi érték 8-szorosa,

51—65 éves, az egyévi érték 6-szorosa,

65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese;

b) ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, az a) pontban megállapított szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebbnek az életkora az irányadó;

c)490 ha a vagyoni értékű jog tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ, mégpedig oly módon, hogy a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával megszűnik, az értékelésnél a legidősebb személy életkora az irányadó; ha pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart, a kiszámítás a legfiatalabb személy életkora szerint történik. Az így kapott értéket, mint illetékalapot az egyes jogosultak között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékű jog értéke ezek együttes értékében képvisel.

d) ha a vagyoni értékű jog tartama a házasság idejére terjed, a kiszámításnál az idősebb házastárs életkora az irányadó.

(5)491 Az időleges üdülőhasználati jog és a szállás időben megosztott használati jogának értéke: e jogok egy évi értékének [72. § (1) bekezdés] annyiszor háromszázhatvanötöd része, ahány nap megszerzéséről szól a szerződés. Egyebekben a 72. § (2)—(3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(6)492

IX. Fejezet

AZ ILLETÉK MEGFIZETÉSE

Az illetékfizetés módja

A közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetése493

73. §494 (1)495 A közigazgatási hatósági eljárási illetéket

a)496 az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy

b)497 átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a bb) alpont esetén az ügyszám feltüntetésével

ba) az eljárás kezdeményezését megelőzően vagy

bb) az eljáró hatóság felhívására

kell megfizetni a (2)–(4), a (4a), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2)498 A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét – ha jogszabály másként nem rendelkezik –

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül,

bb) bankkártyával vagy

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy

c)499 az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével

kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak naponta fizeti meg az említett számla javára.

(2a)500 A (2) bekezdés irányadó abban az esetben is, ha a kormányablak közreműködő hatóságként jár el.

(3)501 Az elsőfokú adóhatóságnál és vámhatóságnál (a továbbiakban: adóhatóság) indított eljárás – ideértve az elektronikus úton kezdeményezett eljárást is – illetékét – a másolat, kivonat illetékének kivételével –, valamint az adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás illetékét az illetékes adóhatóság illetékbevételi számlája javára kell megfizetni. A 73/A. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal, hogy az eljárási illetéket a határozat közlésétől számított 8 napon belül az adóhatóság illetékbevételi számlájára mulasztási bírság nélkül fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be.

(3a)502

(4)503 Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni.

(4a)504 Az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges szakhatósági eljárások illetékét készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – ha erre lehetőség van – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, az eljárás megindítását megelőzően vagy azt követően kell megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

(5)505 Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4)–(4a) bekezdésekben szabályozott esetekben pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító szám (8 számjegyű azonosító), a megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának feltüntetésével kell közölni az eljáró hatósággal.

(6)506 Az eljárási illetéket, ha azt elektronikusan kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.

(7)507 A (2)–(4a) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével a 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetőleg amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja az állami adóhatóság.

(8) A külképviseletnél, illetőleg ennek útján kezdeményezett magyar hatósági eljárás esetén az eljárás illetékét a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.

(9)508 Belföldi székhelyű közigazgatási hatóság a külföldi célra kért, tényt bizonyító, adatot rögzítő vagy egyéb tartalmú iratot az illeték megfizetése nélkül köteles kiállítani és a fizetendő illeték összegét

a)509 ha az irat szabályszerű továbbítása külföldre diplomáciai úton történik, az irat megküldésével egyidejűleg a külpolitikáért felelős miniszterrel,

b)510 minden más esetben – ha jogszabály másként nem rendelkezik – lelet útján az illetékes állami adóhatósággal

közölni. Az ilyen illetékhiány után mulasztási bírság nem szabható ki.

(10)511 A (9) bekezdés a) pontjában említett esetben az iratokat a külpolitikáért felelős miniszter azzal küldi meg a külképviseleti szervnek, hogy az illetéket az irat kézbesítése előtt szedje be. Az így beszedett összeget a konzuli ügyszámra hivatkozással a Konzuli Információs Rendszerben vagy a konzuli alnaplóban kell elszámolni.

(11)512 Törvény, kormányrendelet vagy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott miniszteri rendelet előírhatja, hogy a szakhatósági eljárás – ide nem értve az előzetes szakhatósági eljárást – illetékét az alapeljárást lefolytató szervnél az alapeljárásért fizetendő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének módjával azonos módon kell megfizetni. Az alapeljárást lefolytató hatóság a szakhatósági eljárásért így megfizetett illeték összegének jogszabályban megjelölt bankszámlán való jóváírását követő munkanapon, készpénzben való fizetés esetén a készpénz átvételének napján átutalja a Magyar Államkincstár által vezetett illeték-bevételi számlára.

(12)513 Ha az ügyfél az eljárás megindítása nélkül a (2) bekezdés a) pontja vagy a (4) bekezdés szerinti módon fizetett illetéket, akkor a készpénzátutalási megbízás feladóvevényével az állami adóhatóságnál kérheti az illeték visszatérítését. Az állami adóhatóság a kincstár megkeresésével ellenőrzi a visszatérítési igényt, melynek eredményeként az illetéket visszatéríti vagy határozatot hoz a visszatérítés megtagadásáról.

Felhívás az illeték megfizetésére514

73/A. §515 (1) Ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság – elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a 73. § (6) bekezdésében meghatározott határidő eredménytelen leteltét követően – 8 napon belül felhívja az ügyfelet a kérelemhez kapcsolódó ügyszám és a fizetendő illeték összegének megjelölésével az illeték megfizetésére. Ezzel egyidejűleg figyelmezteti arra, hogy amennyiben az illeték megfizetését elmulasztja és a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel végzéssel nem szüntette meg, az ügyfélnek a 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie.

(2) Ha az ügyfél az illeték megfizetésének mellőzését kérte, a hatóság döntéséig az (1) bekezdésben foglalt felhívásnak nincs helye.

(3)516 Ha az ügyfél az eljárási illetéket a felhívás kézhezvételét megelőzően nem fizette meg, a felhívásban megjelölt illetéket a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással, illetve – ha a megfizetni elmulasztott illeték lerovására illetékbélyegben is lehetőség lett volna, választása szerint – zárt borítékban feladott válaszbeadványon illetékbélyegben történő lerovással fizeti meg. A figyelmeztetés megtörténtét, illetve a felhívás elküldését az iraton fel kell jegyezni vagy a jelen levő ügyféllel igazoltatni kell.

(4)517 Ha az ügyfél legkésőbb az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követő 8 napon belül illetékfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és az eljáró hatóság az eljárást nem szüntette meg vagy a kérelmet nem utasította el érdemi vizsgálat nélkül, az illetékhiányról leletet kell készíteni. A lelet alapján az illetéket, a felhívás költségét és a mulasztási bírságot az illetékes állami adóhatóság írja elő.

A bírósági eljárási illeték megfizetése518

74. §519 (1)520 A bírósági eljárási illetéket – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni, kivéve, ha jogszabály más fizetési módot is megenged, vagy ha az illeték viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt.

(1a)521 A 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az állami adóhatóság az irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja, és arra felvezeti az ügy adóhatósági ügyszámát is. Az állami adóhatóság az e bejelentés alapján hozott fizetési meghagyást – annak jogerőre emelkedését követő 8 munkanapon belül – az eljáró bíróságnak is megküldi.

(1b)522 Ha a keresetindítási határidő legalább 31 nap és a bírósági eljárás kezdeményezésekor fizetendő illeték összege az 500 000 forintot meghaladja, az eljárási illetékkötelezettség önadózással is teljesíthető. Ebben az esetben az eljárást kezdeményező fél az állami adóhatósághoz elektronikus bevallást nyújt be, amelyben meg kell jelölni az eljárást kezdeményező fél (valamint képviselője) azonosító adatait, az adószámát vagy adóazonosító jelét, a per tárgyát, a pertárgyértéket, az ellenérdekű fél (valamint képviselője) nevét, lakóhelyét, székhelyét, a fizetendő illeték összegét, valamint az eljáró bíróság nevét. Az állami adóhatóság a fél (vagy képviselője) hiánytalanul kitöltött elektronikus bevallása alapján elektronikus úton ügyszámot küld a fél (vagy képviselője) részére. A bevallás önellenőrzéssel történő módosítására legkésőbb a bevallott eljárási illeték teljes összegének megfizetéséig van lehetőség.

(1c)523 Az (1b) bekezdés szerint bevallott illetéket az állami adóhatóság elektronikus bírósági eljárási illetékbevételi számlája javára átutalással kell megfizetni, legkésőbb a bevallás benyújtását követő munkanapon. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyszámot és az eljárást kezdeményező fél adószámát vagy adóazonosító jelét.

(1d)524 Az (1b) bekezdés szerinti bevallás, továbbá az önellenőrzéssel módosított, javított bevallás (a továbbiakban együtt: bevallás) tartalmáról az állami adóhatóság legkésőbb annak beérkezésétől számított 8. munkanapon papír alapú igazolást küld az eljárást kezdeményező fél (vagy képviselője) és az eljáró bíróság részére, amennyiben az állami adóhatóság az eljárást kezdeményező fél adószámláján nem tart nyilván 5000 forintot meghaladó önadózással teljesítendő bírósági eljárási illetéktartozást. Az igazolás tartalmazza a bevallott illeték összegét, az állami adóhatóság által kiadott ügyszámot, valamint a bevallásban szereplő valamennyi adatot. Az eljárást kezdeményező fél az eredeti igazolást az eljárást kezdeményező irathoz köteles csatolni.

(2)525 Ha az illeték megfizetését a kötelezett felhívás ellenére elmulasztotta, de a beadványt nem utasították vissza, a meg nem fizetett illetéket a mulasztási bírsággal együtt lelet alapján az állami adóhatóság előírja.

(3)526 Az eljárás kezdeményezésekor meg nem fizetett illeték, illetve a cégbírósági felügyeleti illeték viselésére, nyilvántartására és a megfizetésével kapcsolatos bírósági intézkedésekre az e törvényben nem rendezett kérdésekben a költségkedvezményekről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(4)527 A választottbírósági eljárásban az illetéket a megállapított költségekkel együtt kell megfizetni és azt az eljárás befejezésekor az eljárt választottbíróság utalja át az állami adóhatóságnak.

(5)528 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága – kérelemre – az általános szabályoktól eltérően a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetését engedélyezheti annak a gazdálkodó szervezetnek, amely a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban valamennyi általa kezdeményezett bírósági (peres és nemperes) eljárás megjelölésével és az azokhoz kapcsolódóan megfizetett bírósági eljárási illeték feltüntetésével nyilatkozik arról, hogy az érintett időszakban legalább 250 bírósági eljárást kezdeményezett. Utólagos elszámolás esetén a gazdálkodó szervezet mentesül az eljárás kezdeményezésekor a bírósági eljárási illeték megfizetése alól.

(6)529 Az engedély egy évre szól, meghosszabbítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága engedélyezi, amennyiben azt a gazdálkodó szervezet legkésőbb az engedély lejártát megelőző 60. napon kéri és nyilatkozik arról, hogy a meghosszabbítás iránti kérelem előterjesztését megelőző 12 hónapban az engedély kiadására meghatározott feltételek teljesültek.

(7)530 A gazdálkodó szervezetnek az engedély megadását (meghosszabbítását) követő hónap 15. napjáig előleget kell fizetnie. Az előleg összege a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kezdeményezett bírósági eljárásokért fizetett illeték 50%-a, melynek megfizetésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága a kérelemnek helyt adó határozatban kötelezi a gazdálkodó szervezetet. Az engedély időtartama alatt kezdeményezett eljárások illetékéről a gazdálkodó szervezet az engedély lejártát követő hónap 15. napjáig bevallást nyújt be az állami adóhatósághoz. A bevallott illeték és a befizetett előleg különbözete a bevallás benyújtásával esedékes.

(8)531 Az utólagos illetékfizetésre jogosult gazdálkodó szervezetek megnevezését, székhelyét, adószámát, valamint az engedély számát és időbeli hatályát az állami adóhatóság vezetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzéteszi.

Az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó
közös szabályok

74/A. §532 (1) Az illetékbélyeggel megfizetett illetéket az eljárást kezdeményező iratra (jegyzőkönyvre) vagy ezek hiányában az eljárás során létrejött iratra kell felragasztani. A lerovandó eljárási illeték összegét kerekíteni kell oly módon, hogy az 50 forint alatti maradékot el kell hagyni, az 50 forintot és az azt meghaladó összeget pedig 100 forintnak kell számolni.

(2) Az eljárást kezdeményező iratra ragasztott illetékbélyeget az ügyfélnek átírnia vagy azon bármiféle megjelölést alkalmaznia nem szabad. A bélyeget az eljáró hatóság értékteleníti felülbélyegezéssel, amelynél az eljárást kezdeményezték.

(2a)533 Ha az illetékbélyeget tartalmazó iratot jogszabály rendelkezése alapján nem az eljáró hatóság veszi át és érkezteti, az illetékbélyeget az irat átvételére és érkeztetésére jogosult szerv értékteleníti.

(3) A 73. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott illetékfizetés esetén az eljárási illetéket megfizetettnek kell tekinteni, a bizonylatot pedig az ügyirathoz kell csatolni.

(4)534 Átutalási megbízással történő fizetés esetén az eljárási illeték megfizetésének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben szabályozza.

(5)535 Az eljáró bíróság vagy hatóság az illetéket kizárólag akkor tekinti megfizetettnek, ha az illetékköteles iraton az állami adóhatóság a 73. § (7) bekezdése, illetve a 74. § (1) bekezdése szerint igazolja az illetékkiszabásra történő benyújtás tényét.

Az illetékbélyeg értéktelenítése

75. § (1)536 Az iratra ragasztott illetékbélyeg akkor értékteleníthető, ha a bélyeg állapota kifogástalan. Ellenkező esetben a felülbélyegzést mellőzve — a megfelelő fizetésre vonatkozó felhívás eredménytelensége esetén — leletet kell készíteni, amelyet a leletkészítés okának feltüntetésével az állami adóhatóságnak kell megküldeni.

(2) Ha az illetékfizetés céljából az iratra felragasztott illetékbélyeg olyan mértékben csonka, hogy ez korábbi felhasználás lehetőségét nem zárja ki, vagy ha az illetékbélyeg egymástól elválasztott részeit illesztették össze, úgy kell tekinteni, mintha azon nem fizettek volna illetéket. Az ilyen bélyeg értékét sem beszámítani, sem visszatéríteni nem lehet.

(3) A felülbélyegzés napját is jelző hivatalos bélyegző lenyomatot az iratra felragasztott illetékbélyegek mindegyikére akként kell ráütni, hogy a lenyomat fele — időpontot jelző bélyegzőnél az ezt feltüntető jelzés is — az illetékbélyeg egyik felére, másik fele pedig az irat papírjára essék. Ilyen bélyegző hiányában az értéktelenítés tényét és ennek időpontját az illetékbélyegekre tintával kell rávezetni.

(4) Ha az illetéket az eljáró hatóság által kiszolgáltatott iraton kell leróni, a lerovásra kötelezett az illetékbélyeget az iratra történő felragasztás és értéktelenítés céljából köteles átadni.

Gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetékének
megfizetése

76. § (1)537 Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése esetén a vagyonszerzési illetéket a gépjármű, pótkocsi átírását megelőzően az járási hivatalnál beszerzett készpénz-átutalási megbízás útján, illetve – amennyiben erre lehetőség van – a járási hivatalban bankkártyával kell az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára vagy készpénzzel a járási hivatal házipénztárába megfizetni. A 89. §-ban foglaltak kivételével az ilyen jog szerzését tanúsító okiratot – a 26. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti mentesség igénybevétele esetén az erről szóló állami adóhatósági határozat bemutatásával – annak keltétől számított 15 napon belül a bekövetkezett jogváltozás átvezetésére illetékes járási hivatalnál kell bemutatni.

(2)538 A házipénztárba befizetett illetékről az ügyfél számára számviteli bizonylatot kell kiállítani és a befizetett illetékről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a vagyonszerző nevét, lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító számát és az illeték összegét. A nyilvántartás alapján a járási hivatal készpénzátutalási megbízással naponta fizeti meg az illetéket az illetékes állami adóhatóság illetékbeszedési számlája javára. A járási hivatal a bankkártyával megfizetett, valamint a házipénztárba befizetett illetékről hetente kimutatást készít a vagyonszerző nevének, lakóhelyének (székhelyét), adóazonosító számának és a befizetett összeg feltüntetésével és azt a tárgyhetet követő hét 5. napjáig az illetékes állami adóhatósághoz eljuttatja.

(3)539 Az (1) bekezdésben meghatározott járási hivatali közreműködéstől függetlenül a gépjármű- és pótkocsiszerzések tekintetében is az állami adóhatóság az elsőfokú illetékhatóság. Ha a fizetendő illetékkel kapcsolatos vita vagy más körülmény ezt indokolja, az állami adóhatóság határozattal (78. §) állapítja meg a vagyonszerzési illetéket. A vagyonszerzés késedelmes bejelentését, továbbá a bejelentés elmulasztását terhelő mulasztási bírságot az állami adóhatóság határozattal szabja ki.

Az illeték fizetése kiszabás alapján

77. § Kiszabás alapján pénzzel kell megfizetni

a)540 a vagyonszerzési illetéket,

b) e törvényben meghatározott esetben az eljárási illetéket,

c)541 az elmulasztott illetéket.

77/A. §542

Fizetési meghagyás

78. § (1)543 A kiszabás alapján fizetendő illetékről – ideértve a mulasztási bírságot is – fizetési meghagyást (határozatot) kell kiadni. A fizetési meghagyás tartalmazza a kiszabott illeték összegének megállapításánál figyelembe vett adatokat és az alkalmazott jogszabályokat. Ha a vagyonszerzés az 5. § (1) bekezdés a)–b), h)–l), n)–q) és s)–t) pontja, a 16. § (1) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése vagy a 26. § (1) és (1a) bekezdése alapján – ide nem értve a 16. § (1) bekezdés g) pontja, a 17. § (1) bekezdés b) pontja, a 26. § (1) bekezdés a), f), i), l), p), q), r) és y) pontjai, valamint a 26. § (1a) bekezdés a)–d) pontjai szerinti illetékmentes vagyonszerzéseket – mentes az illeték alól, az állami adóhatóság fizetési meghagyás kibocsátása helyett döntését az ügyiratra jegyzi fel. Az állami adóhatóság ügyiratra feljegyzett döntése kizárólag az illetékmentesség alkalmazásának tényét tartalmazza.

(2)544

(3)545 A fizetési meghagyás (határozat) alapján fizetendő illeték a határozat jogerőre emelkedését követő 15. napon válik esedékessé.

(4)546 A bírósági értesítés alapján kibocsátott fizetési felhívásban megjelölt illeték a felhívás közlésétől számított 30. napon válik esedékessé.

(5)547

Az illeték törlése és visszatérítése

79. § (1)548

(2)549 Az adózás rendjéről szóló törvény elévülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni

a) a meg nem fizetett illeték törlésére, és a megfizetett illeték visszatérítésére irányuló kérelem benyújtásának, vagy

b) a meg nem fizetett illeték hivatalból történő törlésének, és a megfizetett illeték hivatalból történő visszafizetésének

határideje tekintetében.

(3)550 Ha a bíróság a vagyonszerzés időpontjára visszahatóan szünteti meg vagy korlátozza a vagyonszerzést, az illeték törlésére, visszatérítésére a (2) bekezdés szerinti határidőn túl is, legfeljebb azonban a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül van lehetőség.

(4)551 Az illetékek visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

80. § (1)552 Azoktól az esetektől eltekintve, amelyekben az illetéket törvény rendelkezése alapján kell törölni vagy visszatéríteni, a kiszabott, de még meg nem fizetett illeték törlésének, illetőleg a megfizetett illeték visszatérítésének – hivatalból, vagy a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére – a következő esetekben van helye:

a) ha az illeték jogerős megállapítása után olyan körülmény állott be, amely az örökség vagy hagyomány értékét az öröklés megnyíltának idejére visszaható módon csökkenti;

b)553 ha a jogügyletet a bíróság módosítja, megszünteti, felbontja, vagy a jogügylet érvénytelenségét megállapítja, és emiatt a jogügylet után kevesebb illeték jár, vagy illeték nem jár;

c)554 ha a jogügyletet a felek közös megegyezéssel megszüntetik vagy felbontják, továbbá ha a szerződés valamelyik fél elállása vagy felmondása folytán szűnik meg, és ingatlan esetén a szerződés megszűnésével az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreáll, más esetben a jogügylet megszűnését a kérelmező okirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja;

d) ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed, de e jogosultság a 72. § (4) bekezdésében megállapított szorzókkal vélelmezett évek felénél rövidebb idő elteltével megszűnik;

e) ha a jogügylet tárgya határozott időre kikötött vagyoni értékű jog, és az illetéket a 72. § (2) bekezdés szerint számított érték után szabták ki, de a jogosultság a figyelembe vett évek felének eltelte előtt szűnik meg;

f) ha az illetékfizetésre kötelezett számítási hiba vagy jogszabály téves értelmezése folytán a szabályszerű illetéknél többet fizetett;

g) ha az illetéket vagy az illetékalapot hibásan számították ki, vagy az illeték kiszabása nem a fizetésre kötelezett terhére történt, továbbá ismételt kiszabás esetén;

h) ha a bontó feltételtől függő jogügyletnél a feltétel bekövetkezik;

i) mindazokban a bírósági eljárásokban, ahol az eljárás illetékmentes, vagy az illeték mérséklésének van helye, de az illetéket megfizettették, vagy nagyobb összegben fizették meg;

j)555 a hatóság visszatéríti a természetes személy ügyfél által lerótt illetéket, ha számára az eljárás során költségmentességet engedélyez, vagy ha hatásköre az ügy elbírálása alatt megszűnt, és az ügy elbírálására nincs hatáskörrel rendelkező más hatóság;

k)556 ha a hatóság a kérelmet visszautasítja, vagy ha az eljárás megszüntetésének oka az, hogy

ka)557 a kérelem visszautasításának lett volna helye, vagy

kb) az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, és törvény nem biztosít lehetőséget az eljárás felfüggesztésére;

l)558 ha a hatóság arról rendelkezik, hogy a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól.

(2) Az (1) bekezdés d)—e) pontjában meghatározott esetekben a vagyoni értékű jog tényleges ideje után számított illetéket meghaladó részt kell törölni, illetve visszatéríteni.

(3)559 Ha az 5. § (1) bekezdése szerinti szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezésekor, illetve gépjármű, pótkocsi szerzése esetén az illetékmentesség igénybevételére jogosult lett volna, a megfizetett illetéket az adózó kérelmére – az adóvisszatérítés szabályai szerint – az állami adóhatóság visszatéríti. Az eljárási illeték visszatérítése iránti kérelmet az állami adóhatósághoz címezve az eljáró közigazgatási hatóságnál vagy bíróságnál kell benyújtani, mely az eljárási illeték megfizetésének tényét igazolva a kérelmet továbbítja az állami adóhatósághoz.

(4)560 A megfizetett visszterhes vagyonátruházási és öröklési illetéket – az adózó kérelmére – vissza kell téríteni, ha a műemlékvédelmi hatóság igazolja, hogy a vagyonszerző a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épület felújítását a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésétől számított 1 éven belül megkezdte és 5 éven belül befejezte. Felújítás alatt a műemléképület egészén, illetve homlokzatán és több főszerkezetén végzett olyan általános javítást kell érteni, amely teljesen visszaállítja az épület esztétikai állapotát, valamint legalább eredeti műszaki állapotát.

81. § (1) A fellebbezési eljárásban fizetett illetéket vissza kell téríteni, ha a fellebbezéssel is támadott bírósági határozatot igazolási kérelem folytán helyezték hatályon kívül.

(2)561 Az (1) bekezdésben, a 80. § (1) bekezdésében, valamint az 58. §-ban említett esetben, ha az illeték megfizetése illetékbélyeggel történt, vagy az illetéket a 74. § (2) bekezdésében foglaltak szerint pénzzel fizették meg, a bíróság a határozatát az adózó lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnak küldi meg.

(3)562 Ha a bíróság az illetéket az 58. § (1) bekezdés b) pontja alapján mérsékelte, a megfizetett illeték 80. § (1) bekezdés i) pontja szerinti visszatérítésének kizárólag akkor van helye, ha a keresetlevelet szabályszerűen, a Pp. alapján a joghatás fennmaradására előírt határidőn belül ismételten nem nyújtották be. E tényről a bíróság – annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül – értesíti az illetékes állami adóhatóságot, vagy ennek elmulasztása esetén az adózó kérelmére igazolást állít ki.

(4)563 Ha az adózó bírósági eljárás kezdeményezése nélkül fizetett a 74. § (1c) bekezdése szerint bírósági eljárási illetéket, a megfizetett illeték visszatérítésének kizárólag akkor van helye, ha a bevallásban feltüntetett bíróság igazolást állít ki arról, hogy az adózó nem nyújtott be keresetlevelet a 74. § (1b) bekezdése szerinti ügyszám feltüntetése mellett.

Mulasztási bírság, adóbírság564

82. § (1)565 Az illeték fizetésére kötelezett terhére, ha az eljárás kezdeményezésekor fennálló eljárási illetékfizetési kötelezettségét — felhívás ellenére — egyáltalán nem vagy nem teljes mértékben vagy nem a megszabott határidőben teljesítette, továbbá a vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve hiányos teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén, az illetékfizetési kötelezettségtől függetlenül, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű, mulasztási bírságot566 kell fizetni.

(2)567 Az e törvényben szabályozott mentességek, kedvezmények jogosulatlan igénybevétele esetén – ha e törvény másként nem rendelkezik – az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű adóbírságot kell fizetni.

83. §568 (1) Ha a bíróság vagy a hatóság – ide nem értve az állami adóhatóságot – megállapítja, hogy az eljárása során esedékessé váló illetéket egyáltalán nem vagy nem szabályszerű időben, módon vagy mértékben fizették meg, illetve a 76. § (1) bekezdése és a 91. § (1) és (5) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséget nem teljesítették, leletet készít, kivéve, ha az illeték megfizetésének elmulasztása miatt szüntette meg az eljárást vagy utasította vissza a beadványt.

(2) A leletet az állami adóhatóság által az erre a célra rendszeresített űrlap felhasználásával kell elkészíteni, és az állami adóhatóságnak kell megküldeni az illeték kiszabása végett. A leletezés megtörténtét a leletezett iraton fel kell tüntetni.

(3) Az állami adóhatóság az illetékkötelezettség teljesítését ellenőrzi az illeték beszedésében közreműködő szerveknél.

Ellenőrzés

Lelet készítése

84–85. §569

Elévülés

86. §570 (1)571 Az illeték megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben a vagyonszerzést illetékkiszabásra az állami adóhatóságnál bejelentették, illetve az a tény, hogy az illeték megfizetését vagy a kiszabás céljából elrendelt bejelentést elmulasztották, az állami adóhatóság tudomására jutott.

(2) Ahol e törvény illetékmentesség vagy illetékkedvezmény feltételeként a megszerzett ingatlan, vagyoni értékű jog meghatározott célú és meghatározott időtartamú hasznosítását írja elő, az illeték megállapításához való jog annak a naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, melyben a hasznosításnak a mentesség vagy kedvezmény feltételeként meghatározott időtartama letelt.

(3)572 Az illeték pótlólagos megállapításához való jog a 23/A. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti továbbértékesítés

a) meghiúsulása esetén a továbbértékesítésre nyitva álló határnap

b) teljesülése és a 23/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vállalás esetén

ba) a továbbértékesítésről szóló szerződés felbontásakor vagy megszüntetésekor a szerződés felbontása vagy megszüntetése, illetve

bb)573 a pénzügyi lízingszerződésen alapuló tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelem elutasításáról szóló döntés véglegessé válása

naptári évének utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el.

Késedelmi pótlék

87. § (1)574 A fizetési meghagyásban (határozatban), az illeték-különbözetről kibocsátott, valamint a bíróság határozata alapján az állami adóhatóság által kiadott fizetési felhívásban megállapított határidőig meg nem fizetett illeték után az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint kell késedelmi pótlékot575 fizetni.

(2)576 Ha a 16. § (1) bekezdés g), 17. § (1) bekezdés b), és 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem teljesül, vagy a vagyonszerző –, illetve a lakóház felépítésére e törvény alapján köteles jogutódja – a lakóház felépítésére biztosított határidőn belül kéri az illeték felfüggesztésének megszüntetését, a megállapított, de meg nem fizetett illetéket az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetni.

(3)577 Ha a törvény 21. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt, akkor az adott vagyonszerzésre irányadó általános szabályok szerint járó és a 21. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott kedvezményes illetékalap figyelembevételével előírt illeték különbözetének háromszorosát kell a vagyonszerző terhére pótlólag előírni. Ha a 26. § (6) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt, akkor az igénybe vett kedvezmény összegének háromszorosát kell a vagyonszerző terhére pótlólag előírni.

(4)578 Ha a vagyonszerző a 26. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott 15 év letelte előtt a mentességgel érintett ingatlant elidegeníti vagy igazolhatóan nem sportcélra használja, hasznosítja, a mentesség alkalmazásának hiányában járó illetéket az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetnie.

(4)579

(5)580 Ha a 26. § (1) bekezdés r) pontjában meghatározott feltételek valamelyike nem teljesül, vagy a vagyonszerző –, illetve a sportcélú ingatlan létesítésre e törvény alapján köteles jogutódja – a sportcélú ingatlan létesítésére biztosított határidőn belül kéri a megszerzett telek vagy annak egy része tekintetében az illeték felfüggesztésének megszüntetését, a megállapított, de meg nem fizetett illetéket az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetni.

Az illeték biztosítása, behajtása, fizetési kedvezmények

88. § (1)581 Az e törvényben külön nem szabályozott eljárási kérdésekre — így különösen az illeték megfizetéséért egyetemleges felelősség megállapítására, a tartozás megfizetésére, behajtására, részletfizetés vagy halasztás engedélyezésére, az illetéktartozás méltányosság címén történő részbeni vagy teljes elengedésére, illetve behajthatatlanság címén való törlésére — az adózás rendjéről szóló törvény582 rendelkezései irányadóak.

(2)–(4)583

X. Fejezet

EGYES ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

A hagyaték (vagyonátszállás) bejelentése a közjegyző és a bíróság által584

89. §585 (1)586 Ha a hagyatékot közjegyző vagy bíróság adja át, az illetékkiszabás végett

a) a közjegyző a teljes hatályú hagyatékátadó végzést,

b) a bíróság az öröklési jogcímen tulajdonszerzést megállapító határozatát

annak véglegessé válásától, jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megküldi az állami adóhatóságnak. A végzéshez és a határozathoz csatolni kell a hagyatéki leltár másolatát, a végrendelet, osztályos egyezség, illetőleg hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyv hitelesített, teljes másolatát.

(2) Az (1) bekezdést a póthagyatéki eljárásra is alkalmazni kell.

A hagyaték bejelentése az örökös által

90. § (1)587 Valamennyi örökös külön-külön köteles ,,hagyatéki kimutatás'' nyomtatványon az örökhagyó halálától számított 90 napon belül, az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóságnál az örökölt ingóságokról bevallást adni, vagy ugyanezen időn belül ezekre az ingókra a hagyatéki eljárás lefolytatását a közjegyzőnél kérni, ha ezekkel kapcsolatban a közjegyző a hagyatéki eljárást hivatalból megindítani nem köteles, valamint a 16. § (1) bekezdésének b) és d) pontja szerinti illetékmentesség feltételei nem állnak fenn.

Erre a kötelezettségre a halálesetet követő meghallgatás, illetve leltározás során meghallgatott örököst a leltározásra jogosult szerv figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetés megtörténtét az eljárás során az iraton fel kell tüntetni.

(2)588 Ha a hagyatéki kimutatásban bejegyzett adatok a köztudomással vagy az állami adóhatóság tudomásával ellentétesek, az állami adóhatóság jogosult azokat felülvizsgálni és ezzel kapcsolatban ellenőrzést végezni. Erre az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(3)589 Ha a hagyatéki eljárást sem hivatalból, sem kérelemre nem kell megindítani, a közjegyző a hozzá beterjesztett hagyatéki kimutatást az illetékes állami adóhatóságnak továbbítja.

(4)590

Az ajándék és a visszterhes vagyonszerzés bejelentése

91. § (1)591 Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a megszerzését (megszüntetését) az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt tartalmazó szerződés (okirat), valamint az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített – a felek adóazonosító számát vagy az ennek hiányára utaló nyilatkozatot is tartalmazó – nyomtatvány benyújtásával, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre irányuló kérelemmel egyidejűleg, az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül.

(2)592 A vagyonszerzési illeték tárgyát képező, de ingatlan-nyilvántartási eljárást nem igénylő jogügyletet a szerződő felek – a 76. §-ban említett eset kivételével – közvetlenül az állami adóhatóságnak kötelesek bejelenteni. A bejelentést az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül, a vagyonszerzést rögzítő irat eredeti és másolati példányának vagy – elektronikus ügyintézés keretében való bejelentés esetén (ha a vagyonszerzést rögzítő irat nem elektronikus irat) – az irat hiteles elektronikus másolati példányának benyújtásával kell teljesíteni. A nem elektronikus másolatot az állami adóhatóság illetékmentesen hitelesíti.

(3)593 Az okirat kiállítása nélkül is illetékköteles jogügyletet szóval is be lehet jelenteni. A szóbeli bejelentést írásba kell foglalni, és a bejelentés megtörténtéről az állami adóhatóság az ügyfélnek igazolást köteles adni.

(4)594 A 18. § (2) bekezdés h) pontja szerinti vagyonszerzést csak a 18. § (4) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén kell bejelenteni annak, akinek vagyonszerzésével a feltétel teljesült. Az illetékkiszabásra történő bejelentéssel egyidejűleg a vagyonszerző közli a 18. § (4) bekezdésének a)–c) pontjaiban felsorolt személyek közül azoknak az azonosító adatait (név, adóazonosító jel vagy adószám), melyek a vagyonszerzéssel érintett társaságban további vagyoni betétekkel rendelkeznek.

(5)595 Az (1)–(4) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség – a 17. § (1) bekezdés c), k), l), m), p), r), s) pontja alá eső ügylet, továbbá a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti földhasználat ingyenes megszerzése, valamint a 26. § (1) bekezdés g), h), o) pontja és a 26. § (1a) bekezdés e) pontja alá eső ügylet kivételével – az illetékmentes vagyonszerzésre is vonatkozik.

92. §596 (1)597 Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés végett benyújtott szerződés (okirat) iktatószámmal ellátott és hitelesített másolatát az illetékkiszabáshoz szükséges és rendelkezésre álló egyéb iratokkal együtt az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően haladéktalanul, kísérőjegyzékkel továbbítja az állami adóhatósághoz. Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező szerződéseket a pénzügyi lízingbeadás tényének feljegyzését követően küldi meg az állami adóhatóság részére. A kísérőjegyzék átadása történhet számítógépes adathordozón is.

(2) Az ingatlanügyi hatóság (1) bekezdésben említett kötelezettsége független attól, hogy a vagyonszerzés illetékköteles vagy illetékmentes.

Az illetékbélyeg értékének visszatérítése598

93. §599

94. §600 (1) A megrongálódott, a tévesen felragasztott, továbbá a feleslegessé vált illetékbélyeg értékét az ügyfél részére vissza kell téríteni.

(2)601 A visszatérítés az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtása mellett az eljáró hatóság székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnál írásban kérhető.

(3) Nincs helye a visszatérítésnek, ha

a) alapos a gyanú, hogy az illetékbélyeg hamisított, vagy azt már korábban felhasználták;

b) az illetékbélyeg elválasztott részekből van összeillesztve, vagy olyan mértékben csonka, hogy a hiányzó részből korábbi használatra lehet következtetni, vagy nem a felbélyegzett teljes iratot, hanem annak csak egy részét vagy az iratról elválasztott (eltávolított) illetékbélyeget nyújtották be;

c)602 az ügyfélnek adóhatóság által nyilvántartott köztartozása van.

(4)603 A (3) bekezdés a) és b) pontjában említett esetekben az illetékbélyeget – ha már felragasztották, az irattal együtt – elismervény ellenében vissza kell tartani, és szükség esetén a felelősségre vonást kezdeményezni kell. Az elismervényen fel kell tüntetni az ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait, a visszatartott illetékbélyeg címletét és az illetékbélyeg beszerzésének helyét.

Illetékesség az illeték kiszabására

95–96. §604

ÖTÖDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XI. Fejezet

HATÁLYBALÉPTETŐ, MÓDOSÍTÓ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések

97. § (1)605 Ez a törvény 1991. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit — a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel — a hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetőleg kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.

(2)606 Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 1991. január 1-je előtt keletkezett és az 1990. december 31-én hatályos illetékjogszabályok e törvényben meghatározottnál kedvezőbb fizetési kötelezettséget állapítottak meg, akkor ezeket a — fizetésre kötelezett számára kedvezőbb — rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvény hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, ideértve az 1991. január 1-je után elbírált ügyeket is.

(3) A törvény hatálybalépését megelőzően illetékkiszabásra bemutatott a 16. § (1) bekezdés g), 17. § (1) bekezdés b) és 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonszerzésekre — a 87. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével — e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ott megállapított feltétel nem teljesül.

(4)607

(5) E törvény nem érinti azokat a jogszabályokat, amelyek illetékmentességet állapítanak meg.

(6)608 Ahol valamely jogszabály közigazgatási hatósági eljárásért állapít meg illetékkötelezettséget, a továbbiakban e törvényben meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.

(7) A 67. § rendelkezései nem érintik az e törvény hatálybalépése előtt kiadott díjrendelkezéseket.

(8) Ha valamely jogszabály az 1986. évi I. törvényre, illetőleg az ezzel a törvénnyel hatályon kívül helyezett rendelkezésre hivatkozik, a továbbiakban ennek a törvénynek a megfelelő rendelkezését kell érteni, illetőleg alkalmazni.

98. §609 (1) A 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjának, a 16. § (1) bekezdése i) pontjának, a 17. § (1) bekezdése p) pontjának, 26. § (1) bekezdése t) pontjának az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény által megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. A 17. § (1) bekezdése p) pontjában meghatározott személyek által 2010. július 1. napját követően a 76. § (1)–(2) bekezdése szerint megfizetett ajándékozási illetéket az állami adóhatóság kérelemre az adó-visszatérítés szabályai szerint visszatéríti.

(2) A 17. § (1) bekezdése q) pontjának és 26. § (1) bekezdése s) pontjának az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény által megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésük napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

99. §610 A 26. § (1) bekezdés i) és r) pontjának, a 26. § (7)–(8) bekezdésének, a 87. § (4)–(5) bekezdésének és a 102. § (1) bekezdés k) pontjának a sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépésüket követően611 illetékkiszabásra bejelentett, vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott illetékügyekben kell alkalmazni.

99/A. §612 (1) Az 5. § (3)–(4) bekezdésének, 26. § (1) bekezdése q) pontjának, (5), (9) és (15) bekezdésének, 31. § (3) bekezdésének, 78. § (3)–(5) bekezdésének, 80. § (3) bekezdésének az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény által megállapított szövegét a hatálybalépést613 követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve kezdeményezett közigazgatási hatósági és bírósági eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 16. § (2) bekezdésének, 17. § (2) bekezdésének, valamint 26. §-a (2) bekezdésének az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény által megállapított rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház felépítésére meghatározott határidő – öröklés esetén a hagyaték jogerős átadásától, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzés esetén a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától – e törvény kihirdetéséig még nem telt el.

99/A. §614 E törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20. alcímével megállapított 67. § (3a) és (3b) bekezdését, valamint módosított 67. § (2) bekezdését a módosítások hatálybalépését615 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

99/B. §616 A Mellékletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 20. alcímével hatályon kívül helyezett XV. pont 3. alpontját a hatályvesztést617 megelőzően indult eljárásokban alkalmazni kell.

99/C. §618 (1) A 78. § (1) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövege valamennyi olyan illetékügyben alkalmazható, melyben a hatálybalépéskor az állami adóhatóság fizetési meghagyást még nem adott ki.

(2) A 8. § (1) bekezdésének, a 12. § (5) bekezdésének, a 13. § (7) bekezdésének, valamint 17/A. §-ának az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépéskor az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben kell alkalmazni.

(3) A 18. § (2) bekezdése h) pontjának és 24. § (6) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépést követően illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.

99/D. §619 (1) Az 5. § (2) és (4) bekezdésének, a 16. § (2d) bekezdésének, a 17. § (2d) bekezdésének, a 26. § (1) bekezdése t, v, w pontjának, a 26. § (2d) bekezdésének, a 26/A. § (1) bekezdés b) pontjának, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított szövege valamennyi olyan illetékügyben alkalmazandó, melyben a hatálybalépéskor az állami adóhatóság fizetési meghagyást még nem adott ki.

(2) Az 1. § (1)–(2) bekezdéseinek, a 23/A. § (1) bekezdésének, a 24. § (1), (3), (4), (6) és (7) bekezdésének, a 29. § (1), (3) és (7) bekezdésének, a 33. § (2) bekezdése 23. és 35. pontjának, a 39. § (3) bekezdésének, a 42. § (1) bekezdésének, a 43. § (1), (3), (5), (7) és (8) bekezdésének, a 46. § (1)–(2) bekezdéseinek, a 47. § (1) és (3) bekezdésének, az 50. § (1)–(4) bekezdéseinek, az 52. § (1) bekezdésének, az 57. § (1) bekezdése a) pontjának, az 58. § (1) bekezdése f) pontjának, a 74. §-ának, 78. § (1) bekezdésének, a 102. § (1) bekezdése v) pontjának, valamint a Melléklet IX. Címe I. és II/3. pontjának, X. Címe 3. pontjának és a XXI. Címe 1. és 2. pontjainak az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépést követően illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

(3)620 A 23/A. § szerinti illetékkedvezmény feltételét a vállalkozó az ingatlan 26. § (1) bekezdésének t) pontja szerinti átruházásával akkor sem teljesíti, ha az ingatlan tulajdonjogát 2012. január 1-jét megelőzően szerezte meg.

99/E. §621 E törvénynek a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosításáról szóló törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított 5. § (1) bekezdés m) pontját, 45. § (1) bekezdés c) pontját és 45. § (1a) bekezdését a Módtv. hatálybalépését követően illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

99/F. §622 (1)623 E törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított 2. § (2) bekezdését, a 10. § (1) és (2) bekezdését, a 11. § (2) bekezdését, a 12. § (1)–(3) és (5) bekezdését, a 13. § (5) bekezdését, a 16. § (1) bekezdés f) pontját, a 17. § (1) bekezdés n) pontját, valamint (4) bekezdését, a 17/A. §-át, a 17/B. §-át, a 19. § (3) bekezdését, a 20. § (2) bekezdését, a 21. §-át, a 22. §-át, a 23. §-át, a 23/A. § (3), (4) és (6) bekezdését, a 23/B. § (1) és (2) bekezdését, a 23/C. §-át, a 23/D. §-át, a 26. § (1) bekezdés f), i), p), r), x), y) és z) pontját, a 26. § (4)–(8), (12), (16)–(19) bekezdését, a 26/A. § (3) bekezdését, a 27. § (1) bekezdését, a 28. § (2) bekezdés a) és b) pontjait, a 29. § (2), (3) és (8) bekezdését, a 33. § (2) bekezdés 23. pontját, a 44. § (1) bekezdését, a 68. § (1) bekezdését, a 73. § (3), (3a) és (4a) bekezdését, a 74. § (5)–(8) bekezdését, a 76. § (2) és (3) bekezdését , a 74/A. § (5) bekezdését, a 77/A. §-át, a 78. § (1) és (3)–(5) bekezdését, a 79. § (2) és (3) bekezdését, a 80. § (1) bekezdését, a 87. § (5) bekezdését, a 89. §-át, a 90. § (4) bekezdését, a 92. §-át, a 102. § (1) bekezdés h), k) és m) pontját, valamint (4) bekezdését, továbbá a Melléklet IV. Címe 2. pontját, XIV. Címét, XV. Címét és XXI. Címe 1. pontját 2013. január 1-jét követően illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyben, illetve kezdeményezett eljárásban kell alkalmazni.

(1a)624 Az (1) bekezdés az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvénnyel megállapított szövegét a 2013. január 1-jét követően illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni.

(2) E törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel megállapított 16. § (1) bekezdés c) és i) pontját az állami adóhatóság által 2013. január 1-jén jogerősen még el nem bírált illetékügyben kell alkalmazni.

(3) A 2012. december 31-én hatályos 16. § (1) bekezdés e) pontját a 2013. január 1-jén az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben nem kell alkalmazni.

(4)625 Ha az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával megállapított illeték összege nagyobb, mint amelyet az illetékkötelezettség keletkezésekor hatályos szabályok alapján a vagyonszerzőnek fizetnie kellett volna, az állami adóhatóságnak az illetékfizetési kötelezettséget az (1) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával kell megállapítania. Ha a vagyonszerző az így megállapított illetéknél több illetéket fizetett, az állami adóhatóság a különbözetet visszatéríti részére.

99/G. §626 E törvénynek az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXI. törvénnyel megállapított 56. § (5) bekezdését a 2013. január 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

99/H. §627 A 16. § (2a), (2c) és (2d) bekezdéseinek, a 17. § (2a), (2c) és (2d) bekezdéseinek, valamint a 26. § (2a), (2c), (2d) és (7) bekezdéseinek az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény által megállapított rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház, sportcélú ingatlan felépítésére meghatározott határidő 2013. január 1-jéig még nem telt el.

99/I. §628 (1) A 16. § (2e), a 17. § (2e), a 26. § (2e) bekezdéseinek az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CC. törvénnyel megállapított rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, melyekben az állami adóhatóság 2014. január 1-jéig még nem rendelkezett jogerősen a felfüggesztett illeték késedelmi pótlékkal növelt összegben történő megfizetéséről.

(2) Ha a 16. § (2e) bekezdése, a 17. § (2e) bekezdése, a 26. § (2e) bekezdése alapján a felfüggesztett illeték törlésének van helye, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő azonban 2014. január 1-jéig még nem telt el és a vagyonszerző az illetéket már megfizette, akkor annak visszatérítését 2014. január 1-jétől kezdődően kérheti az állami adóhatóságtól.

99/J. §629 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított 26. § (1a) bekezdésének d) pontját az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

99/K. §630 Az 5. § (1) bekezdésének – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított – r) pontját az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

99/L. §631 Ha a végrehajtást kérő a jegyző – illetékmentesen kiállított – okiratával igazolja, hogy az eljárási illetéket a lakóingatlan lefoglalásának bejelentésével összefüggésben fizette meg, akkor a megfizetett illetéket kérelmére az állami adóhatóság visszatéríti.

99/M. §632 Ha a cég a cégbíróság változásbejegyző végzésével, továbbá a legfőbb szerv tőkeemelésről és a cég Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséről szóló határozatának másolatával igazolja, hogy az eljárási illetéket a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek való megfelelés érdekében kezdeményezett tőkeemelés – 2014. március 15. és 2016. március 9. között történő – bejelentése és e tőkeemelés bejelentésével egyidejűleg bejelentett más változás bejegyzése iránti eljárás után fizette meg, akkor a megfizetett illetékből a Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséhez nem kapcsolódó változásbejegyzés illetékét meghaladó részt a – legkésőbb 2017. március 15-éig előterjesztett – kérelmére az állami adóhatóság visszatéríti.

99/N. §633 A 26. § (1) bekezdés p) pontjának az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvénnyel megállapított rendelkezését a hatálybalépése napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

99/O. §634 A 17. § (1) bekezdés h) pontjának és a 26. § (1a) bekezdés e) pontjának az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított rendelkezését a hatálybalépése napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

99/P. §635 A 17. § (1) bekezdés h) pontjának, a 26. § (1a) bekezdés e) pontjának, a 78. § (1) bekezdésének és a 91. § (5) bekezdésének az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvénnyel megállapított rendelkezését a hatálybalépése napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

99/Q. §636 A 26. § (18) bekezdés b) pontjának és (18a) bekezdésének az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2017. évi CLVIII. törvénnyel megállapított rendelkezését azon vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben

a) a 26. § (1) bekezdés p) pontja szerinti 5 éves időtartam még nem telt el vagy

b) az állami adóhatóság 26. § (18a) bekezdés szerinti eljárása jogerősen vagy véglegesen nem zárult le.

99/Q. §637 E törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXX. törvénnyel módosított rendelkezéseit a 2018. január 1-jén és az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni.

99/R. §638 A 26. § (1) bekezdés p) pont pc) alpontjának egyes agrárszabályozási tárgyú törvényeknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel összefüggő és más célú módosításáról szóló 2017. évi CCV. törvénnyel megállapított rendelkezését a hatályba lépése napján az állami adóhatóság által jogerősen vagy véglegesen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

Felhatalmazás

100. § (1)639 Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg

a) a vagyonszerzési illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésének, az illetékek kiszabásának, elszámolásának és könyvelésének szabályait,640

b) az eljárási illetékek megfizetésére és a megfizetés ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,641

c) az illetékbélyegek előállításával, forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos szabályokat,642

d) a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,643

e)644 az állami adóhatóság által nyilvántartott, ingatlanok értékesítésével kapcsolatos adatokról teljesített adatszolgáltatás rendjét és az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.645

(2)646 Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkező miniszterek, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben írják elő – a közigazgatási szolgáltatás meghatározása mellett – igazgatási szolgáltatási pótdíj fizetését, illetve rendeletben határozzák meg az igazgatási szolgáltatási pótdíj mértékét.

(3)647 Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az állampolgárok szélesebb körét érintő rendkívüli esemény, elemi csapás esetén indokolt esetben rendeletet alkosson az illeték megállapításának mellőzéséről és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokról.648

Adó- és értékbizonyítvány

101. §649 Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

Értelmező rendelkezések

102. § (1) E törvény alkalmazásában

a) vagyon:az ingatlan, az ingó, a vagyoni értékű jog;

b) ingatlan:a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog;

c)650 ingó: a fizetőeszköz, az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, valamint mindaz, ami ingatlannak nem minősülő dolog;

d)651 vagyoni értékű jog: a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga – ideértve az üdülőhasználati jogot és a szállás időben megosztott használati jogát is –, továbbá a vagyonkezelői jog, az üzembentartói jog, továbbá ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés;

e)652 forgalmi érték: az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség keletkezésekor volt állapotában – a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül – árként általában elérhető, azzal, hogy:

ea) vagyontárgy kiadására vonatkozó követelés esetén a vagyontárgy illetékkötelezettség keletkezésének napján fennálló forgalmi értéke;

eb) szolgáltatás nyújtására irányuló követelés esetén a szolgáltatás – független felek közötti ügylet estén irányadó – pénzben kifejezhető értéke,

ec) tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint üzletrész, vagyoni betét esetén az illetékkötelezettség keletkezésének napján érvényes tőzsdei átlagár alapján számított érték. Ennek hiányában annak a gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, egyéb jogi személynek – amelyben a vagyonszerző tagsági jogot szerzett – az illetékkötelezettség keletkezésének napján rendelkezésre álló, a gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy arra feljogosított döntéshozó szerve által elfogadott utolsó számviteli beszámoló mérlegében (ilyen mérleg hiányában az alapításkori nyitó vagyonmérlegében, az illetékkötelezettség keletkezésekor felszámolás alatt álló gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy esetén a felszámolás kezdő napját megelőző napra elkészített zárómérlegében) szereplő saját tőke mérleg szerinti értékének a megszerzett értékpapírra, üzletrészre, vagyoni betétre jutó hányada,

ed)653 a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság esetén a társaság ingatlanvagyonának forgalmi értéke a társaság tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi értéke, növelve a társaság közvetett vagy közvetlen 75%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan arányával, mint amekkora arányt az o) pontban foglaltak alapján a társaság közvetett vagy közvetlen részesedése a gazdálkodó szervezet összes vagyoni betétjéhez képest képvisel;

f)654 lakástulajdon:

lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Lakásnak minősül az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri. Ha az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lakóház van, az épületet – a hozzá tartozó kivett területtel együtt – lakástulajdonnak kell tekinteni. Nem minősül lakástulajdonnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület stb.), továbbá az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként (lakásként) nyilvántartott olyan épület, amelyet az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már legalább 5 éve más célra hasznosítanak;

g)655 értékpapírnak olyan okirat vagy – jogszabályban megjelölt – más módon rögzített, nyilvántartott és továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását (kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi;

h)656 gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, továbbá az ezeknek megfelelő külföldi jogalany;

i)657 gépjármű: az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz – a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár kivételével –, amelyet beépített erőgép hajt és nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő;

j) pótkocsi:

az i) pont szerinti gépjárművel történő vontatásra készült jármű, teher- és sátras utánfutó, félpótkocsi, valamint lakópótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét — külön jogszabály — hatósági nyilvántartásba vételhez köti;

k)658 sportcélú ingatlan: az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint sporttelep, sportpálya, uszoda, stadion, sportcsarnok, jégpálya, jégcsarnok, tornaterem, tornaszoba, tornaudvar, vízi-sporttelep – vagy a széljegy szerint ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, ingatlanrész, feltéve, ha az az ingatlan-nyilvántartási eljárás, melynek megindítását a széljegy tanúsítja, bejegyzéssel zárul –, ide nem értve a földrészleten létesített, de a sporttevékenység végzéséhez vagy az e célt szolgáló létesítmény fenntartásához közvetlenül nem szükséges ingatlanrészt (szálloda, irodaház, bevásárlóközpont és az építési szabályok szerint ezekhez kialakított parkolóhelyek stb.), akkor is, ha az a sportcélú ingatlannal egybeépült, vagy az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként nem szerepel;

l)659 lakóház építésére alkalmas telektulajdon: az építésügyi szabályoknak és a településrendezési tervnek megfelelően kialakított, lakóépület elhelyezésére szolgáló, beépítetlen földrészlet vagy olyan földrészlet, amelyen az f) pont szerinti szerkezetkész állapotot el nem érő, lakóház céljára létesülő építmény áll;

m)660 termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve és a felsorolt valamelyik célra hasznosítják, ide nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet;

n)661 nettó árbevétel: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel;

o)662 belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó szervezet), melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok), mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék, vagy olyan gazdálkodó szervezetben (ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben) rendelkezik legalább 75 százalékos – közvetett, vagy közvetlen – részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközök (ide nem értve a pénzeszközöket, pénzköveteléseket, aktív időbeli elhatárolásokat és kölcsönöket) mérleg szerinti értékének összegéből a belföldön fekvő ingatlan(ok) mérleg szerinti értéke több mint 75 százalék azzal, hogy

oa) mérleg alatt a vagyonszerzést megelőzően rendelkezésre álló utolsó beszámolóban elfogadott mérleget, ennek hiányában a nyitó mérleget kell érteni,

ob) a közvetett részesedés arányát úgy kell meghatározni, hogy a megszerzett gazdálkodó szervezet tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben (köztes vállalkozásban) fennálló tulajdoni hányadot meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni hányadával,

oc) több köztes vállalkozás esetén a köztes vállalkozásonként megállapított közvetett részesedések arányait össze kell adni,

od) ha a megszerzett gazdálkodó szervezet és az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet között több gazdálkodó szervezetből álló tulajdonosi láncolat (köztes tulajdonosi láncolat) áll, az e szervezeteket összekötő tulajdoni részesedések szorzatát – több köztes tulajdonosi láncolat esetén a láncolatonként megállapított szorzatok összegét – kell a közvetett részesedés arányának tekinteni,

oe) a részesedés arányának meghatározásakor a közvetlen és közvetett részesedéseket együttesen kell figyelembe venni;

p)663 használatbavételi engedély: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti használatbavételi engedély és az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány;

r)664 természeti katasztrófa: az ár- és belvíz, a földcsuszamlás, valamint a földrengés;

s)665 lakóépület: kizárólag vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület;

sz)666 kisvállalkozás: az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynél az éves összes foglalkoztatott létszám az 50 főt nem éri el és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint. Az éves foglalkoztatottak létszámát az egyes foglalkoztatottak munkaviszonyának kezdetétől annak megszűnéséig eltelt naptári napok összegezésével, majd az így kapott összeg 365-tel történő elosztásával, tört hányados esetén lefelé kerekítve kell meghatározni;

t)667 vállalkozói vagyon: minden olyan üzleti célt szolgáló ingatlan (termőföld, telek, épület, egyéb építmény), ingó vagyon (műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés), továbbá az ilyen vagyonra vonatkozó haszonélvezeti jog, amelyet a kisvállalkozó kizárólag a vállalkozói tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. Nem minősül vállalkozói vagyonnak a személygépkocsi, a lakástulajdon (tulajdoni hányad), valamint az ezekre vonatkozó vagyoni értékű jog.

v)668 alapítvány (közalapítvány): magánszemély, jogi személy által tartós közérdekű célra alapított, az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék által nyilvántartásba vett szervezet;

w)669 közigazgatási hatósági eljárás: az az eljárás, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti, továbbá a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott bejelentés;

z)670 cég: a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. §-ában meghatározott jogalany.

(2)671 A 2. § (1) bekezdésében megjelölt Magyarországon élő nem magyar állampolgárnak azt kell tekinteni, aki

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású;

c) külön jogszabály értelmében menekültnek minősül.

(3)672 Az (1) bekezdés alkalmazásakor a vagyontárgy minősítése tekintetében az illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló állapot az irányadó.

(4)673 A 26. § (1) bekezdésének f) pontja alkalmazásában új lakásnak minősül a lakástulajdon a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásul vételét követő első – illetve, ha a lakást a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásul vételét követően az (5) bekezdés szerinti vállalkozótól a 23/A. § (1a) bekezdése szerinti vállalkozó, a 23/A. § (2) bekezdése szerinti ingatlanalap és a 23/A. § (4) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet vásárolja meg akkor második – megvásárlásáig.

(5)674 A 26. § (1) bekezdés f) pontjának alkalmazásában vállalkozónak kell tekinteni a gazdálkodó szervezetet, illetve a vállalkozói tevékenység végzésére jogosult egyéb szervezetet.

102/A. §675 E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 91. § (2) bekezdését és 80. § (1) bekezdés c) pontját 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

102/B. §676 E törvénynek az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény és a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXII. törvénnyel (a továbbiakban: 2017. évi CXXII. törvény) megállapított 45. § (1a) bekezdését a 2017. évi CXXII. törvény hatálybalépésekor677 bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló közérdekű nyugdíjas szövetkezet esetében is alkalmazni kell. A közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek a megfizetett illetéket az állami adóhatóság a cégbíróság visszatérítésről szóló végzése alapján, a végzés közlésétől számított 30 napon belül, hivatalból téríti vissza a 79. § (4) bekezdésének alkalmazásával. A végzést a cégbíróság az állami adóhatósággal elektronikus úton közli.

103. §678 (1)679 Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)680

b) a Bizottság 94/1069/EGK ajánlása a kis- és középvállalkozások átruházásáról,

c)681 az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

a) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-ei 44/2001/EK tanácsi rendelet (52. cikk),

b) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-ei 2201/2003/EK tanácsi rendelet (39, 51. cikk),

c) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-ei 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6., 24. és 25. cikk),

d) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-ei 1896/2006/EK parlamenti és tanácsi rendelet (18. cikk),

e) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-ei 861/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet (20. cikk),

f) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-ai 4/2009/EK tanácsi rendelet (44–47. cikk)

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3)683 Az 57. § (1) bekezdés u) pontja a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

(4)684 Az 57. § (1) bekezdés z) pontja a polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(5)685 Az 57. § (2) bekezdés f) pontja a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

(5)686

(6)687 A 26. § (1) bekezdés i) és r) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013. 12.24., 1.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(7)688 A 26. § (1) bekezdés i) és r) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal való összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Melléklet689


I. A szabálysértési eljárás illetéke

1.690 A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3000 forint, az ilyen eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3500 forint.

2.691 Az 1. pontban nem említett szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a részletfizetési kedvezmény, halasztás engedélyezésére irányuló eljárást, amelyre a törvény 29. §-ában foglaltak az irányadóak.

II. Az állampolgársággal kapcsolatos eljárás illetéke692

1.693 A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3000 forint.

2–3.694

4. Illetékmentes a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról történő lemondásra irányuló eljárás.

III. Jogszabályról és joggyakorlatról kiállított bizonyítvány illetéke

1.695 Az igazságügyért felelős miniszter által külföldi használatra az ország területén hatályban levő vagy hatályban volt jogszabályról kiállított bizonyítvány illetéke annyiszor 2000 forint, ahány jogszabályszakaszról (§-ról) a bizonyítványt kiállították.

2.696 A joggyakorlatról kiállított 1. pontban említett bizonyítvány illetéke 5000 forint.


IV. A másolat és kivonat illetéke

1.697 Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke – ha e Melléklet kivételt nem tesz – oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.
2.698 Illetékmentes az adóbevallás másolata.
3.699 Illetékmentes a feljelentő részére a szóban tett feljelentésről készített jegyzőkönyv másolatának, az írásban tett feljelentés megtételét igazoló irat másolatának, továbbá a sértett részére a kihallgatásáról, valamint a sértett lakóhelyén, tartózkodási helyén, továbbá a bűncselekmény, szabálysértés helyszínén folytatott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv másolatának egyszeri kiadása.
4. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.
5.700 A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

V. A fordítás illetéke

1.701 Az eljáró hatóság által készített fordítás illetéke oldalanként 1000 forint.
2. Illetékmentes: a tárgyánál fogva illetékmentes eljáráshoz (Tv. 33. §) szükséges irat fordítása.

VI.702 A hitelesítés illetéke

1. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha jogszabály kivételt nem tesz:
a) másolat, kivonat vagy fordítás után oldalanként 100 forint;
b) iraton levő aláírás után aláírásonként 500 forint.
2. Külföldi használatra szánt iraton levő aláírásnak bármely hatóság, bíróság vezetője általi hitelesítése (közbenső felülhitelesítése) esetében minden aláírás után 2000 forint; az ilyen hitelesítésnek miniszter általi felülhitelesítése 5000 forint.
3. E cím rendelkezései nem vonatkoznak a külföldi felhasználásra szánt okiratoknak
a) a Konzuli Szolgálat,
b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
általi felülhitelesítésére.
4. Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. által végzett hitelesítés illetéke oldalanként 300 forint. Ezt az illetéket kell fizetni a másodlat, a másolat és fénymásolat hitelesítéséért is.
5.703 Illetékmentes
a) a 91–92. §-ban említett irat hitelesítése,
b) a 4. pontban szereplő hitelesítés, ha az olyan okiratra vonatkozik, amelyet a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdésében vagy 5. §-ában meghatározott kérelemhez kell csatolni.

VII. A levéltár által készített másolat illetéke704

1.705 A levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért – ideértve az állami vagy az egyházi jogi személy által vezetett anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását – oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell fizetni.
2.706 A levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban az általános tételű eljárási illetéket (29. §) kell fizetni.
3.707 A külföldi célra kért másolatot illeték fizetése nélkül kell kiállítani. Egyebekben e Tv. 73. §-ának a külföldi célra kért irat illetékfizetési módjára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

VIII.708 Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke

Iskolai bizonyítvány – ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is –, továbbá a tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.

IX.709 Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke

I.710 Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke

1.711 A magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500 forint, ha a magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 14 000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be nem töltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel kiállított magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati útlevél, valamint a menekültként elismert személyek kétnyelvű úti okmánya kiadásának illetéke 2500 forint.
1a.712 A kérelem benyújtásának időpontjában
a) három vagy több kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 500 forint;
b) két kiskorú gyermeket háztartásában nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele kiadásának illetéke 1250 forint.
2. A második magánútlevél kiadásának illetéke az 1. pontban meghatározott mértékek kétszerese.
3. A magánútlevél, valamint a második magánútlevél soron kívüli kiállításáért az 1–2. pontban meghatározott mértékű illetéket, valamint jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
4. A magánútlevél, valamint a második magánútlevél sürgősségi kiállításáért az 1–2. pontban meghatározott mértékű illetéket, valamint jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
5. A magánútlevél, valamint a második magánútlevél azonnali kiállításáért az 1–2. pontban meghatározott mértékű illetéket, valamint jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
6. A határátlépési engedély kiadásának illetéke 1500 forint.
7. Illetékmentes
a) a diplomata-útlevél,
b) a külügyi szolgálati útlevél,
c) a határátlépési igazolvány,
d) az úti okmány cseréje, amennyiben arra azért kerül sor, mert az úti okmány biometrikus azonosítót tartalmazó tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat,
e)713 a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.
8. Az elveszett, megsemmisült, továbbá – a 7. pont d) alpontjában meghatározott eset kivételével – a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke az 1–2., valamint 6. pontban meghatározott illeték kétszerese.
9. Az elveszett, megsemmisült, továbbá – a 7. pont d) alpontjában meghatározott eset kivételével – a megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált magánútlevél és második magánútlevél helyett soron kívüli, sürgősségi, illetve azonnali eljárás keretében kiállított új úti okmány kiadásáért az 1–2. pontban meghatározott illeték kétszeresének megfelelő illetéket és jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
10. Az úti okmányban történő idegen nyelvű bejegyzésért – az 1. és 2. pontban meghatározott illetéken felül – 2000 forint illetéket kell fizetni.
11. Az útlevél kiállítására irányuló hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 5000 forint.


II.714

III. A gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke
1.715 A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.
2.716 A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. Az ideiglenes forgalmi engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 2500 forint.
3.717 A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint.
4.718 A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal illetékmentes.

IV. Egyéb rendelkezések
1. Az I–III. pontokban meghatározott okmányok egy eljárásban történő igénylése esetén is az eljárási illetéket az igényelt okmányonként külön-külön kell megfizetni.
2. Illetékmentes:
a)719 az e címben meghatározott okmány cseréje, ha az okmány gyártáshibás;
b) a személyi azonosító képzése – ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező adatváltozást is – miatt kiállított hatósági igazolvány;
c) az érintett polgár adatainak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából való törlésére irányuló eljárás;
d)720 a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.

X.721 Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás

1.722
2. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.
3.723 Az anyakönyvi eljárásról szóló jogszabályokban meghatározott eljárásban megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 50 000 forint.
4.724
5. Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges olyan igazolás alóli felmentésért, amely tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya, 5000 forint illetéket kell fizetni.
6.725

XI.726 A külön jogszabály727 szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások illetéke

A külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.


XII.728


XIII.729 Egyes környezet- és természetvédelmi,
valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek

1. Az alapeljárás illetéke
Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

2. A fellebbezés illetéke
a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese;
b) vízgazdálkodási bírságot (1995. évi LVII. tv. 29. § (3) bekezdés) megállapító határozat esetén a bírságösszeg 10%-a, de legalább 20 000 forint;
c) vízkészletjárulékot, valamint ezzel összefüggő késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, adóbírságot megállapító határozat esetén a vitatott összeg 6%-a, de legalább 20 000 forint;
d)730 hivatalból indult vagy folytatott környezet- és természetvédelmi, illetőleg vízgazdálkodási ügyben kötelezettséget megállapító egyéb – az a)–c) pontokban nem érintett – eljárásokban hozott határozat esetén a fellebbezés illetéke 15 000 forint.


XIV.731 A felszámolói névjegyzékbe vétel illetéke

A felszámolói névjegyzékbe vétel illetéke 8 000 Ft.


XV.732 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárás illetéke

I. Az építésügyi hatóságnál indított
1. építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás alapilletéke 5 000 forint, melyen felül az illeték
a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,
b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,
c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy
db) az érintett felület minden megkezdett 200m2-ként 10 000 forint,
e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,
g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint,
2. módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az illeték az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
3. összevont eljárás esetén az alapilleték 10 000 forint, melyen felül
a) az elvi keretengedélyezési szakasz illetéke 20 000 forint,
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
4. összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül
a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül az 1. pontban foglaltakkal megegyező mértékű,
5. az integrált eljárásért az eljárásba bevont társhatóságonként 20 000 forint, a közreműködő építésügyi hatóságnak az eljárásért az 1. pontban foglaltakon felül 50 000 forint,
6. az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,
7. a bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény hasznos alapterülete 100 m2-ként 10 000 forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
8. a fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén az illeték az 1. pont, a 3–5. pont vagy a 7. pont szerint megállapított illeték másfélszerese,
9. a használatbavételi engedélyezés esetében az illeték az 1–5. pontban megállapított illetékkel megegyező mértékű,
10. a használatbavétel tudomásul vétele 10 000 forint,
11.733
12. az építésügyi hatósági intézkedés kezdeményezése 15 000 forint,
13. az 1–12. pont alá nem eső első fokú építésügyi hatósági eljárás 10 000 forint.

II.734

III. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés elleni fellebbezés illetéke 30 000 forint.

IV.735 Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes
a) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok eljárása,
b)736 az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

V. Ha az építésügyi vagy az építésfelügyeleti hatósághoz egyszerre többféle eljárás lefolytatása iránti kérelem kerül beadásra és azok a külön jogszabály szerint összevonhatóak, vagy egy kérelemmel is benyújthatóak, az illetéket az összevonásra kerülő eljárásonként kell megfizetni.

VI. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint.

XVI.737

XVII.738

XVIII. A külkereskedelemmel kapcsolatos eljárások illetéke

1.739 A felügyeleti okmány kiállítása illetékmentes.

2.740 A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalának engedélyezését kezdeményező eljárás illetéke 15 000 forint, a kiadott engedély módosítása iránti eljárás illetéke 10 000 forint. Az engedélyező hatóság előtt indított minden további eljárásért 7000 forint illetéket kell fizetni. A fellebbezési eljárás illetéke az elsőfokú eljárás illetékének kétszerese.

3. Az e törvény szerint teljes személyes illetékmentességben részesülő szerv megbízása alapján indított a 2. pontban említett eljárás illetékmentes. Az illetékmentességet a mentesség jogcímének megjelölésével és a megbízási szerződéssel kell igazolni.

4.741

5-7.742

8–10.743

11.744

XIX.745
A külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke

Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik.
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.

XX.746 Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély illetéke

Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért – ingatlanonként – 50 000 forint illetéket kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint illetéket köteles megfizetni.

XXI.747 A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke

1.748 A felszámolói névjegyzékben vezetett adatokról kiállított hatósági bizonyítvány illetéke 5000 Ft.
2.749
3.750
4.751 Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek.

XXII.752 A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági eljárások illetéke

1.753 Kérelemre indult eljárások illetéke
a)754
b) szennyvíz-előtisztító berendezés létesítésének, átalakításának, illetve használatbavételének engedélyezése esetén 10 000 forint.

2.755 A fellebbezés illetéke:
a) az alapeljárás illetékének kétszerese;
b) első fokon hivatalból indult, vagy folytatott eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés esetén 10 000 forint.

XXIII.756 A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének illetéke

1. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének kérelemre indult eljárási illetéke 25 000 forint.
2. A fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese.

XXIV.757 A településrendezéssel kapcsolatos
kártalanítási eljárás illetéke

A településrendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárás illetéke a követelt kárösszeg 2%-a, de legalább 5000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft.

Természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezési nyilvántartásba történő bejegyzés törlésére irányuló kérelem illetéke758

XXV.759 Természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezési nyilvántartásba történő bejegyzések törlésére irányuló kérelem illetéke 10 000 forint.
1

A kihirdetés napja: 1990. december 24.

2

Az 1. § a 2011: CLVI. törvény 148. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 178. §-ával megállapított, a 2013: CC. törvény 133. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 39. §-ával megállapított, a 2014: LXXIV. törvény 186. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § új (4) bekezdését a 2008: LXXXI. törvény 65. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. Alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (2) bekezdését.

6

A 2. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2008: LXXXI. törvény 65. §-a.

7

Az 1993: XCVII. törvény 22. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha az öröklési illetékkötelezettség 1994. január 1-je előtt keletkezett, akkor az öröklési illeték megállapítására az 1993. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések az örökös számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.

8

A 3. § (3) bekezdés c) pontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (4) bekezdése a 2000: CXIII. törvény 278. §-ával módosított szöveg.

10

A 3. § (5) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 134. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (7) bekezdését a 2003: XCI. törvény 127. §-a iktatta be, e módosító törvény 218. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket 2004. január 1-jét követően jelentettek be illetékkiszabásra a földhivatalhoz, vagy amelyek ezen időpontot követően más módon jutottak az illetékhivatal tudomására. A 2009: LXXVII. törvény 213. § (5) bekezdése alapján a 2009. július 9. és 2012. december 31. között – az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül – illetékkiszabásra bejelentett ügyekben mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az olyan ingatlannak a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező lízingszerződés keretében történő megszerzése, mely a lízingszerződés megkötéséig a lízingbevevő tulajdona volt, és a tulajdonjog a lízingszerződés megkötése érdekében került a lízingbeadónak átadásra.

12

A 4. § (1) bekezdésének második mondata az 1995: XLVIII. törvény 28. §-ával megállapított és az 1998: LX. törvény 20. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 278. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (1) bekezdésének b) pontja a 2004: CVII. törvény 14. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a 2008: LXXXI. törvény 66. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkamazására lásd e módosító törvény 204. § (1) bekezdését.

16

Az 5. § (1) bekezdés d) pontja az 1995: XLVIII. törvény 29. §-ával megállapított és a 2006: IV. törvény 367. § 3. pontja, a 2011: CLXXV. törvény 85. §-a szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (1) bekezdés e) pontja a 2013: CXXXIII. törvény 27. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (1) bekezdésének f) pontja az 1995: XLVIII. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 5. § (1) bekezdés h) pontja a 2006: CIX. törvény 79. § (6) bekezdés e) pontjával megállapított, a 2016: CIV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § (1) bekezdésének i) pontját az 1996: LXXXV. törvény 1. §-a iktatta be.

21

Az 5. § (1) bekezdésének j) pontját az 1996: CXXVII. törvény 36. §-ának (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CLXXXV. törvény 228. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. § (1) bekezdés k) pontját az 1999: CXVII. törvény 4. §-ának (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: XXXIV. törvény 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 5. § (1) bekezdésének l) pontját a 2000: CXIII. törvény 126. §-a iktatta be, szövege a 2004: LXXV. törvény 20. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 5. § (1) bekezdés m) pontját a 2008: LXXXI. törvény 66. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: XXXVII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 5. § (1) bekezdés n) pontját a 2008: LXXXI. törvény 66. § (2) bekezdése iktatta be, alkamazására lásd e módosító törvény 204. § (1) bekezdését.

26

Az 5. § (1) bekezdés o) pontját a 2012: LXX. törvény 22. §-a iktatta be.

27

Az 5. § (1) bekezdés p) pontját a 2013: CCXLV. törvény 2. §-a iktatta be.

28

Az 5. § (1) bekezdés q) pontját a 2014: XXXVII. törvény 153. §-a iktatta be.

29

Az 5. § (1) bekezdés r) pontját a 2014: XXXVII. törvény 153. §-a iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVII. törvény 42. §-ával megállapított szöveg.

30

Az 5. § (1) bekezdés s) pontját a 2015: CCXIV. törvény 23. § (1) bekezdése iktatta be.

31

Az 5. § (1) bekezdés t) pontját a 2015: CCXIV. törvény 23. § (1) bekezdése iktatta be.

32

Az 5. § (2) bekezdése a 2008: LXXXI. törvény 66. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (1) bekezdését. A (2) bekezdés a 2011: CLVI. törvény 167. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

33

Az 5. § (3) bekezdése a 2010: CXXIII. törvény 127. §-ával megállapított szöveg.

34

Az 5. § (4) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 144. §-a iktatta be, szövege a 2011: CLVI. törvény 149. §-ával megállapított szöveg.

35

A 6. § (1) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 175. §-ával megállapított szöveg.

36

A 6. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 167. § (5) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 8. § (1) bekezdése a 2000: CXIII. törvény 127. §-ával megállapított, a 2003: XCI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) pontja, a 2011: XCVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

38

A 9. § (2) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 134. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 10. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 10. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 11. § (2) bekezdése a 2013: CC. törvény 134. § 1. pontja, a 2017: LXXVII. törvény 124. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 12. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 179. §-ával megállapított szöveg.

43

A 12. § új (2) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 30. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (2)-(3) bekezdés számozását (3)-(4) bekezdésre változtatta. A 12. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 179. §-ával megállapított szöveg.

44

A 12. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII. törvény 30. § (2) bekezdése. A 12. § (3) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 12. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII. törvény 30. § (2) bekezdése, szövegét újonnan a 2003: XCI. törvény 128. § (2) bekezdése állapította meg, a (4) bekezdés a 2008: LXXXI. törvény 224. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 204. § (2) bekezdését.

46

A 12. § (5) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 128. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 2. pontja.

47

A 12. § (6) bekezdését a 2002: XLII. törvény 159. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CXXV. törvény 132. § 1. pontja.

48

A 13. § (1) bekezdése a 2002: XLII. törvény 160. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény – 2003: XVIII. törvény 8. §-ával megállapított – 310. § (1) bekezdése alapján a rendelkezéseket azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket 2003. január 1-jét követően jelentettek be illetékkiszabásra a földhivatalhoz, vagy amelyek 2003. január 1-jét követően más módon jutottak az illetékhivatal tudomására, azzal hogy amennyiben az öröklési illetékkötelezettség 2003. január 1-je előtt keletkezett, akkor az öröklési illeték megállapítására a 2002. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve hogy ezek a rendelkezések az örökös számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.

49

A 13. § (2) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 134. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 13. § új (3) bekezdését az 1993: XCVII. törvény 3. §-a iktatta a szövegbe, s egyidejűleg a korábbi (3)-(5) bekezdés számozását (4)-(6) bekezdésre változtatta. A (3) bekezdés a 2002: XLII. törvény 160. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény – 2003: XVIII. törvény 8. §-ával megállapított – 310. § (1) bekezdése alapján a rendelkezéseket azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket 2003. január 1-jét követően jelentettek be illetékkiszabásra a földhivatalhoz, vagy amelyek 2003. január 1-jét követően más módon jutottak az illetékhivatal tudomására, azzal hogy amennyiben az öröklési illetékkötelezettség 2003. január 1-je előtt keletkezett, akkor az öröklési illeték megállapítására a 2002. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve hogy ezek a rendelkezések az örökös számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.

51

A 13. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1993: XCVII. törvény 3. §-a.

52

A 13. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1993: XCVII. törvény 3. §-a. A 13. § (5) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 180. §-ával megállapított szöveg.

53

A 13. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta az 1993: XCVII. törvény 3. §-a, a (6) bekezdés második mondatát a 2009: CXVI. törvény 137. § (1) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

54

A 13. § (7) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 129. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 1. pontja.

55

A 13. § (8) bekezdését a 2003: XCI. törvény 129. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2014: LXXIV. törvény 186. § 2. pontja.

56

A 16. § (1) bekezdés a) pontja a 2012: LXIX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

57

A 16. § (1) bekezdés b) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: XXXVII. törvény 47. § (1) bekezdése iktatta be.

58

A 16. § (1) bekezdés c) pontját a 2008: LXXXI. törvény 67. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 181. §-ával megállapított szöveg.

59

A 16. § (1) bekezdés e) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: CXCV. törvény 1. §-a iktatta be.

60

A 16. § (1) bekezdésének f) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 16. § (1) bekezdésének g) pontja a 2007: CXXVI. törvény 145. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. A 2009: LXXVII. törvény 213. § (2) bekezdése alapján azokban a 2004. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 16. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján igénybe vehető mentesség érdekében lakóház felépítését vállalta, a feltétel teljesítésének határideje, illetve az illeték felfüggesztésének időtartama – a vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén – az illetékkiszabásra bejelentést követő 6 év. A kérelem előterjesztésének határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő 2008. október 1. és 2010. január 15. között járt le, 2010. január 31., 2010. január 15-ét követően járna le, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta. Lásd még a 2009: LXXVII. törvény 213. § (4) bekezdését.

62

A 16. § (1) bekezdés h) pontját a 2008: LXXXI. törvény 67. § (1) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (1) bekezdését.

63

A 16. § (1) bekezdés i) pontját a 2010: XC. törvény 26. §-a iktatta be, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 182. §-ával megállapított szöveg.

64

A 16. § (2) bekezdése helyébe (2a) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 128. §-a alapján. A 16. § (2a) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (2) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 2017: CLIX. törvény 8. § 2–5. pontja szerint módosított szöveg.

65

A 16. § (2a) bekezdés a) pontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

66

A 16. § (2a) bekezdés b) pontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

67

A 16. § (2) bekezdése helyébe (2b) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 128. §-a alapján.

68

A 16. § (2) bekezdése helyébe (2c) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 128. §-a alapján. A 16. § (2c) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

69

A 16. § (2) bekezdése helyébe (2d) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 128. §-a alapján. A 16. § (2d) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (4) bekezdésével megállapított, a 2013: CC. törvény 133. § 2. pontja, a 2014: LXXIV. törvény 185. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

70

A 16. § (2e) bekezdését a 2013: CC. törvény 120. §-a iktatta be, szövege a 2017: CLIX. törvény 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

71

A 16. § (2f) bekezdését a 2015: CV. törvény 107. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

72

A 16. § (3) bekezdése az 1996: LXI. törvény 94. §-a (2) bekezdésének e) pontjával megállapított szöveg.

73

A 16. § (4) bekezdése az 1993: XCVII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésével, a bekezdés első mondata az 1995: XLVIII. törvény 31. §-ának (2) bekezdésével megállapított, és a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 53. § (1) bekezdése alapján a már folyamatban lévő eljárásokat az azok indulásakor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

74

A 16. § (5) bekezdését az 1993: XCVII. törvény 22. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2008: LXXXI. törvény 67. § (3) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 204. § (1) bekezdését.

75

A 16. § (6) bekezdése a 2001: LXXIV. törvény 96. §-ával megállapított, a 2013: CCXII. törvény 120. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 16. § (7) bekezdését a 2001: LXXIV. törvény 96. §-a iktatta be, szövege a 2002: XLII. törvény 161. §-ával megállapított, a 2013: CCXII. törvény 120. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

77

A 17. § (1) bekezdésének bevezető mondatrésze az 1993: XCVII. törvény 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 17. § (1) bekezdés a) pontja a 2012: LXIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

79

A 17. § (1) bekezdésének b) pontja a 2007: CXXVI. törvény 146. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. A 2009: LXXVII. törvény 213. § (2) bekezdése alapján azokban a 2004. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján igénybe vehető mentesség érdekében lakóház felépítését vállalta, a feltétel teljesítésének határideje, illetve az illeték felfüggesztésének időtartama – a vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén – az illetékkiszabásra bejelentést követő 6 év. A kérelem előterjesztésének határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő: 2008. október 1. és 2010. január 15. között járt le, 2010. január 31., 2010. január 15-ét követően járna le, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta. Lásd még a 2009: LXXVII. törvény 213. § (4) bekezdését.

80

A 17. § (1) bekezdés c) pontja a 2015: CLXXXVII. törvény 43. §-ával megállapított szöveg.

81

A 17. § (1) bekezdésének d) pontja az 1995: XLVIII. törvény 32. §-ával megállapított szöveg.

82

A 17. § (1) bekezdés g) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: XXXVII. törvény 47. § (5) bekezdése iktatta be.

83

A 17. § (1) bekezdésének h) pontját az 1993: XCVII. törvény 22. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2005: LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: CXXV. törvény 124. §-ával megállapított, a 2017: LXXVII. törvény 123. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

84

A 17. § (1) bekezdésének i) pontját a 2006: CXXXI. törvény 45. § (1) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 201. §-át.

85

A 17. § (1) bekezdésének j) pontját a 2006: CXXXI. törvény 45. § (1) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 201. §-át.

86

A 17. § (1) bekezdésének k) pontját a 2006: CXXXI. törvény 45. § (1) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 201. §-át.

87

A 17. § (1) bekezdésének l) pontját a 2007: CXXVI. törvény 146. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: CXVI. törvény 40. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

88

A 17. § (1) bekezdésének m) pontját a 2007: CXXVI. törvény 146. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

89

A 17. § (1) bekezdés n) pontját a 2009: LXXVII. törvény 68. §-a iktatta be, a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

90

A 17. § (1) bekezdés o) pontját a 2009: LXXVII. törvény 68. §-a iktatta be, szövege a 2013: CIII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 17. § (1) bekezdés p) pontját a 2010: XC. törvény 27. §-a iktatta be, szöveg a 2013: CC. törvény 121. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

92

A 17. § (1) bekezdés q) pontját a 2010: XC. törvény 28. §-a iktatta be, szövege a 2013: CCXII. törvény 120. § (3) bekezdés c) pontja, a 2013: CCLII. törvény 134. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 17. § (1) bekezdés r) pontját a 2011: CXXI. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CLXX. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

94

A 17. § (1) bekezdés s) pontját a 2011: CXXI. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CXLVII. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.

95

A 17. § (1) bekezdés t) pontját a 2011: CXXI. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2013: CIII. törvény 21. § (4) bekezdése, újonnan a 2013: CC. törvény 121. § (2) bekezdése iktatta be.

96

A 17. § (1) bekezdés u) pontját a 2013: CC. törvény 121. § (2) bekezdése iktatta be.

97

A 17. § (1) bekezdés v) pontját a 2013: CC. törvény 121. § (2) bekezdése iktatta be.

98

A 17. § (1) bekezdés z) pontját a 2015: CV. törvény 107. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

99

A 17. § (1) bekezdés zs) pontját a 2015: CXLV. törvény 25. §-a iktatta be.

100

A 17. § (2) bekezdése helyébe (2a) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 129. §-a alapján. A 17. § (2a) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (6) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 2017: CLIX. törvény 8. § 2–5. pontja szerint módosított szöveg.

101

A 17. § (2a) bekezdés a) pontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

102

A 17. § (2a) bekezdés b) pontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

103

A 17. § (2) bekezdése helyébe (2b) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 129. §-a alapján.

104

A 17. § (2) bekezdése helyébe (2c) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 129. §-a alapján. A 17. § (2c) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

105

A 17. § (2) bekezdése helyébe (2d) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 129. §-a alapján. A 17. § (2d) bekezdése a 2013: XXVII. törvény 47. § (8) bekezdésével megállapított, a 2013: CC. törvény 133. § 2. pontja, a 2014: LXXIV. törvény 185. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

106

A 17. § (2e) bekezdését a 2013: CC. törvény 122. §-a iktatta be, szövege a 2017: CLIX. törvény 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

108

A 17. § (4) bekezdését a 2006: CXXXI. törvény 45. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 6. pontja, újonnan a 2013: CC. törvény 123. §-a iktatta be.

109

A 17. § (4) bekezdés a) pontja 2016: CLXXXII. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.

110

A 17. § (4) bekezdés b) pontja 2016: CLXXXII. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.

111

A 17. § (4) bekezdés c) pontja 2016: CLXXXII. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg.

112

A 17/A. §-t a 2000: CXIII. törvény 131. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 2. pontja.

113

A 17/B. §-t és címét a 2001: L. törvény 23. §-a iktatta be, szövege a 2009: CXVI. törvény 41. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 147. § (2) bekezdése alapján azokban az illetékügyekben is alkalmazni kell, amelyekben az illetékalap kedvezmény feltételeként vállalt hároméves határidő 2010. január 1-jén még nem telt le.

114

A 17/B. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

115

A 17/B. § (2) bekezdés a) pontja a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

116

A 17/B. § (3) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte.

117

A 17/B. § (4) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 3. pontja szerint módosított szöveg.

118

A 17/B. § (6) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

119

A 17/C. §-t és az azt megelőző alcímet a 2009: CXVI. törvény 42. §-a iktatta be. E módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

120

A 17/D. §-t megelőző alcímet a 2014: XV. törvény 51. §-a iktatta be.

121

A 17/D. §-t a 2014: XV. törvény 51. §-a iktatta be.

122

A 17/D. § (4) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 176. §-a iktatta be.

123

A 18. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 133. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

124

A 18. § (2) bekezdés d) pontja a 2008: LXXXI. törvény 224. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (2) bekezdését.

125

A 18. § (2) bekezdésének e) pontját az 1993: XCVII. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe.

126

A 18. § (2) bekezdés f) pontját a 2000: CXIII. törvény 132. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 3. pontja.

127

A 18. § (2) bekezdésének g) pontját a 2004: CI. törvény 158. §-a iktatta be, e módosító törvény 313. § (3) bekezdése alapján ha az öröklési szerződés megkötésére 2005. január 1-je előtt került sor, akkor a visszterhes vagyonátruházási illeték megállapítására a 2004. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések a vagyonszerző számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek.

128

A 18. § (2) bekezdés h) pontját a 2009: LXXVII. törvény 69. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: XCVI. törvény 11. §-ával megállapított, a 2013: CC. törvény 134. § 2. pontja, a 2013: CCLII. törvény 134. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

129

A 18. § (3) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 147. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

130

A 18. § (4) bekezdését a 2009: LXXVII. törvény 69. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 213. § (1) bekezdését.

131

A 18. § (4) bekezdés c) pontja a 2016: LXVI. törvény 114. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

132

A 19. § (1) bekezdése a 2009: LXXVII. törvény 70. §2009: CXVI. törvény 115. §-ával megállapított – (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 213. §-át.

133

A 19. § (2) bekezdése az 1995: XLVIII. törvény 35. §-ával megállapított szöveg.

134

A 19. § (3) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 133. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 4. pontja.

135

A 19. § (5) bekezdését a 2009: LXXVII. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 213. § (1) bekezdését.

136

A 20. §-t megelőző alcím a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

137

A 20. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 123. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

138

A 20. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 183. §-ával megállapított szöveg.

139

A 20. § (3) bekezdésének utolsó mondatát az 1995: XLVIII. törvény 36. §-a iktatta a szövegbe.

140

A 21. §-t megelőző alcím a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

141

A 21. § a 2012: CLXXVIII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg.

142

A 21. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 133. § 5. pontja, a 2016: LXVI. törvény 115. § (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

143

A 21. § (2) bekezdése a 2017: CXC. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

144

A 21. § (4) bekezdése a 2017: CXC. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

145

A 21. § (5) bekezdése a 2013: CC. törvény 133. § 6. pontja és 134. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

146

A 21. § (6) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 177. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 115. §-ával megállapított szöveg.

147

A 22. § az 1995: XLVIII. törvény 38. §-ával megállapított, a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 5. pontja szerint módosított szöveg.

148

A 23. §-t a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

149

A 23/A. §-t megelőző címet az 1995: XLVIII. törvény 39. §-a iktatta be.

150

A 23/A. §-t az 1995: XLVIII. törvény 39. §-a iktatta be, szövege a 2008: LXXXI. törvény 69. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 204. § (2) bekezdését.

151

A 23/A. § (1) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 125. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

152

A 23/A. § (1a) bekezdését a 2016: CXXV. törvény 125. § (1) bekezdése iktatta be.

153

A 23/A. § (2) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 125. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

154

A 23/A. § (3) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 6. pontja, a 2013: CC. törvény 133. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

155

A 23/A. § (4) bekezdése a 2009: LXXVII. törvény 72. §2009: CXVI. törvény 113. § (2) bekezdésével megállapított – (2) bekezdésével megállapított, a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 7. pontja, a 2016: CXXV. törvény 131. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

156

A 23/A. § (5) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 132. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

157

A 23/A. § (6) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 125. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

158

A 23/A. § (7) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 131. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

159

A 23/A. § (8) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 131. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

160

A 23/A. § (9) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 116. §-a iktatta be.

161

A 23/B. §-t megelőző alcímet az 1997: XXX. törvény 35. §-a iktatta be.

162

A 23/B. §-t az 1997: XXX. törvény 35. §-a iktatta be, szövege a 2007: CXXVI. törvény 149. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

163

A 23/B. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

164

A 23/B. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 9. pontja szerint módosított szöveg.

165

A 23/C. §-t és az azt megelőző címet a 2008: LXXXI. törvény 70. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 9. pontja.

166

A 23/D. §-t és az azt megelőző alcímet a 2011: CII. törvény 17. §-a iktatta be.

167

A 23/D. § (3) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 10. pontja szerint módosított szöveg.

168

A 24. § a 2008: LXXXI. törvény 71. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (2) bekezdését.

169

A 24. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 153. § (1) bekezdésével megállapított, a 2012: LXIX. törvény 5. §-a szerint módosított szöveg.

170

A 24. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 167. § 2. pontja, a 2015: CLXXXVII. törvény 50. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

171

A 24. § (4) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 167. § 3. pontja, a 2015: CLXXXVII. törvény 50. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

172

A 24. § (6) bekezdését a 2011: XCVI. törvény 12. §-a iktatta be, szövege a 2011: CLVI. törvény 167. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

173

A 24. § (7) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 153. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CLXXXVII. törvény 50. § 2. pontja.

174

A 25. § (2)–(3) bekezdését a 2013: CC. törvény 134. § 4. pontja hatályon kívül helyezte.

175

A 26. § (1) bekezdésének a) pontja a 2007: CXXVI. törvény 150. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. A 2009: LXXVII. törvény 213. § (2) bekezdése alapján azokban a 2004. október 1. és 2009. május 31. között illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, melyekben a vagyonszerző az Itv. 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján igénybe vehető mentesség érdekében lakóház felépítését vállalta, a feltétel teljesítésének határideje, illetve az illeték felfüggesztésének időtartama – a vagyonszerző erre irányuló kérelme esetén – az illetékkiszabásra bejelentést követő 6 év. A kérelem előterjesztésének határideje, ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidő: 2008. október 1. és 2010. január 15. között járt le, 2010. január 31., 2010. január 15-ét követően járna le, a lakóház felépítésére nyitva álló határidő lejárta. Lásd még a 2009: LXXVII. törvény 213. § (4) bekezdését.

176

A 26. § (1) bekezdésének b) pontja az 1995: XLVIII. törvény 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

177

A 26. § (1) bekezdés c) pontja a 2012: CVI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

178

A 26. § (1) bekezdésének e) pontja az 1995: CV. törvény 111. §-ával megállapított és a 2007: CVI. törvény 56. § (1) bekezdésének m) pontja szerint módosított szöveg.

179

A 26. § (1) bekezdésének f) pontja a 2004: CI. törvény 160. § (1) bekezdésével megállapított, a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 11. pontja, a 2017: CLXXXVI. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg.

180

A 26. § (1) bekezdésének g) pontját az 1999: XCIX. törvény 208. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2009: LXXVII. törvény 73. § (1) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 213. § (1) bekezdését.

181

A 26. § (1) bekezdés h) pontja a 2009: LXXVII. törvény 73. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 213. § (1) bekezdését.

182

A 26. § (1) bekezdésének i) pontját az 1999: XCIX. törvény 208. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2010: LXXXIII. törvény 8. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CLXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

183

A 26. § (1) bekezdés l) pontja a 2013: CXLIII. törvény 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

184

A 26. § (1) bekezdés m) pontja az 1995: XLVIII. törvény 41. § (2) bekezdésével megállapított, a 2014: LXXIV. törvény 186. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

185

A 26. § (1) bekezdésének n) pontját az 1994: LV. törvény 81. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2005: CLIII. törvény 86. § (1) bekezdésével megállapított, a 2013: CCXII. törvény 120. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

186

A 26. § (1) bekezdésének o) pontját az 1997: CIX. törvény 4. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2000: CXIII. törvény 135. § (2) bekezdésével megállapított, a 2017: CLIX. törvény 8. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

187

A 26. § (1) bekezdés p) pontja a 2016: LXVI. törvény 109. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

188

A 26. § (1) bekezdés p) pont pc) alpontja a 2017: CCV. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg.

189

A 26. § (1) bekezdésének q) pontját a 2007: CXXVI. törvény 150. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: CXXIII. törvény 130. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

190

A 26. § (1) bekezdés r) pontját a 2010: LXXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 186. §-ával megállapított szöveg.

191

A 26. § (1) bekezdés s) pontját a 2010: XC. törvény 29. §-a iktatta be, szövege a 2013: CCXII. törvény 120. § (3) bekezdés c) pontja, a 2013: CCLII. törvény 134. § (4) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

192

A 26. § (1) bekezdés t) pontját a 2010: XC. törvény 29. §-a iktatta be, szövege a 2012: LXIX. törvény 3. §-ával megállapított, a 2014: LXXIV. törvény 185. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

193

A 26. § (1) bekezdés u) pontját a 2011: CXXI. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CLXX. törvény 27. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

194

A 26. § (1) bekezdés v) pontját a 2011: CLVI. törvény 154. § (3) bekezdése iktatta be.

195

A 26. § (1) bekezdés w) pontját a 2011: CLVI. törvény 154. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVII. törvény 44. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

196

A 26. § (1) bekezdés x) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 187. §-a iktatta be.

197

A 26. § (1) bekezdés y) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 187. §-a iktatta be, szövege a 2017: CXC. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

198

A 26. § (1) bekezdés z) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 187. §-a iktatta be, szövege a 2013: CC. törvény 124. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

199

A 26. § (1a) bekezdését a 2015: CLXXXVII. törvény 44. §2015: CXCI. törvény 71. § 15. pontja szerint módosított – (2) bekezdése iktatta be.

200

A 26. § (1a) bekezdés a) pontja a 2016: LXVI. törvény 109. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

201

A 26. § (1a) bekezdés e) pontját a 2016: CXXV. törvény 126. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 123. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

202

A 26. § (2) bekezdése helyébe a (2a) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 130. § (2) bekezdése alapján. A 26. § (2a) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (10) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 2017: CLIX. törvény 8. § 2–5. pontja szerint módosított szöveg.

203

A 26. § (2a) bekezdés a) pontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

204

A 26. § (2a) bekezdés b) pontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

205

A 26. § (2) bekezdése helyébe a (2b) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 130. § (2) bekezdése alapján.

206

A 26. § (2) bekezdése helyébe a (2c) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 130. § (2) bekezdése alapján. A 26. § (2c) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

207

A 26. § (2) bekezdése helyébe a (2d) bekezdés lépett a 2010: CXXIII. törvény 130. § (2) bekezdése alapján. A 26. § (2d) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (12) bekezdésével megállapított, a 2013: CC. törvény 133. § 2. pontja, a 2014: LXXIV. törvény 185. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

208

A 26. § (2e) bekezdését a 2013: CC. törvény 124. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CLIX. törvény 8. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

209

A 26. § (2f) bekezdését a 2015: CV. törvény 107. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

210

A 26. § (4) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 132. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

212

A 26. § új (6) bekezdését az 1998: LX. törvény 4. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (6)-(7) bekezdés számozását (7)-(8) bekezdésre módosította. A 26. § (6) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 188. §-ával megállapított szöveg.

213

A 26. § (6) bekezdését az 1996: LXXXV. törvény 5. § (2) bekezdése iktatta be, számozását (7) bekezdésre változtatta az 1998: LX. törvény 4. § (1) bekezdése, hatályon kívül helyezte a 2008: LXXXI. törvény 247. § (1) bekezdése, újonnan a 2010: LXXXIII. törvény 8. § (3) bekezdése iktatta be. A 26. § (7) bekezdésének szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 189. §-ával megállapított szöveg.

214

A 26. § (7) bekezdés a) pontja a 2013: XXXVII. törvény 47. § (18) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

215

A 26. § (7) bekezdését az 1997: CIX. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, számozását (8) bekezdésre változtatta az 1998: LX. törvény 4. § (1) bekezdése. A (8) bekezdést a 2008: LXXXI. törvény 247. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2010: LXXXIII. törvény 8. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 11. pontja, a 2014: LXXIV. törvény 185. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

216

A 26. § (9) bekezdését az 1998: LX. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 1999: XCIX. törvény 133. § (2) bekezdésével megállapított és a 2002: XLII. törvény 165. §-a, a 2010: CXXIII. törvény 137. §-a szerint módosított szöveg.

217

A 26. § (10) bekezdését újonnan a 2008: LXXXI. törvény 72. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: LXXVII. törvény 73. §2009: CXVI. törvény 114. § (2) bekezdésével megállapított – (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 213. § (1) bekezdését.

218

A 26. § (11) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 135. § (3) bekezdése iktatta be.

219

A 26. § (12) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 135. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 5. pontja.

220

A 26. § (13) bekezdését a 2001: LXXIV. törvény 97. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2004: CI. törvény 160. § (2) bekezdésével megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

221

A 26. § (14) bekezdését a 2004: CI. törvény 160. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2016: LXVI. törvény 115. § (2) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

222

A 26. § (15) bekezdését a 2010: CXXIII. törvény 130. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CC. törvény 124. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

223

A 26. § (16) bekezdését a 2011: CLXXVIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

224

A 26. § (16) bekezdés b) pontja a 2017: LXXVII. törvény 123. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

225

A 26. § (17) bekezdését a 2011: CLXXVIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 14. pontja, a 2017: LXXVII. törvény 123. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

226

A 26. § (18) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 190. §-a iktatta be, szövege a 2016: LXVI. törvény 109. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

227

A 26. § (18) bekezdés b) pontja a 2017: CLVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

228

A 26. § (18a) bekezdését a 2013: CCXII. törvény 120. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CLVIII. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

229

A 26. § (19) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 191. §-a iktatta be, a 2017: CXC. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

230

A 26. § (20) bekezdését a 2013: CC. törvény 124. § (4) bekezdése iktatta be.

231

A 26. § (21) bekezdését a 2015: CLXXXVII. törvény 44. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CXXV. törvény 132. § 4. pontja.

232

A 26. § (22) bekezdését a 2015: CLXXXVII. törvény 44. § (3) bekezdése iktatta be.

233

A 26/A. §-t a 2000: CXIII. törvény 136. §-a iktatta be.

234

A 26/A. § (1) bekezdés b) pontja a 2011: CLVI. törvény 167. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

235

A 26/A. § (3) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 15. pontja, a 2015: CLXXXVI. törvény 6. § a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

236

A 27. § (1) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 192. §-ával megállapított szöveg.

237

A 27. § (2) bekezdését újonnan a 2009: LXXVII. törvény 74. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 213. § (1) bekezdését.

238

A 27. § eredeti (2) bekezdésének számozását az 1993: XCVII. törvény 14. §-a (3) bekezdésre változtatta.

240

Az V. Fejezet címe a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

241

A 28. § (1) bekezdése az 1999: XCIX. törvény 135. §-ával megállapított, a 2007: CXXVI. törvény 408. § (1) bekezdése, a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

242

A 28. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

243

A 28. § (2) bekezdés a) pontja a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 16. pontja, a 2017: CLIX. törvény 9. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

244

A 28. § (2) bekezdés b) pontja a 2015: CLXXXVI. törvény 5. § (1) bekezdésével megállapított, a 2017: CLIX. törvény 8. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

245

A 28. § (4) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

246

A 29. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 155. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

247

A 29. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 193. §-ával megállapított szöveg.

248

A 29. § (3) bekezdése a 2016: LXVI. törvény 110. §-ával megállapított, a 2017: CLIX. törvény 8. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

249

A 29. § (4) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 151. §-ával megállapított és a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

250

A 29. § (5) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 151. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

251

A 29. § (6) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 151. §-a iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

252

A 29. § (7) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 155. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CXCIV. törvény 2. § a) pontja.

253

A 29. § (8) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 194. §-a iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVII. törvény 45. §-ával megállapított szöveg.

254

A 30. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

255

A 31. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

256

A 31. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

257

A 31. § (3) bekezdése a 2010: CXXIII. törvény 131. §-ával megállapított szöveg.

258

A 31. § (4) bekezdését a 2010: CXXIII. törvény 138. §-a hatályon kívül helyezte.

259

A 31. § (6) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

260

A 31. § (7) bekezdését a 2009: LVI. törvény 17. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

261

A 31. § (8) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 152. §-a iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

263

A 32. § (2) bekezdése a 2009: CXVI. törvény 44. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

264

A 32. § (3) bekezdését a 2009: CXVI. törvény 44. §-a iktatta be, e módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

265

A 33. § (2) bekezdésének 2. pontját az 1996: LXXXV. törvény 8. §-a iktatta be.

266

A 33. § (2) bekezdésének 4. pontja az 1998: LX. törvény 6. §-ának (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 2011: CLXXIX. törvény 184. §-a szerint módosított szöveg.

267

A 33. § (2) bekezdés 4. pont c) alpontját a 2017: II. törvény 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

268

A 33. § (2) bekezdés 4. pontjának d) alpontját a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

269

A 33. § (2) bekezdés 5. pontja a 2017: II. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

270

A 33. § (2) bekezdés 5/A. pontját a 2009: XXI. törvény 3. §-a iktatta be.

271

A 33. § (2) bekezdés 12. pontja a 2013: CXXIX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

272

A 33. § (2) bekezdésének 13. pontját az 1999: XCIX. törvény 208. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2001: LXXIV. törvény 99. §-a iktatta a szövegbe, ez utóbbi módosító törvény 163. § (1) bekezdése alapján a 2002. január 1-jét követően kezdeményezett első fokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

273

A 33. § (2) bekezdésének 14. pontja az 1992: XXII. törvény 203. §-a (3) bekezdésének c) pontjával és a 2000: CXIII. törvény 278. §-ával módosított szöveg.

274

A 33. § (2) bekezdés 15. pontja a 2011: CLXVII. törvény 24. §-a, a 2016: CLXIV. törvény 1. §-a, a 2017: CLIX. törvény 8. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

275

A 33. § (2) bekezdésének 19. pontját az 1995: XLVIII. törvény 54. §-ának d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2005: CXXXV. törvény 51. § (1) bekezdése iktatta be.

276

A 33. § (2) bekezdésének 22. pontja az 1995: XLVIII. törvény 45. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

278

A 33. § (2) bekezdés 24. pontja a 2012: CLXXXIV. törvény 35. §-ával megállapított, a 2013: CCXII. törvény 120. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

279

A 33. § (2) bekezdésének 25. pontja az 1995: XCI. törvény 44. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

280

A 33. § (2) bekezdésének 26. pontja az 1996: LXXXV. törvény 8. §-ával megállapított és a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

281

A 33. § (2) bekezdésének 27. pontja az 1992: LIX: törvény 3. §-ának megfelelően módosított szöveg.

282

A 33. § (2) bekezdésének 28. pontját az 1996: LXXXV. törvény 33. §-a (6) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2003: LXXX. törvény 76. § (1) bekezdése iktatta be, 2004. április 1-jén lép hatályba.

283

A 33. § (2) bekezdés 29. pontját az 1999: XCIX. törvény 208. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2004: CI. törvény 162. §-a iktatta be, szövege a 2013: XCIII. törvény 1. §-ával megállapított, a 2015: XLII. törvény 366. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

284

A 33. § (2) bekezdésének 30. pontja az 1998: LX. törvény 6. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

285

A 33. § (2) bekezdésének 31. pontját a 2004: CI. törvény 162. §-a iktatta be, e módosító törvény 313. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően kezdeményezett eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

286

A 33. § (2) bekezdés 32. pontját a 2008: LXXXI. törvény 73. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (1) bekezdését.

287

A 33. § (2) bekezdés 33. pontját a 2009: LXXII. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta be.

289

A 33. § (2) bekezdés 34. pontját a 2009: CXLVIII. törvény 1. §-a iktatta be, szövege a 2013: CXLIII. törvény 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

290

A 33. § (2) bekezdés 35. pontját a 2009: CXLVIII. törvény 1. §-a iktatta be, szövege a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

291

A 33. § (2) bekezdés 36. pontja a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított, a 2014: LXXV. törvény 29. § a) pontja szerint módosított szöveg.

292

A 33. § (2) bekezdés 37. pontja a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

293

A 33. § (2) bekezdés 38. pontja a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

294

A 33. § (2) bekezdés 39. pontja a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

295

A 33. § (2) bekezdés 40. pontja a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

296

A 33. § (2) bekezdés 41. pontja a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

297

A 33. § (2) bekezdés 42. pontja a 2013: CC. törvény 125. §-ával megállapított szöveg.

298

A 33. § (2) bekezdés 43. pontját újonnan a 2013: CC. törvény 125. §-a iktatta be.

299

A 33. § (2) bekezdés 44. pontját a 2013: CC. törvény 125. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 124. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

300

A 33. § (2) bekezdés 45. pontját a 2013: CC. törvény 125. §-a iktatta be.

301

A 33. § (2) bekezdés 46. pontját a 2013: CC. törvény 125. §-a iktatta be.

302

A 33. § (2) bekezdés 47. pontját a 2013: CC. törvény 125. §-a iktatta be.

303

A 33. § (2) bekezdés 48. pontját a 2015: CLXXXVI. törvény 5. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 123. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

304

A 33. § (2) bekezdés 49. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

305

A 33. § (2) bekezdés 50. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

306

A 33. § (2) bekezdés 51. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

307

A 33. § (2) bekezdés 52. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

308

A 33. § (2) bekezdés 53. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

309

A 33. § (2) bekezdés 54. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

310

A 33. § (2) bekezdés 55. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

311

A 33. § (2) bekezdés 56. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

312

A 33. § (2) bekezdés 57. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 123. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

313

A 33. § (2) bekezdés 58. pontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

314

A 33. § (2) bekezdés 59. pontját a 2016: LXVI. törvény 111. §-a iktatta be.

315

A 33. § (2) bekezdés 60. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CLXXXVI. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

316

A 33. § (2) bekezdés 61. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: CXXXIV. törvény 1. § a) pontja.

317

A 33. § (2) bekezdés 62. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

318

A 33. § (2) bekezdés 63. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

319

A 33. § (2) bekezdés 64. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

320

A 33. § (2) bekezdés 65. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

321

A 33. § (2) bekezdés 66. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

322

A 33. § (2) bekezdés 67. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

323

A 33. § (2) bekezdés 68. pontját a 2017: II. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

324

A 33. § (2) bekezdés 69. pontját a 2017: CLIX. törvény 3. §-a iktatta be.

325

A 33. § (2) bekezdés 71. pontját a 2017: CLXXXVI. törvény 1. § (4) bekezdése iktatta be.

326

A 33. § (3) bekezdését a 2017: II. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be.

327

A 34–36. §-t a 2004: CI. törvény 313. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

328

A VI. Fejezet az 1993: LXXV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

329

A 38. § (4) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

330

Az „A POLGÁRI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK” alcím címet a 2017: CXXX. törvény 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

331

A 39. § (2) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

332

A 39. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 157. §-ával megállapított szöveg.

333

A 39. § (3) bekezdés a) pontja a 2012: CCXI. törvény 8. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

334

A 40. § az 1993: LXXV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

335

A 40. § (2) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

336

A 40. § (4) bekezdését a 2009: L. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 61. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. június 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

337

A 41. § az 1993: LXXV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

338

A 42. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 158. §-ával megállapított szöveg.

339

A 42. § (1) bekezdés c) pontja a 2017: CXXX. törvény 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

340

A 42. § (2) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

341

A 42. § (4) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

342

A 42. § (5) bekezdését a 2011: CLXXX. törvény 84. §-a iktatta be.

343

A 42. § (6) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be.

344

A 42. § (7) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be.

345

A 43. §-t megelőző alcím a 2017: CXXX. törvény 4. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

346

A 43. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 159. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

347

A 43. § (2) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

348

A 43. § (3) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

349

A 43. § (4) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

350

A 43. § (5) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 159. § (3) bekezdésével megállapított, a 2017: CXXX. törvény 5. § c) pontja szerint módosított szöveg.

351

A 43. § (6) bekezdését az 1998: LX. törvény 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: CXXX. törvény 5. § b) pontja.

352

A 43. § (7) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 154. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: CXXX. törvény 5. § b) pontja.

353

A 43. § (8) bekezdését a 2011: CLVI. törvény 159. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: XLIX. törvény 41. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

354

A 43. § (9) bekezdését a 2013: CLXXV. törvény 29. §-a iktatta be.

355

A 44. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 2004: XXVII. törvény 62. §-a, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 195. §-ával megállapított, a 2013: CC. törvény 133. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

356

A 44. § (2) bekezdését újonnan a 2017: CXXVI. törvény 13. § (1) bekezdése iktatta be.

357

A 44/A. §-t megelőző alcímet a 2015: CV. törvény 107. § (5) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

358

A 44/A. §-t a 2015: CV. törvény 107. § (5) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

359

A 45. § (1) bekezdése a 2003: XCI. törvény 131. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 218. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2004. január 1-jét követően kezdeményezett bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

360

A 45. § (1) bekezdésének a) pontja a 2004: XLV. törvény 55. §-ával megállapított, a 2013: CCLII. törvény 134. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

361

A 45. § (1) bekezdésének b) pontja a 2004: CI. törvény 164. §-ával megállapított, a 2017: II. törvény 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

362

A 45. § (1) bekezdés c) pontját a 2017: II. törvény 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

363

A 45. § (1) bekezdés d) pontja a 2013: CCLII. törvény 134. § (1) bekezdésével megállapított, a 2017: II. törvény 1. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

364

A 45. § (1) bekezdés e) pontját a 2017: II. törvény 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

365

A 45. § (1) bekezdésének f) pontja a 2007: CXXVI. törvény 155. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

366

A 45. § (1) bekezdésének g) pontja a 2007: CXXVI. törvény 155. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

367

A 45. § (1a) bekezdését a 2012: XXXVII. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CXXII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

368

A 45. § (3) bekezdése a 2017: II. törvény 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

369

A 45. § (3a) bekezdését a 2011: CXCVII. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

370

A 45. § (3b) bekezdését a 2011: CXCVII. törvény 71. § (2) bekezdése iktatta be.

371

A 45. § (4) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 155. § (2) bekezdésével megállapított, a 2013: CCLII. törvény 134. § (4) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

372

A 45. § (4a) bekezdését a 2013: CCLII. törvény 134. § (2) bekezdése iktatta be.

373

A 45. § (5) bekezdése a 2003: XCI. törvény 131. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 218. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2004. január 1-jét követően kezdeményezett bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

374

A 45. § (6) bekezdése a 2002: XLII. törvény 172. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

375

A 45. § (7) bekezdését a 2005: CLIII. törvény 86. § (2) bekezdése iktatta be.

376

A 45/A. §-t megelőző alcímet a 2017: CXXX. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be.

377

A 45/A. §-t a 2017: CXXX. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be.

378

Az „A JOGORVOSLAT ILLETÉKE A POLGÁRI ELJÁRÁSBAN” alcím címet a 2017: CXXX. törvény 5. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

379

A 46. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 160. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

380

A 46. § (2) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

381

A 46. § (2a) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 2. § (4) bekezdése iktatta be.

382

A 46. § (3) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

383

A 46. § (4) bekezdése a 2002: XLII. törvény 173. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

384

A 47. § a 2002: XLII. törvény 174. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

385

A 47. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 161. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

386

A 47. § (2) bekezdése a 2009: L. törvény 72. § (6) bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg, e módosító törvény 61. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

387

A 47. § (3) bekezdése a 2017: CXXVI. törvény 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

388

A 47. § (4) bekezdését a 2015: CV. törvény 107. § (6) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

389

A 48. § a 2002: XLII. törvény 175. §-ával megállapított és a 2009: L. törvény 72. § (6) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 61. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1. napja után indult eljárásokban kell alkalmazni.

390

Az 50. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 162. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

391

Az 50. § (2) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 162. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

392

Az 50. § (2a) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 2. § (5) bekezdése iktatta be.

393

Az 50. § (3) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 162. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

394

Az 50. § (4) bekezdése a 2017: CXXVI. törvény 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

395

Az 50. § (5) bekezdését a 2015: CV. törvény 107. § (7) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

396

Az 51. § (1) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

397

Az 52. § (1) bekezdése a 2011: CLVI. törvény 163. §-ával megállapított szöveg.

398

Az 53. §-t megelőző cím az 1996: LXXXV. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

399

Az 53. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta az 1996: LXXXV. törvény 17. § (1) bekezdése.

400

Az 53. § (2) bekezdését az 1996: LXXXV. törvény 17. §-ának (2) bekezdése iktatta be.

401

Az 54. § (1) bekezdése a 2002: XLII. törvény 178. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

402

Az 54. § (1) bekezdésének b) pontja a 2006: LI. törvény 282. § (1) bekezdésével megállapított és a 2009: CXLIX. törvény 4. §-a szerint módosított szöveg.

403

Az 54. § (2) bekezdése a 2004: CI. törvény 166. §-ával megállapított, a 2014: LXXII. törvény 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

404

Az 54. § (3) bekezdése a 2004: CI. törvény 166. §-ával megállapított, a 2006: CIX. törvény 167. § (5) bekezdés n) pontja, a 2014: LXXII. törvény 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

405

Az 54. § (4) bekezdése a 2003: XCI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

406

Az 55. § a 2003: XLI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 2. §-a alapján a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

407

Az „ILLETÉKKEDVEZMÉNYEK A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN” alcím címet a 2017: CXXX. törvény 5. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

409

Az 56. § (2) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 4. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

410

Az 56. § (4) bekezdését a 2012: CXVII. törvény 20. §-a iktatta be.

411

Az 56. § (5) bekezdését a 2012: CCXI. törvény 8. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezet a 2017: CXXX. törvény 5. § f) pontja.

412

Az 57. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: CXXX. törvény 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

413

Az 57. § (1) bekezdés a) pontja a 2017: CXXX. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

414

Az 57. § (1) bekezdés b) pontja a 2017: CXXX. törvény 4. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

416

Az 57. § (1) bekezdés f) pontja a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

417

Az 57. § (1) bekezdés g) pontja a 2017: CXXX. törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

418

Az 57. § (1) bekezdés i) pontját a 2017: CXXXVI. törvény 1. §-a hatályon kívül helyezte.

419

Az 57. § (1) bekezdésének j) pontját az 1995: XLVIII. törvény 48. §-a iktatta a szövegbe.

420

Az 57. § (1) bekezdésének k) pontját az 1995: XLVIII. törvény 48. §-a iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 15. és 17. §-a, a 2017: CXXX. törvény 4. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

421

Az 57. § (1) bekezdésének l) pontját az 1996: XXV. törvény 38. §-a iktatta a szövegbe.

422

Az 57. § (1) bekezdésének m) pontját az 1996: LXXXV. törvény 19. §-a iktatta be, szövege a 2005: XLI. törvény 11. §-ával megállapított, a 2010: CXXVII. törvény 21. §-a szerint módosított szöveg.

423

Az 57. § (1) bekezdésének n) pontját az 1999: XLV. törvény 4. §-a iktatta a szövegbe.

424

Az 57. § (1) bekezdésének o) pontját a 2003: XXIV. törvény 32. §-a iktatta a szövegbe.

425

Az 57. § (1) bekezdésének p) pontját a 2003: LXXX. törvény 76. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 15. §-a, a 2017: CXXX. törvény 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

426

Az 57. § (1) bekezdés q) pontját a 2017: CXXX. törvény 3. § (3) bekezdése iktatta be.

427

Az 57. § (1) bekezdés r) pontját újonnan a 2009: LXXII. törvény 20. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CXXX. törvény 4. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

429

Az 57. § (1) bekezdésének s) pontját a 2005: CXXXV. törvény 51. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 15. §-a, a 2017: CXXX. törvény 4. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

430

Az 57. § (1) bekezdés t) pontját a 2010: CXXVII. törvény 19. §-a iktatta be.

431

Az 57. § (1) bekezdés u) pontját a 2010: CXXVII. törvény 19. §-a iktatta be.

432

Az 57. § (1) bekezdés v) pontját a 2011: LXVII. törvény 32. § (2) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 31. §-át.

433

Az 57. § (1) bekezdés w) pontját a 2017: CXXX. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be.

434

Az 57. § (1) bekezdés z) pontját a 2014: LXXIII. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

435

Az 57. § (1) bekezdés zs) ponját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

436

Az 57. § (2) bekezdés c) pontja a 2014: LXXII. törvény 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

437

Az 57. § (2) bekezdésének d) pontját a 2003: LXXX. törvény 76. § (3) bekezdése iktatta be, 2004. április 1-jén lép hatályba.

438

Az 57. § (2) bekezdésének e) pontját a 2006: LI. törvény 282. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2009: CXXXVI. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

439

Az 57. § (2) bekezdésének f) pontját a 2007: CXXVI. törvény 156. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 6. pontja.

440

Az 58. § a 2017: CXXX. törvény 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

441

Az 59. §-t megelőző alcím a 2017: CXXX. törvény 4. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

442

Az 59. § (1) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 4. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

443

Az 59. § (2) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

444

A 60. §-t a 2017: CXXX. törvény 5. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

445

A 61. §-t a 2017: CXXX. törvény 5. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

446

A 62. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: CXXX. törvény 4. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

447

A 62. § (1) bekezdés a) pontja a 2017: CXXX. törvény 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

448

A 62. § (1) bekezdésének b) pontja az 1998: LX. törvény 12. §-ával megállapított szöveg.

449

A 62. § (1) bekezdésének c) pontja az 1997: CIX. törvény 7. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

450

A 62. § (1) bekezdés g) pontja a 2017: CXXX. törvény 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

451

A 62. § (1) bekezdés h) pontja a 2017: CXXX. törvény 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

452

A 62. § (1) bekezdésének i) pontja a 2007: XIX. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 26. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. április 1. napját követően megindított felszámolási eljárásban kell alkalmazni.

453

A 62. § (1) bekezdésének k) pontját az 1995: XLVIII. törvény 49. §-a iktatta be, szövege az 1997: CIX. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

454

A 62. § (1) bekezdésének l) pontját az 1996: LXXXV. törvény 20. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

455

A 62. § (1) bekezdésének m) pontját az 1999: CX. törvény 170. §-ának (2) bekezdése iktatta be.

456

A 62. § (1) bekezdésének n) pontját a 2002: XLII. törvény 310. § (4) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

457

A 62. § (1) bekezdésének o) pontját a 2005: CLXXXVIII. törvény 35. §-a iktatta be.

459

A 62. § (1) bekezdésének p) pontját a 2007: LXI. törvény 32. § (3) bekezdése iktatta be.

460

A 62. § (1) bekezdés r) pontját a 2007: CXXVI. törvény 157. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: CXXX. törvény 5. § j) pontja.

461

A 62. § (1) bekezdés s) pontját a 2013: XXXVI. törvény 357. §-a iktatta be.

462

A 62. § (1) bekezdés újabb s) pontját a 2013: XCIII. törvény 2. §-a iktatta be, megjelölését t) pontra változtatta és szövegét megállapította a 2013: CC. törvény 127. §-a.

463

A 62. § (1) bekezdés u) pontját a 2015: CLXXXVII. törvény 46. §-a iktatta be.

464

A 62. § (1) bekezdés v) pontját a 2016: CXXV. törvény 127. §-a iktatta be, szövege a 2017: XLIX. törvény 41. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

465

A 62. § (2) bekezdését a 2017: CXXX. törvény 5. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

466

A 62. § (3) bekezdését a 2007: XIX. törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be.

467

A 63. §-t a 2003: XCI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

468

A 64. §-t a 2007: LXI. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte. A 64. §-t megelőző alcímet a 2014: LXXIV. törvény 186. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

469

A 65. §-t megelőző alcím a 2007: LXI. törvény 32. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

470

A 65. §-t a 2004: CI. törvény 313. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2007: LXI. törvény 32. § (4) bekezdése iktatta be.

471

A 65. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 133. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

472

A 66. §-t a 2004: CI. törvény 313. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

474

A 67. § (2) bekezdését a 2011: CXCIV. törvény 54. § d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: CXXVII. törvény 5. §-a iktatta be.

475

A 67. § (3) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 158. §-ával megállapított szöveg.

477

A 67. § (3a) bekezdését a 2010: CXXVI. törvény 40. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CLIX. törvény 9. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

478

A 67. § (3b) bekezdését a 2010: CXXVI. törvény 40. § (2) bekezdése iktatta be.

479

A 67. § (4) bekezdése a 2008: LXXXI. törvény 74. §-ával megállapított és a 2009: LXXXV. törvény 70. §-a szerint módosított szöveg.

480

A 67. § (5) bekezdése a 2013: XXI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

481

A 67. § (6) bekezdését az 1996: LXXXV. törvény 33. §-a (6) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2009: LVI. törvény 14. § (4) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

482

A 67. § (7) bekezdését a 2009: CXII. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 17. § (2) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

484

A 68. § (2) bekezdése a 2004: CI. törvény 168. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja, a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

485

A 68. § (3) bekezdése az 1991: LXXVII. törvény 10. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

486

A 69. § a 2017: LXXVII. törvény 118. §-ával megállapított szöveg.

487

A 70–71. §-t a 2017: LXXVII. törvény 124. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

488

A 72. § (2) bekezdése az 1996: LXXXV. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

489

A 72. § (4) bekezdésének a) pontja az 1993: XCVII. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

490

A 72. § (4) bekezdése c) pontjának második mondatát a 2004: CI. törvény 169. §-a iktatta be, szövege a 2007: CXXVI. törvény 159. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

491

A 72. § (5) bekezdése a 2013: CC. törvény 133. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

492

A 72. § (6) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 137. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 7. pontja.

493

A 73. § előtti alcímet a 2004: CI. törvény 170. §-a iktatta be, szövege a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

494

A 73. § a 2004: CI. törvény 170. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 313. § (7) bekezdése alapján rendelkezéseit 2005. március 31-ig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az okmányirodánál nem elektronikus úton kezdeményezett államigazgatási eljárás illetéke az Itv. 2004. december 31-én hatályos rendelkezései szerint, illetékbélyeggel is megfizethető.

495

A 73. § (1) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 179. §-ával megállapított szöveg.

496

A 73. § (1) bekezdés a) pontja a 2016: LXVI. törvény 114. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

497

A 73. § (1) bekezdés b) pontja a 2015: CLXXXVI. törvény 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

498

A 73. § (2) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 179. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 2016: CIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

499

A 73. § (2) bekezdés c) pontja a 2016: CIV. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

500

A 73. § (2a) bekezdését a 2013: CCXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be.

501

A 73. § (3) bekezdése a 2013: XXXVII. törvény 47. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

502

A 73. § (3a) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 196. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2014: LXXIV. törvény 186. § 6. pontja.

503

A 73. § (4) bekezdése a 2013: XXI. törvény 8. §-ával megállapított, a 2014: LXXIV. törvény 186. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

504

A 73. § (4a) bekezdését a 2012: CLXXVIII. törvény 197. §-a iktatta be, szövege a 2013: XXI. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

505

A 73. § (5) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a, a 2013: CC. törvény 133. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

506

A 73. § (6) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

507

A 73. § (7) bekezdése a 2008: LXXXI. törvény 75. §-ával megállapított, a 2009: LXXXV. törvény 70. §-a, a 2013: CC. törvény 133. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

508

A 73. § (9) bekezdés bevezető szövegrésze a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

509

A 73. § (9) bekezdésének a) pontja a 2006: CIX. törvény 167. § (5) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg.

510

A 73. § (9) bekezdésének b) pontja a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

511

A 73. § (10) bekezdésének első mondata a 2006: CIX. törvény 167. § (5) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg.

512

A 73. § (11) bekezdését a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2009: CXVI. törvény 45. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

514

A 73/A. §-t megelőző alcímet a 2004: CI. törvény 171. §-a iktatta be, szövege a 2014: LXXIV. törvény 180. §-ával megállapított szöveg.

515

A 73/A. §-t a 2004: CI. törvény 171. §-a iktatta be, szövege a 2014: LXXIV. törvény 180. §-ával megállapított szöveg.

516

A 73/A. § (3) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

517

A 73/A. § (4) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

518

A 74. § előtti alcímet a 2004: CI. törvény 172. §-a iktatta be.

519

A 74. § a 2004: CI. törvény 172. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 313. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2005. január 1-jét követően kezdeményezett eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

520

A 74. § (1) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 181. § (1) bekezdésével megállapított, a 2016: LXVI. törvény 114. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

521

A 74. § (1a) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 181. § (2) bekezdése iktatta be.

522

A 74. § (1b) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 181. § (2) bekezdése iktatta be.

523

A 74. § (1c) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 181. § (2) bekezdése iktatta be.

524

A 74. § (1d) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 181. § (2) bekezdése iktatta be.

525

A 74. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja, a 2017: CXXX. törvény 4. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

526

A 74. § új (3) bekezdését a 2007: LXI. törvény 32. § (5) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)–(4) bekezdésének számozását (4)–(5) bekezdésre változtatta. A 74. § (3) bekezdése a 2017: CXXX. törvény 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

527

A 74. § (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg. A (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatta a 2007: LXI. törvény 32. § (5) bekezdése.

528

A 74. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2007: LXI. törvény 32. § (5) bekezdése, szövege a 2010: CXXIII. törvény 132. §-ával megállapított, a 2011: CLVI. törvény 167. § 6. bekezdése, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 20. pontja, a 2013: CCLII. törvény 134. § (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

529

A 74. § (6) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 160. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXXIII. törvény 132. §-ával megállapított, a 2011: CLVI. törvény 167. § 6. pontja, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

530

A 74. § (7) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 160. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXXIII. törvény 132. §-ával megállapított, a 2011: CLVI. törvény 167. § 6. pontja, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 20. pontja szerint módosított szöveg.

531

A 74. § (8) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 160. §-a iktatta be, szövege a 2010: CXXIII. törvény 132. §-ával megállapított, a 2011: CLVI. törvény 167. § 6–7. pontja, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 21. pontja szerint módosított szöveg.

532

A 74/A. §-t és az előtte lévő alcímet a 2004: CI. törvény 173. §-a iktatta be, e módosító törvény 313. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2005. január 1-jét követően kezdeményezett eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

533

A 74/A. § (2a) bekezdését a 2014: XCIX. törvény 159. §-a iktatta be.

534

A 74/A. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 167. § (5) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg.

535

A 74/A. § (5) bekezdését a 2008: LXXXI. törvény 77. §-a iktatta be, szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 198. §-ával megállapított szöveg.

536

A 75. § (1) bekezdése a 2003: XCI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) pontja, második mondata a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

537

A 76. § (1) bekezdése a 2009: LXXVII. törvény 76. §-ával megállapított és 174. §-a, a 2012: XCIII. törvény 14. § a), b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

538

A 76. § új (2) bekezdését a 2005: XXVI. törvény 30. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (3) bekezdésre változtatva. A 76. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja, a 2012: XCIII. törvény 14. § c) pontja, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 22. pontja szerint módosított szöveg.

539

A 76. § (2) bekezdését az 1993: XCVII. törvény 19. §-a iktatta a szövegbe, s egyidejűleg a § eredeti szövegét (1) bekezdésre változtatta. A (2) bekezdés a 2002: XLII. törvény 310. § (3) bekezdése és a 2004: CI. törvény 174. §-a, a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja, a 2008: LXXXI. törvény 224. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 204. § (1) bekezdését. A 76. § (3) bekezdése a 2012: XCIII. törvény 14. § d) pontja, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 23. pontja szerint módosított szöveg.

540

A 77. § a) pontja az 1994: LXV. törvény 23. §-ával megállapított, a 2013: CC. törvény 134. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

541

A 77. § c) pontja a 2003: XCI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

542

A 77/A. §-t, valamint az azt megelőző címet az 1994: LXV. törvény 24. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 10. pontja.

543

A 78. § (1) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 128. §-ával megállapított, a 2017: LXXVII. törvény 123. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

544

A 78. § (2) bekezdését a 2017: CLIX. törvény 9. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

545

A 78. § (3) bekezdése a 2010: CXXIII. törvény 133. §-ával megállapított, a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (1) bekezdés 14. pontja szerint módosított szöveg.

546

A 78. § (4) bekezdését az 1994: LXV. törvény 26. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 11. pontja, újonnan a 2014: LXXIV. törvény 182. §-a iktatta be.

547

A 78. § (5) bekezdését az 1994: LXV. törvény 26. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 11. pontja.

548

A 79. § (1) bekezdését a 2016: LXVI. törvény 115. § (1) bekezdés 8. pontja hatályon kívül helyezte.

549

A 79. § (2) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 199. §-ával megállapított szöveg.

550

A 79. § (3) bekezdése a 2012: CLXXVIII. törvény 199. §-ával megállapított szöveg.

551

A 79. § (4) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 161. §-a iktatta be. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

552

A 80. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 2009: CXVI. törvény 95. § (1) bekezdése, a 2012: CLXXVIII. törvény 208. § 25. pontja szerint módosított szöveg.

553

A 80. § (1) bekezdés b) pontja a 2012: CLXXVIII. törvény 200. §-ával megállapított szöveg.

554

A 80. § (1) bekezdés c) pontja a 2012: CLXXVIII. törvény 200. §-ával megállapított, a 2016: CXXI. törvény 3. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

555

A 80. § (1) bekezdésének j) pontját újonnan a 2004: CXL. törvény 177. § (2) bekezdése iktatta be.

556

A 80. § (1) bekezdés k) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 201. §-a iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVI. törvény 5. § (6) bekezdésével megállapított, a 2017: CLIX. törvény 8. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

557

A 80. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

558

A 80. § (1) bekezdé l) pontját a 2015: CLXXXVI. törvény 5. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

559

A 80. § (3) bekezdését a 2010: CXXIII. törvény 134. §-a iktatta be.

560

A 80. § (4) bekezdését a 2015: CLXXXVII. törvény 47. §-a iktatta be.

561

A 81. § (2) bekezdése 2013: CC. törvény 128. §-ával megállapított szöveg.

562

A 81. § (3) bekezdését a 2013: CC. törvény 128. §-a iktatta be, szövege a 2017: CXXX. törvény 4. § 14. és 15. pontja szerint módosított szöveg.

563

A 81. § (4) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 183. §-a iktatta be.

564

A 82. §-t megelőző alcím a 2007: CXXVI. törvény 162. §-ával megállapított szöveg.

567

A 82. § (2) bekezdését a 2007: CXXVI. törvény 162. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

568

A 83. §-t a 2002: XLII. törvény 310. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: CLIX. törvény 4. §-a iktatta be.

569

A 84–85. §-t a 2002: XLII. törvény 310. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

570

A 86. § a 2010: LXXXIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

571

A 86. § (1) bekezdése a 2017: CLIX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

572

A 86. § (3) bekezdését a 2016: CXXV. törvény 129. §-a iktatta be.

573

A 86. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontja a 2017: CLIX. törvény 8. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

574

A 87. § (1) bekezdése az 1994: LXV. törvény 27. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

576

A 87. § (2) bekezdése a 2008: LXXXI. törvény 79. §-ával megállapított, a 2014: LXXIV. törvény 186. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

577

A 87. § (3) bekezdését az 1998: LX. törvény 14. §-a iktatta be, szövege a 2013: CC. törvény 133. § 17. pontja szerint módosított szöveg.

578

A 87. § (4) bekezdését a 2010: LXXXIII. törvény 10. §-a iktatta be, szövege a 2014: LXXIV. törvény 184. §-ával megállapított szöveg.

579

A 87. § második (4) bekezdését a 2011: CLXXVIII. törvény 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXIX. törvény 6. §-a.

581

A 88. § az 1995: C. törvény 211. § (6) bekezdésével megállapított és az 1999: XCIX. törvény 208. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, jelölését (1) bekezdésre változtatta a 2000: CXXXVI. törvény 171. §-a.

583

A 88. § (2)–(4) bekezdését a 2002: XLII. törvény 310. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

584

A 89. §-t megelőző alcím a 2012: CLXXVIII. törvény 202. §-ával megállapított szöveg.

585

A 89. § a 2012: CLXXVIII. törvény 202. §-ával megállapított szöveg.

586

A 89. § (1) bekezdés záró szövegrésze a 2017: CLIX. törvény 8. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

587

A 90. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

588

A 90. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja, a 2017: CLIX. törvény 8. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

589

A 90. § (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

590

A 90. § (4) bekezdését a 2000: CXIII. törvény 140. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 12. pontja.

591

A 91. § (1) bekezdése a 2017: CLIX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

592

A 91. § (2) bekezdése a 2016: CXXI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

593

A 91. § (3) bekezdése a 2004: CI. törvény 313. § (5) bekezdése, második mondata a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

594

A 91. § (4) bekezdése a 2009: LXXVII. törvény 77. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 213. § (1) bekezdését.

595

A 91. § (5) bekezdését a 2009: LXXVII. törvény 77. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 119. §-ával megállapított szöveg.

596

A 92. § a 2012: CLXXVIII. törvény 203. §-ával megállapított szöveg.

597

A 92. § (1) bekezdése a 2013: CC. törvény 129. §-ával megállapított, a 2014: LXXIV. törvény 185. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

598

A 93. §-t megelőző cím a 2003: XCI. törvény 133. §-ával megállapított szöveg.

599

A 93. §-t a 2003: XCI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

600

A 94. § a 2003: XCI. törvény 133. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 218. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket 2004. január 1-jét követően jelentettek be illetékkiszabásra a földhivatalhoz, vagy amelyek ezen időpontot követően más módon jutottak az illetékhivatal tudomására, valamint az ezen időpontot követően kezdeményezett első fokú államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

601

A 94. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

602

A 94. § (3) bekezdésének c) pontját a 2007: CXXVI. törvény 163. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

603

A 94. § (4) bekezdése a 2007: CXXVI. törvény 163. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

604

A 95–96. §-t a 2003: XCI. törvény 218. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

605

A 97. § (1) bekezdésének első mondata az 1992: LIX. törvény 3. §-ával módosított, második mondata az 1992: LIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított és a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

606

A 97. § (2) bekezdése az 1992: LIX. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosítot szöveg.

607

A 97. § (4) bekezdését az 1992: IV. törvény 3. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

608

A 97. § (6) bekezdése a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

609

A 98. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 65. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2010: XC. törvény 30. §-a iktatta be.

610

A 99. §-t a 2004: XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a a 2010: LXXXIII. törvény 12. §-a iktatta be.

611

A hatálybalépés időpontja: 2011. november 25.

612

A 99/A. §-t a 2010: CXXIII. törvény 135. §-a iktatta be.

613

A hatálybalépés napja 2011. január 1.

614

A második 99/A. §-t a 2010: CXXVI. törvény 40. § (3) bekezdése iktatta be.

615

A hatálybalépés napja 2011. január 1.

616

A 99/B. §-t a 2010: CXXVI. törvény 40. § (4) bekezdése iktatta be.

617

A hatályvesztés napja 2010. december 4.

618

A 99/C. §-t a 2011: XCVI. törvény 14. §-a iktatta be.

619

A 99/D. §-t a 2011: CLVI. törvény2011: CLXVI. törvény 79. § (5) bekezdésével megállapított – 166. §-a iktatta be.

620

A 99/D. § (3) bekezdését a 2012: LXIX. törvény 4. §-a iktatta be.

621

A 99/E. §-t a 2012: XXXVII. törvény 10. §-a iktatta be.

622

A 99/F. §-t a 2012: CLXXVIII. törvény 204. §-a iktatta be.

623

A 99/F. § (1) bekezdése a 2013: CIII. törvény 21. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

624

A 99/F. § (1a) bekezdését a 2013: CIII. törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be.

625

A 99/F. § (4) bekezdését a 2013: CC. törvény 130. §-a iktatta be.

626

A 99/G. §-t a 2012: CCXI. törvény 8. § (2) bekezdése iktatta be.

627

A 99/H. §-t a 2013: XXXVII. törvény 47. § (17) bekezdése iktatta be.

628

A 99/I. §-át a 2013: CC. törvény 131. §-a iktatta be.

629

A 99/J. §-t a 2015: CLXXXVII. törvény 48. §-a iktatta be.

630

A 99/K. §-t a 2015: CCXIV. törvény 23. § (2) bekezdése iktatta be.

631

A 99/L. §-t a 2016: LXVI. törvény 112. §-a iktatta be.

632

A 99/M. §-t a 2016: LXVI. törvény 112. §-a iktatta be.

633

A 99/N. §-t a 2016: LXVI. törvény 112. §-a iktatta be.

634

A 99/O. §-t a 2016: CXXV. törvény 130. §-a iktatta be.

635

A 99/P. §-t a 2017: LXXVII. törvény 120. §-a iktatta be.

636

A 99/Q. §-t a 2017: CLVIII. törvény 2. §-a iktatta be.

637

A második 99/Q. §-t a 2017: CXXX. törvény 3. § (10) bekezdése iktatta be.

638

A 99/R. §-t a 2017: CCV. törvény 1. §-a iktatta be.

639

A 100. § a 2004: CI. törvény 175. §-ával megállapított, bevezető szövegrésze a 2006: CIX. törvény 167. § (5) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg. A § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatta a 2009: CXII. törvény 16. § (3) bekezdése.

644

A 100. § e) pontját a 2005: XXVI. törvény 61. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2007: CXXVI. törvény 164. §-a iktatta be.

646

A 100. § (2) bekezdését a 2009: CXII. törvény 16. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének számozását (1) bekezdésre változtatva.

647

A 100. § (3) bekezdését a 2010: CXXIII. törvény 136. §-a iktatta be.

649

A 101. § a 2012: CCX: törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

650

A 102. § (1) bekezdés c) pontja a 2009: CXVI. törvény 46. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

651

A 102. § (1) bekezdés d) pontja a 2007: CXXVI. törvény 165. §-ával megállapított, a 2013: CC. törvény 133. § 18. pontja, a 2016: LXVI. törvény 115. § (2) bekezdés 4. pontja szerint módosított szöveg.

652

A 102. § (1) bekezdésének e) pontja a 2008: LXXXI. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (1) bekezdését.

653

A 102. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontját a 2009: CXVI. törvény 46. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

654

A 102. § (1) bekezdésének f) pontja a 2001: LXXIV. törvény 100. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

655

A 102. § (1) bekezdésének g) pontja a 2002: XLII. törvény 183. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

656

A 102. § (1) bekezdés h) pontját a 2012: CLXXVIII. törvény 209. § (2) bekezdés 13. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: CCLII. törvény 134. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 121. §-ával megállapított szöveg.

657

A 102. § (1) bekezdésének i) pontja az 1996: LXXXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésével megállapított és a 2002: XLII. törvény 310. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

658

A 102. § (1) bekezdés k) pontját hatályon kívül helyezte a 2009: LXXVII. törvény 192. §-a, újonnan a 2010: LXXXIII. törvény 11. §-a iktatta be. Szövege a 2012: CLXXVIII. törvény 205. §-ával megállapított szöveg.

659

A 102. § (1) bekezdés l) pontját az 1993: XCVII. törvény 20. §-ának (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CC. törvény 132. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

660

A 102. § (1) bekezdés m) pontja a 2012: CLXXVIII. törvény 206. §-ával megállapított, a 2013: CC. törvény 133. § 19. pontja szerint módosított szöveg.

661

A 102. § (1) bekezdés n) pontja a 2008: LXXXI. törvény 80. § (3) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 204. § (1) bekezdését.

662

A 102. § (1) bekezdés o) pontja a 2013: CC. törvény 132. § (2) bekezdésével megállapított, a 2014: LXXIV. törvény 185. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

663

A 102. § (1) bekezdés p) pontját újonnan a 2016: LXVI. törvény 113. §-a iktatta be.

664

A 102. § (1) bekezdésének r) pontját a 2000: CXIII. törvény 142. § (2) bekezdése iktatta be.

665

A 102. § (1) bekezdésének s) pontját a 2000: CXIII. törvény 142. § (2) bekezdése iktatta be.

666

A 102. § (1) bekezdésének sz) pontját a 2001: L. törvény 25. §-a iktatta be, szövege a 2009: CXVI. törvény 46. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

667

A 102. § (1) bekezdésének t) pontját a 2001: L. törvény 25. §-a iktatta be, szövege a 2009: CXVI. törvény 46. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 147. § (1) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve indult eljárásokban kell alkalmazni.

669

A 102. § (1) bekezdés w) pontját a 2009: LVI. törvény 14. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: CLIX. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

670

A 102. § (1) bekezdésének z) pontját a 2007: LXI. törvény 32. § (6) bekezdése iktatta be.

671

A 102. § (2) bekezdése a 2007: I. törvény 95. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

674

A 102. § (5) bekezdését a 2009: CXVI. törvény 46. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CCLII. törvény 134. § (5) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

675

A 102/A. §-t a 2016: CXXI. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be.

676

A 102/B. §-t a 2017: CXXII. törvény 2. §-a iktatta be.

677

A hatálybalépés időpontja 2017. október 13.

678

A 103. §-t a 2001: L. törvény 26. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 80. §-a alapján a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének a napján lép hatályba.

679

A 103. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 2007: I. törvény 95. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

680

A 103. § (1) bekezdés a) pontját a 2009: CXVI. törvény 137. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

681

A 103. § (1) bekezdésének c) pontját a 2007: I. törvény 95. § (2) bekezdése iktatta be.

682

Az 103. § (2) bekezdését a 2010: CXXVII. törvény 20. §-a iktatta be.

683

A 103. § (3) bekezdését a 2014: LXXIII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

684

A 103. § (4) bekezdését a 2014: LXXIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be.

685

A 103. § (5) bekezdését a 2015: CLI. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

686

A 103. § újabb (5) bekezdését a 2015: CLXXXVII. törvény 49. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CXXV. törvény 132. § 5. pontja.

687

A 103. § (6) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 122. §-a iktatta be.

688

A 103. § (7) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 122. §-a iktatta be.

689

A melléklet megjelölése a 2009: LVI. törvény 17. §-a szerint módosított szöveg.

690

A melléklet I. címének 1. pontja a 2004: CI. törvény 178. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 313. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően kezdeményezett eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

691

A melléklet I. címének 2. pontja a 2003: XCI. törvény 135. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 218. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2004. január 1-jét követően kezdeményezett első fokú államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

692

A melléklet II. címe az 1997: CIX. törvény 9. §-ával, illetve melléklet 1. pontjával megállapított szöveg.

693

A Melléklet II. címének 1. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított és a 2009: XXI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

694

A Melléklet II. címének 2–3. pontját a 2002: XLII. törvény 310. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

695

A Melléklet III. címének 1. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 167. § (5) bekezdésének n) pontja szerint módosított szöveg.

696

A Melléklet III. címének 2. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

697

A Melléklet IV. címének 1. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

698

A Melléklet IV. címének 2. pontját a 2002: XLII. törvény 310. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CLXXVIII. törvény2012: CCVIII. törvény 56. § (9) bekezdésével megállapított – 207. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXXVII. törvény 124. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

699

A melléklet IV. cím 3. pontját a 2015: CLXXXVII. törvény 50. § 3. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: LXVI. törvény 116. §-a iktatta be.

700

A Melléklet IV. címének 5. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

701

A Melléklet V. címének 1. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

702

A melléklet VI. címe a 2008: VIII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

703

A melléklet VI. fejezet 5. pontja a 2010: CLIII. törvény 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

704

A melléklet VII. alcíme a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

705

A Melléklet VII. címének 1. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított és a 2009: LVI. törvény 15. §-a, a 2013: CXXXIII. törvény 28. §-a szerint módosított szöveg.

706

A melléklet VII. alcím eredeti 2. pontját hatályon kívül helyezte és az eredeti 4. pont számozását 2. pontra változtatta a 2002: XLII. törvény 184. §-a. A 2. pont a 2009: LVI. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

707

A melléklet VII. címe eredeti 3. pontját hatályon kívül helyezte és az eredeti 5. pont számozását 3. pontra változtatta a 2002: XLII. törvény 184. §-a. A 3. pont a 2007: CXXVI. törvény 408. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító törvény 379. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1. napját követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomásra jutott vagyonszerzési ügyekben, valamint kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni.

708

A Melléklet VIII. címének rendelkezése a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

709

A melléklet IX. címe és rendelkezése az 1999: XCIX. törvény 209. §-ával, illetve 14. számú melléklet A. pontjával megállapított szöveg.

710

A melléklet IX. cím I. pontja a 2011: CLVI. törvény 9. mellékletével megállapított szöveg.

711

A Melléklet IX. cím I. alcím 1. pontja a 2017: II. törvény 1. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

712

A Melléklet IX. cím I. pont 1a. alpontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be.

713

A Melléklet IX. cím I. alcím 7. pont e) alpontját a 2017: II. törvény 1. § (7) bekezdése iktatta be.

714

A Melléklet IX. cím II. pontját a 2015: CXCIV. törvény 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

715

A melléklet IX. címe III. részének 1. pontja a 2005: XIV. törvény 1. §-ával megállapított és a 2009: XL. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

716

A melléklet IX. címe III. részének 2. pontja a 2004: CI. törvény 178. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 313. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően kezdeményezett eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

717

A melléklet IX. címe III. részének 3. pontja a 2004: CI. törvény 178. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 313. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2005. január 1-jét követően kezdeményezett eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

718

A Melléklet IX. cím III. pont 4. alpontját a 2015: CXCIV. törvény 1. § (4) bekezdése iktatta be.

719

A melléklet IX. cím IV. alcím 2. pont a) alpontja a 2015: CLXXXVI. törvény 6. § b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

720

A Melléklet IX. címe IV. 2. pontjának d) alpontját a 2002: XLII. törvény 184. §-a iktatta be, szövege a 2015: CXCIV. törvény 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

721

A Melléklet X. címe a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

722

A Melléklet X. cím 1. pontját a 2015: CXCIV. törvény 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

724

A Melléklet X. fejezet 4. pontját a 2012: CCVII. törvény 24. §-a hatályon kívül helyezte.

725

A Melléklet X. cím 6. pontját a 2015: CXCIV. törvény 2. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

726

A melléklet XI. címét az 1998: LX. törvény 20. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2006: LIII. törvény 12. § (4) bekezdése iktatta be. Ez utóbbi módosító törvény 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. április 17. napját követően indult közigazgatási hatósági eljárásokban és ezen eljárásokban hozott határozatok bírósági felülvizsgálata során kell alkalmazni.

728

A melléklet XII. címét (A hajólajstromozási eljárás illetéke) a 2000: XLII. törvény 89. §-a (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

729

A melléklet XIII. fejezete a 2005: CLIII. törvény 86. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

730

A melléklet XIII. fejezete 2. pontjának d) alpontja a 2005: CLIII. törvény 100. § (4) bekezdése alapján 2006. február 15-én lépett hatályba.

731

A melléklet XIV. címét és pontjait a 2005: CLIII. törvény 101. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CLXXVIII. törvény2012: CCVIII. törvény 56. § (9) bekezdésével megállapított – 207. §-a iktatta be.

732

A melléklet XV. pontja a 2012: CLXXVIII. törvény2012: CCVIII. törvény 56. § (9) bekezdésével megállapított – 207. §-ával megállapított szöveg.

733

A Melléklet XV. cím I. pont 11. alpontját a 2017: II. törvény 1. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

734

A Melléklet XV. cím II. pontját a 2017: II. törvény 1. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

735

A Melléklet XV. cím IV. pontja a 2015: CXCIV. törvény 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

736

A Melléklet XV. cím IV. pont b) alpontja a 2017: II. törvény 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

737

A melléklet XVI. címét és pontjait a 2005: CXXII. törvény 53. § (6) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

738

A Melléklet XVII. címét a 2015: CXCIV. törvény 2. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

739

A Melléklet XVIII. címének 1. pontját az 1996: LXXXV. törvény 33. §-a (6) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2004: XXIX. törvény 111. § (2) bekezdése iktatta be.

740

A Melléklet XVIII. címének 2. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával, a 2004: CI. törvény 178. §-a, a 2015: CLXXXVII. törvény 50. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

741

A Melléklet XVIII. címének 4. pontját az 1996: LXXXV. törvény 33. §-a (6) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

742

A Melléklet XVIII. címének 5-7. pontját az 1992: LIX. törvény 3. §-a hatályon kívül helyezte.

743

A melléklet XVIII. címének 8., 9. és 10. pontját az 1999: XCIX. törvény 208. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

744

A melléklet XVIII. címének 11. pontját az 1998: LX. törvény 20. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

745

A melléklet XIX. címét és a rendelkezést az 1997: CIX. törvény 9. §-a iktatta be, az első mondat a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

746

A melléklet XX. címét az 1997: CIX. törvény 9. §-a iktatta a szövegbe, a rendelkezés rész az 1998: LX. törvény 18. §-ával megállapított és a 2007: I. törvény 127. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

747

A melléklet XXI. címét az 1998: LX. törvény 18. §-a iktatta a szövegbe.

748

A melléklet XXI. cím 1. pontját a 2011: CLVI. törvény 168. § 2. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CLXXVIII. törvény2012: CCVIII. törvény 56. § (9) bekezdésével megállapított – 207. §-a iktatta be.

749

A melléklet XXI. cím 2. pontját a 2011: CLVI. törvény 168. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

750

A Melléklet XXI. cím 3. pontját a 2017: II. törvény 1. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

751

A melléklet XXI. fejezetének 4. pontját a 2007: CXXVI. törvény 166. §-a iktatta be, szövege a 2015: CXCIV. törvény 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

752

A melléklet XXII. címét az 1998: LX. törvény 18. §-a iktatta a szövegbe.

753

A Melléklet XXII. címének 1. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

754

A Melléklet XXII. fejezet 1. pont a) alpontját a 2017: CXXXIV. törvény 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

755

A Melléklet XXII. címének 2. pontja a 2002: XLII. törvény 184. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 310. § (1) bekezdése alapján a 2003. január 1-jét követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

756

A melléklet XXIII. címét a 2005: CIX. törvény 11. §-a iktatta be.

757

A melléklet XXIV. címét a 2006: L. törvény 35. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2006. május 1. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

758

A melléklet XXV. pontját megelőző alcímet a 2015: CV. törvény 107. § (8) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

759

A melléklet XXV. pontját a 2015: CV. törvény 107. § (8) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító törvény 104–105. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére