• Tartalom

11/1991. (V. 23.) KHVM rendelet

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) A (CIV) és B (CIM) Függeléke módosításának kihirdetéséről1

1991.05.23.

Az 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. § (1) A Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (a továbbiakban: COTIF) A) Függeléke (a Nemzetközi Vasúti Személy- és Poggyászfuvarozási Egyezményre Vonatkozó Egységes Szabályok, a továbbiakban: CIV) 19. Cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

,,19. Cikk
Az útipoggyász feladása és fuvarozása
1. § Amennyiben a nemzetközi díjszabások nem állapítanak meg kivételt, útipoggyászt csak a legalább az útipoggyász rendeltetési állomásáig érvényes menetjegy felmutatása mellett lehet feladni.
Ha a díjszabások megengedik az útipoggyásznak a menetjegy felmutatása nélkül történő felvételét, az Egységes Szabályoknak azok a rendelkezései, amelyek az utas útipoggyászára vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazzák, értelemszerűen érvényesek az útipoggyász feladójára is.
2. § A vasút fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy az útipoggyászt az utas által igénybevett útiránytól eltérő útirányon át fuvarozza.
A feladási állomáson, valamint azokon a csatlakozási állomásokon, amelyeken az útipoggyászt át kell rakni, az útipoggyászt a legelső, útipoggyász rendszeres fuvarozására szolgáló vonattal kell továbbfuvarozni.
Útipoggyász az előbbiekben megjelölt feltételek mellett csak akkor fuvarozható, ha azt vám- vagy más államigazgatási hatósági előírás teljesítése a feladási állomáson vagy útközben nem akadályozza.
3. § Ha a nemzetközi díjszabások nem állapítanak meg kivételt, az útipoggyász viteldíját a feladásnál kell megfizetni.
4. § A díjszabások és a menetrendek az útipoggyász fuvarozását meghatározott vonatokban vagy vonatnemekkel vagy meghatározott állomásokra és állomásokról kizárhatják vagy korlátozhatják.
5. § Amennyiben az útipoggyász feladását ez a Cikk nem szabályozza, arra a feladási állomásra érvényes előírások az irányadók.''

(2) A CIV 20. Cikke 4. §-ának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,c) a feladás napját és óráját;''

(3) A CIV 25. Cikkének 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. § A díjszabás helytelen alkalmazása vagy a menet- ill. viteldíj és egyéb díjak megállapításával vagy beszedésével elkövetett hibák esetében a többletet a vasútnak vissza kell fizetnie és a hiányt be kell szednie, ha annak összege menetjegyenként a 2 elszámolási egységet meghaladja.''

(4) A CIV 38. Cikke 1. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) ha a kár összegét bebizonyítják, ezt az összeget, amely azonban a hiányzó össztömeg minden egyes kilogrammja után 40 elszámolási egységnél vagy poggyászdarabonként 600 elszámolási egységnél több nem lehet.''

2. § (1) A COTIF B) Függeléke (a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre Vonatkozó Egységes Szabályok, a továbbiakban: CIM) 3. Cikkének 4. §-a a következő c) ponttal egészül ki;

,,c) meghatározott árukat előnyben részesítve vegyenek fel fuvarozásra.''

(2) A CIM 11. Cikkének 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. § A fuvarozási szerződést megkötötték, amint a feladási vasút az árut fuvarlevéllel együtt fuvarozásra átvette. Az átvétel jeléül a fuvarlevelet és szükség esetén minden egyes pótlapját a feladási állomás keletbélyegzőjének lenyomatával, vagy az átvétel keltét tartalmazó gépi jellel látják el.''

(3) A CIM 12. Cikkének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § A vasutak állapítják meg a teheráru és a gyorsáru fuvarlevél egységes mintáját, amelynek tartalmazni kell a feladó számára szolgáló másodpéldányt is.
Bizonyos forgalmakra, különösen szomszédos országok között, a vasutak a díjszabásokban előírhatják egyszerűsített minta szerinti fuvarlevél használatát.
Bizonyos forgalmakra olyan országokkal, amelyek ebben az Egyezményben nem részesek, a díjszabások különleges eljárás alkalmazását állapíthatják meg.''

(4) A CIM 14. Cikkének 8. §-a hatályát veszti.

(5) A CIM 19. Cikkének 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,5. § Az árudaraboknak a feladó által történő megjelölését a Kiegészítő Határozmányok vagy a díjszabások szabályozzák.''

(6) A CIM 19. Cikkének 6. §-a hatályát veszti.

(7) A CIM 24. Cikkének 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. § A fuvardíjkülönbözet utólagos megfizetését és az esetleges kár megtérítését nem érintve, a vasút fuvardíjpótlékot szedhet:
a) az egész küldeménydarab bruttó tömegének minden kilogrammja után 1 elszámolási egységet
1. a RID szerint a fuvarozásból kizárt anyagok és tárgyak szabálytalan, pontatlan vagy hiányos megnevezése esetében;
2. a RID szerint feltételesen fuvarozható anyagok és tárgyak szabálytalan, pontatlan vagy hiányos megnevezése vagy a RID feltételeinek figyelmen kívül hagyása esetében.
A Kiegészítő Határozmányok a fuvardíjpótlékok más számítási módjait is tartalmazhatják, különösképpen fuvardíjpótlék átalányt üres magánkocsiknál.
b) a terhelési határt meghaladó tömeg minden 100 kilogrammja után 5 elszámolási egységet a feladó által megrakott kocsinál.''

(8) A CIM 24. Cikkének 2. §-a hatályát veszti, a 3—5. §-ok számozása 2—4. §-okra változik, az új 4. § helyébe pedig a következő rendelkezés lép:

,,4. § A Kiegészítő Határozmányok állapítják meg azokat az eseteket, amelyekben nem lehet fuvardíjpótlékot beszedni.''

(9) A CIM 27. Cikkének 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § Ha az 1. § szerint fuvarozási határidőket nem állapítottak meg, a legmagasabb fuvarozási határidők a következő paragrafusokban foglaltak fenntartása mellett a következők:
a) kocsirakományokra
kezelési idő 12 óra
fuvarozási idő, minden megkezdett 400 km-re 24 óra
b) darabárukra
kezelési idő 24 óra
fuvarozási idő, minden megkezdett 200 km-re 24 óra
Minden távolság díjszabási kilométerre vonatkozik.
3. § A kezelési időt tekintet nélkül a fuvarozásban résztvevő vasutak számára, csak egyszer szabad számításba venni. A fuvarozási határidőt a feladási és a rendeltetési állomás közötti össztávolság alapján kell számítani.''

(10) A CIM 27. Cikke 4. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,b) azokra a küldeményekre, amelyeket a következők szerint fuvaroznak
1. eltérő nyomközű vonalakon át,
2. tengeri vagy belvízi utakon át
3. közúton, ha nincsen vasúti összeköttetés;''

(11) A CIM 27. Cikkének 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,6. § A fuvarozási határidő az áru fuvarozásra történő felvételét követő éjféltől kezdődik.
Szünetel a fuvarozási határidő szombaton, ha egy államban az érvényes előírások szerint ezen a napon a fuvarozási határidő a belföldi vasúti forgalomban szünetel.''

(12) A CIM 27. Cikkének 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8. § A fuvarozási határidő szünetel vasárnap és a törvényes ünnepnapokon.''

(13) A CIM 27. Cikke 9. §-ának második mondata hatályát veszti.

(14) A CIM 29. Cikkének 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. § Ha valamely díjszabást helytelenül alkalmaztak, vagy a költségek megállapításánál illetőleg beszedésénél hibát követtek el, a hiányzó összeget utólag meg kell fizetni, a többletet pedig vissza kell téríteni.
Hiányzó összeget beszedni vagy többletet viszatéríteni azonban csak akkor kell, ha az fuvarlevelenként a 8 elszámolási egységet meghaladja. A visszatérítés hivatalból történik.''

(15) A CIM 30. Cikkének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § Ezeket a rendelkezéseket egy a vasút által előírt alaknak megfelelő nyilatkozatban kell közölni.
A nyilatkozatot a feladó köteles a vasútnak egyidejűleg bemutatott fuvarlevél-másodpéldányba is bejegyezni és aláírni. Az aláírást nyomdai úton vagy a feladó bélyegzőlenyomatával lehet pótolni.
Az olyan utólagos rendelkezés, amely ennek az alaki előírásnak nem felel meg, semmis.''

(16) A CIM 31. Cikkének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § Ezeket a rendelkezéseket egy a vasút által előírt alaknak megfelelő nyilatkozatban kell közölni. Az olyan rendelkezés, amely ennek az alaki előírásnak nem felel meg, semmis.''

(17) A CIM 31. Cikke 3. §-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,d) Az 1. § c) pontja szerint kijelöltek egy személyt, és ez a személy a fuvarlevelet kiváltotta, az árut átvette, vagy az átvevőt megillető jogokat a 28. Cikk 4. §-ában foglaltaknak megfelelően érvényesítette.''

(18) A CIM 33. Cikkének 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. § Ha a feladó utasítása megváltoztatja az átvevőt vagy a rendeltetési állomást, vagy az utasítást annak az állomásnak adják, ahol az áru van, a feladó köteles az utasítást a fuvarlevél másodpéldányára ráírni és azt a vasútnak bemutatni.''

(19) A CIM 34. Cikkének 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. § Kiszolgáltatási akadály esetén a vasút köteles erről a feladót késedelem nélkül értesíteni és tőle utasítást kérni.
2. § Ha a kiszolgáltatási akadály megszűnik, mielőtt a feladó utasítása a rendeltetési állomásra megérkezik, az árut az átvevőnek ki kell szolgáltatni. Erről a feladót haladéktalanul értesíteni kell.''

(20) A CIM 34. Cikkének 5. §-a hatályát veszti, egyidejűleg a 6—8. §-ok számozása 5—7. §-okra változik.

(21) A CIM 38. Cikkének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § Ez a vélelem érvényes továbbá, ha az újrafeladást megelőző fuvarozási szerződés egy másik hasonló közvetlen nemzetközi vasúti árufuvarozást szabályozó egyezmény hatálya alá tartozott és ez utóbbi az Egységes Szabályoknak megfelelően feladott küldemények javára hasonló jogi védelmet biztosít.''

(22) A CIM 41. Cikke 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,a) a tömeg két százaléka a folyékony vagy nedves állapotban feladott áruknál,
b) a tömeg egy százaléka a száraz áruknál.''

(23) A CIM 41. Cikkének 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,4. § Az áru teljes elveszése vagy egyes árudarabok elveszése esetében a kártérítés kiszámításánál tömegveszteség címén levonásnak helye nincs.''

(24) A CIM 45. Cikkének első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Ha a vasút különdíjszabások vagy kivételes díjszabások útján olyan különleges fuvarozási feltételeket nyújt, amelyek az általános díjszabások alapján számított fuvardíjjal szemben mérséklést tartalmaznak, a fuvarozási határidő túllépése esetén a jogosultnak fizetendő kártérítés összegét korlátozhatja, feltéve, hogy a díjszabás ilyen korlátozást tartalmaz.''

(25) A CIM 59. Cikkének 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,2. § A feladási vasút felelős azokért a fuvar- és egyéb költségekért, amelyeket nem szedett be, bár a feladó azokat a 15. Cikkben foglaltak szerint magára vállalta.
3. § Ha a rendeltetési vasút az árut kiszolgáltatja anélkül, hogy a költségeket vagy a fuvarozási szerződésen alapuló egyéb követeléseket beszedné, felelős ezekért az összegekért.''

(26) A CIM 65. Cikkének 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,1. § Ha valamely Állam gazdasági-pénzügyi helyzete a VI. címben foglalt rendelkezések alkalmazásában nagy nehézséget okozhatna, akkor két vagy több más Állammal történő megállapodással a 15., 17. és 30. Cikkben foglaltaktól eltérhet oly módon, hogy a nehéz helyzetben levő Állammal való forgalomban elhatározzák, hogy
a) az ezekből az Államokból feladásra kerülő küldemények költségeit a nehéz helyzetben levő Állam határáig, de nem azon túl, minden esetben a feladónak kell magára vállalnia;
b) az ezekbe az Államokba rendelt küldemények költségeit a nehéz helyzetben levő Állam határáig, de nem azon túl, minden esetben a feladónak kell magára vállalnia;
c) a nehéz helyzetben levő Államba rendelt vagy ott feladott küldeményeket sem utánvéttel nem szabad megterhelni, sem a készpénzelőleg nem megengedett, illetőleg utánvét és készpénzelőleg csak meghatározott összegig fizethető;
d) a feladó a fuvarozási szerződést a rendeltetési ország, a költségek fizetése és az utánvét tekintetében nem módosíthatja.
2. § Az 1. §-ban megállapított feltételek mellett és kormányaik felhatalmazásával azok a vasutak, amelyek a nehéz helyzetben levő Állam vasútjával kapcsolatban vannak, megállapodhatnak abban, hogy a nehéz helyzetben levő Állam vasútjával fennálló kölcsönös forgalmukban a 15., 17., 30. és 31. Cikkben foglaltaktól eltérnek.
Az eltérést azok a vasutak, amelyek a nehéz helyzetben levő Állam vasútjával kapcsolatban vannak, kétharmados többséggel határozzák el.''

(27) A CIM 65. Cikke a következő 5. §-sal egészül ki:

,,5. § E cikk határozmányain kívül minden Állam hozhat egyoldalú intézkedéseket a 3. Cikk 4. §-ának b) pontjában foglaltak szerint.''

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 2013: CIX. törvény 7. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2013. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére