• Tartalom
Oldalmenü

19/1991. (XI. 5.) NM rendelet

a gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának ellenőrzéséről1

1991.12.01.

A gyógyszerek fogyasztói árának társadalombiztosítási támogatásáról szóló 133/1991. (X. 22.) Korm. rendelet2 4. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel és az érintett érdekképviseleti szervekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár3(a továbbiakban: OEP) és a megyei (fővárosi) igazgatóságai, valamint a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: társadalombiztosítási igazgatóság) ellenőrzési jogköre — illetékességi területükön — kiterjed:

a) a közforgalmú (kisegítő) és fiókgyógyszertárakra (a továbbiakban: gyógyszertár);

b) a gyógyszertári központokra;

c) a kézigyógyszertárakra;

d) a vényírásra jogosult orvosokra,

e) minden olyan egyéb — az a)d) pontban nem említett — személyre és szervre, aki, illetőleg amely részére a rendelt gyógyszer fogyasztói árához társadalombiztosítási támogatás jár.

2. §

(1) Az 1. § a)c) pontjában felsoroltaknál a társadalombiztosítási igazgatóság felé már elszámolt vények ellenőrzését oly módon kell végezni, hogy évente legalább egy alkalommal valamennyi gyógyszertár sorra kerüljön. A gyógyszertárak vény anyagának ellenőrzését úgy kell végrehajtani, hogy a vizsgálat a gyógyszertári munkát ne akadályozza.

(2) A társadalombiztosítási igazgatóság vizsgálja:

a) a társadalombiztosítási támogatás kiszámításának pontosságát;

b) a vények alaki kellékeit (olvasható orvosi bélyegző és az orvos aláírása, a vény érvényessége);

c) a térítésmentesen rendelt gyógyszerek esetében a kiadás szabályszerűségét;

d) a magisztrálisan rendelt gyógyszerek esetében a magisztrális díjtétel és az árunak minősülő felszámítandó csomagolóanyag szabályszerű elszámolását;

e) a járóbeteg-ellátáson kívül eső gyógyszer megrendelésekre kiadott gyógyszerek kiadásának és elszámolásának szabályszerűségét;

f) a kézigyógyszertárak elszámolásának szabályszerűségét és pontosságát.

(3) A gyógyszertár, illetőleg a gyógyszertári központ elszámolásából levonandó:

a) a társadalombiztosítási támogatás hibás kiszámításából eredő többlet támogatási igény;

b) olyan vényre kiadott gyógyszer társadalombiztosítási támogatása, amelyről az orvos aláírása vagy bélyegzőjének lenyomata hiányzik, illetve a bélyegző nem azonosítható [kivéve a 18/1991. (XI. 5.) NM rendelet 4. § (6) bekezdésében foglalt esetet];

c) a járóbeteg-ellátáson kívül eső olyan gyógyszer megrendelésnél, amelyhez társadalombiztosítási támogatás nem jár, a jogosulatlanul — támogatással kiadott gyógyszer után — igényelt társadalombiztosítási támogatás;

d) a kézigyógyszertárakban kiadott azon gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása, amelyekről az orvos vénnyel nem számolt el, de a gyógyszertár a támogatást megigényelte;

e) a téves társadalombiztosítási támogatással kiadott gyógyszer után igénybe vett társadalombiztosítási támogatás, illetőleg támogatás különbözet.

(4) Az ellenőrzés kapcsán feltárt támogatási többlet vagy hiány a következő havi elszámolásnál rendezendő.

3. §

(1) Az orvosi gyógyszerrendelés ellenőrzésének alapjául a vények szolgálnak. A vények előzetes feldolgozása után a társadalombiztosítási igazgatóság ellenőrző főorvosai jogosultak a gyógyszert rendelő orvos beteg-dokumentációjának helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés a zavartalan betegellátást nem akadályozhatja.

(2) A társadalombiztosítási igazgatóság rendszeresen vizsgálni köteles a gyógyszerrendelésre vonatkozó jogszabályok betartását, különös tekintettel

a) az érvényes közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal nem rendelkező beteg részére közgyógyellátás terhére történt gyógyszerrendelésre;

b) arra, hogy a közgyógyellátásra jogosult részére az adott gyógyszer térítésmentesen rendelhető-e;

c) az egyéb jogcím alapján jogosulatlan térítésmentes gyógyszerrendelésre;

d) a 30 napi szükségletet meghaladó gyógyszermennyiség rendelésének indokoltságára;

e) a szűkített rendelhetőségű (,,SZ'' jelzésű) gyógyszer felírásának jogosságára;

f) állatgyógyászati célra embergyógyászati gyógyszer társadalombiztosítási támogatással történő rendelésére,

g) arra, hogy az orvos a gyógyszert gyógyászati célra rendelte-e társadalombiztosítási támogatással, és

h) a ,,pro familia'' megjelöléssel történt gyógyszerrendelés jogosságára.

4. §

A társadalombiztosítási igazgatóság évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az 1. § e) 4 pontjában meghatározott felhasználóknál a gyógyszerfelhasználást a gyógyszerek megrendelésére vonatkozó dokumentációk alapján.

5. §

Ez a rendelet 1991. december 1-jén lép hatályba.

1

A rendeletet a 8/2018. (II. 13.) EMMI rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2018. február 14. napjával.

2

A hivatkozott rendeletet a 11/1995. (II. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte.

3

Az Egészségbiztosítási Alap kezelésével összefüggő hatáskört az 1998: XXXIX. törvény állapította meg.

4

A Magyar Közlöny 1991. évi 134. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.