• Tartalom

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról

2024.01.01.

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tv. alkalmazásában az örökbefogadott személyt az örökbefogadó gyermekének kell tekinteni.

(2)1

(3)2

(4)3 Ha a kérelmet az egyházi jogi személy elöljárója terjeszti elő, a sérelmet elszenvedő egyházi szolgálatát okirattal vagy más alkalmas módon kell bizonyítani.

2. § (1) A Tv. 3. §-ában meghatározott sérelmek elszenvedését a kérelmezőnek kell bizonyítania.

(2) Az 1941. évi XV. törvény 9., 10., 14. és 15. §-ában, az 1989. évi XXXVI. törvény 5. §-ában, az 1990. évi XXVI. törvény 2. §-ában, illetőleg az 1992. évi XI. törvény 1. §-ában felsorolt bűncselekmények esetében a szabadságvesztés, előzetes letartóztatás, egyéb szabadságelvonás és kényszergyógykezelés tényét és időtartamát az első fokon eljáró bíróság igazolja.

(3)4 Ha a (2) bekezdésben meghatározott esetekben bíróság előtti eljárásra nem került sor, az előzetes letartóztatás, a szabadságelvonás és a kényszergyógykezelés tényét és időtartamát a vármegyei (fővárosi) főügyészség igazolja.

3. § A Tv. 3. § (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szabadságkorlátozásnak kell tekinteni a faji, vallási vagy politikai okból gettóba (csillagos házba, védett házba) kényszerítést.

4. §5

5. §6 A kárpótlásra jogosultnak az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy életjáradékot vagy kárpótlási jegyet igényel.

6. § (1)7 A Tv. alapján járó életjáradék folyósítása – a kárpótlási hatósággal megkötött külön megállapodás szerint – a nyugdíjfolyósító szervek feladata. A felmerült költségek viseléséről a megállapodásban kell rendelkezni.

(2)8 A nyugdíjfolyósító szervek a járadék folyósítását a kérelemnek helyt adó határozat véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kezdik meg.

7. §9 A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti alapösszeg a 2024. évben 156 040 forint.

8. § A kárpótlási jegy felhasználására és kamatozására az 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kpt.) rendelkezései az irányadók.


A Tv. 12. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában karhatalmista az a személy, aki 1956. november 4-ét követően a Kádár-kormány által létrehozott karhatalom kötelékébe önként jelentkezett és ott szolgálatot teljesített.

9. § (1)10 A kárpótlásra irányuló kérelmet a kárpótlási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni a törvénysértővé, illetve a semmissé nyilvánítás iránti bírósági eljárás megindításával egyidejűleg.

(2) A Tv. 2. és 3. §-ában meghatározott sérelmekhez kapcsolódó tulajdoni és a bérlakás végleges elvételével okozott sérelmek (a továbbiakban: tulajdoni sérelem) kárpótlása iránti kérelmet az 1992. évi XXIV. törvény végrehajtásáról szóló 92/1992. (VI. 10.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő adatlapon kell előterjeszteni.

(3)11

(4)12 Nem kell okirati bizonyítékait ismételten beterjesztenie annak a kérelmezőnek, aki azokat a kárpótlási hatóságnál benyújtott nyugdíjemelés iránti kérelemhez csatolta.

10. § (1)13 Ha a jogosult tulajdoni kárpótlása iránt is előterjesztette igényét és az élet elvesztéséért, vagy a szabadságelvonásért járó kárpótlás iránti kérelemnek legalább részben helyt adó döntés született, a tulajdoni sérelemért járó kárpótlás iránti igényt a kárpótlási hatóság bírálja el.

(2)14

11. § A kérelmezőnek az adatlapon nyilatkoznia kell, hogy

a) nem esik a Tv. 12. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá;

b) kárpótlási, kártalanítási vagy visszatérítési eljárás során milyen összegű előleget kapott.

12. § Ez a rendelet 1992. július 2-án lép hatályba.

Melléklet a 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelethez15


M202377A_0

ADATLAP
SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁSI
IGÉNYBEJELENTÉSÉHEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Borítékszám:

R

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Iktatószám:

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

A beérkezés dátuma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Első beadvány (1)

Hiánypótlás teljesítése (2)

 

 

 

 

 

 

I. Az igénylő adatai

Nyugdíjfolyósító törzsszám:

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

Előző , nyugdíjkiegészítéssel,
munkaviszony rendezéssel
összefüggő kérelem iktatószáma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igénylő neve:

1

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve:

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Leánykori neve:

3

 

 

 

 

 

Születési helye:

4

 

 

 

 

Születési ideje:

5

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

 

Anyja neve:

6

 

 

 

 

 

Állampolgársága:

7

 

 

 

magyar (1)

 

nem magyar (2)

 

 

 

 

Kijelentem, hogy

 

 

állampolgár vagyok

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás

 

Állandó lakcíme, irányítószám:

9

 

 

 

 

 

település:

 

 

 

 

utca, házszám:

10

 

 

 

 

 

Ország:

 

 

11

 

 

 

 

 

 

Lakhely vagy utcanév
változás esetén
előző címe

 

 

 

Irányítószám:

12

 

 

 

 

 

település:

 

 

 

 

utca, házszám:

13

 

 

 

 

 

Ország:

 

 

14

 

 

 

 

 

 3K64992M_0

 

 

 

II. A kérelmező jogosultsága

15

 

 

 

 

 

 

Élet elvesztése esetén:

 

özvegyként (1)

 

 

 

 

 

gyermekként (2)

 

 

 

 

 

szülőként (3)

 

 

 

 

 

testvérként (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyházi jogi személy elöljárója képviselőjeként (5)

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozat:
Kijelentem, hogy rajtam kívül az alábbi kárpótlásra jogosultak élnek:

 

 

 

 

özvegy

 

16

 

 

 

gyermek

 

17

 

 

 

 

szülő

 

18

 

 

 

testvér

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kérelmező jogosultsága

20

 

 

 

 

 

 

Szabadságelvonás esetén:

 

saját jogán (6)

 

 

 

 

 

túlélő házastársként (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A sérelmet szenvedett adatai
(Amennyiben a sérelmet szenvedett személye azonos az igénylővel, a 21-26. rovatokat nem kell kitölteni.)

 

 

 

Neve:

21

 

 

 

 

 

 

 

Előző neve, névváltoztatás éve:

22

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Leánykori neve:

23

 

 

 

 

 

Születési helye:

24

 

 

 

 

Születési ideje:

25

 

1

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

 

Anyja neve:

26

 

 

 

 

 

Állampolgársága a sérelem
elszenvedésekor:

27

 

 

 

magyar (1)

 

nem magyar (2)

 

 

 

 

Ha nem magyar állampolgár, 1992. július 2-án vagy
halálakor életvitelszerűen Magyarországon élt-e?

28

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

 

 

 

 

 M202379A_0

 

A sérelmet elszenvedett

elhalálozásának időpontja:

 

29

19

 

 

év

 

 

 

 

nap

 

 

Az élet elvesztésének oka:

30

 

 

 

 

 

Halálos ítélet végrehajtása

(1)

 

 

 

 

 

 

büntetőeljárás vagy büntetőügyben hozott ítélet végrehajtása során

az eljáró magyar hatóság szándékos közreműködése

(2)

 

 

 

 

 

 

egyéb

(3)

 

 

 

 

 

 

 

IV. A személyes szabadság korlátozása

A sérelem jellege

ténylegesen letöltött időtartam

Ítélet szerinti

időtartam

 

év hó

 

31

Szabadságvesztés

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halálos ítéletté változtatták-e át

 

32

 

Meghatározott időtartamú (1), életfogytig tartó (2), szabadságvesztésre

 

Letöltött időtartam:

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

33

Előzetes letartóztatás
(ideiglenes kényszergyógykezelés)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

34

Kényszergyógykezelés

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

35

Internálás

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M202380A_0

 

 

helye

 

36

Közbiztonsági őrizet

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

37

Kitelepítés

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

38

Harcoló alakulatok

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kötelékében teljesített

munkaszolgálat

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

39

Kényszermunkára hurcolás

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szovjet szervek által

polgári személyként

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

40

Szovjet szervek általi elítélés

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vagy más szabadság elvonás

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

41

Szovjet hadifogság

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

42

Külföldre történő deportálás

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

43

Gettó (csillagos, védett ház)

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M202381A_0

 

 

helye

 

44

Egyéb, zárt táborszerű

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fogvatartás vagy

kényszerlakhely kijelölés

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

helye

 

45

Nemzetiségi, vallási vagy
politikai okból
Magyarországnak a Párizsi
Békeszerződésben rögzített
határain kívül elszenvedett
szabadságvesztés vagy zárt,

Táborszerű fogvatartás

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

- 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aláírás

 

V. A csatolt igazolások felsorolása

A sérelem kezdeti időpontjára

vonatkozó:

46

 

 

 

 

 

A sérelem befejező időpontjára

vonatkozó:

47

 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett sérelem (sérelmek) bizonyítása érdekében a szükséges okiratok beszerzését kezde-
ményeztem. Megszerzésüket követően azokat (hiteles másolatukat) a Hivatalnak megküldöm.

 

 

 

Aláírás

 

 

 

 

 

 

VI. A sérelmet szenvedett vagy hozzátartozója részesült-e

kártalanításban

kárpótlásban

visszatérítésben

 

48

 

 

 

Igen (1)

 

Nem (2)

 

 

kártalanítási

visszatérítési

előlegben

 

49

 

 

 

Igen (1)

 

Nem (2)

 

 

Ha igen, milyen összegben

 

 

 

 

 

 

Aláírás

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozatok:

Kijelentem, hogy mint életvitelszerűen Magyarországon élő személy, a részemre járó kárpótlást

 

havi életjáradék (1)

 

kárpótlási jegy (2)

 

formájában kívánom igénybe venni.

 

50

 

 

 

 

 

aláírás

 

Amennyiben a kárpótlási jegyet termőföld vásárlására kívánja fordítani, úgy ezt a termőfold-vásárlási igénylőlapon 1992.
október 30-ig a vásárolni kívánt termőföld fekvése szerint illetékes önkormányzatnál szíveskedjék bejelenteni.

 

 

 
M202382A_0

 

 

A szabadságelvonással összefüggésben munkaképességemet legalább 67%-ban elvesztettem, ezért nemzeti gondozási díjra

igényt tartok

 

 

51

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Kijelentem, hogy a szabadságelvonással összefüggésben munkaképességemet 67%-nál kisebb, de legalább 50%-ot elérő

mértékben elvesztettem ezért – szociális helyzetem alapján – nemzeti gondozási díjra igényt tartok

 

 

52

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Figyelem! A munkaképesség csökkenését igazoló iratokat és a jövedelemigazolást csatolni kell!

 

Kijelentem, hogy hadigondozási pénzellátásban nem részesülök.

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

A sérelmet szenvedett a szabadságelvonás ideje alatt magyar, vagy idegen hatóság önkénye következtében vesztette életét.

 

 

53

 

 

 

igen (1)

 

nem (2)

 

 

A csatolt igazolás megnevezése:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelem! Ez a kérdés csak a sérelmet szenvedett személyre vonatkozik.

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem hogy az 1976. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Polgári és Politikai

Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában elismert alapjogok megsértéséért

 

felelősség nem terhel (1)

felelősség terhel (2)

felelősség terhel, de az alapjogok megsértését követően, a demokrácia érdekében

kifejtett tevékenységem miatt, büntetőeljárás következtében súlyos hátrányt szen-

vedtem el (3)

 

 

a súlyos hátrány megnevezése:

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 

 M202383A_0

 

 

 

Figyelem! Ez a kérdés csak a sérelmet szenvedett személyre vonatkozik.

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

 

– az államvédelmi szervek hivatalos állományú tagja

 

 

55

 

 

 

voltam (1)

 

nem voltam (2)

 

 

– karhatalmista

 

 

56

 

 

 

voltam (1)

 

nem voltam (2)

 

 

– az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében

 

 

57

 

 

 

önként részt vettem (1)

 

nem vettem részt (2)

 

nem önként vettem részt (3)

 

 

– az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében való részvételemért

 

 

58

 

 

 

kitüntetésben részesültem (1)

 

nem részesültem (2)

 

 

 

59

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

1992. július 2. előtt törvényességi óvás vagy perújítási kérelem során megállapították a kártalanítási, illetve visszatérítési jo-

gosultságomat. A választási lehetőség alapján az alábbit kérem.

 

 

 

Büntetőeljárás szabályai szerinti kártalanítást, visszatérítést (1)

 

 

 

Az 1992. évi XXXII. tv. szerinti kárpótlást (2)

 

 

 

 

60

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 
M202384A_0

 

 

A kérelmező megjegyzése(i):

61

 

 

Bejelentem, hogy a kérelmem elbírálásához szükséges okiratok (név)

 

 

 

(irányítószám)

 

 

 

 

(település)

 

 

 

alatti lakos R

 

 

 

 

 

 

 

számú borítékban beadott kérelméhez vannak csatolva.

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Bejelentem, hogy özvegyi jogon

 

az R

 

 

 

 

 

 

 

számú borítékban nyújtottam be kérelmet.

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

Bejelentem, hogy a szabadságelvonással összefüggésben vagyoni sérelem ért, az igényt az 1992. évi XXIV. törvényhez rend-

szeresített formanyomtatványon ezen kérelemhez csatolva benyújtottam.

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon feltüntetett tények és adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:

……………………… 1992. ………………… hó …………………….. nap

 

 

 

 

 

aláírás

 

 

 

 

 

 

 

Az ügyintéző feljegyzései: Indexszám:

 

 

1

A Vhr. 1. § (2)–(3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

2

A Vhr. 1. § (2)–(3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

A Vhr. 1. § (4) bekezdése a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

5

A Vhr. 4. §-át és az azt megelőző törvényi hivatkozást a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

6

A Vhr. 5. §-a a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 42. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A Vhr. 6. § (1) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

8

A Vhr. 6. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 10. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

9

A 7. § az 524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A Vhr. 9. § (1) bekezdése a 349/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A Vhr. 9. § (3) bekezdését a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § c) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

12

A Vhr. 9. § (4) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 10. § (1) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

14

A Vhr. 10. § (2) bekezdését a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte.

15

Az "ADATLAP SZEMÉLYI KÁRPÓTLÁSI IGÉNYBEJELENTÉSHEZ" című formanyomtatványt ld. 1992. MK 71. szám 2377.- 2384. oldal. A Vhr. melléklet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére