• Tartalom

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról

2023.09.22.

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 183. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. § (1)1 A közjegyző a közjegyzői irodában foglalkoztatott közjegyzői irodai ügyintézőt és az egyéb irodai alkalmazottat a munkaszerződés megkötésekor köteles titoktartásra kötelezni.

(2)2 A munkaszerződés megkötése előtt az közjegyzői irodai ügyintézőt és az egyéb irodai alkalmazottat a titoktartási kötelezettség lényegéről és megszegésének következményeiről részletesen tájékoztatni kell, és az erről szóló okiratot a munkaszerződés mellett meg kell őrizni. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a titoktartási kötelezettség a munkaviszony megszűnése után fennmarad.

(3) E § a munkavégzésre irányuló megbízási szerződés alapján a közjegyzőnél tartósan vagy esetenként munkát végző megbízottra megfelelően irányadó.

2. §3

A KÖZJEGYZŐI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE

ÉS MEGSZŰNÉSE

2/A. §5 A Ktv. szerinti pályaalkalmassági vizsgálatra a bírói pályaalkalmassági vizsgálatra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat kezdeményezése iránti kérelemben a pályázónak nem kell megjelölnie, hogy mely közjegyzői állásra kiírt pályázathoz szükséges a vizsgálat elvégzése.

3. §6 (1)7 Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a pályázati hirdetményt a Hivatalos Értesítőben teszi közzé, és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) megkeresése útján gondoskodik az országos kamara honlapján való közzétételéről is. A pályázat benyújtásának határideje a hirdetménynek a Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 30. nap. Ha a határidő lejárta munkaszüneti napra esik, a határidő az azt követő munkanapon jár le. A hirdetményben fel kell tüntetni

a) a pályázat útján betölteni kívánt közjegyzői álláshely megjelölését,

b) a közjegyzői kinevezéshez szükséges törvényi feltételeket és a kinevezést kizáró okokat,

c) a pályázathoz mellékelendő iratok körét és a Ktv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételek igazolásának módját,

d) a pályázat benyújtásának módját és a pályázati határidőt, továbbá

e) azoknak a közjegyzői álláshelyhez tartozó illetékességi területen jelentős számban élő nemzetiségek által használt nyelveknek a megjelölését, amelyeknek – legalább középfokú komplex nyelvvizsgával igazolt – ismeretét a pályázó javára figyelembe kell venni.

(1a)8 A közjegyzői álláshelyhez tartozó illetékességi területen jelentős számban élnek nemzetiséghez tartozók, ha a közjegyzői álláshelyhez tartozó illetékességi területen települési nemzetiségi önkormányzat működik.

(1b)9 Ha a pályázó nem magyar felsőoktatási intézményben szerezte az okleveles jogász szakképzettségét, akkor a Kjtv. 17. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feltétel fennállását államilag elismert, legalább középfokú komplex nyelvvizsga letételét igazoló dokumentum vagy annak hiteles másolata pályázathoz csatolásával igazolja.

(2)10 A pályázatot ahhoz a területi kamarai elnökséghez kell benyújtani, amelynek illetékességi területén a pályázattal érintett álláshely található (a továbbiakban: pályáztató területi elnökség). A pályázathoz mellékelni kell

a) a Ktv. 17. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratokat vagy azok hiteles másolatát,

b) az összeférhetetlenségnek a kinevezés esetére vállalt megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot,

c) a köztartozás-mentesség igazolására szolgáló iratot,

d) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását tartalmazó nyilatkozatot,

e) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

f) közjegyzőhelyettes pályázó esetén az alkalmazó közjegyző értékelését,

g) a pályázat elbírálása során figyelembe venni kért tények és adatok fennállását igazoló okiratok eredeti példányát vagy hiteles másolatát, továbbá az ezen tényekről és adatokról – az országos kamara által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatvány kitöltésével – készített összesítést, valamint

h) a közjegyzői tevékenység megkezdésével járó kiadások fedezésére, valamint a közjegyzői iroda tárgyi és személyi feltételeire vonatkozó tervet.

(3)11 A (2) bekezdésben foglaltakon túl a pályázó hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy vele szemben a Ktv. 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn, a pályázó kérheti, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a pályáztató területi elnökség részére – annak a közjegyzői kinevezés feltételeinek vizsgálata céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.

(4)12 A pályázó – választása szerint – a pályázatot és annak mellékleteit papír alapon vagy elektronikus úton nyújthatja be. A pályázat elektronikus úton történő benyújtása esetén a pályázati eljárás során az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezéseinek alkalmazásával kell a pályázóval kapcsolatot tartani.

(4a)13 Ha a pályázat melléklete elektronikus iratként nem áll rendelkezésre, az papír alapon is benyújtható, erre az elektronikusan benyújtott pályázatban utalni kell.

(4b)14 Határidőben beérkezettnek kell tekintetni

a) papíralapú benyújtás esetén a pályázati határidő utolsó napján ajánlott küldeményként a pályáztató területi elnökség címére postára adott a pályázatot, illetve a (4a) bekezdése szerinti mellékletet, vagy

b) elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a pályázati határidő utolsó napján elektronikus úton az E-ügyintézési törvénynek és végrehajtási rendeleteinek megfelelően benyújtott pályázatot.

(5)15 Ha a pályázó a pályáztató területi elnökségnél bűnügyi személyes adatainak igazolására adatigénylést kezdeményez, az adatigénylést haladéktalanul meg kell küldeni a bűnügyi nyilvántartó szervhez.

(6)16 Ha a közjegyzői álláshelyre más kamara illetékességi területén működő közjegyző vagy közjegyzőhelyettes nyújt be pályázatot, a pályáztató területi elnökség az illetékes területi kamara elnökségének a pályázóra vonatkozó írásbeli véleményét beszerzi.

(7)17 A közjegyző és a közjegyzőhelyettes pályázónak nem kell igazolnia olyan adatot, tényt, amelyet a közjegyzők, illetve a közjegyzőhelyettesek névjegyzéke tartalmaz, erre a pályázatban hivatkozni kell. Ha a közjegyző, illetve a közjegyzőhelyettes pályázó nem a pályáztató területi elnökség által vezetett névjegyzékbe van bejegyezve, a pályáztató területi elnökség megkeresi a névjegyzéket vezető területi elnökséget az adatok szolgáltatása, illetve a tények igazolása céljából.

4. § (1)18 A pályáztató területi elnökség a pályázati határidő elteltét követő tizenöt napon belül megvizsgálja a beérkezett pályázatokat. Ha a pályázati határidőn belül érvényes pályázat nem érkezett be, a pályáztató területi elnökség javaslatot tesz a miniszter számára a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására és a pályázati hirdetmény ismételt közzétételére.

(1a)19 A pályáztató területi elnökség a pályázati határidő leteltétől számított 45 napon belül a pályázatokat elbírálja, kinevezési javaslatot készít, és azt felterjeszti a miniszterhez.

(2) A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni a pályázó alkalmasságát a közjegyzői állásra, így

a) gyakorlati ismereteit, különös tekintettel a közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges ismeretekre és képességekre;

b) szakmai és tudományos eredményeit, nyelvismeretét;

c) életvitelét, erkölcsi és anyagi megbízhatóságát.

(3)20 A pályáztató területi elnökség véleményét a pályázat tartalma és mellékletei, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány adattartalma, a pályázó személyes meghallgatása, a kamarai nyilvántartásban szereplő adatok, valamint közjegyző és közjegyzőhelyettes esetén a pályázó működésének helye szerint illetékes területi kamara véleménye alapján alakítja ki.

5. § (1) A kinevezési javaslatnak tartalmaznia kell:

a) valamennyi pályázó összesített adatát;

b)21 azt, hogy a pályázók közül a pályáztató területi elnökség kiket tart alkalmasnak az állás betöltésére;

c)22 a pályázók pontozással kialakított kamarai értékelési rangsorát és e rangsorban legtöbb pontszámmal rendelkező három alkalmas pályázónak a nevét, akinek kinevezésére a pályáztató területi elnökség javaslatot tesz;

d) a javaslat indokait.

(2)23 A pályáztató területi elnökség a kinevezési javaslathoz csatolja:

a) a pályázat szabályszerű meghirdetését igazoló iratokat;

b) a beérkezett pályázatokat, mellékleteikkel;

c) ha a pályázó közjegyző vagy közjegyzőhelyettes, az illetékes területi elnökség által készített minősítésüket a pályázó alkalmasságáról, közjegyzői, közjegyzőhelyettesi gyakorlatának időtartamáról és eddigi munkájáról; a minősítést az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell közölni;

d) ha rendelkezésre áll, a korábbi munkáltató vagy a felügyeletet gyakorló szerv által készített minősítést (ajánlólevelet);

e)24 a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványokat.

(3)25 A pályáztató területi elnökség a kinevezési javaslatot és a hozzá csatolandó pályázati anyagokat az országos kamara részére küldi meg, amely azokat 30 napon belül formai szempontból ellenőrzi – szükség esetén felhívja a pályáztató területi elnökséget a hiányzó iratok pótlására, az e rendeletnek megfelelő pályázati anyagok szolgáltatására –, és ezt követően küldi meg a miniszternek.

6. §26 A miniszter a kinevezési javaslat kézhezvételét követő 30 napon belül megvizsgálja a pályázati eljárás jogszerűségét. Ha a pályázati eljárás érvényes, a miniszter a kinevezési javaslat kézhezvételét követő 60 napon belül dönt a kinevezésről.

(2) A miniszter a közjegyzői állást a pályáztató területi elnökség által kinevezésre javasolt három pályázó egyikének kinevezésével tölti be. Ha a kinevezésre javasolt pályázók egyike időközben másik közjegyzői álláshelyre kinevezésre került, vagy egyéb okból nem nevezhető ki, a soron következő legmagasabb pontszámot kapott pályázót kell a kinevezés során jelöltként figyelembe venni.

(3) A miniszter a döntését soron kívül közli a kinevezett közjegyzővel, valamint arról soron kívül tájékoztatja a pályáztató területi elnökséget és az országos kamarát.

(4) A pályáztató területi elnökség a miniszter döntésének kézhezvételétől számított 8 napon belül értesíti a többi pályázót a pályázati eljárás eredményéről.

6/A. §27 A pályázat elbírálása során – ide nem értve a Ktv. 17. § (3) bekezdésében foglalt kizáró okokat – csak a pályázat benyújtásakor már fennálló tények és adatok értékelhetőek.

6/B. §28 Az országos kamara a közjegyzői pályázatok benyújtásával és elbírálásával kapcsolatos, jogszabályban nem rendezett kérdésekről szabályzatban rendelkezik.

7. §29 (1)30 A közjegyzőnek a hivatása gyakorlására alkalmas irodával kell rendelkeznie, amelynek címét a hivatalba lépését megelőzően a területi elnökségnek bejelenti. Az iroda alkalmasságának megállapítása után a közjegyző az országos kamara elnökétől kéri az eskütétel időpontjának kitűzését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell:

a) a területi elnökségnek az iroda alkalmasságáról szóló igazolását,

b) a közjegyző aláírásmintáját 5-5 példányban,

c) szükség esetén az összeférhetetlenség megszüntetését igazoló okiratot [Ktv. 21. § (1) bekezdés],

d)31

(3) A közjegyző hivatalba lépését megelőzően az országos kamara beszerzi a közjegyző hivatali bélyegzőjét az előállítására jogosult bélyegzőkészítőtől (a továbbiakban: bélyegzőkészítő).

(4) A közjegyző hivatali bélyegzője [Ktv. 21/A. § (1) bekezdés] az országos kamara által készíttetett körbélyegző (a továbbiakban: bélyegző). A bélyegző közepén az állami címert, köriratként a közjegyző nevét, székhelyét, bélyegző sorszámát és egyedi azonosító jelét, valamint a „közjegyző” szót tartalmazza.

(5) A bélyegzőkészítő a bélyegzőt az elkészítését követően annak lenyomatával és az egyedi azonosító jel jegyzékével együtt megküldi az országos kamarának, amely a bélyegzőt a közjegyző részére átadja.

(6)32 A bélyegzőt megrongálódása, ellopása, elvesztése és megsemmisülése, továbbá a közjegyző szolgálatának megszűnése, a közjegyzői kinevezés érvénytelenségének megállapítása és a közjegyző névaláírásának megváltozása esetén érvényteleníteni kell, és a közjegyző részére – szolgálatának megszűnését és a kinevezés érvénytelenségének megállapítását kivéve – új bélyegzőt kell készíttetni. Az új bélyegző sorszáma és egyedi azonosító jele nem lehet azonos az érvénytelen bélyegző sorszámával és egyedi azonosító jelével.

(7)33 A Budapesten kívül működő közjegyző – az illetékességi területén – a székhelyén kívüli településen is tarthat fenn hivatali helyiséget.

(8)34 Az azonos székhelyre kinevezett 2 vagy több közjegyző tagból álló közös közjegyzői iroda – az illetékességi területén – a közjegyzői iroda székhelyén kívül is tarthat fenn hivatali helyiséget. A közös közjegyzői iroda hivatás gyakorlására való alkalmasságának feltételeit a közjegyzői iroda székhelye és a közjegyzői iroda székhelyén kívüli hivatali helyiség együttesen is teljesítheti.

7/A. §35 (1) Az országos kamara által elfogadott minősített hitelesítés-szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által a közjegyző és a közjegyzőhelyettes (a továbbiakban e §-ban együtt: közjegyző) hivatalba lépését megelőzően a közjegyző hivatali elektronikus aláírása hitelesítése céljából kibocsátott tanúsítványt (a továbbiakban: minősített tanúsítvány) az országos kamara nyilvántartásba veszi és a területi kamara közreműködésével a közjegyzőnek átadja.

(2)36 Az országos kamara a Ktv. 55. §-ában meghatározott jogkörében eljárva szabályzatot adhat ki a minősített tanúsítvány közjegyző általi alkalmazásának rendjéről és a minősített tanúsítvány kibocsátásának és bevonásának részletes eljárási szabályairól.

(3)37 A Szolgáltató elfogadásáról szóló határozatot az országos kamara honlapján közzé kell tenni.

(4)38 A területi elnökség a tanúsítvány alkalmazásához való hozzájárulás visszavonását a közjegyző felfüggesztése, szolgálatának megszűnése vagy a közjegyzői kinevezés érvénytelenségének megállapítása esetén az országos kamaránál kezdeményezi. A Szolgáltató köteles az országos kamara megkeresésére a hivatali elektronikus aláírást a minősített tanúsítvány visszavonásával együtt haladéktalanul érvényteleníteni.

(5) A közjegyző köteles a hivatali bélyegzőt és a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszközt oly módon őrizni, hogy rajta kívül ahhoz más személy ne férhessen hozzá.

(6)39 A bélyegző és a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz elvesztését, eltulajdonítását vagy megrongálódását és megsemmisülését a közjegyző köteles a területi kamara elnökének haladéktalanul bejelenteni, aki arról értesíti az országos kamarát.

(7)40 A bélyegző és a hivatali elektronikus aláírásról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét és kezdő napját be kell jegyezni az országos kamara nyilvántartásába és azt közzé kell tenni az országos kamara honlapján. Az országos kamara a közjegyző költségére a bélyegző, a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz, valamint a hivatali elektronikus aláírásáról kibocsátott tanúsítvány érvénytelenségének tényét a Hivatalos Értesítőben közzéteszi. A hirdetményben fel kell tüntetni a bélyegző szövegét, sorszámát és a bélyegző, valamint a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszköz érvénytelenségének kezdő napját.

(8)41 Az érvénytelen bélyegzőt és a hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszközt a közjegyzői levéltár 10 évig őrzi, majd megsemmisíti.

8. § (1)42 A közjegyző az esküt az országos kamara elnöke előtt teszi le.

(2)43 Az eskütételről az országos kamara elnöke okiratot készít, amely az eskü szövegét, valamint letételének és a közjegyzői működés megkezdésének időpontját tartalmazza. Az okiratot a közjegyző és az országos kamara elnöke aláírja.

(3)44 Az esküokirat, a bélyegzőlenyomat és az aláírásminta 1-1 példányát az országos kamara elnöke küldi meg a területi kamarának. Az országos kamara elnöke a miniszternek az esküokiratból egy példányt, az aláírásmintából és a bélyegző lenyomatából két-két példányt küld meg.

(4)45 Ha a közjegyzői állást áthelyezés [Ktv. 20. § (2)–(3) bekezdése] útján töltik be, a közjegyzőnek nem kell újból esküt tennie. Irodájának alkalmasságát az új székhelye szerint illetékes területi elnökség hagyja jóvá, működése megkezdésének napjáról az országos kamara elnöke dönt. Ha a székhelyéül szolgáló település megváltozik, részére az országos kamara új bélyegzőt készíttet.

(5)46 A közjegyző az országos kamara elnöke által kitűzött határnap előtt nem gyakorolhatja a hivatását.

8/A. §47

9. §48

A KÖZJEGYZŐJELÖLT

ÉS A KÖZJEGYZŐHELYETTES

10. §49

11. §50

12. §51

12/A. §52

13. § (1)53 A területi kamara elnöke szakmai ellenőrzési jogkörében vizsgálja a közjegyzőjelöltek és a közjegyzőhelyettesek foglalkoztatását és gyakorlati képzését.

(2)54 A területi kamara elnöke minősíti a közjegyzőhelyettest, ha közjegyzői állásra pályázik.

(3)55 A területi elnökség a közjegyzőhelyettest szolgálati érdekből átmenetileg más közjegyző mellé oszthatja be, illetőleg a közjegyző akadályoztatása esetén vagy megüresedett közjegyzői állás helyettesítésére rendelheti ki. A közjegyzőhelyettes részére – kérelmére – a helyettesítés időtartamára az őt foglalkoztató közjegyző fizetés nélküli szabadságot engedélyez.

A KÖZJEGYZŐI IRODA56

13/A. §58

A KÖZJEGYZŐ HELYETTESÍTÉSE59

14. § (1) A közjegyző összesen évi 60 munkanap távollétet vehet igénybe.

(2) Évi 60 munkanapot meghaladó távollétet az országos kamara elnöke különösen fontos okból engedélyezhet.

(3) A távollét az állandó vagy tartós helyettesítési megállapodásnak a területi kamara elnöksége általi jóváhagyása, illetve a helyettes kirendelése után kezdhető meg.

(4)60 Közjegyzőhelyettest akkor lehet helyettesként kirendelni, ha a közjegyzői kinevezés feltételeinek megfelel. Nyugalmazott közjegyzőt közjegyzői vizsga tétele vagy pályaalkalmassági vizsgálat lefolytatása hiányában is ki lehet rendelni helyettesként.

(5) Ha a közjegyző a bejelentett vagy engedélyezett távollét időtartamát túllépi, a területi kamara elnöke visszatérésre és munkájának folytatására szólítja fel, illetve intézkedik a helyettesítés időtartamának meghosszabbítása vagy új helyettes kirendelése érdekében.

15. § (1) Ha a közjegyző 5 egymást követő munkanapot meghaladó időtartamra szolgálati helyétől távol kíván maradni, ezt a távollét kezdő és befejező időpontjának megjelölésével köteles előzetesen bejelenteni a területi kamara elnökének.

(2) Ha a közjegyzőnek nincs állandó helyettese, a bejelentést 30 nappal a távollét tervezett kezdőnapja előtt kell megtennie, és a bejelentésben a helyettes személyére is javaslatot kell tennie.

(3) Ha a közjegyző baleset, betegség, vagy más, önhibáján kívüli ok miatt nem képes munkáját elvégezni, akadályoztatásáról – ha ezt egészségi állapota lehetővé teszi – haladéktalanul értesíti a területi kamara elnökét.

16. § (1) Ha a közjegyző helyettesítése bármely okból szükségessé válik, a területi kamara elnöksége a helyettes kirendeléséről soron kívül intézkedik.

(2) Tartós helyettes kirendelése esetén – ha a helyettesítés nem jóváhagyott tartós helyettesítési megállapodás alapján történik – a területi kamara elnöksége beszerzi a kirendelni javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatát is.

(3) Ismételt kirendelés esetén a Ktv. 35. § (2) bekezdése szerinti eskütétel és aláírásminta bemutatása mellőzhető.

17. § (1) Állandó helyettesítés esetén, ha az állandó helyettes

a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,

b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét

használja.

(2) Tartós helyettesítés esetén, ha a tartós helyettes

a) közjegyző, a saját bélyegzőjét,

b) nem közjegyző, a helyettesített közjegyző bélyegzőjét,

c) nem közjegyző, és a helyettesítéssel érintett székhely betöltetlen vagy a helyettesített közjegyzőt hivatalából felfüggesztették, a tartós helyettesi hivatali bélyegzőt

használja.

18. § (1) A helyettesítés megkezdésének és befejezésének időpontját a közjegyző nyilvántartásaiban fel kell tüntetni.

(2) A helyettesítés időtartama alatt

a) készült közjegyzői okiratban,

b) hozott határozatban, végzésben, valamint

c) nemperes ügyben felvett jegyzőkönyvben

a helyettesítés tényére utalni kell.

19. § (1) A helyettesi jogviszony megszűnését követően, ha a tartós helyettesítés a területi kamara elnöksége által jóváhagyott megállapodás hiányában történt, a tartós helyettes a helyettesítés befejezését követően – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – jegyzőkönyvvel átadja a helyettesített közjegyzőnek vagy az új közjegyzőnek

a) a közjegyzői irodában található, a helyettesítéssel összefüggő papíralapú iratokat és

b) a közjegyzői nyilvántartásokat tartalmazó adatbázisokat.

(2) A helyettesi jogviszony megszűnésével a tartós helyettes által átvett és készített okiratok, a Ktv. hatálya alá nem tartozó közjegyzői nemperes eljárás során keletkezett iratok (a továbbiakban: nemperes iratok) és azok nyilvántartásai közül a Ktv. 166. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott irat, nyilvántartás, bélyegző és egyéb eszköz átadására

a) a Ktv. 34. § (1) bekezdés a) pontja szerinti helyettesítés esetén a közjegyzői szolgálat megszűnésére vonatkozó szabályok,

b) a Ktv. 34. § (1) bekezdés b) pontja szerinti helyettesítés esetén a hivatalban lévő közjegyző iratainak levéltárba történő átadására vonatkozó szabályok

megfelelően irányadók.

A KÖZJEGYZŐI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI

20. §61

21. §62

A KÖZJEGYZŐK MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE63

(A Ktv. 69–69/A. §-ához)64

22. §65 A területi kamara elnöksége a működési vizsgálatot lefolytató közjegyzők részére a területi kamara által meghatározott, a vizsgálat lefolytatásához szükséges időtartamra, de legfeljebb 30 napra az egységes ügykezelő alkalmazásnak a vizsgált közjegyző székhelyén rögzített adataihoz hozzáférést engedélyez.

HITELES KIADMÁNY, MÁSOLAT KÉSZÍTÉSE KÖZJEGYZŐI OKIRATRÓL, VÉGZÉSRŐL66

22/A. §68

22/B. §69

22/C. §70

AZ ELEKTRONIKUS LETÉTI TÁR VEZETÉSE71

22/D. §73 (1) Az elektronikus letéti tárban legfeljebb A/4-es méretű okirat hiteles másolata helyezhető el.

(2)

A/4 -esnél nagyobb méretű okirat esetén annak kicsinyített másolatát kell a letétbe helyezés céljából a közjegyző részére átadni. Ilyenkor az okirat tartalmának a letéti tárban elhelyezett hiteles másolatból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie.

(3) Az elektronikus letéti tárba helyezés érdekében a közjegyző a kérelemben megjelölt okiratról elektronikus másolatot készít, melyet az országos kamara által rendelkezésre bocsátott számítógépes program segítségével elhelyez az elektronikus letéti tárban.

(4) Ha a közjegyző a letéti tárban történő elhelyezést az erre irányuló kérelem benyújtását követően azonnal nem tudja teljesíteni, az okiratot átveszi és a letevő fél részére erről elismervényt ad ki. Ilyenkor a letéti tárban történő elhelyezést legkésőbb az okirat átvételét követő munkanapon el kell végezni.

KÖZJEGYZŐI LEVÉLTÁR74

23. §76 (1) Az országos kamara a szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a levéltár irányítását, felügyeletét ellátó, valamint a levéltárban foglalkoztatott személyek feletti munkáltatói jogokat gyakorló kamarai tisztségviselőt vagy kamarai szervet.

(2) A levéltár az éves munkáját az országos kamara elnöke által a megelőző év december 15. napjáig jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi. A levéltár éves munkájáról a következő év január 31. napjáig beszámolót készít, amelyet jóváhagyásra terjeszt fel az országos kamara elnökéhez.

23/A. §77 (1) Az országos kamara a levéltár szervezeti egységeként öt területi telephelyet (a továbbiakban: területi levéltár) működtet, melyek illetékessége a területi kamarák illetékességi területéhez igazodik.

(2) A területi levéltár kezeli

a) az érintett területi kamara illetékességi területén működő közjegyzők levéltári anyagait,

b)78 az érintett területi kamara levéltári anyagait.

(3)79 Az országos kamara levéltári anyagait a Budapesti Közjegyzői Kamara levéltári anyagának kezelését végző területi levéltár kezeli.

(4) A levéltár vezetője az országos kamara elnöke által – a kultúráért felelős miniszter véleményének kikérése mellett – kinevezett főlevéltáros.

(5) Az országos kamara elnöke által kinevezett levéltárosok a területi levéltárakban, a főlevéltáros szakmai irányítása alatt dolgoznak.

KÖZJEGYZŐ OKIRAT-SZERKESZTÉSI ELJÁRÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM80

23/B. §82 (1) A közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelmet írásban a 6. számú melléklet szerinti formanyomtatványon vagy szóban jegyzőkönyvbe mondva kell előterjeszteni. A Ktv. 124. § a) és c) pontja szerinti esetekben a kérelem szóban akként is előterjeszthető, hogy azt a közjegyző az okirat-szerkesztési eljárás során elkészített közjegyzői okiratba foglalja.

(2)83 Az írásbeli kérelmet legalább egyszerű magánokiratként papír alapon, továbbá faxon, elektronikus levélben vagy elektronikus úton lehet előterjeszteni.

(3) A közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányulóan – a felek számától függetlenül – eljárásonként egy kérelmet kell benyújtani, melyet elegendő csak az egyik kérelmezőnek vagy képviselőjének aláírnia.

(4) A közjegyző a képviseleti jog fennállását a közjegyzői okirat elkészítése alkalmával vizsgálja. Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, a meghatalmazást legkésőbb a közjegyzői okirat elkészítésének megkezdéséig kell a közjegyző rendelkezésére bocsátani.

(5)84

(6) A 6. számú melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésére vonatkozóan az országos kamara a honlapján kitöltési útmutatót tesz közzé.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

24. §85

25. §86

26. §87

KÖZJEGYZŐI ÜGYVITELI SZABÁLYOK

Általános ügyviteli szabályok

27. §88

27/A. §89

Közjegyzői ügyek nyilvántartása90

28. §91

Hitelesítések nyilvántartása92

29. §93

29/A. §94

29/B. §95

Ügyvitel a bizalmi őrzési ügyekben

30. §96

Pénztárkönyv és pénztárnapló

31. §97

32. §98

33. §99

34. §100

Névmutató

35. §101

Az elektronikus iratok őrzése és selejtezése102

36. §103

Az archiválás ügyviteli szabályai104

36/A. §105

Egyéb rendelkezések

37. §106 (1)107

38. §108

39. §109

39/A. §110

Hatálybalépés

40. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

41. §111 (1) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr. hatálybalépését112 követően indult pályázati eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Módr.-rel megállapított 5. § (1) bekezdés c) pontját, 5. § (3) bekezdését és 6. §-át a Módr. hatálybalépésekor113 folyamatban lévő pályázati eljárásokban is alkalmazni kell. Ha a Módr. hatálybalépésekor még le nem zárt pályázati eljárásban a területi elnökség már elkészítette a kinevezési javaslatot, a pályázati iratokat részére a Módr. hatálybalépését követő 15 napon belül vissza kell küldeni annak érdekében, hogy a kinevezési javaslatot – a korábbi kinevezési javaslat alapját képező kamarai értékelés alapján – a Módr.-rel megállapított 5. § (1) bekezdés c) pontja és 5. § (3) bekezdése alapján készítse el és terjessze fel a miniszternek.

(3)114 E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatályba lépését115 követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

(4)116 A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 8/2021. (IX. 17.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/B. § szerinti szabályzatot a Módr2. hatálybalépését117 követő 30. napig kell a miniszter részére megküldeni.

1. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez


……………………………… Közjegyzői Kamara

Minősítési táblázat a ……………………………… közjegyzői állás betöltéséhez Pályázati határidő: ………………………………………………

I.

A pályázószemélyi
adatai

a pályázó neve: ……………………….…………………………

anyja neve: ……………………………………………………………..

születési hely: ………………………………………………… idő ………………… év ……………………………… hó …………… nap

jelenlegi foglalkozása: …………………………………………,

munkahelye: …………………………………………………………….

lakóhelye: …………………………………….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

II.

A pályázó
iskolaivégzett-
ségérevonatkozóadatok

az állam- és jogtudományi egyetemi oklevél kelte: ……………………………………, minősítése: ………………………………………

a jogi szakvizsga időpontja: ………………………, az oklevél száma: …………………………, minősítése: ………………………………

a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) száma: ………, kelte: …………………, a nyelv(ek) megjelölése, minősítése: …………………………

tudományos fokozat, egyéb

III.

A Ktv.17. §-aszerintigyakorlatadatai

a gyakorlat időtartama

a) közjegyzőhelyettesi: ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

b) bírói: ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

c) ügyészi: ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……

d) jogtanácsosi: ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

e) korábbi közjegyzői: ……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………


IV.

Eddigi
pályájának
rövid
minősítése

A minősítés összegezése:*
kiváló

megfelelő


* A választ alá kell húzni.

2. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez118

3. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez119

4. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez120

5. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez121

6. számú melléklet a 13/1991. (XI. 26.) IM rendelethez122


Közjegyző okirat-szerkesztési eljárására irányuló kérelem

Kérem az alábbi okirat(ok) szerkesztésére irányuló eljárás lefolytatását.

1. A kérelmező

természetes
személy

neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

jogállása:

idézési címe:

telefonszáma:*

jogi személy vagy más szervezet

cégneve (neve):

cégjegyzékszáma, nyilvántartási száma:

jogállása:

székhelye:

telefonszáma:*

2. Képviselő eljárása esetén

neve:

idézési címe:

telefonszáma:*

nyilatkozat arról, hogy az ügyben érvényes és hatályos meghatalmazással rendelkezik vagy képviseleti jogosultsága az ügyben jogszabály alapján fennáll, és képviseleti joga a kérelem benyújtására is kiterjed**

3. Az eljáró közjegyző

neve:

címe:

4. A jogügylet tárgya

5. Ügyérték megjelölése

6. A jogügylet

egyoldalú**

két- vagy többoldalú**

7. Elkészítendő okirat(ok)

8. Az elkészítendő okirat(ok) nyelve

9. Az okirat elkészítésének kért határideje

év

nap

10. A kérelemhez csatolt mellékletek

11. Keltezés

Helye

Ideje

év

nap


Nyilatkozom, hogy a kérelmet megegyező tartalommal más közjegyzőhöz nem nyújtottam be.
Tudomásul veszem, hogy okirat-szerkesztési eljárásért a közjegyzői díjszabásról szóló külön jogszabály szerinti díjat kell fizetni, abban az esetben is, ha a közjegyző eljárása a közjegyzőn kívül álló okból hiúsul meg.
Tudomásul veszem, hogy a közjegyzőt a közjegyzőkről szóló törvény alapján eljárási kötelezettség terheli és közreműködését csak a törvényben meghatározott okból tagadhatja meg.
……………………………
Aláírás
* Kitöltése nem kötelező.
** A választ jelölje X-szel.
1

A Vhr. 1. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (8) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A Vhr. 1. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (8) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A Vhr. 2. §-át az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A Vhr. „(a Ktv. 17. §-ához)” alcímet (2/A. §) a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A Vhr. 2/A. § a 10/2020. (VII. 15.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A Vhr. 3. §-a a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A Vhr. 3. § (1) bekezdése a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A Vhr. 3. § (1a) bekezdését a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A Vhr. 3. § (1b) bekezdését a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A Vhr. 3. § (2) bekezdése a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A Vhr. 3. § (3) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A Vhr. 3. § (4) bekezdése a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A Vhr. 3. § (4a) bekezdését a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

14

A Vhr. 3. § (4b) bekezdését a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

15

A Vhr. 3. § (5) bekezdése a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A Vhr. 3. § (6) bekezdése a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A Vhr. 3. § (7) bekezdését a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

18

A Vhr. 4. § (1) bekezdése a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A Vhr. 4. § (1a) bekezdését a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

21

A Vhr. 5. § (1) bekezdés b) pontja a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

22

A Vhr. 5. § (1) bekezdés c) pontja a 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A Vhr. 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

24

A Vhr. 5. § (2) bekezdés e) pontját a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 1. § (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

25

A Vhr. 5. § (3) bekezdését a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A Vhr. 6. §-a a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

28

A Vhr. 6/B. §-át a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 4. §-a iktatta be.

29

A Vhr. 7. §-a az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (3) bekezdését és 7. §-át.

30

A Vhr. 7. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A Vhr. 7. § (2) bekezdés d) pontját a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (9) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A Vhr. 7. § (6) bekezdése a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A Vhr. 7. § (7) bekezdését a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

34

A 7. § (8) bekezdését a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

35

A Vhr. 7/A. §-át a 26/2004. (VII. 26.) IM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

36

A Vhr. 7/A. § (2) bekezdése a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

37

A Vhr. 7/A. § (3) bekezdése a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A Vhr. 7/A. § (4) bekezdése a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A Vhr. 7/A. §-ának (6) bekezdése az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (3) bekezdését és 7. §-át.

40

A Vhr. 7/A. § (7) bekezdése a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A Vhr. 7/A. §-ának (8) bekezdését az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. § (3) bekezdését és 7. §-át.

42

A Vhr. 8. § (1) bekezdése a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 16. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

43

A Vhr. 8. § (2) bekezdése a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 16. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

44

A Vhr. 8. §-ának (3) bekezdése az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

45

A Vhr. 8. §-ának (4) bekezdése az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (8) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

46

A Vhr. 8. § (5) bekezdése a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 16. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

47

A Vhr. 8/A. §-át és az előtte lévő alcímet a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (9) bekezdés b) pontja.

48

A Vhr. 9. §-át a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (9) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A Vhr. 10. §-át a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 16. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

50

A Vhr. 11. §-át a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A Vhr. 13. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A Vhr. 13. § (2) bekezdése a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

55

A Vhr. 13. § (3) bekezdése a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 8. §-ával megállapított, a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

56

A Vhr. 13/A. §-át megelőző címet a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

57

A Vhr. 13/A. §-át megelőző alcímet a 6/2010. (III. 12.) IRM rendelet 1. § (6) bekezdése iktatta be.

58

A Vhr. 13/A. §-át a 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja.

59

A Vhr. „A közjegyző helyettesítése” alcíme (14–19. §) a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 14. § (4) bekezdése a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 8. §-ával megállapított, a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

61

A Vhr. 20. §-át újonnan az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja.

62

A Vhr. 21. §-át a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

63

Az „A KÖZJEGYZŐK MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE” fejezetcímet a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 2. §-a iktatta be.

64

Az „(A Ktv. 69–69/A. §-ához)” alcím cím a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

65

A Vhr. 22. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 4. §-a iktatta be.

66

A Vhr. 22/A. §-át megelőző alcímet a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be.

67

A Vhr. 22/A. §-át megelőző jogszabályi hivatkozást a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be.

68

A Vhr. 22/A. §-át a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja.

69

A Vhr. 22/B. §-át a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja.

70

A Vhr. 22/C. §-át a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja.

71

A Vhr. 22/D. §-át megelőző alcímet a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be.

72

A Vhr. 22/D. §-át megelőző jogszabályi hivatkozást a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be.

73

A Vhr. 22/D. §-át a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 2. §-a iktatta be.

74

A Vhr. 23. §-a előtt lévő cím a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2000. január 1. napjától.

75

A Vhr. 23. §-a előtt lévő alcím a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2000. január 1. napjától.

76

A Vhr. 23. §-a a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 60. §-ával megállapított szöveg.

77

A 23/A. §-t a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 60. §-ával megállapított szöveg. A 23/A. §-t megelőző alcímet ez utóbbi módosító rendelet 60. §-a hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 58. § (3)–(4) bekezdését.

78

A Vhr. 23/A. § (2) bekezdés b) pontja a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 58. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

79

A Vhr. 23/A. § (3) bekezdése a 62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 58. § (2) bekezdése alapján 2011. július 1-jén lépett hatályba.

80

A Vhr. 23/B. §-t megelőző alcímet a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

81

A Vhr. 23/B. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

82

A Vhr. 23/B. §-át a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

83

A 23/B. § (2) bekezdése a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

84

A Vhr. 23/B. § (5) bekezdését a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

85

A Vhr. 24–26. §-át a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

86

A Vhr. 24–26. §-át a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

87

A Vhr. 24–26. §-át a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. § (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

88

A Vhr. 27. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A Vhr. 28. §-át megelőző alcím a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

91

A Vhr. 28. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A Vhr. 29. §-át megelőző alcím a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

93

A Vhr. 29. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A Vhr. 29/A. §-át a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja.

95

A Vhr. 29/B. §-át a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja.

96

A Vhr. 30. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

97

A Vhr. 31. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A Vhr. 32. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

99

A Vhr. 33. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

100

A Vhr. 34. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A Vhr. 35. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

102

A Vhr. 36. §-át megelőző alcím a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

103

A Vhr. 36. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

104

A Vhr. 36/A. §-át megelőző alcímet a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 9. §-a iktatta be.

105

A Vhr. 36/A. §-t a 33/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja.

106

A Vhr. 37. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

107

A Vhr. 37. § (1) bekezdése a 40/2015. (XII. 22.) IM rendelet 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

108

A Vhr. 38. §-át a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

109

A Vhr. 39. §-át az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

110

A Vhr. 39/A. §-át a 7/1999. (VII. 16.) IM rendelet 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4. § (10) bekezdése.

112

A hatálybalépés időpontja 2013. augusztus 15.

113

A hatálybalépés időpontja 2013. augusztus 15.

114

A Vhr. 41. § (3) bekezdését a 34/2013. (XII. 23.) KIM rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

115

A hatálybalépés időpontja 2014. január 1.

116

A Vhr. 41. § (4) bekezdését a 8/2021. (IX. 17.) IM rendelet 5. §-a iktatta be.

117

A hatálybalépés időpontja 2021. szeptember 18.

118

A Vhr. 2–4. számú mellékletét az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

119

A Vhr. 2–4. számú mellékletét az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

120

A Vhr. 2–4. számú mellékletét az 55/2007. (XII. 21.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

121

A Vhr. 1. mellékletét a 29/2019. (XII. 20.) IM rendelet 100. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

122

A Vhr. 6. számú mellékletét a 24/2015. (IX. 21.) IM rendelet 1. § (7) bekezdése iktatta be, szövege a 10/2019. (IV. 5.) IM rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére