• Tartalom

1991. évi XX. törvény

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,1 valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről2

2024.01.01.

E törvény célja, hogy

— megállapítsa a helyi önkormányzati feladat- és hatáskörbe, a helyi önkormányzat szervei államigazgatási feladat- és hatáskörébe, továbbá a köztársasági megbízott3, valamint a centrális alárendeltségű állami szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket;

— törvényi szinten szabályozza az önkormányzati feladat- és hatáskört megállapító alacsonyabb szintű jogszabályi rendelkezéseket, törvénnyel új feladatokat és hatásköröket állapítson meg;

— elvégezze az indokolt anyagi és eljárásjogi, valamint szervezetirányítási korszerűsítéseket.

I.

BELÜGYI IGAZGATÁS

1. §4

2. §5

3. §6

4. §7

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

Tűz elleni védekezés és polgári védelem

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. § (1)20

(2)21

Kommunális igazgatás

18. § A köztemetők létesítésével,bővítésével, fenntartásával, bezárásával, megszüntetésével, kiürítésével, újrahasználatba vételével, halotthamvasztó létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat gondoskodik.22

19. §23

20. § A települési folyékony hulladék leeresztő helyének kijelölésével, valamint a közcélú ártalmatlanító telep létesítésével kapcsolatos feladatokat a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselőtestülete látja el, külön jogszabály rendelkezésének megfelelően.24

21. § A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselőtestülete gondoskodik, külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.25

22. §26

23. §27

24. §28

25. §29

26. §30

27. §31

28. §32

29. §33

30. §34

31. §35

32. §36

33. §37

34. §38

35. §39

36. §40

37. §41

II.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÁS

38. §42

39. § (1) A települési önkormányzat képviselőtestülete hatáskörébe tartozik:

a) az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földnek a települési önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvétele;

b)43

(2)44 A helyi önkormányzat képviselőtestülete hatáskörébe tartozik a települési, vármegyei, fővárosi térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint a jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása.

40. §45

41. §46

42. §47

48 III.

43. §

49 IV.

44. §

45. §

46. §

47. §

48. §

49. §

50. §

51. §

52. §

53. §

54. §

55. §

56. §

57. §

58. §

59. §

60. §

61. §

62. §

63. §

64. §

V.

IPARI ÉS KERESKEDELMI IGAZGATÁS

65. § (1)50 A fővárosi, a vármegyei és vármegyei jogú városi önkormányzat közgyűlése előzetesen véleményezi a területét érintő, külön jogszabályban meghatározott villamosenergia korlátozás sorrendjének megállapítását.

(2)51 A fővárosi, a vármegyei és megyei jogú városi önkormányzat közgyűlése a területfejlesztési koncepció alapján elkészítteti területe külön jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmányát.

(3)52

66. §53 A fővárosi, a vármegyei önkormányzat közgyűlése

a) összehangolja — a kiemelt üdülőkörzetek kivételével — az idegenforgalom területi érdekeit az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, propagálásáról;

b) véleményt nyilvánít a kiemelt üdülőkörzetek fejlesztési koncepciójáról, programjáról;

c) összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a terület idegenforgalmának alakulását.

67. § A helyi önkormányzat a piaci zavarok megelőzése céljából figyelemmel kíséri a piaci viszonyokat, intézkedést kezdeményez.

68. §54 A külön jogszabályban meghatározott jegyző ellátja az üzletek működésével, nyitva tartásával és tevékenységének ellenőrzésével, valamint a telepengedélyezéssel és a telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat. A feladat- és hatáskört és a feladatellátás feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

69. §55

70. §56

71. §57

72. §58

73. §59

VI.

KÖRNYEZETVÉDELMI

ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS

74. §60

75. §61

76. §62

77. §63

78. §64

79. §65

80. §66

81. §67

82. §68

83. §69

Környezet- és természetvédelem

84. §70

85. § (1) A települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörébe tartozik:

a)71

b)72

c)73

d)74

e)75

f)76

g)77

h)78

i) az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás.

(2)79

(3)80 A jegyző környezet- és természetvédelmi – különösen a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel és a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos – feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben állapítja meg.

VII.

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÁS

86. §81

87. §82

88. §83

89. §84

90. §85

91. §86

Közlekedés

92. § (1)87

(2)88

(3)89

(4)90

(5)91

(6)92

(7)93

(8)94

(9)95

(10)96

93. §97

94. §98

95. §99

VIII.

MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI IGAZGATÁS

96. §100

97. §101

98. §102

99. §103

100. §104

101. §105

102. §106

103. §107

104. §108

105. §109

106. §110

Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti tevékenység, testnevelés és sport

107. §111

108. §112

109. § (1)113 Művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezéséről, áthelyezéséről, lebontásáról a település önkormányzatának képviselőtestülete, Budapesten fővárosi tulajdonú közterület vagy épület esetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület vagy épület esetében a kerületi önkormányzat képviselőtestülete dönt, és gondoskodik fenntartásáról és felújításáról.

(2)114 A döntéshez a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszerezni.

(3) Nem önkormányzati tulajdonú épületen lévő művészeti alkotásokat az illetékes önkormányzat képviselőtestülete — szakvélemény kikérésével — védeni köteles, új elhelyezés esetén véleményezési joga van.

110. §115

111. § (1)116 A közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységekkel, kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatokat a képviselőtestület, illetőleg a közgyűlés látja el.

(2) A képviselőtestület, illetőleg a közgyűlés az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, egyéb szervezetek tekintetében a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

112. §117

113. §118 A fenntartó és a fővárosi közgyűlés jóváhagyja a vármegyei, fővárosi múzeumi szervezet éves munkatervét és költségvetési előirányzatát.

114. §119

115. § A helyi önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a megszűnt múzeuma anyagának elhelyezésére szolgáló más közgyűjtemény kijelölésével kapcsolatban.

116. § A helyi önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése jóváhagyja az önkormányzati levéltár munkatervét, illetőleg beszámolóját.

117. §120

118. § A helyi önkormányzat a külön jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol az önkormányzati levéltári anyag végleges átadásával kapcsolatban, illetve egyetértési jogot gyakorol a megszűnő önkormányzati levéltár anyagának elhelyezésével kapcsolatban.

119. § A helyi önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése a külön jogszabályban meghatározottak szerint határoz az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények elnevezéséről.

120. § A helyi önkormányzat a tulajdonában levő muzeális emlék, illetőleg levéltári anyag tekintetében a vagyon feletti rendelkezési jogát a külön jogszabályoknak a rendelkezési jog korlátozására irányuló szabályai szerint gyakorolhatja.

121. §121 A települési önkormányzat és a vármegye önkormányzatának önként vállalt feladata lehet különösen

a) a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;

b) a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;

c)122

122. §123

123. §124

124. §125

125. §126

126. §127

127. §128

128. §129

IX.

NÉPJÓLÉTI IGAZGATÁS

Az önkormányzatok kötelező egészségügyi, szociális alap- és többletfeladatai

129. §130

130. §131

131. §132

132. § (1)133 A helyi önkormányzat a tulajdonában lévő , gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények és szolgálatok, ellátási területe és az ellátási kötelezettségének terjedelme — ha az önkormányzatok eltérően nem állapodtak meg — azonos az Ötv. hatálybalépésekor fennállott ellátási területével és ellátási kötelezettségének terjedelmével.

(2)134 Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás alapján az eddigi ellátó intézmény ellátási területe és kötelezettsége csak a megállapodást követő év január 1-től csökkenthető. A megállapodásról az ellátást biztosító önkormányzatot és intézményt, valamint — amennyiben a feladat pénzellátását nem az önkormányzat biztosítja — a pénzellátást biztosító szervet legkésőbb szeptember 1-jéig kell tájékoztatni.

(3)135

(4)136

133. § A helyi önkormányzat képviselőtestületének (közgyűlésének) szociális és egészségügyi feladata és hatásköre:

a) évente megállapítja a tulajdonában lévő gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetővé tevő előirányzatot;

b) dönt a külföldi állampolgárok betegellátási díjának mérsékléséről, elengedéséről;

c) évente megállapítja a tulajdonában lévő gyermek- és ifjúsági intézményekben fizetendő élelmezési térítési díjak csökkentését, illetve elengedését lehetővé tevő előirányzatot;

d)137

e)138

134. §139

135. § A települési képviselőtestület szociális, egészségügyi, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatai:

a)140

b)141

c)142

d)143

e)144

f)145

g)146

h)147

i)148

j)149

k)150

l)151

m)152

n)153

o) megállapítja a társadalmi gondozók, valamint az idősek klubjában orvosi munkát végző díjazását;

p)154

r)155

s)156

t)157

136. §158

137. §159

X.

PÉNZÜGYIGAZGATÁS

138. § (1) A képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre:

a) meghatározza a helyi önkormányzat gazdasági programját;

b) megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket;

c) dönt az általános- és céltartalékok felhasználásáról;

d) rendeletet alkot az önkormányzat költségvetésének módosításáról;

e) dönt az általa meghatározott értékhatár feletti hitelfelvételről, kötvénykibocsátásról;

f) dönt a helyi önkormányzati költségvetési szervek, illetve vállalatok alapításáról, átszervezéséről és megszüntetéséről;

g) meghatározott időszakonként áttekinti az általa alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait;

h) dönt a címzett, illetve céltámogatások igényléséről;

i) dönt a kormányzati terület- és településfejlesztési célokat szolgáló eszközök igénybevételéről és az ehhez kapcsolódó helyi feladatokról;

j) elfogadja az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait;

k) elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadás), ennek keretében elfogadja a normatív költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását;

l) megalkotja az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet;

m) dönt a menetrendszerinti személyszállítás (autóbusz, villamos, fogaskerekű, trolibusz, metró, földalatti) és a helyi érdekű vasút díjairól, figyelemmel a szociálpolitikai jellegű utazási kedvezményekről szóló jogszabályi rendelkezésekre;

n) dönt a helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakások béréről, az 1989. január 1. előtt keletkezett és az ártörvény hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított, egyéb tulajdonban lévő lakások béréről és a nem fegyveres testület kezelésében lévő ingatlanon létesített fegyveres testületi szolgálati lakások béréről;

o) dönt az önkormányzati tulajdonban lévő lakások értékesítési feltételeiről;

p) dönt mindazoknak a közösségi szolgáltatásoknak a támogatásáról, amelyeket nem helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet;

r) dönt a költségvetési szerv alapításáról, annak gazdálkodási jogköréről, alaptevékenység keretében ellátandó feladatáról és kiegészítő vállalkozási tevékenységéről.

(2) A képviselőtestület adóügyi feladata és hatásköre:

a)160

b)161

c)162

d)163

e) elemi kár mértékének megállapítására kárbecslő bizottságot hoz létre;

f)164

g)165 megállapítja a nem lakás céljára szolgáló építmények adójában az övezeti besorolást.

h)166

(3) A települési önkormányzat képviselőtestülete:

a) helyi adókat vezethet be;

b) meghatározza a helyi adó illetékességi területén történő bevezetésének időpontját és időtartamát határozott vagy határozatlan időre;

c) megállapítja — a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő-képességéhez igazodóan a helyi adókról szóló törvényben 167 meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel — a működési területén bevezetett helyi adók mértékét;

d) döntése szerint bővíti a helyi adókról szóló törvényben megfogalmazott mentességi és kedvezményi szabályokat;

e)168 meghatározza — a helyi adókról, az adóigazgatási rendtartásról és az adózás rendjéről szóló törvények keretei között — illetékességi területén a helyi adózás részletes szabályait;

f) építmény- és telekadó bevezetése esetén meghatározza az adóalap megállapításának módját;

g) a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást;

h) tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről;

i)169

139. § (1) A polgármester gazdálkodási feladata és hatásköre:

a)170 a képviselőtestület elé terjeszti a gazdaság programtervezetét, a költségvetési rendelet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét;

b) gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról;

c) tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről;

d) a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat;

e) a képviselőtestület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást);

f) szükség esetén a képviselőtestület elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét.

(2) A polgármester

a) a helyi önkormányzat öröklési, illetve a vagyonról történő lemondás esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak átvételéről;

b)171 az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

140. § (1) A jegyző gazdálkodási feladata és hatásköre:

a)172 elkészíti a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, majd a költségvetési törvény elfogadása után a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezetét;

b) a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára;

c)173

d) az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyedéves és éves információt szolgáltat;

e) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését;

f) ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai irányítását a képviselőtestület felhatalmazása alapján;

g) az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról;

h)174 elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek keretében elszámol a feladatalapú támogatásokkal;

i) szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetét;

j) részt vesz az önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról;

k)175

(2) A jegyző adóügyi feladata és hatásköre:

a) biztosítja a hatáskörébe utalt a helyi és a központi adójogszabályok területén való érvényesítését;

b) előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselőtestületi rendeletalkotást, így a — képviselőtestület döntése alapján bevezetendő — helyi adórendeletet;

c) biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselőtestület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását;

d) külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt;

e) intézi a hatáskörébe tartozó központi adókkal, valamint a helyi adókkal összefüggő bejelentéseket, kérelmeket, teljesíti a hatáskörébe tartozó ügyekkel kapcsolatos megkereséseket, megkeresésre környezettanulmányt készít;

f) előkészíti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket;

g) határozata és egyéb intézkedése elleni fellebbezéseket — ha döntését saját hatáskörében nem módosítja, vagy nem vonja vissza — felterjeszti az elbírálásra jogosult szervhez;

h) az önkormányzat gazdálkodásának megalapozásához bevételi javaslatokat dolgoz ki;

i) tájékoztatja a település lakosságát és a gazdálkodó szervezeteket adókötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében az adójogszabályok előírásairól;

j) ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetések és elszámolások helyességét;

k) működési területén ellátja a hatáskörébe tartozó adók kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat;

l) az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét tart;

m) az adójogszabályokban meghatározott esetekben elvégzi az adókivetést;

n) felhívja az adóalanyokat az adókötelezettség időben történő teljesítésére;

o) megindítja az adóbehajtási eljárást a jogerősen megállapított és a késedelmi pótlék mentes fizetési határidőben nem teljesített adótartozásokra, illetőleg a szabályszerűen behajtásra kimutatott más köztartozásokra;

p) adóbehajtás során érvényesíti az egyetemlegesség szabályait, külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén gondoskodik az adótartozás jelzálogjogi biztosításáról;

r) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy a behajtáshoz való jog elévülése miatt törli a köztartozást, illetőleg megkeresi eziránt a behajtást kérő szervet. A behajthatatlanság címén törölt adótartozást újból előírja, ha az — a behajtáshoz való jog elévülésén belül — végrehajthatóvá válik;

s) vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információszolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít és továbbít.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adóügyi feladatok ellátásához szükséges első fokú hatósági jogkörben a település jegyzője jár el.

141. §176

142. §177

143. §178

144. §179

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

145. § (1) E törvényben meghatározott kötelező közszolgáltatást szolgáló — az Ötv. 107. § (2) bekezdés alapján önkormányzati tulajdonba került — vagyont (vagyonrészt) a közszolgáltatásra kötelezett önkormányzat részére a vagyon eredeti rendeltetésének megfelelő használatra kell átadni, ha a tulajdonos önkormányzat a törvényben más önkormányzat részére kötelezően előírt közszolgáltatást önként nem vállalja.

(2) Ha a körzeti közszolgáltatást nyújtó — az Ötv. 107. § alapján önkormányzati tulajdonba került — intézmény tulajdonosa a körzeti feladat ellátását nem vállalja, az intézmény vagyonát köteles használatra a feladat ellátására vállalkozó önkormányzatnak, illetve más szervnek átadni.

(3)180 Az Ötv. 107. § alapján önkormányzati tulajdonban lévő azt a vagyont (vagyonrészt), amely nem saját részére törvényben meghatározott feladat, vagy nem a polgármester, a jegyző, számára törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott feladat, hatáskör gyakorlását szolgálja – ha az más szerv jogszabályban előírt feladatának ellátásához szükséges – a miniszter vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal kezdeményezésére a feladatot ellátó szerv használatába kell átadni.

(4) Az (1)—(3) bekezdésen alapuló használat térítésmentes.

(5)181 Az ingatlan vagyonnak és az Ötv. 107. § (1) bekezdésének d) pontjában említett intézmények ingó vagyonának használatra való átadásáról — vita esetén — a fővárosi és vármegyei kormányhivatal dönt.

146. § Ahol jogszabály a ,,községi, nagyközségi'' megjelölést használt, azon egységesen a ,,község'' megjelölést kell érteni.

147. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

(2)182

148. §183 Az önkormányzati képviselő-testület hatósági feladatokat ellátó szervei, feladataik ellátása céljából – külön törvény rendelkezései szerint – közvetlenül hozzáférnek a személy- és lakcímnyilvántartás rendszeréhez.

1

A köztársasági megbízotton a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét kell érteni. Lásd 1994: LXIII. törvény 62. §-a (4) bekezdésének a) pontját.

2

A törvényt az Országgyűlés az 1991. május 28-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. június 23.

3

A köztársasági megbízotton a megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjét kell érteni. Lásd 1994: LXIII. törvény 62. §-a (4) bekezdésének a) pontját.

4

Az 1. §-t az 1993: LV. törvény 24. § (3) bekezdésének harmadik francia bekezdése, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 2. §-t az 1993: LV. törvény 24. § (3) bekezdésének harmadik francia bekezdése, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. §-t és az azt megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 6. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 7. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 8. §-t az 1992: LXVI. törvény 46. §-a, az azt megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 9. §-t és az azt megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 10. §-t az 1996: XXXI. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 11. §-t az 1996: XXXI. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 12. §-t az 1996: XXXI. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13. §-t az 1996: XXXI. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 14. §-t az 1996: XXXI. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 15. §-t az 1996: XXXI. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 16. §-t az 1996: XXXI. törvény 48. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 17. § (1) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 149. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 17. § (2) bekezdését az 1996: XLIII. törvény 332. §-a (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

Lásd a 10/1970. ( IV. 17.) ÉVM - EüM együttes rendeletet.

23

A 19. §-t a 2005: CXLIII. törvény 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

Lásd 4/1984. ( II. 1.) ÉVM rendeletet és a 2/1985. ( II. 16.) EüM - ÉVM együttes rendeletet.

26

A 22. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 23. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 24. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 25. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 26. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 27. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 28. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 29. §-t a 2004: CXL. törvény 189. § 5. pontja, az azokat megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 30. §-t az 1999: LXIX. törvény 168. §-ának k) pontja, az azt megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 31. §-t az 1999: LXIX. törvény 168. §-ának k) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 32. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 33. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 34. §-t az 1999: LXIX. törvény 168. §-ának k) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 35. §-t az 1999: LXIX. törvény 168. §-ának k) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 36. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 37. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 38.§-t az 1994: LV. törvény 80.§-ának f) pontja - 1994 július 27-el - hatályon kívül helyezte.

43

A 39. § (1) bekezdésének b) pontját az 1995: XCI. törvény 44. §-a (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 39. § (2) bekezdése a 2022: XXII. törvény 31. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 40. §-t a 2000: XXXV. törvény 64. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

46

A 41. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

47

A 42. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

48

A III. fejezetet (43. §) a 2019: CX. törvény 6. §-a hatályon kívül helyezte.

49

A IV. fejezetet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 65. § (1) bekezdése a 2022: XXII. törvény 31. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 65. § (2) bekezdése a 2022: XXII. törvény 31. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

52

A 65. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 66. § nyitó szövegrésze a 2022: XXII. törvény 31. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

54

A 68. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: XCIII. törvény 15. § (3) bekezdése iktatta be.

55

A 69. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

56

A 70. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 71. §-t az 1997: CLV. törvény 54. §-a (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 72. §-t az 1997: CLV. törvény 54. §-a (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 73. §-t a 2005: CLXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 75. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 76. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 77. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 78. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

65

A 79. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

66

A 80. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

67

A 81. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 82. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

69

A 83. §-t az 1997: LXXVIII. törvény 60. § (1) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

70

A 84. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 85.§ (1) bekezdésének a), b), f), g) és h), valamint (2) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontját a 2000: CXXIX. törvény 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

72

A 85.§ (1) bekezdésének a), b), f), g) és h), valamint (2) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontját a 2000: CXXIX. törvény 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

73

A 85. § (1) bekezdés c) pontját a 2015: CCXXX. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

74

A 85. § (1) bekezdés d) pontját a 2015: CCXXX. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

75

A 85. § (1) bekezdés e) pontját a 2015: CCXXX. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

76

A 85.§ (1) bekezdésének a), b), f), g) és h), valamint (2) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontját a 2000: CXXIX. törvény 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

77

A 85.§ (1) bekezdésének a), b), f), g) és h), valamint (2) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontját a 2000: CXXIX. törvény 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

78

A 85.§ (1) bekezdésének a), b), f), g) és h), valamint (2) bekezdésének a), c), d), e) és f) pontját a 2000: CXXIX. törvény 3. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

79

A 85. § (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

80

A 85. § (3) bekezdése a 2012: XCIII. törvény 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

81

A 86. §-t az 1995: LVII. törvény 45. §-a, a 86. §-t megelőző alcímet a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

82

A 87. §-t az 1995: LVII. törvény 45. §-a hatályon kívül helyezte.

83

A 88. §-t az 1995: LVII. törvény 45. §-a hatályon kívül helyezte.

84

A 89. §-t az 1995: LVII. törvény 45. §-a hatályon kívül helyezte.

85

A 90. §-t az 1995: LVII. törvény 45. §-a hatályon kívül helyezte.

86

A 91. §-t az 1995: LVII. törvény 45. §-a hatályon kívül helyezte.

87

A 92. § (1) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

88

A 92. § (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

89

A 92. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 92. § (4) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 92. § (5) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

92

A 92. § (6) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

93

A 92. § (7) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

94

A 92. § (8) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

95

A 92. § (9) bekezdését a 2012: XCIII. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

96

A 92. § (10) bekezdését a 2012: XCIII. törvény 91. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

97

A 93. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

98

A 94. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

99

A 95. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

101

A 97. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

102

A 98. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

103

A 99. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

104

A 100. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

105

A 101. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

106

A 102. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

107

A 103. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

108

A 104. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

109

A 105. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

110

A 106. §-t az 1993: LXXIX. törvény 123. § (11) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 107. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

112

A 108. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

113

A 109. § (1) bekezdése a 2010: XLVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

114

A 109. § (2) bekezdése a 2010: XLVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

115

A 110. §-t az 1996: LXIV. törvény 41. § -ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

116

A 111. § (1) és (2) bekezdése az 1996: LXIV. törvény 41. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

117

A 112. §-t az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

118

A 113. § a 2011: CLIV. törvény 19. §-ával megállapított, a 2022: XXII. törvény 31. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

119

A 114. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

120

A 117. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

121

A 121. § nyitó szövegrésze a 2022: XXII. törvény 31. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

122

A 121. § c) pontját az 1996: LXIV. törvény 41. § -ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

123

A 122. §-t az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

124

A 123. §-t az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

125

A 124. §-t az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

126

A 125. §-t az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

127

A 126. §-t az 1997: CXL. törvény 109. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

128

A 127. §-t az 1997: CXL. törvény 109. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte 1998. január 1. napjával.

129

A 128. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

130

A 129. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

131

A 130. §-t az 1997: XXXI. törvény 163. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

132

A 131. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

133

A 132.§ (1) bekezdését az 1993: III. törvény 140.§-a , s az 1995: XLVIII. törvény 127. §-a módosította.

134

A 132. § (2) bekezdésének második mondata az 1995: XLVIII. törvény 126. §-a (1) bekezdésével megállapított szöveg.

135

A 132. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

136

A 132. § (4) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 126. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe. Utóbb az Alkotmánybíróság 77/1995. (XII. 21.) számú határozata 1996. június 30-i hatállyal megsemmisítette.

137

A 133.§ d) pontját az 1993: III. törvény 140.§-a 1993. február 26-ai hatállyal hatályon kivül helyezte.

138

A 133. § e) pontját az 1995: XLVIII. törvény 127.§-a hatályon kívül helyezte.

139

A 134. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

140

A 135. § a) pontjait az 1996: CXXVIII. törvény 27. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

141

A 135. § b) pontjait az 1996: CXXVIII. törvény 27. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

142

A 135. § c) pontjait az 1996: CXXVIII. törvény 27. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

143

A 135. § d) pontjait az 1996: CXXVIII. törvény 27. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

144

A 135. § e) pontjait az 1996: CXXVIII. törvény 27. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

145

A 135. § f) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

146

A 135. § g) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

147

A 135. § h) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

148

A 135. § i) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

149

A 135. § j) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

150

A 135. § k) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

151

A 135. § (1) bekezdésének l) pontját az 1997: CLIV. törvény 246. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

152

A 135. § m) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

153

A 135. § n) pontját az 1997: XXXI. törvény 163. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

154

A 135. § p) pontját az 1997: XXXI. törvény 163. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

155

A 135. § r) pontját az 1997: XXXI. törvény 163. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

156

A 135. § s) pontját az 1997: XXXI. törvény 163. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

157

A 135. § t) pontját az 1993: III. törvény 140. §-a hatályon kívül helyezte.

158

A 136. §-t az 1997: CLIV. törvény 246. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

159

A 137. §-t a 2012: XCIII. törvény 91. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

160

A 138. § (2) bekezdés a) pontját a 2023. évi LXX. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

161

A 138. § (2) bekezdés b) pontját a 2023. évi LXX. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

162

A 138. § (2) bekezdés c) pontját a 2023. évi LXX. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

163

A 138. § (2) bekezdés d) pontját a 2023. évi LXX. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

164

A 138. § (2) bekezdés f) pontját a 2023. évi LXX. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

165

A 138. § (2) bekezdés g) pontja a 2023. évi LXX. törvény 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

166

A 138. § (2) bekezdés h) pontját az 1995: XCVIII. törvény 16. §-a iktatta be, a 2023. évi LXX. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

167

Lásd az 1990: C. törvényt.

168

A 138. § (3) bekezdés e) pontja a 2017: CLIX. törvény 26. §-a szerint módosított szöveg.

169

A 138. § (3) bekezdésének i) pontját a 2001: LXXIV. törvény 165. §-a hatályon kívül helyezte.

170

A 139. § (1) bekezdés a) pontja a 2021: LXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdés 1. pontja szerint módosított szöveg.

171

A 139. § (2) bekezdésének b) pontja a 2004: XXIX. törvény 148. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

172

A 140. § (1) bekezdés a) pontja a 2021: LXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdés 2. pontja szerint módosított szöveg.

173

A 140. § (1) bekezdés c) pontját a 2021: LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

174

A 140. § (1) bekezdés h) pontja a 2021: LXXXIX. törvény 3. §-a szerint módosított szöveg.

175

A 140. § (1) bekezdés k) pontját a 2021: LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

176

A 141. §-t az 1996: LXXXVI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

177

A 142. §-t az 1996: LXXXVI. törvény 39. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

178

A 143. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte. A 143. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 74. pontja hatályon kívül helyezte.

179

A 144. §-t a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

182

A 147. § (2) bekezdését a 2006: CIX. törvény 130. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére