• Tartalom

8/1991. (IV. 26.) KTM rendelet

8/1991. (IV. 26.) KTM rendelet

a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

2010.01.22.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában és a 46. §-ának (1) bekezdése b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület néven a Szarvas város belterületén lévő 815-ös ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 0,7 hektár kiterjedésű területet.

(2) A védetté nyilvánítás célja a történelmi Magyarország földrajzi középpontjában emelt emlékmű és környezetének megőrzése.

(3)2 A terület természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat az a nemzeti park igazgatóság látja el, amelynek működési területén a terület elhelyezkedik.

(4)3 A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét a Melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet 1991. május 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 8/1991. (IV. 26.) KTM rendelethez4

A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. A történelmi Magyarország – s egyben a Kárpát-medence – földrajzi középpontjában emelt emlékmű és természeti környezetének megőrzése.

1.2. A terület tájképi-tájesztétikai értékének megőrzése, fejlesztése és bemutatása.

1.3. A terület történelmi és földrajzi jelentőségének megőrzése és fejlesztése nevelési-oktatási programok és történelmi megemlékezések helyszíneként.

2. Természetvédelmi stratégiák

2.1. A terület fenntartása aktív kezeléssel (parkfenntartás, az ültetett fás vegetáció ápolása).

2.2. A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra fejlesztése (tervezés és kivitelezés), a bemutatás Szarvas város turisztikai elképzeléseivel összhangban történő megvalósítása.

2.3. A terület rendeltetésével és az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel nem összeegyeztethető tevékenységek korlátozása.

2.4. A terület rendeltetésével és az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel nem összeegyeztethető tömegrendezvények kizárása.

2.5. A horgászat és egyéb egyéni szabadidős tevékenységek korlátozása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

3.1.1.1. A területen a füves területek ápolását rendszeres kaszálással és a lekaszált növényi anyag eltávolításával kell biztosítani.

3.1.1.2. A kaszálást évente legalább kétszer, június 15. és október 31. között kell elvégezni.

3.1.1.3. A területen tilos az égetés.

3.1.1.4. Mechanikai talajmegmunkálásra és talajlazításra csak kivételesen indokolt esetben, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

3.1.2. Táji- és kultúrtörténeti értékek

3.1.2.1. A területen található emlékmű állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges karbantartást el kell végezni.

3.1.3. Látogatás

3.1.3.1. A terület látogatása csak gyalogosan történhet.

3.1.3.2. Közösségi és egyéb rendezvények csak engedéllyel, az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.

3.1.4. Terület- és földhasználat

3.1.4.1. Tilos az olyan használat, tevékenység, amely nem az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében történik – kivéve a már meglévő infrastruktúra, létesítmények állagmegóvása, fenntartása érdekében végzett tevékenységeket, amelyek esetében a felvonulás és anyagtárolás helyét lehetőség szerint a területen kívül kell kijelölni. Amennyiben ez műszaki okok miatt nem valósítható meg, a felvonulást és anyagtárolást a terület minimális igénybevételével és károsításával, a természetvédelmi kezelésért felelős szervvel egyeztetett módon kell megoldani.

3.1.4.2. A területhez tartozó partszakaszról a Holt-Körösből történő felszíni vízkivétel tűzoltáshoz szükséges tűzivízen kívül tilos.

3.1.4.3. Parkolás, gépkocsi tárolása tilos a területen.

3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra

3.1.5.1. A területen sétautakat, pihenőhelyeket kell létesíteni, a terület jelentőségét és értékeit bemutató tájékoztató táblákat kell kihelyezni.

3.1.5.2. A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra és a park egyéb berendezéseinek állapotát az igazgatóságnak rendszeresen ellenőriznie kell, a szükséges karbantartást tájba illő módon, a területre jellemző, hagyományos, természetes eredetű építőanyagok felhasználásával kell elvégezni.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

2

Az 1. § (3) bekezdése az 1/2010. (I. 14.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdését az 1/2010. (I. 14.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére