• Tartalom

1991. évi LXXIX. törvény

1991 évi LXXIX. törvény

a földadóról1

2007.01.01.

1–6. §2

7. §3 (1)4 Elemi csapás esetét a földhasználó kérelmére a mezőgazdasági igazgatási szerv igazolja.

(2) Elemi csapások:

a)5 a jégeső, az árvíz, a belvíz és a tűz: a szántó, a kert, a szőlő, a gyümölcsös, a gyep, a nádas és az erdő művelési ágban;
b) a fagy: a szántó, a kert, a szőlő és a gyümölcsös művelési ágban;
c) a homokverés: a szántó, a kert, a szőlő és a gyümölcsös művelési ágban;
d) az aszály: valamennyi művelési ágban;
e)6 a hó-, jég- és széltörés erdő művelési ágban.
(3)7 Elemi csapás okozta kár az, amely bekövetkezte által a gazdálkodónak okozott termésveszteség a tárgyévet megelőző elemi csapástól mentes 3 évben ténylegesen betakarított átlagterméshez viszonyítva az összes növényi kultúrában 15%-nál, egy növényi kultúrában 25%-nál nagyobb mértékű, továbbá erdő esetében az elemi kárral érintett terület az erdőrészlet területének 30%-át meghaladja.
(4) A kárt szenvedett terület termés- és hozamérték-csökkenését általános szabályként úgy kell megállapítani, hogy a kárt szenvedett növény tárgyévi 1 ha-ra jutó hozamértékét az adott növény előző három évi átlagos 1 ha-ra jutó hozamértékéhez kell viszonyítani. Ha a megelőző három év valamelyikében szintén volt aszálykár, akkor az(ok) az év(ek) nem számít(anak) viszonyítási alapként. Ez esetben az előző három évet megelőző egy, illetőleg két év hozamértéke a viszonyítási alap.
(5) Amennyiben a kárt szenvedett növényből nem számítható előző hároméves átlag, akkor az előző három évből két év, illetve egy év átlagához viszonyítva kell a hozamérték-kiesést meghatározni.
(6)8 Ha a károsodott növényből az előző három év egyikében sem volt a gazdálkodónál termelés, a hozamérték kiesését a területi agrárkamara, a mezőgazdasági igazgatási szerv és az állami adóhatóság által kijelölt egy- egy tagból álló kárbecslő bizottság állapítja meg.
(7) A hozamértéket összehasonlító áron kell számítani, amely
a) a tárgyévi tényleges értékesítési átlagár, ennek hiányában
b) a tárgyévi szerződéses felvásárlási ár,
c) 9 ezek hiányában az összehasonlító ár, amelyet a gazdálkodó a területi agrárkamarától kérhet meg.
(8)10 Erdő esetében a kárt szenvedett terület hozamcsökkenése:
a) árvíz, belvíz, tűz esetében az erdőérték-becsléssel meghatározott erdőállomány értéke,
b) hó-, jég- és széltörés esetén az erdőérték-becsléssel meghatározott erdőállomány értéke növelve a kárfelszámolás költségeivel, illetőleg csökkentve a károsodott, kényszerkitermelt faállomány értékesítéséből származó árbevétellel.

Az adó megállapítása

8-9. §11

1

A törvényt az Országgyűlés az 1991. december 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. december 23. A törvényt a 2011: CLXVIII. törvény 31. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

A törvényt a 7.§ kivételével az 1994: CIV. törvény 95. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 7. § az alább jelzett kivételekkel az 1994: CIV. törvény 95. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése az 1997: CXXXVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésével megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 75. §-ának b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdésének a) pontja az 1997: CXLVI. törvény 73. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdésének e) pontját az 1997: CXLVI. törvény 73. §-ának (3) bekezdése iktatta be.

7

A 7. § (3) bekezdése az 1997: CXLVI. törvény 73. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (7) bekezdésének c) pontja az 1997: CXXXVIII. törvény 18. §-ának (3) bekezdése.

10

A 7. § (8) bekezdését az 1997: CXLVI. törvény 73. §-ának (5) bekezdése iktatta be.

11

A törvényt a 7.§ kivételével az 1994: CIV. törvény 95. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére