• Tartalom

1991. évi XXIX. törvény

1991. évi XXIX. törvény

a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről1

2024.01.01.

Az egyesülési szabadság állampolgári jogának védelmében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §2 A munkáltató – törvényben meghatározott kivétellel – a munkavállalók munkabéréből a szakszervezeti vagy egyéb érdekképviseleti tagdíjat (a továbbiakban: tagdíj) a munkavállaló írásbeli kérelmére köteles levonni, és a munkavállaló által megjelölt szakszervezet vagy egyéb munkavállalói érdekképviselet (a továbbiakban: érdekképviselet) javára köteles a kérelemben meghatározott összeget átutalni.

2. §3 (1) A munkáltató a megbízás megszűnéséig köteles

a)4 a tagdíjat a munkavállaló munkabéréből a bérfizetés esedékességekor levonni, és az érdekképviseletnek rendelkezése alapján kifizetni vagy a megjelölt fizetési számlára átutalni;

b) évenként egy alkalommal – az érdekképviselet kérésére – a kérelmező munkavállalók nevét és a levont tagdíj mértékét tartalmazó jegyzéket az eltelt időszakra vonatkozóan összeállítani és az érdekképviselet rendelkezésére bocsátani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatok ellátásáért a munkáltatót nem illeti meg díjazás.

3. § A megbízás megszűnik, ha

a) a munkaviszony megszűnik,

b) a munkavállaló a megbízó nyilatkozatát írásban, indokolási kötelezettség nélkül visszavonja,

c)5

d) a nyilatkozatban megjelölt érdekképviselet megszűnik.

4. § Ha a munkavállaló a megbízást tartalmazó vagy az azt visszavonó nyilatkozatát a bérszámfejtést megelőző 5 napon belül juttatja el a munkáltatóhoz, a munkáltató azt csak a következő bérszámfejtésnél köteles figyelembe venni.

5. § A megbízásnak, illetve visszavonásának a teljesítéséért a munkáltató a polgári jog szabályai szerint felel.

6. § (1) A törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépés után munkabérből érdekképviseleti tagdíjat csak e törvény alapján szabad levonni, a korábban erre a célra használt nyilatkozatok érvényességüket vesztik.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1991. július 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. július 17.

2

Az 1. § a 2023. évi LXX. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § a 2002: XIX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 2009: LXXXV. törvény 73. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 3. § c) pontját a 2002: XIX. törvény 14. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére