• Tartalom

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról1

2015.01.01.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) A települési önkormányzat jegyzője, főjegyzője (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását az e rendeletben szabályozott módon látja el.

(2)2 Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés kiterjed:

a) a helyi adókra, a települési adókra,

b) a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóra,

c) a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjra,

d) azokra az adók módjára behajtandó köztartozásokra, amelyeknek a végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az adóhatóság hatáskörébe utalja (az a)-d) pontok a továbbiakban együtt: adó),

e) a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójára (a továbbiakban: gépjárműadó),

f) a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójára (a továbbiakban: jövedelemadó),

g) a talajterhelési díjra,

h) az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre, amelyet nem illetékbélyegben kell leróni.

Nyilvántartások létrehozása

2. § (1) Az adóhatóság a fizetési kötelezettség jogcíme, összege, az abban bekövetkezett változás, továbbá a befizetés, az ebből számolt késedelmi pótlék, bírság, végrehajtási költség, valamint a fennálló hátralék vagy túlfizetés megállapításához szükséges adatokról nyilvántartást vezet.

(2)3 Az adóhatóságnak az (1) bekezdésben foglaltak teljesítéséhez a következő nyilvántartásokat kell létrehoznia:

a) az adózó törzsadat (állandó adatok) nyilvántartása,

b) az adózó nem állandó jellegű (változó) adatait tartalmazó nyilvántartás,

c)4 az adózó egyedi adatait tartalmazó – folyamatosan vezetett – adószámla, külön az adóról, a gépjárműadóról, a jövedelemadóról, a talajterhelési díjról és a közigazgatási hatósági eljárási illetékről,

d)5 az 10 000 forintot meg nem haladó, behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartása,

e) az adófelfüggesztést igénybevevők nyilvántartása,

f) biztosítási intézkedés nyilvántartása,

g) végrehajtási eljárás nyilvántartása,

h)6 műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása.

(3)7

Nyilvántartások tartalma

3. § (1)8 Az adózó törzsadat nyilvántartása [2. § (2) bek. a) pontja] a következő adatokat (a továbbiakban: törzsadatok) tartalmazza:

a) az adózó, a talajterhelési díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban együtt: adózó) azonosító adatait (nem vállalkozó magánszemélyeknél családi és utónév, nők esetében leánykori családi és utónév is, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító jel; vállalkozóknál név, székhely, telephely, adószám és statisztikai számjel),

b)9 az adó, a gépjárműadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj adatait (a kivetett vagy a bevallott adók és az adóelőleg összegét, a bevallott talajterhelési díj összegét, valamint az ezek összegének megállapításához szükséges alapadatokat).

(2) Az adó (adótartozás) megállapításához szükséges nem állandó (változó) jellegű adatok nyilvántartása [2. § (2) bek. b) pontja] tartalmazza:

a) az évközi adóváltozási tételeket (pótelőírást, törlést stb.), tételenként az adózó azonosító adatát, az adó nemét, a változás forint összegét, azt a megnevezést vagy jelölést, amely egyértelműen meghatározza a változás könyvelési tétel jellegét,

b)10 a helyi adók és települési adó adóbeszedési alszámlán, a jövedelemadó beszedési alszámlán, a talajterhelési díj beszedési alszámlán, a pótlék beszedési alszámlán, a bírság beszedési alszámlán, a gépjárműadó fizetési számlán, valamint a közigazgatási hatósági eljárási illeték és az azzal összefüggésben felszámított mulasztási bírság, késedelmi pótlék befizetésére szolgáló fizetési számlán jóváírt, de véglegesen el nem számolható befizetések (átfutó bevételek) adatait, a befizető nevét, a befizetett összeget, a befizetés dátumát és az átfutó tétel rendezése érdekében szükséges adatokat.

(3)11 Az adózó adószámlája [2. § (2) bek. c) pontja] tartalmazza:

a) az (1) bekezdés a) pontjában szereplő adatokat,

b)12 az (1) bekezdés b) pontjában feltüntetett adóazonosító adatokat, a kivetett vagy a bevallott adó, gépjárműadó, jövedelemadó, talajterhelési díj, a fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illeték összegét, a bevallott adó és az előírt adóelőleg különbözetét, valamint a befizetések összegét,

c) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat,

d) a befizetés összegét, számlakivonat számát, az esetleg felszámolt pótlék, bírság és végrehajtási költség azonosító adatait és az összeget.

(4)13 A 10 000 forintot meg nem haladó, behajthatatlannak minősített adótartozások nyilvántartása [2. § (2) bek. d) pontja] tartalmazza:

a)14 az adózó nevét, adóazonosító jelét, adószámát és a statisztikai számjelét,

b)15 az adó megnevezését és a behajthatatlannak minősített adótartozás összegét.

(5)16 Az adófelfüggesztést igénybevevők nyilvántartása [2. § (2) bek. e) pontja] tartalmazza:

a) az adózó nevét, adóazonosító jelét,

b) az adófelfüggesztés alá vont ingatlan címét, helyrajzi számát, alapterületét,

c) az adófelfüggesztés kezdő évét,

d) éves bontásban a kivetett (előírt) adó összegét és az előző év(ek)ben a felszámított kamatot, a tárgyévben bejegyzett jelzálog összegét, valamint az előző évben vagy az előző években bejegyzett jelzálog összegét,

e) az adófelfüggesztés megszűnésének időpontját és okát.

(6)17 A műemléképület felújításához kapcsolódó építményadó-mentesség nyilvántartása [2. § (2) bekezdés h) pontja] tartalmazza:

a) az adózó nevét, adóazonosító számát, statisztikai számjelét,

b) a műemléképület címét, helyrajzi számát,

c) a műemléképületben lévő önálló adótárgy címét, fajtáját, adóalapját, helyrajzi számát,

d) a mentességet biztosító határozat számát, jogerőre emelkedésének időpontját,

e) az adómentesség kezdő évét és befejező évét,

f) éves bontásban a határozatban előírt adó összegét és a felszámított kamat összegét, a jelzálog bejegyzésének időpontját,

g) a jelzálogjog törlésének időpontját,

h) a felújítás meg nem történte esetén a kivetett fizetési kötelezettség összegét (adó és kamat), a kiadott határozat számát és jogerőre emelkedésének időpontját,

i) a befizetett adó és a kamat összegét, a befizetés időpontját.

(7)18 A biztosítási intézkedés nyilvántartása [2. § (2) bek. f) pontja] tartalmazza:

a) a biztosítási intézkedés alá vont fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító jelét vagy adószámát és statisztikai számjelét,

b) a biztosítási intézkedés elrendelésének időpontját,

c) az intézkedés alapjául szolgáló okirat megnevezését, iktatószámát,

d) a biztosítási intézkedés megnevezését (pénzkövetelés biztosítása, meghatározott dolog zárolása),

e) a biztosítási intézkedés feloldásának időpontját és annak jogalapját.

(8)19 A végrehajtási eljárás nyilvántartása [2. § (2) bek. g) pontja] tartalmazza:

a) a fizetésre kötelezett nevét, adóazonosító jelét, adószámát és a statisztikai számjelét,

b) a végrehajtható okirat megnevezését (határozat, adóbevallás stb.) és iktatószámát,

c) a végrehajtható köztartozás megnevezését,

d) a fizetésre kötelezett munkahelyének nevét, címét,

e) a fizetésre kötelezett bankszámlaszámát,

f) a végrehajtás során tett intézkedéseket (inkasszó benyújtását, ingó és ingatlan vagyontárgyak végrehajtását stb.) és azok időpontját, az intézkedés eredményeként befolyt pénzösszegeket, a jelentési kötelezettség időpontját,

g) a behajtásra kimutatott köztartozás összegét, a késedelmi pótlékot,

h) a végrehajtási költséget,

i) a levonás, átutalás, megfizetés elmulasztásának tényét.

(9)20 A (3) bekezdésben felsorolt adatokat az elszámolás (számfejtés) elvégzéséhez szükséges részletezésben kell nyilvántartani, elkölönítve a saját, illetve az idegen tartozásokat, befizetéseket, változásokat.

Nyilvántartások vezetése, kezelése

4. §21 (1) Az adózói törzsadat-nyilvántartás vezetésének rendje:

a) A 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése szerinti törzsadatokat az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásba veszi vagy törli.

b) Az éves adókivetésről kivetési összesítőt (lajstromot), az önadózók bevallásainak feldolgozásáról összesítőt kell készíteni. E listának a 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia. A törzsadatok alapjául szolgáló adóbevallásokat egy helyen, elkülönítetten kell tárolni.

c)22 Az adóhatóság a törzsadatokat, valamint a törzsadatok esetleges változása okán szükséges módosítás utáni valamennyi adatot elektronikus adathordozóra menti, és az állományt elkülönítve a biztonsági-technikai előírásokhoz igazodóan tárolja.

d)23 Év végén az éves adattartalomról listát kell készíteni és az adatokat – biztosítva a technikai változásoknak megfelelően az adatállomány továbbvitelét – adathordozón kell tárolni.

(2) A 3. § (2) bekezdése szerint létrehozott, nem állandó jellegű adatnyilvántartás vezetésének rendje:

a) Az esetenként jelentkező évközi változási tételeket az adóhatóság listába foglalja (könyvelési napló stb.). Ez a lista folyamatosan növekvő sorszámmal ellátva, tételesen tartalmazza a 3. § (2) bekezdésében felsorolt adatokat.

b) Az előállított könyvelési lista – melynek sorszámozását a gépi program biztosítja – az (1) bekezdés c) pontjában előírt módon kerül tárolásra és kimentésre.

(3) A 3. § (3) bekezdés szerinti adószámla adattartalmát számítógépes programmal kell előállítani oly módon, hogy egyben erre a lapra ki kell nyomtatni az előző félév valamennyi (előírás, változás, befizetés stb.) adatát, és el kell végezni a számszaki adatok összegzését (egyenlegezését). A programnak biztosítani kell, hogy az adózó az összes adatával együtt mind azonosító szám szerint, mind név szerint megkereshető legyen.

(4) Ha az adózó adófizetési kötelezettségét más személy átvállalja, vagy az adó megfizetéséért kezességet vállal, az adóhatóság gondoskodik az átvállalás, illetve a kezességvállalás nyilvántartásba vételéről.

Az adóelőleg (adó) előírása és elszámolása

4/A. §24 (1)25 A fizetési meghagyással (határozattal) megállapított adóelőleget elő kell írni, és a befizetéseket az adóelőleggel szemben kell elszámolni.

(2) Ha az adóbevallásban megállapított tényleges adó eltér az előírt adóelőleg összegétől, akkor a különbözetet elő kell írni, vagy törölni kell.

(3) Az előző évben megfizetett adóelőleg és az adóbevallás alapján megállapított tényleges adó közötti különbözetet el kell számolni

Az iparűzési adóbevallás feldolgozásának
általános szabályai

4/B. §26 (1)27 Az iparűzési adóbevallásokat fel kell dolgozni az előtársaságok, az évközben kezdő vállalkozások, a megszűnt vállalkozások, naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozások, a teljes adóévben működő vállalkozások, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelők, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 37. § (2) bekezdésének (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység, valamint az önkormányzati rendeletekben meghatározott adómentes vállalkozások szerint, és az elkészült listákat településenként összesíteni kell.

(2)28 Az adóalap egyszerűsített meghatározási módját – ezen belül a személyi jövedelemadóban átalányadózást – választó adózók, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adózók, iparűzési adóbevallásait külön is fel kell dolgozni.

(3) Utólag fel kell dolgozni azoknak az adóalanyoknak az iparűzési adó bevallását, akik korábban a mentességük miatt ,,0''-ás bevallást nyújtottak be, de az adóév során mentességük megszűnt. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól kikerült vállalkozók adóévre vonatkozó mindkét benyújtott iparűzési adóbevallását fel kell dolgozni. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá tartozó időszakra vonatkozó adatokat a 13/b) számú melléklet alapján kell elkészíteni.

(4)29 Az iparűzési adóbevallásokat településsorosan a 13. számú melléklet alapján úgy kell feldolgozni, hogy valamennyi vállalkozás 2 500 000 Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, 2 500 001–5 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 5 000 001–10 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 10 000 001–50 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 50 000 001– 100 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 100 000 001–300 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 300 000 001–500 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 500 000 001–1 000 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 1 000 000 000 Ft adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljön kigyűjtésre, továbbá:

a) a magánszemély vállalkozók 2 500 000 Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, 2 500 001–5 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 5 000 000 Ft iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozók, a nem magánszemély vállalkozások esetében 2 500 000 Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, 2 500 001–10 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 10 000 001–100 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 100 000 001– 300 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 300 000 001–500 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 500 000 001–1 000 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 1 000 000 000 Ft adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyűjtésre;

b) a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók, befektetési vállalkozások, kockázati tőke társaságok, kockázati tőkealapok 50 000 000 Ft iparűzési adóalapot meg nem haladó, 50 000 001–100 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 100 000 001–300 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 300 000 001– 500 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 500 000 001–1 000 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 1 000 000 000 Ft iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyűjtésre.

(5)30 Az iparűzési adóbevallásokat településsorosan, nemzetgazdasági ágazatok szerint a 13. számú mellékletben meghatározott adattartalommal úgy kell feldolgozni, hogy 2 500 000 forint iparűzési adóalapot meg nem haladó, 2 500 001–10 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 10 000 001–100 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 100 000 001–300 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 300 000 001– 500 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, 500 000 001–1 000 000 000 Ft közötti iparűzési adóalappal rendelkező, valamint 1 000 000 000 Ft iparűzési adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyűjtésre. A nemzetgazdasági ágazatokat a KSH Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008. január 1-jétől (a továbbiakban: TEÁOR'08) hatályos besorolása szerint kell meghatározni.

(6)31 Egyszerűsített adóalap megállapítást választó adózók iparűzési adóbevallásait a 13/b. számú melléklet alapján településsorosan kell feldolgozni.

(7)32 Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről szóló bevallásokat a 13/c. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell feldolgozni.

Az építményadó és a telekadó kivetési összesítők készítésének általános szabályai33

4/C. §34 Az építményadó és a telekadó kivetési összesítőket településsorosan az 5–7. számú melléklet alapján nemzetgazdasági ágazatonként, ingatlantípusonként (lakás, üdülő, egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény), valamint az önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben meghatározott adómértékenként kell elkészíteni. Amennyiben az önkormányzat képviselő-testülete több adómértéket állapít meg rendeletében, akkor valamennyi adómérték mellett szerepelnie kell a hozzátartozó kivetési adatoknak. A nemzetgazdasági ágazatokat a TEÁOR'08 alapján kell meghatározni.

5. §35

A befizetések ellenőrzése

6. §36 (1) Az adóhatóság a számláit vezető hitelintézettől naponta érkező számlakivonatokon jóváírt összegeket egyezteti a hitelintézet által mellékelt fénymásolt készpénz-átutalási megbízásokról készített másolatokkal, illetve a Postán befizetett a Posta Elszámoló Központ által rögzített készpénz-átutalási megbízásokról készült kivonatokkal, eltérés esetén a különbözetet – rendeltetésének felderítéséig – átfutó tételként tartja nyilván.

(2)37 Ha a számlavezető hitelintézet által küldött számlakivonat szerint a jóváírás eltér a befizetett készpénz-átutalási megbízásokról készült mágneses adathordozón szereplő vagy elektronikus úton megküldött összegtől, illetve a számlavezető hitelintézet által fénymásolt készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összegtől, elszámolni csak a készpénz-átutalási megbízásokon szereplő összeget lehet, és az eltérés okait tisztázni kell.

7. §38

8. §

A befizetések nyilvántartása, utalása

9. § (1)39

(2)40 Az adóhatóság adóbeszedési számláit, az illeték beszedési számlát, a pótlék beszedési számlát és a bírság beszedési számlát vezető hitelintézet napi számlakivonatairól az adóhatóság számlakivonat nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza a napi – a hitelintézet által megküldött – befizetéseket, a beszedési számlákról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegeket, valamint ezek egyenlegét. A nyilvántartás adatait a hitelintézet számlakivonatának [6. § (1) bek.] adataival folyamatosan egyeztetni kell.

(3)41 Az adóbeszedési számlákról, az illeték beszedési számláról, a pótlék beszedési számláról és a bírság beszedési számláról kiutalt összegekről kiadási naplót kell vezetni, amely tartalmazza a számlakivonat számát, az utalás megnevezését vagy annak jelölését (kódját), az utalt összeget és a beszedési számla banki megterhelésének napját.

(4)42 A számlakivonat nyilvántartás adatai alapján utalt összegnek zárás idején meg kell egyeznie a kiadási napló utalási összegével. A befizetett összegnek egyezni kell az egyedi nyilvántartó lapokra a bejegyzett befizetések, valamint az átfutó nyilvántartásba vett befizetések együttes összegével.

(5) Pénzügyi zárások során a számlakivonat nyilvántartás ellenőrzött záró összegét az adóhatóság a főkönyvi könyvelés részére adja át.

(6)43

(7)44

(8)45

(9)46

Befizetések visszatérítése

10. § (1)47

(2) Ha az adózó nem szerepel a nyilvántartásban, az adóhatóság a befizetett összeget átfutó bevételként kezeli és rendeltetésének közlése végett a befizetőt haladéktalanul megkeresi.

11. §48

Egyéb és idegen bevételek elszámolása

12. §49 (1)50 Az adóhatóság az egyéb bevételek elszámolási számlára befolyt bevételeket az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára utalja át. Az önkormányzat egyéb bevételek elszámolási számlájára befolyt befizetések utalásának rendjét és időpontját az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza.

(2)51 Az adóhatóság az idegen bevételek elszámolási számlára befolyt, az önkormányzatot megillető bevételeket, az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára, a nem az önkormányzatot megillető bevételeket a behajtást kérő szerv megfelelő számlájára utalja át. Az önkormányzat idegen bevételek elszámolási számlájára befolyt befizetések utalásának rendjét és időpontját az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza.

(3) Az egyéb bevételek elszámolási számlára, valamint az idegen bevételek elszámolási számlára történt ismeretlen rendeltetésű befizetésekről az adóhatóság átfutó bevételi nyilvántartást vezet.

(4) Ha az egyéb bevételek elszámolási számlára, valamint az idegen bevételek elszámolási számlára befizetett összeg végrehajtási költséget is tartalmaz, akkor a végrehajtási költségről az adóhatóság analitikus nyilvántartást vezet, és a végrehajtási költséget a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára átutalja.

(5) Az egyéb bevételek elszámolási számlát, valamint az idegen bevételek elszámolási számlát vezető hitelintézet napi számlakivonatairól az adóhatóság számlakivonat nyilvántartást vezet. Az összegek nyilvántartására a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

13. §52

Az információs szolgáltatás rendje

14. § (1)53 Az adóhatóság – a kincstár területi szervei közreműködésével – az adóról, a gépjárműadóról, a jövedelemadóról, a talajterhelési díjról, az államigazgatási eljárási illetékről, az adók módjára behajtandó köztartozásokról az adózók adószámláján lévő adatok alapján június 30-ai állapotnak megfelelő féléves, továbbá a december 31-ei állapotnak megfelelő év végi zárási összesítőt készít. A zárási összesítő és az adószámlák összegei között eltérés nem lehet. A zárási összesítő kiadási tételeit magánszemély és vállalkozó megbontásban kell a főkönyv részére átadni. A zárási összesítőt a 3., 3/b. és 3/c. számú mellékletek alapján kell elkészíteni. A zárási összesítő elkészítéséhez szükséges kitöltési útmutatót az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium a kincstár területi szervein keresztül bocsátja az adóhatóságok rendelkezésére. Az adóhatóság az első félévi zárási összesítőt július 20-áig, az év végi zárási összesítőt és annak mágneses adathordozóját a tárgyévet követő év január 20-áig ellenőrizve, aláírással és az adóhatóság pecsétjével ellátva a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az adóhatóságok zárási összesítőiből a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) szintű zárási összesítőt készít. A féléves megyei szintű zárási összesítőket, valamint a településsoros zárási összesítőket tárgyév július 30. napjáig, az év végi (megyei és településsoros) zárási összesítőket a tárgyévet követő év január 30. napjáig a kincstár területi szerve a kincstár részére elektronikus úton megküldi.

(2)54 Az adóhatóság az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben előírt adattartalommal és határidőre adatszolgáltatást teljesít. Az adóhatóság az általa nyilvántartott követelések, kötelezettségek változását és az adóbeszedési számlák forgalmát az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium által közzétett Tájékoztató alapján – legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig – összesíti és feladja az önkormányzati főkönyvi nyilvántartás számára rögzítés céljából.

(3)55 Az adóhatóság a kivetéssel megállapított adók, gépjárműadó adatairól összesítőt készít, és azt a tárgyév május 20. napjáig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. A kivetéssel megállapított adók, a gépjárműadó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt a tárgyév május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. Az adóbeszedésre kötelezett által beszedett idegenforgalmi adó (a továbbiakban: beszedett adó), a jövedelemadó adatairól az adóhatóság összesítőt készít, és azt a tárgyévet követő év május 20. napjáig megküldi a kincstár illetékes területi szerve részére. A beszedett adó, a jövedelemadó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt a tárgyévet követő év május 25. napjáig a kincstár részére megküldi. Az adóhatóság az „E”, illetve a „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól a december 31-i állapotnak megfelelően összesítést készít és a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az „E”, illetve a „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt a tárgyévet követő év január 25. napjáig megküldi a kincstár részére. A kivetési összesítőt és a beszedett adóról, valamint az „E” és a „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek adó adatairól készült összesítőt az 5–11. számú mellékletek, a jövedelemadó összesítőt a 14. számú melléklet alapján kell elkészíteni.

(4)56 Az adóhatóság a vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó június 30-áig beérkező bevallásainak feldolgozásáról összesítőt készít, és azt a tárgyévet követő év augusztus 15-ig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. A vállalkozók kommunális adója és az iparűzési adó bevallásainak feldolgozásáról a kincstár területi szerve település típusonként (megyei jogú város, város, nagyközség, község) megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint az iparűzési adóbevallások települési önkormányzatonkénti bontásban készült feldolgozási összesítőit a tárgyév szeptember 1. napjáig a kincstár részére megküldi. A kincstár országos összesítőt készít és azt, valamint a megyei (fővárosi) kincstár területi szervei által készített megyei (fővárosi) és településsoros összesítőket az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére szeptember 5. napjáig megküldi. Az adóhatóság a december 31-ig beérkezett iparűzési adóbevallásokat január 20-áig feldolgozza és a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az iparűzési adóbevallások feldolgozásáról a kincstár területi szerve településtípusonként (megyei jogú város, város, nagyközség, község) megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt, valamint annak települési önkormányzatonkénti bontását január 30-áig megküldi a kincstár részére. A kincstár országos összesítőt készít és azt, valamint a megyei (fővárosi) kincstár területi szervei által készített megyei (fővárosi) és településsoros összesítőket 5 munkanapon belül az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi. Az önadózók bevallásainak feldolgozásáról készült összesítőket a 12-13/b., valamint a 18. számú melléklet alapján kell elkészíteni. Az adóhatóság a december 31-éig beérkező ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallásainak (bejelentéseinek) feldolgozásáról összesítőt készít, és azt a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár illetékes területi szerve részére megküldi. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, és azt január 30-ig a kincstár részére megküldi. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségéről szóló adóbevallások feldolgozásáról készült összesítőt a 13/c. számú melléklet alapján kell elkészíteni.

(5)57 A kincstár az (1) és a (3)–(4) bekezdés szerinti megyei (fővárosi) összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít, és az állományba rendezett településsoros összesítőket, a megyesoros összesítőket, valamint az országos összesítőt az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére elektronikus úton megküldi.

(6)58 Az adóhatóság a január 1-jei állapotnak megfelelően összesítést készít az önkormányzat által bevezetett helyi adókról. Az összesítést az adóhatóság január 31-ig küldi meg a kincstár területileg illetékes szervének. Az önkormányzatok által bevezetett helyi adókról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít és azt a kincstár adatfeldolgozásért felelős területi szerve részére, valamint az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére február 10-ig megküldi. Az összesítőt a 15. számú melléklet alapján kell elkészíteni.

(7)59 Az adóhatóság a lakás utáni építményadó és a magányszemély kommunális adója fizetési kötelezettség alól igényelt adófelfüggesztésről összesítőt készít a február 15-i állapotnak megfelelően és azt a kincstár illetékes területi szerve részére március 20-áig megküldi. A kincstár illetékes területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít és és azt március 25-éig a kincstár részére megküldi. A kincstár a megyei (fővárosi) összesítőkből 5 munkanapon belül országos összesítőt készít és és azt az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére megküldi.

(8)60 Az adóhatóság a településen bevezetett települési adóról a január 1-jei állapotnak megfelelően a 15/a. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást készít, melyet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül a tárgyév január 31-éig megküld a kincstár területileg illetékes szervének. Az önkormányzatok által bevezetett települési adókról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet részére tárgyév február 5-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(9)61 Az adóhatóság a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően a 16. számú melléklet szerinti összesítést készít, melyet a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül megküld a kincstár területileg illetékes szervének. A magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adóról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a tárgyévet követő év február 5-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(10)62 Az adóhatóság a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díj adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően a 17. számú melléklet szerinti összesítést készít, melyet a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül megküld a kincstár területileg illetékes szervének. A távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során kibocsátott széndioxid után fizetendő díjról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a tárgyévet követő év január 25-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és azt február 10-éig megküldi az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(11)63 Az adóhatóság a talajterhelési díj adatairól a december 31-ei állapotnak megfelelően a 20. számú melléklet szerinti összesítést készít, melyet a tárgyévet követő év január 20-áig a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül megküld a kincstár területileg illetékes szervének. A talajterhelési díjról a kincstár területi szerve megyei (fővárosi) összesítőt készít, melyet a tárgyévet követő év február 5-éig megküld a kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve részére. A kincstár adatfeldolgozásért felelős szerve országos összesítőt készít, és február 10-éig megküldi azt az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére.

(12)64

(13)65 Az adóhatóság az (1), a (3)–(4), a (6)–(7), valamint a (11) bekezdés alapján teljesítendő adatszolgáltatása során a megyekódot és a KSH településazonosító törzsszámát feltünteti. A kincstár területi szerve az adóhatóságok által szolgáltatott összesítéseket állományba rendezve, településsorosan is megküldi a kincstár részére.

(14)66 Az önkormányzati adóhatóság az e § szerinti adatszolgáltatást a kincstár által üzemeltett elektronikus rendszeren keresztül teljesíti.

14/A. §67 Az adóhatóság a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a hozzá beérkezett bejelentés, adóbevallás másolatának

a) – a címzett hatósággal egyeztetett módon történő – elektronikus, vagy

b) postai úton

havi rendszerességgel történő megküldésével teljesíti.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 1991. június 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakossági adók és az adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, könyveléséről és elszámolásáról szóló 113/1981. (PK. 23.) PM utasítás.

1–2. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez68

3. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez69


Zárási összesítő
Zárási összesítő I.
(az adó, a gépjárműadó, a jövedelemadó, a talajterhelési díj, az egyéb bevételek, a pótlék és a bírság számlán szereplő adatok összesítéséhez)
( év hó nap)

Megnevezés

Adózók
száma

Nyitó

Folyó évi
terhelés

Évközi változás

Technikai
helyesbítés

Helyesbített
múlt évi
hátralék

Helyesbített
folyó évi
terhelés

összes
hátralék

nem esedékes
hátralék

túlfizetés

Terhelés

Törlés

Felszámolás, megszünés
miatti csökkenés

múltra

folyóra

múltra

folyóra

múltra

folyóra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Adónem megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magánszemély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vállalkozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pótlék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bírság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolásra nem került befizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II.    Ft-ban

 

magán-
személy

vállalkozó

 

Megnevezés

Összes
helyesbített
tartozás

Befizetés

Záró

Hátralék
változás

Bevételek

Forint

múlt évi

folyó évi

összes

nem esedékes

túlfizetés

Nyitó egyenleg

 

 

előírásra

előírásra

hátralék

hátralék

 

Bevétel

 

 

1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Átfutó bevétel

 

 

Adónem megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

Bevétel összesen

 

 

magánszemély

 

 

 

 

 

 

 

Átfutó visszafizetés

 

 

vállalkozó

 

 

 

 

 

 

 

Átvezetett befizetések

 

 

Pótlék

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetéstől visszakapott bevétel

 

 

Bírság

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek együtt

 

 

Elszámolásra nem került befizetés

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások

 

 

Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés)

 

 

 

 

 

 

 

10 Visszatérítés előző évi túlfizetésből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Visszatérítés folyó évi túlfizetésből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Érdekeltségi célú utalás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Gépjármüadó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Utalás a Magyar Államkincstárhoz
(gépjárműadó)

 

 

 

 

 

ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ III.

 

 

15 Építményadó

 

 

 

 

 

(gépjárműadó zárási összesítőhöz)

 

 

16 Telekadó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ft-ban

 

17 Magánszemélyek kommunális adója

 

 

 

 

 

Adózók
száma

Adótárgyak
száma

Gjt. 8. § (2)-(4) bek. alapján adott
kedvezmény (10. oszlopból)

 

18 Vállalkozók kommunális adója

 

 

 

 

 

 

19 Iparűzési adó

 

 

 

 

 

1.

2.

3.

 

21 Egyéb utalás

 

 

 

 

 

 

 

22 Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

 

 

 

 

 

 

23 Idegenforgalmi adó (építmény után)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Jövedelemadó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Pótlék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Bírság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Talajterhelési díj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Adószámlák közötti átutalás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Helyszíni bírság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Saját szabálysértés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Költségvetéstől visszakapott utalás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadás összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számla egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez70

3/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez71


ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ
(idegen bevételek elszámolásához)

ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ
(idegen bevételek elszámolásához)

(..........év..................hó......nap)

Ft-ban

Megnevezés

Hátralékosok száma

Behajtásra kimutatott köztartozások

Befizetések

Marad hátralék

köztartozás

késedelmi pótlék

változások

együtt

köztartozás

késedelmi pótlék

behajtási költség

együtt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Idegen bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolásra nem került befizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II.

Ft-ban

Bevételek

 

Nyitó egyenleg

 

Átfutó bevétel

 

Átfutó visszafizetés

 

Bevételek együtt

 

Kiadások

 

31 Átutalás saját költségvetésnek

 

32 Átutalás más szerv részére

 

34 Egyéb utalás

 

35 Idegen szabálysértés

 

36 Visszafizetés egyéb címen

 

Kiadások összesen

 

Számla egyenleg

 

3/c. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez72


Zárási összesítő I.
(államigazgatási eljárási illeték számlán szereplő adatok összesítéséhez)
Z á r á s i ö s s z e s í t ő I.
(közigazgatási hatósági eljárási eljárási illeték számlán szereplő adatok összesítéséhez)
( év hó nap)

Megnevezés

Adózók
száma

Nyitó

Követelés

Befizetés

Záró

összes
hátralék

túlfizetés

Előirása

Törlése

múlt évi
előírásra

folyó évi
előírásra

összes
hátralék

túlfizetés

múltra

folyóra

múltra

folyóra

1.

2.

3.

5.

7.

8.

9.

10.

17.

18.

19.

21.

Közigazgatási hatósági eljárási eljárási illeték

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulasztási bírság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pótlék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elszámolásra nem került befizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitó egyenleg (hátralék, túlfizetés)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZÁRÁSI ÖSSZESÍTŐ II.

Bevételek

Forint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitó egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átfutó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevétel összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átfutó visszafizetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átvezetett befizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek együtt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Visszatérítés előző évi befizetésből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Visszatérítés folyó évi befizetésből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Visszautalás saját költségvetésnek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Utalás a Magyar Államkincstárhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saját költségvetéstől kapott összeg a
visszatérítés fedezetének biztodítása
érdekében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadás összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Számla egyenleg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez73

4/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez74

5. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez75ÉPÍTMÉNYADÓ
(hasznos alapterület után)
20... . évi kivetési összesítő

Megnevezés

Adóalanyok száma

Adótárgyak száma

Jellemző érték

Adó-
megállapítás

magánszemély

vállalkozó

összesen

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

(fő)

(fő, db)

(fő, db)

(db)

(m2)

(Ft)

1. Lakás

2. Htv. 13. § a) pontja alapján mentes

 

3. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

L

4. Htv. 13/A. § alapján mentes

A

5. Önkormányzati döntés alapján mentes

K

6. LAKÁS ADÓKÖTELES TERÜLETE [1-(2+3+4+5)]

Á

7. LAKÁS ADÓJA

S

8. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 

9. FIZETENDŐ ADÓ [7-8]

 

10. Üdülő

Ü

11. Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

D

12. Önkormányzati döntés alapján mentes

Ü

13. ÜDÜLŐ ADÓKÖTELES TERÜLETE [10-(11+12)]

L

14. ÜDÜLŐ ADÓJA

Ő

15. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 

16. FIZETENDŐ ADÓ [14-15]

E

17. Gépjárműtároló

G

18. Kereskedelmi egység

Y

19. 18-ból szállásépület

É

20. 18-ból kereskedelmi üzlethelyiség, vendéglátóipari egység

B

21. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület

 

22. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Htv. 13. § h) pontja alapján mentes

É

24. Htv. 13/A § (1) bekezdése alapján mentes

P

25. Önkormányzati döntés alapján mentes

Ü

26. EGYÉB ÉPÜLET ADÓKÖTELES TERÜLETE

L

[(17+18+21)-(22+23+24+25)]

E

27. EGYÉB ÉPÜLET ADÓJA

T

28. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 

29. FIZETENDŐ ADÓ [27-28]

 

31. ÖSSZES TERÜLET (6+13+26)

 

32. ÖSSZES ADÓ (7+14+27)

 

33. ÖSSZES MENTESSÉG, KEDVEZMÉNY
(2+3+4+5+8+11+12+15+22+23+24+25+28)

 

34. ÖSSZES FIZETENDŐ ADÓ (9+16+29)

6. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez76ÉPÍTMÉNYADÓ
(korrigált forgalmi érték után)
20... . évi kivetési összesítő

Megnevezés

Adóalanyok száma

Adótárgyak száma

Korrigált forgalmi érték (adóalap)

Adó-
megállapítás

magánszemély

vállalkozó

összesen

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

(fő)

(fő, db)

(fő, db)

(db)

(Ft)

(Ft)

1. Lakás

2. Üdülő

3. Nem lakás céljára szolgáló építmény

4. Az építmény összesen (1+2+3)

5. Htv. 13. § a) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Htv. 13. § b) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Htv. 13. § h) pontja alapján mentes

8. Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

9. Önkormányzati döntés alapján mentes

10. Adóköteles építmény [4-(5+6+7+8+9)]

11. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

12. KORRIGÁLT FORG.ÉRTÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ [10-11]

7. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez77TELEKADÓ
20... . évi kivetési összesítő

Megnevezés

Adóalanyok száma

Adótárgyak száma

Jellemző érték

Adó-

megállapítás

magánszemély

vállalkozó

összesen

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

tulajdonos

vagyoni értékű jog jogosítottja

(fő)

(fő, db)

(fő, db)

(db)

(m2, Ft)

(Ft)

1. Ingatlan teljes területe

2. Építménnyel lefedett földterület

T

3. Htv. 19. § a) pontja alapján mentes

E

4. Htv. 19. § b) pontja alapján mentes

R

5. Htv. 19. § c) pontja alapján mentes

Ü

6. Htv. 19. § d) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

L

7. Önkormányzati döntés alapján mentes

E

8. ADÓKÖTELES TERÜLET [1-(2+3+4+5+6+7)]

T

9. TELEK ADÓJA

 

10. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

11. FIZETENDŐ ADÓ [9-10]

 

F

12. Ingatlan

O

13. Korrigált forgalmi érték

R

14. Htv. 19 § a) pontja alapján mentes

G

15. Htv. 19. § b) pontja alapján mentes

A

16. Htv. 19. § c) pontja alapján mentes

L

17. Htv. 19. § d) pontja alapján mentes

 

 

 

 

 

 

 

 

M

18. Önkormányzati döntés alapján mentes

I

19. ADÓKÖTELES FORGALMI ÉRTÉK
[12-(13+14+15+16+17+18)]

É

20. TELEK ADÓJA

R

21. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

T

22. FIZETENDŐ ADÓ [20-21]

 

 

8. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez78

Magánszemély kommunális adója
20 . évi kivetési összesítő

Megnevezés

Adóalanyok száma
(fő)

Adótárgyak száma
(db)

Adómegállapítás
(Ft)

 

 

 

 

1. Építmény

 

 

 

Ezen belül:

 

 

 

– lakás

 

 

 

– nem lakás

 

 

 

2. Telek

 

 

 

3. Bérleti jog

 

 

 

4. KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZESEN (1+2+3)

 

 

 

5. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

 

 

 

6. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

 

 

 

7. FIZETENDŐ KOMMUNÁLIS ADÓ [4-(5+6)]

 

 

 

9. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez79Idegenforgalmi adó
(üdülőépület után)
20 . évi kivetési összesítő

Megnevezés

Adóalanyok száma

(fő)

Adótárgyak
száma
(db)

Jellemző érték

(m2)

Adómegállapítás

(Ft)

 

1. Üdülőépület

 

 

 

 

2. Önkormányzati döntés alapján mentesség

 

 

 

 

3. Összesen (1-2)

 

 

 

 

4. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 

 

 

 

5. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

 

 

 

 

6. Összesen [3-(4+5)]

 

 

 

 

10. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez80G É P J Á R M Ű A D Ó I.

20 . évi kivetési összesítő

Megnevezés*

Személygépkocsi és motorkerékpár

……….. éves**

Mindösszesen

db

adóalap
(kilowatt)

adó összeg (Ft)

db

adóalap
(kilowatt)

adó összeg (Ft)

1.

Adóköteles személygépkocsi

 

 

 

 

 

 

2.    Adómentes személygépkocsi
(3+4+5+6+7+8)

 

 

 

 

 

 

3.

a gépjárműadó törvény 5. § a) pontja

 

 

 

 

 

 

4.

a gépjárműadó törvény 5. § b) pontja

 

 

 

 

 

 

5.

a gépjárműadó törvény 5. § d) pontja

 

 

 

 

 

 

6.

a gépjárműadó törvény 5. § f) pontja

 

 

 

 

 

 

7.

a gépjárműadó törvény 5. § j) pontja

 

 

 

 

 

 

8.

a gépjárműadó törvény 5. § k) pontja

 

 

 

 

 

 

9.

Összes személygépkocsi (1+2)

 

 

 

 

 

 

10.

Adóköteles motorkerékpár

 

 

 

 

 

 

11.    Adómentes motorkerékpár
(12+13+14+15+16)

 

 

 

 

 

 

12.

a gépjárműadó törvény 5. § a) pontja

 

 

 

 

 

 

13.

a gépjárműadó törvény 5. § b) pontja

 

 

 

 

 

 

14.

a gépjárműadó törvény 5. § d) pontja

 

 

 

 

 

 

15.

a gépjárműadó törvény 5. § j) pontja

 

 

 

 

 

 

16.

a gépjárműadó törvény 5. § k) pontja

 

 

 

 

 

 

17.

Összes motorkerékpár (10+11)

 

 

 

 

 

 

18.

KEK KH által átadott adatok:

 

 

 

 

 

 

– személygépkocsi

 

 

 

 

 

 

– motorkerékpár

 

 

 

 

 

 

19. MINDÖSSZESEN (9+17)

 

 

 

 

 

 

*

A megnevezés címszó alatt található sorokat 0-20 kilowatt (kW), 21-30 kW, 31-40 kW, 41-50 kW, 51-60 kW, 61-70 kW, 71-80 kW, 81-90 kW, 91-100 kW, 101-110 kW, 111-120 kW és 121 kW feletti kategóriák szerint kell kigyűjteni.

**

0-16 éves korig évente, 16 éves kor után halmozottan kell az adatokat összesíteni.

***

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: gépjárműadó törvény)

10/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez81G É P J Á R M Ű A D Ó II.
20…. évi kivetési összesítő

Megnevezés

AUTÓBUSZ (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi)

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Mentesség összesen
(6+7+8+9+10+11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) MINDÖSSZESEN (1+2+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Megnevezés

TEHERGÉPJÁRMŰ

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Mentesség összesen
(7+8+9+10+11+12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Megnevezés

NYERGESVONTATÓ

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Mentesség összesen
(7+8+9+10+11+12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Megnevezés

ÖSSZESEN

száma

db

adóköteles
adóalap

kg

kedvezmény,
mentesség
összege
Ft

fizetendő
adó

Ft

összes*
adó

Ft

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

légrugós

nem légrugós

összesen

1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kedvezmény összesen
(3+4+5+6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Mentesség összesen
(8+9+10+11+12+13+14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) a gépjárműadó törvény 5. § c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) a gépjárműadó törvény 5. § d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) a gépjárműadó törvény 5. § e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) a gépjárműadó törvény 5. § j)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) a gépjárműadó törvény 5. § k)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) MINDÖSSZESEN (1+2+7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Az „összes adó” oszlop rovataiba az adókedvezmény és a fizetendő adó együttes összegét kell beírni.

10/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez82


Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője
Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott
gépjárművek összesítője
20... év


Megnevezés

SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ

TEHERGÉPJÁRMŰ

ÖSSZESEN

adótárgy
(db)

mentesség összege
Ft

összes adó
Ft

adótárgy
(db)

mentesség összege
Ft

összes adó
Ft

adótárgy
(db)

mentesség összege
Ft

összes adó
Ft

Nem mentes gépjárművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTESSÉG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a gépjárműadó törvény 5. § a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a gépjárműadó törvény 5. § b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a gépjárműadó törvény 5. § f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentesség összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINDÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjárművek összesítője

Az P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott
gépjárművek összesítője
20... év

 

darab

összes adó
(Ft)

 

 

 

 

 

11. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez83


IDEGENFORGALMI ADÓ
(tartózkodási idő után vagy szállásdíj, ellenérték alapján)
20.... évi feldolgozási összesítő

Megnevezés

Jellemző érték
(szám)

Adómegállapítás
(Ft)

 

Tartózkodási idő után

 

 

1. Vendégéjszakák száma

 

 

2. IDEGENFORGALMI ADÓ

 

 

3. Htv. 31. § a) pontja alapján mentes

 

 

4. Htv. 31. § b) pontja alapján mentes

 

 

5. Htv. 31. § c) pontja alapján mentes

 

 

Ezen belül:

 

 

- szolgálati kötelezettség teljesítése

 

 

- vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban

 

 

6. Htv. 31. § d) pontja alapján mentes

 

 

7. Htv. 31. § e) pontja alapján mentes

 

 

8. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

 

 

9. IDEGENFORGALMI ADÓ [2-(3+4+5+6+7+8)]

 

 

Szállásdíj, ellenérték alapján

 

 

10. Vendégéjszakákra eső szállásdíj, ellenérték

 

 

11. IDEGENFORGALMI ADÓ

 

 

12.Htv. 31. § a) pontja alapján mentes

 

 

13. Htv. 31. § b) pontja alapján mentes

 

 

14. Htv. 31. § c) pontja alapján mentes

 

 

Ezen belül:

 

 

- szolgálati kötelezettség teljesítése

 

 

- vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban

 

 

15. Htv. 31. § d) pontja alapján mentes

 

 

16. Htv. 31. § e) pontja alapján mentes

 

 

17. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

 

 

18. IDEGENFORGALMI ADÓ [11-(12+13+14+15+16+17)]

 

 

19. IDEGENFORGALMI ADÓ ÖSSZESEN (9+18)

 

 

20. Htv. alapján mentes (3+4+5+6+7+12+13+14+15+16)

 

 

21. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény (8+17)

 

 

12. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez


VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJA84

Idegenforgalmi adó
(tartózkodási idő után)
199 . évi feldolgozási összesítő

Megnevezés

Jellemző érték

Adómegállapítás

 

(szám)

(Ft)

 

 

 

 

 

 

1.

A megkezdett második és további vendégéjszakák száma

 

-

2.

IDEGENFORGALMI ADÓ

 

 

3.

Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

-

 

4.

FIZETENDŐ IDEGENFORGALMI ADÓ (2-3)

-

 

13. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez85


Iparűzési adó feldolgozási összesítő

Megnevezés

Összesen
(Ft)

Adózók száma (fő, db)

1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)

 

 

2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)

 

 

3. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (+)

 

 

4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)

 

 

5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)

 

 

6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)

 

 

7. Biztosítástechnikai eredmény (+)

 

 

8. Biztosítóknál nettó működési költségek (+)

 

 

9. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)

 

 

10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növelő tételek (+)

 

 

11. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete (+)

 

 

12. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete (+)

 

 

13. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)

 

 

14. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó (-)

 

 

15. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)

 

 

16. Felszolgálási díj árbevétele (-)

 

 

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték (-)

 

 

18. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (-)

 

 

19. Pénzügyi lízinget végző vállalkozások esetén az eladott áruk beszerzési értéke (-)

 

 

20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)-(13+14+15+16+17+18+19)]

 

 

21. Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

22. Közvetített szolgáltatások értéke

 

 

23. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttesen levonható összege (-)

 

 

24. Alvállalkozói teljesítések értéke(-)

 

 

25. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)

 

 

26. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége(-)

 

 

27. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20-(23+24+25+26)]

 

 

28. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)

 

 

29. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)

 

 

30. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA [(27-28)+29]

 

 

31. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)

 

 

32. Adózás alá eső adóalap (30-31)

 

 

33. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

34. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)

 

 

35. A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj (-)

 

 

36. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)

 

 

37. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [33-(34+35+36)]

 

 

38. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

 

 

39. Első adóelőleg részletre bevallott összeg

 

 

40. Második adóelőleg részletre bevallott összeg

 

 

41. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap

 

 

42. Az export árbevétellel összefüggésben elszámolt elábé és közvetített szolgáltatás értéke

 

 

43. A közfinanszírozott gyógyszerek értékesítésével összefüggésben elszámolt eladott áruk beszerzési értéke

 

 

44. Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által – a földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében – vásárolt és továbbértékesített földgáz és villamosenergia beszerzési értékének teljes összege

 

 Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatok

Megnevezés

Összesen
(Ft)

Adózók száma
(fő, db)

1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)

2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)

3. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (+)

4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)

5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)

6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)

7. Biztosítástechnikai eredmény (+)

8. Biztosítóknál nettó működési költségek (+)

9. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)

10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növelő tételek (+)

11. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete (+)

12. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete (+)

13. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt csökkentések (-)

14. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó (-)

15. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó (-)

16. Felszolgálási díj árbevétele (-)

17. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték (-)

18. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (-)

19. Pénzügyi lízinget végző vállalkozások esetén az eladott áruk beszerzési értéke (-)

 

 

20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)-(13+14+15+16+17+18+19)]

21. Eladott áruk beszerzési értéke

22. Közvetített szolgáltatások értéke

23. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttesen levonható összege (-)

 

 

24. Alvállalkozói teljesítések értéke (-)

25. Anyagköltség [a Htv. 39. § (1)] (-)

26. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (-)

27. ÖSSZESÍTETT CSOPORTSZINTŰ ADÓALAP
[20-(23+24+25+26)]

13/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez86

13/b. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez87


Egyszerűsített adóalap megállapítási módot választó adóalanyok iparűzési adóbevallásának
20...... évi feldolgozási összesítője

 

 

 

 

Ft

Megnevezés

Egyszerűsített adóalap megállapítási módot választó adóalany vállalkozási szintű adóalap

Összesen

 

0-
2 500 000

2 500 001-
5 000 000

5 000 001-

 

ÁTALÁNYADÓZÓK, EGYÉB 8 MILLIÓ FORINT NETTÓ ÁRBEVÉTELT MEG NEM HALADÓ
VÁLLALKOZÁSOK

1. Személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevétel vagy kisadózó vállalkozás bevétele vagy nettó árbevétel

 

 

 

 

2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap

 

 

 

 

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap
növekedés (+)

 

 

 

 

4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség (-)

 

 

 

 

5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)

 

 

 

 

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)]

 

 

 

 

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

 

 

8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)

 

 

 

 

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható
összege (-)

 

 

 

 

10. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)

 

 

 

 

11. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9+10)]

 

 

 

 

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓK

Magánszemély vállalkozó

 

 

 

 

1. Egyszerűsített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap

 

 

 

 

2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap (50%)

 

 

 

 

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)

 

 

 

 

4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség (-)

 

 

 

 

5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)

 

 

 

 

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)+(4+5)]

 

 

 

 

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

 

 

8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)

 

 

 

 

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)

 

 

 

 

10. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)

 

 

 

 

11. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9+10)]

 

 

 

 

12. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

 

 

 

 

Nem magánszemély vállalkozó

 

 

 

 

1. Egyszerűsített vállalkozói adó törvény szerinti adóalap

 

 

 

 

2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap (50%)

 

 

 

 

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)

 

 

 

 

4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség (-)

 

 

 

 

5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)

 

 

 

 

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)]

 

 

 

 

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

 

 

8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)

 

 

 

 

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)

 

 

 

 

10. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9)]

 

 

 

 

11. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

 

 

 

 

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZOK

1. Kisadózó vállalkozás Htv. szerinti adóalapja

 

 

 

 

2. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)

 

 

 

 

3. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség (-)

 

 

 

 

4. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)

 

 

 

 

5. Adózás alá eső adóalap [1+2-(3+4)]

 

 

 

 

6. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

 

 

7. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)

 

 

 

 

8. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)

 

 

 

 

9. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [6-(7+8)]

 

 

 

 

10. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

 

 

 

 

A KISVÁLLALATI ADÓ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VÁLLALKOZÓK

1. A kisvállalati adóról és a kisvállalkozások tételes adójáról szóló törvény szerinti adóalap

 

 

 

 

2. Htv. szerinti egyszerűsített adóalap (1.sor*1,2)

 

 

 

 

3. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)

 

 

 

 

4. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség (-)

 

 

 

 

5. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)

 

 

 

 

6. Adózás alá eső adóalap [(2+3)-(4+5)]

 

 

 

 

7. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPARŰZÉSI ADÓ

 

 

 

 

8. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)

 

 

 

 

9. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)

 

 

 

 

10. FIZETENDŐ IPARŰZÉSI ADÓ [7-(8+9)]

 

 

 

 

11. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (egyszerűsített adóalap-megállapítást választók esetén)

1. Egyszerűsített vállalkozói adó alanya (db)

 

 

 

 

2. Átalányadózók és 8 millió forint adóalapot el nem érő egyéb vállalkozások (db)

 

 

 

 

3. Kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adóalany (db)

 

 

 

 

4. Kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalany (db)

 

 

 

 

5. Külföldön létesített telephelyre jutó adóalap (Ft)

 

 

 

 

13/c. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez88Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről
20..... évi feldolgozási összesítő

Tevékenység megnevezése

Adóköteles napok száma
(A bevallás 5. sora)

Adó összeg
Ft

Adókedvezmény összege
Ft

Fizetendő adó
Ft

1. Építőipari tevékenység, illetve természeti erőforrás feltárása vagy kutatása

 

 

 

 

2. A Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja alá tartozó tevékenység

 

 

 

 

3. Összesen

 

 

 

 

14. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez89


A magánszemély termőföld bérbeadásából származó jövedelemadójáról készült bevallás90

A magánszemély termőföld bérbeadásából származó jövedelemadójáról
készült bevallás
............ évi feldolgozási összesítője

 

 

Megnevezés

Jellemző érték
(fő, hektár)

Adómegállapítás
(Ft)

 

 

Adóalanyok száma

 

-

 

 

A földterület mérete

 

-

 

 

A bérbeadásból származó jövedelem

-

 

 

 

Fizetendő adó

-

 

 

 

Kifizetők által levont adó összege

-

 

 

 

Az adózók által befizetett adó összege

-

 

 

15. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez

Adatszolgáltatás a bevezetett helyi adókról91

A d a t s z o l g á l t a t á s a b e v e z e t e t t h e l y i a d ó k r ó l
199 . január 1-i állapot

Sor-

Település neve

Vagyoni típusú adók

K o m m u n á l i s j e l l e g ű a d ó k

Helyi iparűzési adó

Bevezetés

szám

 

Építményadó

Telekadó

Magán-

Vállalkozók

Tartózkodási

Szállásdíj

Építmény

Nettó ár-

Napi áta-

ideje

 

 

lakás

nem lakás

 

személyek

 

idő utáni

utáni

utáni

bevétel

lány

év-hó-nap

 

 

 

céljára

Ft/m2 vagy

kommunális adója

i d e g e n f o r g a l m i a d ó

 

 

 

 

 

 

szolgáló

a forgalmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ft/m2 vagy a

érték %-a

Ft/év

Ft/fő

Ft/nap

%-a

Ft/m2

%-a

Ft/nap

 

 

 

forgalmi érték %-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes
adónemeket
bevezető
önkormányzatok
száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez92


Adatszolgáltatás a bevezetett települési adó(k)ról
…………. január 1-jei állapot

A település neve

A települési adó

Neve

Alapja

Mértéke

Bevezetésének ideje

 

 

 

 

 

16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez93

Adatszolgáltatás a magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó adatairól
20… év

A település neve:

Adózók száma
(fő)

Összes adó
(Ft)

 

 

16/A. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez94

17. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez95

Adatszolgáltatás a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség
és annak előállítása során kibocsátott széndioxidról
20… év

A település neve:

Díjfizetők száma
(fő)

Összes díj
(Ft)

 

 

18. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez96


Iparűzési adóbevallásokban szereplő kedvezmények és mentességek
feldolgozása

 

Iparűzési adóbevallásokban szereplő kedvezmények és mentességek
feldolgozása
……… év

Az önkormányzati adóhatóságnak kell kitölteni!

Ezer Ft-ban

Vállalkozó
adószáma

Az önkormányzat rendelete szerinti adóalap
mentesség vagy kedvezmény összege
(iparűzési adóbevallás 917. sora)
szorozva az önkormányzat rendeletében
meghatározott adómértékkel
(adóalap korrekcióból származó adóelőny))

Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény
összesen (iparűzési adóbevallás 920. sora)
(adókedvezményből származó adóelőny)

Adóelőny összege
összesen (2 + 3)

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A megyei és országos összesítés során kell elkészíteni!

Vállalkozó adószáma

Megye kód

Összes adóelőny összege
(ezer Ft-ban)

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

19. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez97


Lakás utáni építményadó és magánszemély kommunális adója alól igényelt adófelfüggesztés
20… év

Lakás utáni építményadó fizetési kötelezettség alól igényelt adófelfüggesztés
200 .. év

Megnevezés

Adóalanyok száma (fő)

Tárgyévi előírás
összege (Ft)

Előző években előírt adó
összege

Összes előírt adó

Tárgyévben felszámított kamat (Ft)

Előző években felszámított kamat

Összes felszámított kamat

Összes tartozás
(5+8)

Tárgyévben bejegyzett jelzálog összege (Ft)

Előző években bejegyzett
jelzálog
összege (Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11.

65. életévét betöltött magánszemély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 %-ban rokkant (III. rokantsági csoport) rokkantnyugdíjas magánszemély

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez98

Adatszolgáltatás a talajterhelési díjról
20… év

A település neve:

Díjfizetők száma
(fő)

Összes díj
(Ft)

 

 

21. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez99

22. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez100

1

A rendeletet a 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet 21. §-a hatályon kívül helyezte 2016. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdése a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdésének c) pontja a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 2. §-ával megállapított, a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § b) pontja, az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdésének d) pontja a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelet 3. § (3) bekezdése, az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdésének h) pontját a 44/2007. (XII. 27.) PM rendelet 1. §-a iktatta be.

7

A 2. § (3) bekezdését az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 3. § (1) bekezdése a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdésének b) pontja a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés b) pontja az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdésének bevezető mondata az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § új (4) bekezdését a 10/1995. (V. 4.) PM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta. A 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 29/1996. (XII. 17.) PM rendelet 3. §-ával megállapított, a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelet 3. § (3) bekezdése, az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (4) bekezdésének a) pontja az 50/2001. (XII. 20.) PM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (4) bekezdés b) pontja az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § új (5) bekezdését a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 3. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatta.

17

A 3. § új (6) bekezdését a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6)–(8) bekezdés számozását (7)–(9) bekezdésre változtatva.

18

A 3. § (6) bekezdését a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 3. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe. A 3. § eredeti (6) bekezdésének számozását a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a (7) bekezdésre változtatta.

19

A 3. § (7) bekezdését a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 3. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe. A 3. § eredeti (7) bekezdésének számozását a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a (8) bekezdésre változtatta.

20

A 3. § (8) – eredeti (5) – bekezdésének számozását a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a (9) bekezdésre változtatta.

21

A 4. § az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

22

A 4. § (1) bekezdés c) pontja az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

23

A 4. § (1) bekezdés d) pontja az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 4/A. §-t, valamint címét a 32/1995. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

25

A 4/B. § (1) bekezdése az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

26

A 4/B. §-t és az azt megelőző címet az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 4. §-ának (6) bekezdése alapján a 2002. évről szóló zárási összesítőt az e rendelet 2002. december 31-én hatályos mellékleteinek megfelelően kell elkészíteni, a 2002. év folyamán beérkezett összes iparűzési adóbevallás feldolgozása és megküldése tekintetében lásd a 4. § (7) bekezdését.

27

A 4/B. § (1) bekezdése az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

28

A 4/B. § (2) bekezdése a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

29

A 4/B. § (4) bekezdése a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (3) bekezdése alapján az adóhatóságnak a 2007. évről szóló helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt a 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 16. melléklete szerinti, a 2006. évre rendszeresített helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány alapján kell elkészítenie.

30

A 4/B. § (5) bekezdése a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 6. § (3) bekezdése alapján az adóhatóságnak a 2007. évről szóló helyi iparűzési adóbevallási nyomtatványt a 13/1991. (V. 21.) PM rendelet 16. melléklete szerinti, a 2006. évre rendszeresített helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány alapján kell elkészítenie.

31

A 4/B. § (6) bekezdését a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelet 1. §-a iktatta be.

32

A 4/B. § (7) bekezdését a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelet 1. §-a iktatta be.

33

A 4/C. §-t megelőző alcímet az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

35

Az 5. §-t és az azt megelőző alcímet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 6. § az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

37

A 6. § (2) bekezdése az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 7. §-t és az azt megelőző alcímet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 3. pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 9. § (1) bekezdését az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 9. § (2) bekezdése az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 9. § (3) bekezdése az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 9. § korábbi (3)–(5) bekezdése számozását (4)–(6) bekezdésre változtatta a (7)–(9) bekezdést a szövegbe iktatta a 38/1991. (XII. 26.) PM rendelet 9. §-a.

43

A 9. § (6) bekezdését az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 9. § (7) bekezdését a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

45

A 9. § (8) bekezdését a 41/1998. (XII. 27.) PM rendelet 8. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

46

A 9. § (9) bekezdését a 32/1995. (XII. 29.) PM rendelet 6. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

47

A 10. § (1) bekezdését az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 5. pontja hatályon kívül helyezte.

48

A 11. §-t és az azt megelőző alcímet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 6. pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 12. § és az előtte lévő alcím a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

50

A 12. § (1) bekezdése az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 12. § (2) bekezdése az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 7. § d) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 13. §-t a 29/2009. (XII. 4.) PM rendelet 4. §-a iktatta be, a 13. §-t és az azt megelőző alcímet az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 9. § (1) bekezdés 7. pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 14. § (5) bekezdése a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 14. § (8) bekezdését a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

61

A 14. § (9) bekezdését az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 4. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

62

A 14. § (10) bekezdését a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 2. § g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

63

A 14. § (11) bekezdését újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

64

A 14. § (12) bekezdését a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. §-a.

65

A 14. § (13) bekezdését a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

66

A 14. § (14) bekezdését az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

67

A 14/A. §-t az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 6. §-a iktatta be.

68

Az 1–2. számú mellékletet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte.

69

A 3. számú melléklet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésével megállapított, a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

70

A 3/a. számú mellékletet a 41/1998. (XII. 27.) PM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 7. § (4) bekezdése.

71

A 3/b. számú mellékletet az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 4. § (2) bekezdésének e) pontja iktatta a szövegbe. E módosító rendelet 4. §-ának (6) bekezdése alapján a 2002. évről szóló zárási összesítőt az e rendelet 2002. december 31-én hatályos mellékleteinek megfelelően kell elkészíteni, a 2002. év folyamán beérkezett összes iparűzési adóbevallás feldolgozása és megküldése tekintetében lásd a 4. § (7) bekezdését.

72

A 3/c. számú mellékletet az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 10. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

73

A 4. számú mellékletet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

74

A 4/a. számú mellékletet az 54/2004. (XII. 29.) PM rendelet 10. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

75

Az 5. számú melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 6. számú melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 7. számú melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 8. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 6. § (4) bekezdésének e) pontjával megállapított szöveg.

79

A 9. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 6. § (4) bekezdésének f) pontjával megállapított szöveg.

80

A 10. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 6. § (4) bekezdésének g) pontjával megállapított szöveg.

81

Az új 10/a. számú mellékletet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelet 3. § (4) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti 10/a. számú melléklet számozását 10/b. számú mellékletre változtatta, szövege a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

82

A 10/a. számú mellékletet a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be, számozását 10/b. számú mellékletre változtatta a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelet 3. § (4) bekezdése.

83

A 11. számú melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

84

Lásd MK 1995. 34. szám 1644. oldal.

85

A 13. számú melléklet a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított, a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

86

A 13/a. számú mellékletet a 41/2006. (XII. 25.) PM rendelet 3. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

87

A 13/b. számú mellékletet az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 4. § (2) bekezdésének j) pontja iktatta be, szövege a 45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 13/c. számú mellékletet az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 4. § (2) bekezdésének k) pontja iktatta be, szövege a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 14. számú melléklet a 42/1997. (XII. 30.) PM rendelet 6. §-ának (3) bekezdésével és 7. számú mellékletével megállapított szöveg. A rendelet egyidejűleg az eredeti 14. számú mellékletet 15. számú mellékletre változtatta.

90

Lásd 1997. MK 121. szám 10084. oldal.

91

Lásd MK 1995. 34. szám 1646. oldal. A 15. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

92

A 15/a. számú mellékletet újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

93

A 16. számú mellékletet újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be.

94

A 16/a. számú mellékletet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelet 6. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. §-a.

95

Az új 17. számú mellékletet az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 4. § (2) bekezdésének n) pontja iktatta be, egyidejűleg az o) pont az eredeti 17. számú melléklet számozását 18. számú mellékletre változtatva. A 17. számú mellékletet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be.

96

A 17. számú melléklet az 50/2000. (XII. 21.) PM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével, illetve 7. számú mellékletével megállapított szöveg. Az eredeti 17. számú mellékletet számozását az 52/2002. (XII. 29.) PM rendelet 4. § (2) bekezdésének o) pontja 18. számú mellékletre változtatta.

97

A 19. számú mellékletet a 42/2003. (XII. 29.) PM rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet 31. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

98

A 20. számú mellékletet újonnan az 54/2014. (XII. 31.) NGM rendelet 8. § (5) bekezdése iktatta be.

99

A 21. számú mellékletet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. §-a.

100

A 22. számú mellékletet a 42/2005. (XII. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 3. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére