• Tartalom

1991. évi XII. törvény

1991. évi XII. törvény

egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről1

2018.01.01.

Az Országgyűlés a társadalmi igazságosságot szem előtt tartva és figyelemmel az azonos jogok és kötelezettségek elvére, valamint a demokratikusan megválasztott Országgyűlés által hozott első törvény szellemében kimondva, hogy nem részesülhet politikai indokú kedvezményben, illetve juttatásban az, aki az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése érdekében fejtett ki tevékenységet, az egyes nyugdíjkedvezmények megszüntetéséről a következő törvényt alkotja:

1. § (1) Azt a nyugdíjat, amelyet az állami vezetők munkaviszonyával összefüggő kérdésekről szóló 54/1988. (VII. 12.) MT rendeletben biztosított kedvezmény alapján állapítottak meg, e törvény hatálybalépését követő hónap utolsó napján meg kell szüntetni és a megszüntetést követő naptól az 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) rendelkezései szerinti ellátást kell — a már elismert szolgálati idő figyelembevételével — megállapítani és folyósítani.2

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a hozzátartozói nyugellátások tekintetében is.

(3) Annak, akinek az 54/1988. (VII. 12.) MT rendelet hatálybalépése előtti időponttól a T., illetőleg az 1958. évi 40. tvr. alapján nyugdíjat állapítottak meg és a nyugdíját 1988. július 1-jétől az 1077/1987. (XII. 31.) MT határozatnak3 az 54/1988. (VII. 12.) MT rendelettel megállapított 30/A. pontja alapján kapta, ezt a nyugdíját e törvény hatálybalépését követő hónap utolsó napján meg kell szüntetni és a megszüntetést követő naptól a korábbi ellátását kell az azóta esedékes emelésekkel kiegészítve folyósítani.

2. § (1) A — 30/1986. (VIII. 10.) MT rendelettel, a 10/1987. (III. 18.) MT rendelettel, a 70/1988. (IX. 13.) MT rendelettel és a 79/1989. (VII. 16.) MT rendelettel módosított — 30/1985. (VI. 22.) MT rendeletben4 és az 1045/1980. (XI. 18.) MT határozatban meghatározott kitüntetések és kitüntető címek és a 30/1985. (VI. 22.) MT rendelet 3. §-a alapján megállapított nyugdíjkiegészítés, továbbá a 28/1966. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján járó nemzeti gondozási díjnak a 31/1985. (VI. 22.) MT rendeletben meghatározott összegű folyósítását e törvény hatálybalépését követő hónap utolsó napján meg kell szüntetni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a nyugdíjkiegészítést külföldi kitüntetésre tekintettel folyósították.

(2)5 A felnőtt világbajnokság egyéni, illetve csapatverseny számában világbajnoki címet szerzett személyek részére, a ,,Miniszterelnöki elismerés a nemzeti ellenállási mozgalomban és németellenes szabadságharcban szerzett érdemekért'' kitüntetetteknek, a Nemzetgyűlés által az 1946. évi VIII. törvénnyel6 alapított ,,Magyar Szabadság Érdemrend'' 1948. december 31-e előtti kitüntetettjeinek az (1) bekezdésben meghatározott időpontot követően a nyugdíj-kiegészítésnek megfelelő pótlékokat kell folyósítani.

(3)7 A (2) bekezdésben foglaltakon túl a nyugdíjkiegészítéssel azonos pótlék illeti meg azokat a személyeket is, akik a kitüntetést tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságuk elismeréseként kapták.

(4) Azt, hogy az érintett személy a kitüntetésben a (3) bekezdésben foglalt tevékenységéért részesült

a) amennyiben a kitüntetést a Minisztertanács adományozta, a Miniszterelnöki Hivatal,

b) amennyiben a kitüntetést a Népköztársaság Elnöki Tanácsa adományozta, a Köztársaság Elnökének Hivatala

a törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül hivatalból, határozattal állapítja meg.

A kitüntetett személy, illetőleg hozzátartozója a nyugdíjkiegészítés megszűnését megállapító határozat közlésétől számított 30 napon belül — nem halasztó hatállyal — az a) pont esetében a miniszterelnökhöz, a b) pont esetében a köztársasági elnökhöz fordulhat felülvizsgálat céljából, aki ezt követően 30 napon belül dönt.

(5) Kedvező döntés esetén a nyugdíjkiegészítés összegét pótlék címén a döntéstől számított hat hónapra — legkorábban e törvény hatálybalépését követő hónap 1. napjáig — visszamenőleg lehet folyósítani.

(6) A (2) és (3) bekezdés alapján folyósított pótlék a személyi jövedelemadó szempontjából a nyugdíjjal esik egy tekintet alá.

2/A. §8 (1)9 Az e törvény szerinti, nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlékra való jogosultságot a kárpótlásért felelős miniszter 2013. június 1-jéig felülvizsgálja, és a felülvizsgálat eredményéről határozatot hoz.

(2)10 A kárpótlásért felelős miniszter a nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlékot 2013. augusztus 1-jétől határozatával megszünteti, ha megállapítja, hogy a saját jogon folyósított pótlékban részesülő személy, illetve az özvegyi jogon folyósított pótlék esetén az elhunyt jogszerző

a) az 1945. és 1949. közötti időszakban a demokratikus államberendezkedés felszámolásában játszott szerepe,

b) az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében vagy az azt követő megtorlásokban játszott szerepe,

c) az 1948. és 1990. május 1-je közötti időszakban folytatott titkosszolgálati tevékenysége,

d) az 1948. és 1990. május 1-je közötti időszakban betöltött állami vezetői tisztsége és az ebben a tisztségében végzett tevékenysége, vagy

e) a Magyar Kommunista Pártban, a Magyar Dolgozók Pártjában, a Magyar Szocialista Munkáspártban vagy a Kommunista Ifjúsági Szövetségben betöltött vezető tisztsége és az ebben a tisztségében végzett tevékenysége

miatt a pótlékra érdemtelen. A határozatot a nyugdíjfolyósító szervvel is közölni kell, és értesíteni kell a határozat végrehajthatóvá válásáról.

2/B. §11 (1) A 2/A. § szerinti felülvizsgálati eljárásban ötfős szakértői bizottság szakértőként vesz részt.

(2) A szakértői bizottság tagjait a kárpótlásért felelős miniszter jelöli ki. A bizottság tagja az lehet, aki tekintetében a „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzést elvégezték.

(3) A szakértői bizottság a szakértői véleményét és a működését érintő döntéseket legalább négy tagjának egybehangzó szavazatával hozza meg. Egyebekben a bizottság a működési rendjét maga alakítja ki.

(4) A bizottság tagja e tevékenységéért díjazásra és költségtérítésre nem tarthat igényt.

(5) A szakértői bizottságot a kárpótlásért felelős miniszter működteti.

2/C. §12 (1) A kárpótlásért felelős miniszter és a 2/B. § szerinti szakértői bizottság vizsgálhatja a felülvizsgált pótlékokban részesülő személyek tekintetében a 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységre, a nyugdíjkiegészítés megállapítására, folyósítására, illetve pótlékká alakítására vonatkozó iratokat, állami szervektől, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárától és más levéltáraktól adatokat kérhet. A kárpótlásért felelős miniszter az eljárás során a minősített adatokat korlátozástól mentesen megismerheti. A 2/B. § szerinti szakértői bizottság a minősített adatokat a minősített adat védelméről szóló törvény megtartásával ismerheti meg.

(2)13 A kárpótlásért felelős miniszter és a 2/B. § szerinti szakértői bizottság a pótlék felülvizsgálata és a 2/A. § (2) bekezdése szerinti érdemtelenség megállapítása érdekében kezelheti

a) a jogosult, illetve az elhunyt jogszerző természetes személyazonosító adatait, lakcímadatait,

b) a saját jogon pótlékra jogosultnak, illetve az elhunyt jogszerzőnek a felülvizsgálat elvégzéséhez szükséges további személyes adatait.

(3)14 A kárpótlásért felelős miniszter és a 2/B. § szerinti szakértői bizottság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a pótlék felülvizsgálatára vonatkozó határozat meghozatalát követően egy évig kezelheti. Ha a határozatot megtámadták, a kárpótlásért felelős miniszter a (2) bekezdés szerinti adatokat a bírósági eljárás jogerős lezárását, felülvizsgálati kérelem benyújtása esetén a felülvizsgálati eljárás lezárását követően kilencven napig kezelheti.

3. § (1) A mindenkor hatályos és kihirdetett társadalombiztosítási jogszabályoktól eltérően, egyedi, kivételes eljárás során megállapított nyugdíjak folyósítását 1991. június 30. napjával — ide nem értve a törvény mellékletében felsorolt kormányhatározatokkal, valamint az 1975. évi II. törvény 13. §-a alapján szociális méltányosságból megállapított nyugellátásokat — meg kell szüntetni.15

(2) A volt Magyar Szocialista Munkáspárt szervei által megállapított nyugdíjak folyósítását 1991. június 30. napjával meg kell szüntetni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésekkel érintett nyugellátások esetén 1991. július 1. napjától a jogosultak részére a nyugdíjba vonulásukkor hatályos jogszabályok szerint kiszámított és az azóta esedékes emelésekkel kiegészített nyugellátást kell folyósítani.

4. § A 30/1985. (VI. 22.) MT rendeletnek a 10/1987. (III. 28.) MT rendelet 1. §-ával kiegészített 3. §-a, továbbá 7. §-a alapján együtt folyósított sajátjogú és özvegyi nyugdíjat e törvény hatálybalépését követő hónap utolsó napjától meg kell szüntetni és a megszüntetést követő naptól a T. 65/A. §-ának rendelkezései alapján kell együttesen folyósítani.

5. § (1)16 A 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott pótlékot nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjjal együtt folyósítja.

(2)17 Az (1) bekezdésben foglalt összeget évenként egy összegben a költségvetés a Társadalombiztosítási Alapnak megtéríti az államháztartásért felelős miniszter és a Társadalombiztosítási Alap kezelője által kötött megállapodás szerint.

6. § Az e törvény alapján megállapított nyugdíjakkal kapcsolatos jogorvoslatra a T. 115. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

7. § (1)18 Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezései alapján a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv e törvény hatálybalépését követően hivatalból intézkednek.

(2) A törvény hatálya — az 1. §-ban foglaltakon kívül — nem terjed ki:

a) azokra a 70. életévüket 1991. január 1-jéig betöltött nyugdíjasokra, akiknek a sajátjogú nyugellátása a 8500 Ft-ot, illetve az özvegyi nyugellátása a 7500 Ft-ot nem éri el;

b) azoknak a személyeknek a nyugdíjmegállapítására, akiknek a kedvezményekkel növelt nyugdíjösszege nem haladja meg a 6000 Ft-ot.

(3)19

(4) A 30/1985. (VI. 22.) MT rendelet 1. és 2. §-ában, 2/A. §-ában és a 3. §-ának (1) bekezdésében nyugdíjkiegészítés címén megállapított, illetőleg folyósított összegről szóló rendelkezések hatályukat vesztik azzal, hogy e törvény 2. § (2) és (3) bekezdésének alkalmazásánál az ott meghatározott összegeket továbbra is irányadónak kell tekinteni.

(5) E törvény 2. §-ának rendelkezéseit azokra a személyekre is alkalmazni kell, akiknek a nyugdíját e törvény hatálybalépését követően állapítják meg.

(6)20

(7)21

Melléklet az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvényhez22

1. Az Állami Operaháznál és a színházaknál alkalmazott hivatásos magántáncosokról és tánckari tagokról szóló 3261/1966. Korm. határozat.

2. A szénbányászat távlati kérdéseiről szóló 2006/1967. (I. 28.) Korm. határozat.

3. Az Állami Operaháznál és a színházaknál alkalmazott hivatásos magánénekesek és fúvós zenészek, valamint a Művelődésügyi Minisztérium által nyilvántartott függetlenített szimfonikus zenekarokban működő fúvós zenészekről szóló 3345/1968. Korm. határozat.

4. A szénbányászat tervszerű termeléscsökkentésével és korszerűsítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 2007/1969. (IV. 24.) Korm. határozat.

5. Az Ipari Minisztérium működésének személyi és dologi feltételeiről szóló 3427/1980. (XII. 24.) MT határozat.

6. Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal személyi és dologi feltételeiről szóló 3302/1981. (IX. 17.) MT határozat.

7. A közlekedés és a hírközlés irányítási és szervezeti rendszerének korszerűsítéséről szóló 3146/1983. (V. 12.) MT határozat.

8. Az Egészségügyi Minisztérium átszervezésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 3320/1983. (XI. 1.) MT határozat.

9. A rudabányai pátvasérc és a gyöngyösoroszi ólomcinkérc bányák bezárásával felszabaduló, el nem helyezhető munkaerő rokkantsági és korengedményes nyugdíjazásáról szóló 3074/1986. (II. 27.) MT határozat.

10. Az Állami Ifjúsági és Sporthivatal működésének személyi és dologi feltételeiről szóló 3214/1986. (VI. 19.) MT határozat.

11. Az Ózdi Kohászati Üzemek szerkezetfejlesztésével összefüggésben felszabaduló dolgozók korengedményes és rokkantsági nyugdíjazásáról szóló 2009/1987. (VII. 8.) MT határozat.

12. Átszervezéssel kapcsolatos feladatokról és egyes határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló 3089/1988. (III. 25.) MT határozat.

13. A központi államigazgatási szervek átszervezésével összefüggő egyes személyi kérdések rendezéséről szóló 3091/1988. (IV. 5.) MT határozat.23

14. A Magyar Posta szervezetének korszerűsítéséről szóló 3300/1989. (X. 25.) MT határozat.

15. A recski ércvagyon hasznosításának kérdéseiről szóló 3119/1990. (III. 29.) MT határozat

1

A törvényt az Országgyűlés az 1991. március 20-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja 1991. április 9.

2

Az 54/1988. (VII. 12.) MT rendeletet a 45/1991. (III. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte. Az 1975: II. törvényt az 1997: LXXXX. törvény hatályon kívül helyezte, a tárgykört a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997: LXXXI. törvény újraszabályozta.

3

Az 1077/1987. ( XII. 31.) MT határozatot a 46/1996. ( X. 25.) AB határozat megsemmisítette.

4

A 30/1985. ( VI. 22.) MT rendelet 3. §-ának (2) bekezdését, 6. és 7. §-át hatályon kívül helyezte jelen törvény 7. §-ának (3) bekezdése. A 31/1985. (VI. 22.) MT rendeletet a 45/1991. (III. 18.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte.

7

A 2. § (3) bekezdése az 1992: LII. törvény 10. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2/A. §-t a 2012: CXII. törvény 14. §-a iktatta be.

9

A 2/A. § (1) bekezdése a 2013: XXVII. törvény 98. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2/A. § (2) bekezdése a 2013: XXVII. törvény 98. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2/B. §-t a 2012: CXII. törvény 14. §-a iktatta be.

12

A 2/C. §-t a 2012: CXII. törvény 14. §-a iktatta be.

13

A 2/C. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2013: XXVII. törvény 98. § c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2/C. § (3) bekezdése a 2017: L. törvény 13. §-a szerint módosított szöveg.

16

Az 5. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 79. § (6) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 5. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 167. § (6) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (1) bekezdésének második mondata a 2006: CIX. törvény 79. § (6) bekezdésének f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 7. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 71. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 7. § (6) bekezdését az 1992: LII. törvény 10. §-ának (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 7. § (7) bekezdését az 1992: LII. törvény 10. §-ának (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A melléklet az 1996: XXIV. törvény 1. §-ával, illetve mellékletével megállapított szöve, már hatályon kívül helyezett MT határozatok felsorolását tartalmazza.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére