• Tartalom

60/1991. (IV. 19.) Korm. rendelet

60/1991. (IV. 19.) Korm. rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság2 Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

1991.04.19.

(Az egyezmény jóváhagyásáról szóló jegyzékváltás 1990. április 20-án megtörtént.)

1. § A Kormány a Magyar Népköztársaság3 Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság4 Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, Prágában, 1989. október 11-én aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. §5 Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

,,EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság6 Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság7 Kormánya között a Magyar Népköztársaságban és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott végzettséget, tudományos fokozatokat és címeket igazoló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya
— az oktatásügy és a tudomány területén folytatott együttműködés fejlesztésének szándékától vezetve
— a másik Állam különböző intézményeiben végzett különböző fokozatú tanulmányok előmozdítására törekedve
— a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között 1986. március 13-án megkötött Kulturális Egyezményből kiindulva, valamint az 1972. június 7-én Prágában a középiskolákban, szakközépiskolákban és felsőoktatási intézményekben befejezett tanulmányokról kiadott okiratok, valamint a tudományos fokozatok és címek odaítéléséről szóló okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről aláírt Egyezménnyel összhangban, a következőkről állapodtak meg:
1. Cikk
A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiállított általános iskolai (základná skola, základni skola) bizonyítványokat és a Magyar Népköztársaságban kiállított általános iskolai bizonyítványokat.
2. Cikk
A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a gimnáziumokban, szakközépiskolákban és szakmunkásképző iskolákban végzett tanulmányok befejezése után a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban kiadott érettségi bizonyítványokat és a Magyar Népköztársaságban a gimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányok befejezése után kiadott érettségi bizonyítványt és érettségi képesítő bizonyítványt. Ezek a bizonyítványok igazolják, hogy tulajdonosaik megszerezték a felsőoktatási intézményekbe történő felvételhez szükséges képzettséget.
3. Cikk
A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a Csehszlovák Szocialista Köztársaság-beli szakmunkásképző iskolák 3 éves képzési időtartamú szakjain folytatott tanulmányok befejezését tanúsító okiratokat és bizonyítványokat és a Magyar Népköztársaság-beli szakmunkásképző iskolák 3 éves képzési időtartamú szakjain folytatott tanulmányok befejezését tanúsító okiratokat és bizonyítványokat. Ugyancsak egyenértékűnek ismerik el azokat a bizonyítványokat is, amelyek megfelelnek a jelen cikk első bekezdésében felsorolt tanulmányoknak (képzettségnek), de más középfokú oktatási forma keretében voltak elérhetők.
4. Cikk
A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban a 4 éves vagy az azt meghaladó képzési idejű felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok (résztanulmány, vizsga) eredményeit igazoló okiratokat és a tanulmányok befejezése után kiadott okleveleket, a Magyar Népköztársaság egyetemein folytatott tanulmányok (résztanulmány, vizsga) eredményeit igazoló okiratokat és a tanulmányok befejezését tanúsító okleveleket.
Ezek az oklevelek egyben bizonyítják, hogy tulajdonosaik megfelelő előképzettséggel rendelkeznek ahhoz, hogy mind a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban, mind a Magyar Népköztársaságban részt vehessenek a tudományos továbbképzésben.
5. Cikk
A Magyar Népköztársaságban elismerik azokat a címeket, amelyeket a Csehszlovák Szocialista Köztársaságnak a 4. Cikkben meghatározott felsőoktatási intézményei a felsőoktatási intézményt végzetteknek az állami záróvizsga letétele alapján adományoznak. A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban elismerik azokat a címeket, amelyeket a Magyar Népköztársaság egyetemei az egyetemet végzetteknek az államvizsga letétele alapján adományoznak. A Magyar Népköztársaságban elismerik azokat a címeket, amelyeket a Csehszlovák Szocialista Köztársaságnak a 4. Cikkben meghatározott felsőoktatási intézményei a felsőoktatási intézményt végzetteknek állami szigorlati vizsga letétele után adományoznak. A Csehszlovák Szocialista Köztársaságban elismerik a Magyar Népköztársaság egyetemein egyetemet végzettek számára doktori cselekmény útján szerzett egyetemi doktori (doctor universitas) tudományos fokozatot.
6. Cikk
A Szerződő Felek egyenértékűnek ismerik el a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban és a Magyar Népköztársasában a ,,tudomány kandidátusa'' és a ,,tudomány doktora'' tudományos fokozatok odaítélését igazoló okiratokat.
7. Cikk
Azokat a tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványokat és okleveleket, melyek egyenértékűségéről a Szerződés nem rendelkezik, a Szerződő Felek az iskolai végzettség szintjének igazolásaként fogadják el.
8. Cikk
A Szerződő Felek együttműködnek a jelen Egyezmény végrehajtása érdekében, s ennek érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást oktatási rendszereik változásairól és kölcsönösen mintákat küldenek egymásnak a jelen Egyezmény 1., 2., 3., 4., 5., 6. Cikkében felsorolt okiratokból.
9. Cikk
A Szerződő Felek az Egyezményben szereplő iskolai bizonyítványokat, felsőfokú okleveleket, tudományos fokozatokat és címeket az eredeti okirat vagy annak hiteles másolata alapján ismerik el.
10. Cikk
Ezt az Egyezményt a Szerződő Feleknek a hatályos jogszabályaik szerint jóvá kell hagyniuk és az Egyezmény a jóváhagyást tartalmazó okiratok kicserélésével egyidejűleg lép hatályba.
11. Cikk
Ez az Egyezmény határozatlan időre szól. Az Egyezményt bármely Szerződő Fél írásban (diplomáciai úton) felmondhatja. A felmondás attól a naptól számított 1 év elteltével lép hatályba, amikor a bármelyik Szerződő Fél által közölt felmondást a másik Szerződő Fél kézhez vette.
Készült Prágában, 1989. október 11-én két eredeti példányban, magyar és cseh nyelven, s mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Aláírások"

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1990. április 20-ától kell alkalmazni.

(2) A rendelet végrehajtásáról az oktatási miniszter8 gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Csehszlovák Köztársaság államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

4

A Csehszlovák Köztársaság államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

5

Az Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá
a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló, az 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelettel kihirdetett Egyezmény 13. Cikke alapján annak hatálybalépésével (2008. január 12.) hatályát vesztette.

6

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

7

A Csehszlovák Köztársaság államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére