• Tartalom

11/1991. (III. 29.) AB határozat

11/1991. (III. 29.) AB határozat1

1991.03.29.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság özv. Lővey Károlyné debreceni lakos jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránti indítványa tárgyában meghozta a következő
határozatot.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 57. §-ának (2) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. A megsemmisített rendelkezés e határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzététele napján veszti hatályát.
INDOKOLÁS
I. Özv. Lővey Károlyné indítványában a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 57. §-a (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és annak megsemmisítését kérte. Ez a törvényi rendelkezés szerinte alkotmányellenesen zárja ki az 1929. január 1-je előtti idő szolgálati időként való figyelembevételét.
Indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett korlátozó rendelkezés ellentétes a jogállamisággal és az alapvető alkotmányos elvekkel, mert a végzett munka alapján járó szolgáltatások érvényesülését zárja ki az érintettek tekintetében. Az alkotmányos elvek köréből az állampolgári jogegyenlőség sérelmére hivatkozott. Utalt továbbá a Munka Törvénykönyve 18. §-a (3) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelmére is, amely a munkaviszonnyal összefüggésben a hátrányos megkülönböztetés tilalmát mondja ki.
II. Az Alkotmánybíróság a következők figyelembevételével alakította ki a rendelkező részben foglalt határozatát.
A Tv. 57. §-a a szolgálati idő számítására a következő rendelkezéseket tartalmazza:
,,(1) A szolgálati időre vonatkozó részletes szabályokat és a beszámítás feltételeit a Minisztertanács állapítja meg. A Minisztertanács elrendelheti egyéb idők beszámítását is.
(2) Az 1929. január 1-je előtti időt szolgálati időként figyelembe venni nem lehet.''
A Tv. sérelmezett 57. § (2) bekezdésében foglalt beszámítási korlátozást a korábbi — 1959. január 1-jén hatályba lépő — társadalombiztosítási jogszabályok vezették be. Az 1958. évi 40. tvr. végrehajtásáról rendelkező 67/1958. (XII. 24.) Korm. rendelet 26. §-a előírta, hogy ,,Az 1929. január hó 1. napja előtti időt abban az esetben sem lehet a szolgálati idő számításánál figyelembe venni, ha korábbi jogszabály rendelkezése szerint nyugellátásra jogosultság szempontjából be kellett számítani''. Az e szabályozást megelőző hatályos nyugdíjjogszabályok szerint az 1929. január 1-je előtt működő nyugdíjrendszerek — a közszolgálati nyugdíj, a bányanyugbérbíztosítás és a vállalati nyugdíjbiztosítás — alapján szerzett idő tartamát figyelembe kellett venni a nyugellátás megállapításánál.
A társadalombiztosítási ellátáshoz való jog a hatályos szabályozásból (Tv. 3. §, 5. § és 10. §) következően a munkavégzéshez és a járulékfizetéshez kapcsolódó jogosítvány. A jelenlegi társadalombiztosítási rendszerben a biztosítási jogviszony mellett szociális segélyezési és egyéb (altruista, politikai stb.) elemek is fellelhetők. Az Alkotmánybíróság azonban az indítvány alkotmányossági vizsgálatánál azt vette elsődlegesen alapul, hogy a társadalombiztosítás — minden sajátossága mellett — alapvetően biztosítás, amelynek lényege, hogy meghatározott díj (járulék) ellenében a biztosítót helytállási kötelezettség terheli.
A Tv. 57. § (2) bekezdése az 1929. január 1-jét megelőzően a korábbi nyugdíjjogszabályok alapján kitöltött szolgálati idő beszámítását tiltja, így az érintetteket — nevezetesen a közszolgálati nyugdíjbiztosításban, a bányanyugbérbiztosításban és a vállalati nyugdíjbiztosításban állott személyeket — szerzett joguktól fosztotta meg. A sérelmezett rendelkezés sérti azt az alapvető, a biztosítási jogviszonyból következő elvet, amely szerint a biztosítónak a járulékkal fedezett időszakra a megfelelő társadalombiztosítási ellátást szolgáltatnia kell.
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szerzett jogok megvonása sérti a jogállamisághoz szervesen kapcsolódó jogbiztonság elvét. Ezáltal a Tv. 57. § (2) bekezdése ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, így azt az Alkotmánybíróság megsemmisítette.
Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a Tv. 57. § (2) bekezdésének megsemmisítése következtében a jogalkotó mérlegelésére tartozik az, hogy az 1929. január 1-je előtt nyugdíjbiztosításban részesültek szolgálati idejének beszámítását teszi-e lehetővé, vagy szolgálati idő elismerését az 1929. január 1-je előtti időszakra mások számára is biztosítja. Természetes az is, hogy a Tv-nek és a végrehajtásáról rendelkező 89/1990. (V. 1.) MT rendeletnek a Tv. megsemmisített 57. § (2) bekezdése által érintett rendelkezései összhangba hozandók a megsemmisítés következtében megalkotásra kerülő jogszabályi rendezéssel.
Alkotmánybírósági ügyszám: 241/B/1990/8.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére