• Tartalom

153/1991. (XII. 10.) Korm. rendelet

153/1991. (XII. 10.) Korm. rendelet

a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a középiskolai bizonyítványok, felsőoktatásban szerzett oklevelek és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1989. november 9-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

1991.12.10.

(Az Egyezmény megerősítéséről szóló jegyzékváltás az 1991. évi szeptember hó 3. napján megtörtént.)

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között a középiskolai bizonyítványok, felsőoktatásban szerzett oklevelek és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló, Budapesten, 1989. november 9-én aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,EGYEZMÉNY
a Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság között
a középiskolai bizonyítványok, felsőoktatásban szerzett oklevelek és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről
A Magyar Köztársaság és a Spanyol Királyság (a továbbiakban: Szerződő Felek) attól az óhajtól vezérelve, hogy fejlesszék a két állam együttműködését a tudomány és az oktatás területén, s abból az elhatározásból kiindulva, hogy erősítsék és ösztönözzék kapcsolataikat az Európai Biztonsági és Együttműködési Konferencia záróokmánya alapján, valamint az 1979. évi november 27-én aláírt Magyar—Spanyol Kulturális és Tudományos Megállapodás X. Cikkére figyelemmel a következőkben állapodtak meg:
1. Cikk
(1) A Szerződő Felek kölcsönösen elismerték egymás érettségi bizonyítványát: a Magyar Köztársaságban kiadott érettségi bizonyítványt, a Spanyol Királyságban kiadott ,,titulo de bachillerato''-t.
(2) A magyar oktatási rendszerben szerzett érettségi bizonyítvány és a spanyol oktatási rendszerben szerzett, az Egyetemi Előkészítő Tanfolyam (Curso de Orientación Universitaria — COU) elvégzését tanúsító okirat felsőfokú tanulmányok folytatatására jogosít a másik fél országában, a fogadó ország hallgatói számára előírt azonos feltételek mellett.
2. Cikk
(1) A Szerződő Felek kölcsönösen elismerik az I. számú mellékletben felsorolt szakirányokban a Magyar Köztársaság egyetemein kiadott okleveleket és a Spanyol Királyság egyetemein kiállított ,,licenciado'', ,,ingeniero'' (mérnök) és ,,arquitecto'' (építész) egyetemi fokozatokat.
(2) Az előző bekezdésben említett egyetemi oklevelek és egyetemi fokozatok a következő Cikkben meghatározott egyetemi doktori fokozatok megszerzését célzó tanulmányok folytatására jogosítanak.
3. Cikk
A Szerződő Felek a II. számú mellékletben felsorolt tudományágak területén kölcsönösen egyenértékűnek ismerik el a Magyar Köztársaság egyetemei által adományozott egyetemi doktori fokozatot (doctor universitatis) és a Spanyol Királyság egyetemei által adományozott ,,doctor'' fokozatot.
4. Cikk
Mindkét Szerződő Fél három személyt jelöl ki abba a szakértői bizottságba, amely a jelen Egyezmény aláírásától számított tizenkét hónapon belül kidolgozza a 2. Cikknek megfelelően az I. számú, illetőleg a 3. Cikknek megfelelően a II. számú mellékleteket. A mellékletek jegyzékváltás útján a jelen Egyezmény részeivé válnak.
5. Cikk
A jelen Egyezmény hatálya a III. számú mellékletben (a Magyar Köztársaság egyetemei) és a IV. számú mellékletben (a Spanyol Királyság egyetemei) felsorolt egyetemekre terjed ki.
6. Cikk
A jelen Egyezmény szellemének megfelelő együttműködés a Szerződő Felek országaiban érvényes jogszabályok tiszteletben tartásával valósul meg.
7. Cikk
A Szerződő Felek rendszeresen tájékoztatják egymást a középiskolai bizonyítványok, a felsőoktatásban szerzett oklevelek és tudományos fokozatok elnyerésének feltételeiben és az oktatási rendszerben bekövetkezett változásokról.
8. Cikk
(1) A jelen Egyezményt a Szerződő Felek kiegészíthetik. E célból vállalják, hogy tanulmányozni fogják az 1—3. Cikkben nem szereplő, más közép- és felsőfokú oktatásban megszerezhető bizonyítványok, oklevelek lehetséges egyenértékűségét, különös tekintettel a szakmai képzésre, azzal a céllal, hogy a jelen Egyezmény tartalmát az említett bizonyítványok, oklevelek kölcsönös elismerésével kibővítsék.
Ebben az összefüggésben fogják figyelembe venni a magyar ,,tudomány kandidátusa'' és a ,,tudomány doktora'' fokozatok és a megfelelő spanyol ,,doctor'' fokozat egyenértékűségét.
(2) Az előző bekezdés alapján létrejött egyenértékűségi megállapodások jegyzékváltás útján a jelen Egyezmény részévé válnak.
9. Cikk
(1) A jelen Egyezmény akkor lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a nemzetközi egyezmények kötésére és hatálybalépésére vonatkozó alkotmányjogi előírásoknak.
(2) A jelen Egyezményt diplomáciai úton írásban lehet felmondani. A felmondás a másik Szerződő Félnek történő átadásától számított egy év elteltével lép hatályba.
Készült Budapesten, 1989. november 9-én, két eredeti példányban, mind a kettő spanyol és magyar nyelven, mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások)
III. számú melléklet
A Magyar Köztársaság Egyetemei
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Budapesti Műszaki Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs)
József Attila Tudományegyetem (Szeged)
Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (Budapest)
Magyar Iparművészeti Főiskola (Budapest)
Magyar Képzőművészeti Főiskola (Budapest)
Magyar Testnevelési Egyetem (Budapest)
Miskolci Egyetem
Színház- és Filmművészeti Főiskola (Budapest)
Veszprémi Egyetem
Agrártudományi Egyetem (Debrecen)
Állatorvostudományi Egyetem (Budapest)
Erdészeti és Faipari Egyetem (Sopron)
Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Budapest)
Pannon Agrártudományi Egyetem (Keszthely)
Debreceni Orvostudományi Egyetem
Orvostovábbképző Egyetem (Budapest)
Pécsi Orvostudományi Egyetem
Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (Szeged)
IV. számú melléklet
A Spanyol Királyság Egyetemei
A) Állami Egyetemek
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad de Alicante
Universidad de las Islas Baleares
Universidad Autonóma de Barcelona
Universidad de Barcelona
Universidad Plitécnica de Cataluna
Universidad de Cádiz
Universidad Politécnica de Canarias
Universidad de Cantabria
Universidad de Castilla la Mancha
Universidad de Cordoba
Universidad de Extremadura
Universidad de Granada
Universidad de la Coruna
Universidad de la Laguna
Universidad de Leon
Universidad Autonoma de Madrid
Universidad ,,Carlos III'' de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Málaga
Universidad de Murcia
Universidad Publica de Navarra
Universidad de Oviedo
Universidad del Pais Vasco
Universidad de Salamanca
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Sevilla
Universidad de Valencia
Universidad Politécnica de Valencia
Universidad de Valladolid
Universidad de Vigo
Universidad de Zaragoza
Universidad Nacional de Aducacion a Distancia
B) Egyházi Egyetemek
(Csak az effectus civilis szempontjából elismert tanulmányok esetén.)
Universidad Pontificia de Comillas (székhelye: Madrid)
Universidad de Deusto
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad de Navarra''

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1991. évi szeptember hó 3. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter 1 gondoskodik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére