• Tartalom
Oldalmenü

26/1991. (IV. 23.) OGY határozat

a Bős—Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos kormányzati feladatokról1

2014.05.06.

1. Abból a felismerésből kiindulva, hogy a vízlépcsőrendszernek, vagy bármely főlétesítményének üzembehelyezése az érintett területeken mindenütt súlyosan hátrányos ökológiai és gazdasági körülményekkel járna, az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy:

— a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Kormányával folytasson tárgyalásokat a Gabcikovo(Bős)—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer megvalósításáról és üzembehelyezéséről Budapesten 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt szerződésnek, továbbá mindazon megállapodásoknak, amelyeket a Felek, illetve szerveik az államközi szerződés végrehajtása céljából kötöttek, közös megegyezéssel való megszüntetéséről;

— egyben kezdeményezze a vízlépcsőrendszernek, illetve összes főlétesítményének meg nem építésétől (elhagyásából) származó következmények rendezése céljából új államközi szerződés megkötését az alábbi értéksorrend figyelembevételével:

a) a térség ökológiai-természeti értékeinek helyreállítása, illetve fenntartása, mindenekelőtt az ivóvízkészletek megőrzése;

b) árvíz elleni védekezés;

c) a térség természeti viszonyaihoz illeszkedő hajózás kialakítása;

— a vonatkozó országgyűlési határozatok rendelkezéseinek megfelelően dolgozzon ki tervet a hivatkozott szerződésben érintett hazai területek rehabilitációjára.

2. Az Országgyűlés szükségesnek tartja a vízlépcsőrendszer megvalósítására irányuló munkálatok további felfüggesztését, és megerősíti az e célból eddig hozott kormányzati intézkedéseket.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a tárgyalásokon törekedjék arra, hogy mielőbb megegyezés szülessék — a korábbi magyar javaslatoknak megfelelően — a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság területén folyó kivitelezési tevékenység felfüggesztéséről.

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a Gabcikovo(Bős)—Nagymarosi Vízlépcsőrendszer állami nagyberuházás azonnal lezárására és az Állami Számvevőszéket az elvégzett munkák átfogó pénzügyi felülvizsgálatára.

4.2 A Kormány a jelen határozatban foglaltak végrehajtásáról havonta tájékoztatja az Országgyűlés környezetvédelemért felelős bizottságát.

E határozat az elfogadása napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés az 1991. április 16-ai ülésnapján fogadta el.

_