• Tartalom
Oldalmenü

1991. évi XXX. törvény

a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetőleg azok állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történő érvényesítéséről1

2013.01.01.

Az Országgyűlés az alkotmányos jogok teljeskörű érvényesülésének biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § (1) A törvény hatálya a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok jogi helyzete tárgyában, Budapesten 1957. május 27-én aláírt, az 1957. évi 54. törvényerejű rendelettel kihirdetett ,,Egyezmény'' (a továbbiakban: Egyezmény) alapján ideiglenesen Magyarországon tartózkodott szovjet csapatok, továbbá az állományukba tartozó személyek által szolgálati kötelességük teljesítése közben a Magyar Köztársaság területén okozott károk megtérítése iránti igényekre (a továbbiakban: kárigény) terjed ki.

(2) E törvény rendelkezéseit azon kárigények esetében kell alkalmazni, amelyeket

a) az Egyezmény 17. Cikke értelmében létrehozott Magyar—Szovjet Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) jogalap hiánya miatt elutasított;

b) a Vegyesbizottság összegszerűségében részben elutasított, az elutasított részre vonatkozóan;

c) a Vegyesbizottság az egyezmény hatálya megszűnésének napjáig nem bírált el;

d) a jogosult a Vegyesbizottságnál menthető okból nem tudott érvényesíteni.

(3) E törvény rendelkezéseit a Vegyesbizottság által megállapított kártérítéssel kapcsolatos baleseti járadék felemelése iránti, továbbá azon kárigények esetében is alkalmazni kell, amelyek alapjául szolgáló károk az Egyezmény hatályának megszűnése után következnek be.

2. § (1)2 Az 1. §-ban meghatározott kárigényt a Magyar Állammal szemben lehet érvényesíteni; a Magyar Államot az igazságügyért felelős miniszter képviseli.

(2) A kárigények érvényesítésére — az e törvényben meghatározott eltérésekkel — a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Perrendtartás rendelkezései az irányadók.

3. §3 A kárigény érvényesítésére irányuló perre járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyben a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

4. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A kihirdetés napja: 1991. július 18.

2

A 2. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 167. § (6) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 2011: CCI. törvény 41. §-a, a 2012: CCXI. törvény 9. §-a szerint módosított szöveg.