• Tartalom
Oldalmenü

126/1991. (IX. 29.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten, 1989. november 23-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

2014.09.05.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1991. január 28-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában, Budapesten, 1989. november 23-án aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság Kormánya
és Izrael Állam Kormánya között
az egészségügyi együttműködés tárgyában
A Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy országaik együttműködése az egészségügy területén is továbbfejlődjék, abban a meggyőződésben, hogy ez az együttműködés hozzájárul a két ország közötti kapcsolatok megerősítéséhez és fejlesztéséhez az alábbi Egyezmény létrehozásában állapodtak meg:
1. Cikk
A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást:
1. az egészségügy szervezetéről;
2. az orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése terén alkalmazott formákról és módszerekről;
3. a lakosság gyógyító-megelőző ellátása terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;
4 a közegészségügy (településegészségügy, munkaegészségügy és az iskolaegészségügy) és a járványügy terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;
5. az orvostudományi kutatások legfontosabb eredményeiről;
6. az információ gyűjtés és feldolgozás terén alkalmazott módszerekről és azok eredményeiről;
7. az egészségmegőrzés terén alkalmazott módszerekről és azok értékelési rendszeréről.
2. Cikk
A Szerződő Felek bátorítják és elősegítik:
1. orvostudományi egyetemeik, tudományos kutatóintézeteik, egészségügyi intézményeik és orvostudományi egyesületeik együttműködését;
2. tudósokból, szakemberekből álló munkacsoportok létrehozását azoknak a szakmai problémáknak közös kutatása, megoldása céljából, amelyekben mindkét Fél érdekelt;
3. a másik Fél állampolgárainak szakképzésben és továbbképzésben részesítését, felsőoktatási és tudományos intézményeikben;
4. szakembereik részvételét a másik Fél által rendezett kongresszusokon, tudományos tanácskozásokon.
3. Cikk
A Felek kiküldenek egymáshoz tapasztalatcserére tudósokat, orvosokat, gyógyszerészeket, egyetemi és egészségügyi szakiskolai oktatókat és egyéb egészségügyi dolgozókat a 4. Cikk. 1. §-ában említett együttműködési tervben meghatározott időtartamra.
4. Cikk
1. A Felek ennek az egyezménynek a végrehajtásával a Magyar Köztársaság Szociális- és Egészségügyi Minisztériumát, illetve Izrael Állam Egészségügyi Minisztériumát bízzák meg.
Az Egyezmény végrehajtása érdekében a minisztériumok a pénzügyi feltételeket is tartalmazó együttműködési terveket írnak alá.
2. A terv kidolgozása és az Egyezmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében a Magyar Köztársaság Szociális- és Egészségügyi Minisztériumának és Izrael Állam Egészségügyi Minisztériumának képviselői közös értekezletet tartanak.
Az értekezleteket felváltva a Magyar Köztársaságban és Izrael Államban tartják.
Indokolt esetben rendkívüli értekezletet tarthatnak.
5. Cikk
Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásainak megfelelően jóvá kell hagyni. Az Egyezmény a jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltással lép hatályba, és ettől a naptól számított 5 évig marad érvényben.
Amennyiben egyik Fél sem jelenti be ellentétes szándékát írásban a lejárat előtt legalább 6 hónappal, az Egyezmény hatálya további 5 éves periódusokkal meghosszabbodik, minden esetben azonos feltételekkel.
Ennek hiteléül a meghatalmazottak az Egyezményt aláírták és pecsétjükkel ellátták.
Készült Budapesten, 1989. év november hó 23. napján, amely 5750, Cheshvan 25-nek felel meg, két eredeti példányban angol nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Magyar Köztársaság
Kormánya nevében:
Csehák Judit
szociális- és egészségügyi miniszter
Izrael Állam
Kormánya nevében:
Yaacov Tsur
egészségügyi miniszter''

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. január 28. napjától kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 137. §-a szerint módosított szöveg.