• Tartalom

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére1

2020.02.15.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.) kapott felhatalmazás alapján — a Kjt. 4. §-ára és 85. §-ának (1) és (4) bekezdésére figyelemmel, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsával egyeztetve — a következőket rendeli:

1. §2


A rendelet hatálya a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézményeknél, továbbá az állam és a helyi önkormányzat által vagy más költségvetési szervnél az 1. és a 4. melléklet szerinti kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakra terjed ki.

2. §4

(1)5 Levéltárban közalkalmazotti jogviszony, vagy közgyűjteményben vagyonvédelmi-biztonsági tevékenység ellátására irányuló közalkalmazotti jogviszony csak magyar állampolgárral létesíthető.

(2)6 A honvédelmi ágazatba tartozó kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakört magyar állampolgársággal rendelkező személy töltheti be.

(3)7 Közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.

2/A. §9

(1)10

(2) Nem kötelező pályázatot kiírni

a)11 kulturális intézményben az 1. mellékletben szereplő egyéb közalkalmazotti munkakörök közül a gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző, az ügyviteli alkalmazott és a műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott munkakörök esetén,

b)12 az előadó-művészeti intézményeknél az 1. mellékletben meghatározott művészi és művészeti, továbbá az előadás létrehozásához, megvalósulásához közvetlenül kapcsolódó egyéb munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében,

c)13

d)14

e)15

f)16 az 1. mellékletben meghatározott alkotóművészeti intézményekben ellátott művészeti szakmai munkakörök esetén.

(3)17

2/B. §19


A honvédelmi ágazatba tartozó kulturális intézményben a pályázati felhívást a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján, a magasabb vezető és vezető megbízásra irányuló pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (a továbbiakban: hivatalos lap) is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak a Kjt.-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének várható időpontját is.

3. §20

4. §22

(1)23 A gyakornoki idő kikötése, valamint a munkaerő-kölcsönzés szempontjából a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörök:

a) előadó-művészeti intézményben az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörök,

b) alkotóművészeti intézményben az 1. mellékletben szereplő művészeti szakmai munkakörök,

c)24 közgyűjteményi intézményben az 1. mellékletben szereplő muzeális intézményi, könyvtári, mozgókép-, kép- és hangarchívumi, levéltári szakmai munkakörök,

d)25 közművelődési intézményben és közösségi színtérben az 1. mellékletben szereplő közművelődési szakmai munkakörök,

e)26

(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni:

a)27 előadó-művészeti intézménynél az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörökben,

b)28 könyvtárban, közművelődési intézményben vagy közösségi színtérben, levéltárban, valamint muzeális intézményben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,

c)29 annak, aki a munkáltató alaptevékenységi körében bármilyen munkakörben már teljesítette a gyakornoki követelményeket.

(3)30 A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. Az intézményen belül történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

(4) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje

a) az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és munkahelyi belső szabályzatok (SzMSz és kötelező mellékletei, a szervezeti egységek ügyrendje) tartalmát,

b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét,

c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját,

d) a közművelődési és közgyűjteményi intézményben az ügyintézés elveit és gyakorlatát is.

(5) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok

a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat,

b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen,

c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására,

d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját.

(6) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek és a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeinek részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait a munkáltató által kiadott gyakornoki szabályzat tartalmazza.

(7) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai vezető a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint – szövegesen – értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről – a szakmai vezető értékelésére figyelemmel – az intézmény vezetője dönt.

(8)31 A honvédelmi ágazatba tartozó kulturális intézményben a gyakornoknak meg kell ismernie az általános szabályokon felül a Magyar Honvédség alaptevékenységéhez kapcsolódó jogszabályokat és belső rendelkezéseket. A gyakornoki idő kikötése szempontjából a 4. mellékletben szereplő szakmai munkakör tekintendő a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörnek.

5. §33


Az előadó-művészeti intézményben a 3. melléklet 1.1.1.–1.1.9. pontjában felsorolt vezetők tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.

6. §34

6/A. §36

(1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2) Közművelődési intézményben – az (1) bekezdésben meghatározott magasabb vezető beosztás kivételével – egyéb magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(3) Közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/B. §37

(1) Nemzeti könyvtárban, felsőoktatási könyvtárban, valamint országos szakkönyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával.

(2) Nemzeti könyvtárban, felsőoktatási könyvtárban, valamint országos szakkönyvtárban az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, továbbá projektben való részvétel igazolásával.

(3) Szakkönyvtárban, valamint megyei hatókörű városi könyvtárban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)38 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) rendelkezik tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

c) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

d) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.

(4) Szakkönyvtárban, valamint megyei hatókörű városi könyvtárban a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)39 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel,

b) végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább négy éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.

(5) Városi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)40 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(6) Községi könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)41 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(7) Könyvtárban vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

ab)42 nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel, és

b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/C. §43

(1)44 Mozgókép-, kép-, és hangarchívumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa)45 mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

(2)46 Mozgókép-, kép-, és hangarchívumban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/D. §47

(1) Levéltárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa)48 mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c)49 kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) Levéltárban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a)50 rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.

6/E. §51

(1)52 Múzeumban az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(1a)53 Múzeumban az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és

ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább négy éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(2) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával az a közalkalmazott bízható meg, aki:

a)54 rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b)55 a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Múzeumban vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a)56 rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel,

b)57 a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c)58 szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

(4) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a)59 rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b)60 a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/F. §61

(1) Integrált kulturális intézményben – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki az általa vezetett szervezeti egység tekintetében a 6/A–6/E. § szerinti követelményeknek megfelel.

(2) Integrált kulturális intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával olyan közalkalmazott bízható meg, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetőjével szemben támasztott követelményeknek megfelel.

6/G. §62

(1) Közművelődési intézmény, múzeum, könyvtár vagy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(2) Integrált kulturális intézmény vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.

(3) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül az (1) és a (2) bekezdés szerinti tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

6/H. §63


Országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, megyei hatókörű városi könyvtár, felsőoktatási könyvtár, országos szakkönyvtár, nemzeti könyvtár és az általános levéltár vezetésével megbízott magasabb vezetőnek a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkeznie kell.

6/I. §64

(1) Alkotóművészeti intézményben a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(2) Előadó-művészeti intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak az bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

(3) Előadó-művészeti intézményben vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és

b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.

6/J. §65


A 6/A–6/I. § rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, műszaki, igazgatási magasabb vezető és vezető beosztásokra.

6/K. §66

7. §67

(1) Kulturális intézményben magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázat esetében a pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

(2) Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására vonatkozó pályázatokat véleményező bizottság (a továbbiakban: bizottság) tagja

a) a Közalkalmazotti Tanács és a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, és

b) egy országos szakmai szervezet egy képviselője vagy egy – a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő – kulturális szakértő.

(3) A bizottság véleményének elfogadásához a tagok többségének jelenléte szükséges.

(4) A pályázatok véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként történik, a pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás keretében.

(5) A bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot kell tekinteni, amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta. A bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül.

(6) A bizottság (2) bekezdés szerinti tagja igazolt költségei megtérítésére jogosult. A (2) bekezdés b) pontja szerint felkért kulturális szakértő az általa elkészített írásos szakértői véleményért díjazásra jogosult. A költségek megtérítését és a szakértői díjazást annak a költségvetési szervnek a költségvetése terhére kell biztosítani, ahol a pályázat alapján az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető közalkalmazotti jogviszonya létesülni fog.

(7) Magasabb vezető megbízásához – ha nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség a fenntartó egyetértésére a közgyűjteményi, közművelődési intézmény főosztályvezetőjének és a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményei igazgatóhelyetteseinek megbízása esetében.

(8) Közművelődési intézmény esetén a magasabb vezető vagy vezető beosztás ellátására vonatkozó eredménytelen pályázatot 90 napon belül újra ki kell írni.

8. §

(1)68 Kulturális intézmény főigazgatójának vagy igazgatójának vezetői megbízása megszűnésekor — a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve —, a munkáltató ,,címzetes főigazgató'', illetőleg ,,címzetes igazgató'' címet adományozhat.

(2)69 Szólista feladatokat is ellátó énekkari tag részére ,,címzetes magánénekes'', vagy tánckari tag részére ,,címzetes magántáncos'' címet adományozhat a munkáltató.

9. §71

(1) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében a kulturális intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont:

A szakmai tudás fejlesztése

Kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő.

(2) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében a közgyűjteményi és közművelődési intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont:

A teljesítmény-követelményeknek való megfelelés

Kiemelkedő – megfelelő – kevéssé megfelelő – nem megfelelő.

10. §72


Nem kell alkalmazni a minősítésre vonatkozó rendelkezéseket,

a) ha a közalkalmazottat a munkakörének megfelelő területen végzett tevékenységére tekintettel Kossuth-díjjal, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja díjjal, a miniszter által adományozható díjjal, a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése és tagozatai által adományozott szakmai díjjal rendelkezik, vagy magas színvonalú munkásságára figyelemmel Magyar Köztársasági Érdemrenddel, Magyar Köztársasági Érdemkereszttel vagy Magyar Érdemrenddel vagy Magyar Érdemkereszttel tüntették ki,

b) az alatt az időszak alatt, amikor a közalkalmazott az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján kap díjazást.

11. §73

12. §74

(1) Közművelődési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott

a) tudományos munkatársnak minősülő közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 80%-ának,

b) a tudomány kandidátusa, PhD- vagy DLA-fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 70%-ának,

c) tudományok doktora fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 60%-ának

megfelelő időtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.

(2) A teljes napi munkaidőből 6 órát kell a munkahelyen eltölteni a közalkalmazottnak, ha átlagosan legalább napi 3 órán át egészségkárosító kockázatnak kitett munkahelyen dolgozik.

13. §75

14. §77

(1) Az 1. § szerint létesíthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a munkakör betöltéséhez a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és többletkövetelményeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Ha az 1. melléklet a munkakörre nem határoz meg képesítési előírást, akkor a munkakör betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz az 1. mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

15. §78

(1) A könyvtári, levéltári, muzeális intézményi szakmai munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell tekinteni az intézmény alaptevékenységének megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.

(2) Közművelődési intézményben vagy közösségi színtérben jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ szerinti felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kulturális menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.

16. §79

(1) A besorolás megállapításakor főiskolai szintű végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, továbbá a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről szóló 2/1976. (IX. 14.) OM rendelet alapján szerzett képzettséget.

(2) A besorolás megállapításakor főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola, az állami zenekonzervatórium tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a művészeti szaktanárképzőben szerzett oklevelet.

16/A. §80

17. §82


A fizetési fokozatok közötti várakozási idő tartósan magas színvonalú munkavégzés esetén egy évvel csökken, ha a közalkalmazott az őt foglalkoztató kulturális intézmény, közösségi színtér vagy könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató hely alaptevékenységének megfelelő és a betöltött munkaköréhez illeszkedő, legalább 120 órás képzést – tanúsítvánnyal vagy oklevéllel igazoltan – elvégzett.

18. §83

19. §84


A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét a 3. melléklet tartalmazza.

20. §86

(1)87 A 8. § (1) bekezdésében meghatározott „címzetes főigazgató” vagy „címzetes igazgató” címet viselő személy – a címadományozást megalapozó kulturális intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig – pótlékra jogosult. A pótlék mértéke „címzetes főigazgató” cím esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 100%-a, „címzetes igazgató” esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(2)88 A 8. § (2) bekezdésében meghatározott „címzetes magánénekes” vagy „címzetes magántáncos” címet viselő személy – a címadományozást megalapozó kulturális intézménnyel fennálló közalkalmazotti jogviszonyának megszűnéséig – pótlékra jogosult. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-a.

(3)89 Pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett koncertmesteri, vagy szólamvezetői feladatot is ellát. A pótlék mértéke koncertmester esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 75%-a, a szólamvezető esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

(4)90 Eredményességi pótlék adható annak a közalkalmazottnak, aki tevékenységével az őt foglalkoztató kulturális intézmény vagy közösségi színtér működésének minőségét, eredményességét jelentős mértékben közvetlenül befolyásolja. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%–50%-a lehet.

(5)91 Területi pótlék jár annak a közgyűjteményi és közművelődési intézményben, valamint közösségi színtérben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki olyan községben dolgozik, amelyik szerepel a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések jegyzékében. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a, melynek konkrét megállapításánál a fenntartó köteles a település valamennyi, a Kjt. hatálya alá tartozó intézményében azonos mértékű pótlékot megállapítani.

(6) Pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett egyetemi vagy főiskolai hallgatók, szakközépiskolások, szakmunkástanulók vagy szakmai gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 15%–35%-a lehet.

(7)92 Kutatói pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki a foglalkoztató intézmény szakmai területéhez köthető témakörben tudományos fokozattal rendelkezik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

20/A. §93

(1)94 A honvédelmi ágazatba tartozó szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek elnevezését, fizetési osztályokba sorolását, a magasabb vezetői, valamint a vezetői munkaköreit, a magasabb vezetői megbízásait a 4. melléklet tartalmazza.

(2)95 A honvédelmi ágazatba tartozó szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreit tartalmazó munkaköri jegyzék és állománytábla kizárólag az e rendelet 4. melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatja.

21. §96


Az 1. § szerinti közalkalmazottat a besorolása alapján kulturális illetménypótlék illeti meg. A kulturális illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét az 5. melléklet tartalmazza.

22. §97


E rendelet alkalmazásában:

1. alkotóművészeti intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány fenntartásában működő képző-, ipar- és fotóművészeti galéria, a kiállítási intézmény, az alkotótelep, továbbá az alkotóház;

2. egyetemi doktori cím: a felsőoktatási törvény szerint 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmények alapján szerzett, vagy e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett egyetemi doktori cím;

3. egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.): a felsőoktatási törvény szerint 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (doctor universitatis);

4. előadó-művészeti intézmény: az az előadó-művészeti szervezet, amelyik költségvetési szerv formájában működik;

5. felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség: a művészeti képzési területen a munkakörnek megfelelő alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethető korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá zene- és táncművészeti tevékenység esetében a tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység esetében a művészetközvetítési képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a művészeti munkakörnek megfelelő hazai szakirányú felsőfokú képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az OKJ szerinti, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, az OKJ szerinti szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;

6. felsőfokú közművelődési szakképzettségek: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;

7. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű végzettség;

8. fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség: a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai végzettség és szakirányú szakképzettség vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, egyetemi végzettség és szakirányú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakirányú szakképzettség;

9. integrált kulturális intézmény: állam vagy a helyi önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, amelynek alapító okiratában az alaptevékenységbe tartozó szakmai alapfeladatok között – más szakmai alapfeladatok mellett – művészeti, közművelődési vagy közgyűjteményi feladat is meghatározásra került.

10. közgyűjteményi intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány fenntartásában működő könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, valamint mozgókép-, kép- és hangarchívum;

11. közművelődési intézmény: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési intézmény;

12. közösségi színtér: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény szerinti közművelődési közösségi színtér;

13. kulturális intézmény: a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézmények, továbbá az integrált kulturális intézmény;

14. mesterfokozatú szakképzettség: felsőoktatási törvény szerinti egyetemi végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség;

15. művészeti intézmény: az előadó-művészeti és az alkotóművészeti intézmény;

16. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben felsőfokú végzettségi szinten szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakképzettség;

17. szakirányú szakképzettség: felsőfokú végzettséghez kapcsolódó, a közalkalmazottat foglalkoztató intézmény alaptevékenységének megfelelő szakképzettség;

18. szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség: a felsőoktatási törvény szerint felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet követően szerezhető szakirányú szakképzettség, valamint az 1996. szeptember 1-je előtt a felsőoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított szakképzettség;

19.98

20. tudományos fokozat: a felsőoktatási törvény szerinti doktori képzésben szerzett tudományos fokozat [Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Liberal Arts (DLA)], a tudomány kandidátusa, a tudomány doktora, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat.

23. §

(1)99 A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. A rendelet 5., 9., 12., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 21. §-aiban,100 és a 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket 1992. július 1. napjától kell alkalmazni.

(2)101

(3)–(4)102

(5)103

(6)104 Az 5. § a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén alkalmazandó.

(7)105

(8)106 A 3. melléklet 1.1.1–1.1.9. pontjában megállapított vezetői pótlékok a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén nem alkalmazandók.

(9)107 A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 6/G. §-t – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2013. december 31-ét követően létrejött vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.

(10)108 A Módr. által megállapított 6/G. §-t a 2014. január 1-jét megelőzően létrejött vezetői megbízások tekintetében akkor kell alkalmazni, ha a megbízás időtartama a Módr. hatálybalépését109 követően több mint két évig tart.

(11)110 E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított, a 21. § szerinti kulturális illetménypótlékot első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel, 2017. február hónapban kell kifizetni.

(12)111 Ha a közalkalmazotti jogviszony 2017. január 1-jét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően létesül, vagy 2016. december 31-ét követően, de 2017. február 1-jét megelőzően megszűnik, akkor az (1) bekezdés szerinti kifizetés időarányosan történik.

(13)112 E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 6/B. § (4) és (5) bekezdését a 2018. július 1-jét követően kiírt magasabb vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(14)113 E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított

e) 6/E. § (4) bekezdés a) pontját a 2017. január 31-jét követően kiírt vezetői pályázatok tekintetében kell alkalmazni.

(15)114 E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 6/G. § (1a) bekezdését a 2017. január 31-ét követően létrejött magasabb vezetői megbízások tekintetében kell alkalmazni.

(16)115 E rendeletnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 6/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretre vonatkozó előírását 2020. január 1-jétől kell alkalmazni. A Módr2.-vel megállapított 6/B. § (1)–(3) bekezdése alapján 2020. január 1-jét megelőzően megbízott magasabb vezetőnek a megbízást követő két éven belül igazolnia kell a 6/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, (2) bekezdés a) pont ab) alpontja és (3) bekezdés b) pontja szerinti tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretét. Igazolás hiányában a megbízást vissza kell vonni.

(17)116 E rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 14. § (1) bekezdését, valamint 1. mellékletét – a (19) és (20) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr2. hatálybalépésének117 napját követően kiírt pályázatokra és az azok alapján létesített jogviszonyokra kell alkalmazni.

(18)118 Azokban a munkakörökben, ahol a pályázat kiírása nem kötelező, e rendeletnek a Mórd2.-vel megállapított 14. § (1) bekezdését, valamint 1. mellékletét – a (19) és (20) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módr2. hatálybalépésének119 napját követően létesített közalkalmazotti jogviszonyokra kell alkalmazni.

(19)120 Az a közalkalmazott, aki e rendeletnek a Módr2.-vel megállapított 1. melléklete szerint a munkakörére vonatkozó képesítési és többletkövetelményeknek nem felel meg, a Módr2. hatálybalépésének121 napját követően e munkakörben, áthelyezéssel létesítendő közalkalmazotti jogviszonyában 2019. december 31-ig foglalkoztatható.

(20)122 A (17)–(19) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni arra a közalkalmazottra, akinek a Módr2. hatálybalépésének napján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél kevesebb ideje van hátra.

1. számú melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez123Kulturális közalkalmazotti munkakörök

A
Munkakör megnevezése

B
Fizetési osztályok

C
Képesítési követelmények

D
További követelmények

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

 

1.

Előadó-művészeti intézménynél művészi és művészeti munkakörök

 

 

1.1

rendező

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezői, operarendezői vagy színházrendezői mesterfokozatú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés; továbbá alapfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés

 

1.2

karmester, karnagy

*

*

szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.3

balettmester, koreográfus

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.4

dramaturg

*

*

színházművészeti képzésben vagy tudományegyetem bölcsészkarán szerzett a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

1.5

lektor

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

1.6

színész

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.7

bábszínész

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.8

magánénekes

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.9

magántáncos, első magántáncos

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.10

énekes, hangszeres szólista

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.11

táncos szólista

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.12

vers- és prózamondó

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.13

opera-, szimfonikus és kamarazenei tag

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.14

játékmester

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség

 

1.15

korrepetítor, énekmester

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.16

díszlet-, jelmeztervező

*

mesterfokozatú szakirányú szakképzettség

 

1.17

népi zenekar vezető

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.18

festő, szobrász, bábtervező

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú szakképzettség

 

1.19

bábkészítő

*

szakirányú szakgimnáziumi szakképesítés vagy középiskolai végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés

 

1.20

énekkari tag

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.21

egyéb zenekari tag

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.22

tánckari tag

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.23

artista

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.24

pantomimes

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.25

segédrendező, asszisztens

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú előadó-művészeti szakképzettség

 

1.26

ügyelő, súgó

*

*

 

 

1.27

szcenikus

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.28

segédszínész

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

1.29

csoportos szereplő (statiszta)

*

*

*

 

 

2.

Alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörök

 

 

2.1

művészeti főtanácsadó

*

*

*

művészettörténet, művészettudomány vagy esztétika szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség, vagy képzőművészeti vagy iparművészeti mesterfokozatú szakképzettség

I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.);
J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat

2.2

művészeti tanácsadó

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári, művészettörténész, kiállításrendező szakképzettség

 

2.3

művészettörténész-kiállításrendező

*

*

*

művészettörténet szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség

I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.);
J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat

2.4

kiállításrendező

*

*

bölcsészképzésben vagy képzőművészeti képzésben vagy iparművészeti képzésben szerzett mesterfokozatú szakképzettség;
F fizetési osztály esetén a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakán szerzett szakképzettség

 

2.5

gyűjteménykezelő, adattáros

*

 

 

3.

Levéltári szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

3 év gyakorlat

3.2

levéltáros

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

2 év gyakorlat

3.3

segédlevéltáros

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség

 

3.4

levéltáros asszisztens

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés

 

3.5

levéltári kezelő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés

 

3.6

levéltári adatrögzítő

 

*

*

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő végzettség

 

3.7

levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

3 év gyakorlat

3.8

levéltári restaurátor

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

2 év gyakorlat

3.9

levéltári segédrestaurátor

 

 

 

*

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

 

3.10

levéltári restaurátor asszisztens

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és a munkakörnek megfelelő szakképzettség

 

3.11

levéltári könyvkötő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképesítés

 

3.12

levéltári fotós

 

*

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.13

levéltári reprográfus

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.14

levéltári főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

3 év gyakorlat

3.15

levéltári könyvtáros

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

2 év gyakorlat

3.16

levéltári könyvtári asszisztens

 

*

*

*

 

 

 

 

 

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros asszisztens munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

3.17

levéltárpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti megfelelő tanári szakképzettség

 

3.18

levéltári közművelődési szakember vagy levéltári kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.19

levéltári fotós

 

*

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

3.20

levéltári informatikus

 

 

 

 

*

 

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség

 

3.21

levéltári rendszergazda

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés

 

3.22

levéltári jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

4.

Muzeális intézményi szakmai munkakörök

 

 

4.1

főmuzeológus (vagy főkurátor)

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.2

muzeológus (vagy kurátor)

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

4.3

segédmuzeológus (vagy segédkurátor)

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

 

4.4

muzeológus asszisztens

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

 

4.5

műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor)

*

*

*

*

 

tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

4.6

főrestaurátor

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.7

restaurátor

 

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

4.8

segédrestaurátor

*

*

*

*

*

felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

 

4.9.

múzeumi preparátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

 

4.10

műtárgyvédelmi munkatárs:
restaurátor technikus

*

középiskolai végzettség, továbbá restaurátor technikusi szakképesítés

 

4.11

műtárgyvédelmi munkatárs: műtárgyvédelmi asszisztens

*

középiskolai végzettség, továbbá műtárgyvédelmi asszisztens szakképesítés

 

4.12

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi preparátor

*

*

*

*

középiskolai végzettség, továbbá múzeumi preparátor szakképesítés,
vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

 

4.13

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség, továbbá múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés
vagy
szakirányú szakképzettség

 

4.14.

állományvédelmi felelős

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

középiskolai végzettség és restaurátor technikusi, műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi preparátor vagy múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés
vagy
felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki vagy természettudományi képzési területen szerzett szakképzettség

műtárgyvédelmi ismereteket tartalmazó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább 60 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.15

múzeumi könyvtáros

*

*

*

*

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros, informatikus könyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

4.16

múzeumi segédkönyvtáros

*

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a segédkönyvtáros munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

4.17

múzeumi könyvtáros asszisztens

*

 

a „könyvtári szakmai munkakörök”-ben a könyvtáros asszisztens munkakörnél meghatározott képesítési követelmények alkalmazandók

 

4.18

múzeumi adattáros

*

*

*

*

*

*

 

 

4.19

vezető múzeumpedagógus

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás szerinti szakágnak megfelelő tanári szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

4.20

múzeumpedagógus

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az szakirányú szakképzettség

 

4.21

múzeumi közművelődési szakember, múzeumi kulturális menedzser

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

4.22

múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember

*

*

*

*

*

 

 

4.23

tárlatvezető, múzeumi mediátor, múzeumi animátor

*

*

*

*

 

tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret

4.24

múzeumi fotós

*

*

*

*

*

*

*

 

 

4.25

régésztechnikus

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

4.26

múzeumi geodéta, múzeumi rajzoló

*

*

*

*

*

*

 

 

4.27

múzeumi grafikus, kiállítás-tervező

*

*

*

*

*

 

 

4.28

múzeumi kiállítás-rendező

*

*

*

*

*

*

 

 

4.29

múzeumi informatikus

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképzettség

 

4.30

múzeumi adatrögzítő

*

*

*

 

 

4.31

múzeumi kiadvány- vagy honlapszerkesztő

*

*

*

*

*

 

 

4.32

vezető teremőr

*

*

*

 

 

4.33

teremőr, közönségkapcsolati szakember

*

*

*

 

 

4.34

múzeumi jogász

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

5.

Könyvtári szakmai munkakörök

 

 

5.1

főkönyvtáros

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat

5.2

tudományos kutató

*

*

*

 

 

5.3

könyvtáros, informatikus könyvtáros

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

5.3.1

bibliográfus, feldolgozó

*

*

*

*

*

 

 

5.3.2

gyermekkönyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.3

gyűjteményszervező könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.4

helyismereti könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.5

olvasószolgálati könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.6

tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.7

zenei könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

5.3.8

kutatástámogató könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.3.9

régi könyves könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.3.10

kézirattáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.3.11

könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.4

segédkönyvtáros

*

az OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés

 

5.5

könyvtáros asszisztens

*

 

 

5.6

informatikus

*

*

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus szakképesítés, szakképzettség

 

5.7

könyvtári restaurátor

*

*

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképesítés, szakképzettség

 

5.8

könyvtári könyvkötő

*

*

 

 

5.9

könyvtárkezelő

*

 

 

5.10

raktáros

*

*

 

 

5.11

adatrögzítő

*

*

*

 

 

5.12

minőségügyi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.13

nemzetközi referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.14

kommunikációs és közönségkapcsolati referens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.15

kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.16

digitális tartalomfejlesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

6.

Mozgókép, kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök

 

 

6.1

főarchivátor

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.2

archivátor

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.3

tudományos kutató

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.4

nemzetközi referens

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.5

szaktájékoztató

*

*

*

*

*

 

 

6.6

adatbáziskezelő

*

*

*

*

*

 

 

6.7

filmes szakkönyvtáros

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.8

fotó-plakát gyűjteményvezető

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.9

elektronikus tár gyűjteményvezető

*

*

*

*

fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú szakképzettség

 

6.10

technikai főmunkatárs

*

*

*

 

 

6.11

technikai munkatárs

*

*

*

*

 

 

6.12

mozgókép restaurátor

*

*

*

*

 

 

6.13

főraktáros

*

*

*

 

 

6.14

raktáros

*

*

 

 

6.15

kiadvány főszerkesztő

*

*

*

 

 

6.16

kiadvány szerkesztő

*

*

*

*

 

 

6.17

honlap szerkesztő

*

*

*

*

 

 

6.18

filmmúzeum moziüzemvezető

*

*

*

*

 

 

6.19

mozgóképforgalmazó szakreferens

*

*

*

 

 

7.

Közművelődési szakmai munkakörök

 

 

7.1

vezető közművelődési szakember

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

felsőfokú közművelődési szakképzettség

három éves, közművelődési szakember munkakörben szerzett tapasztalat, továbbá a munkakörre vonatkozó, akkreditált szakmai továbbképzésben legalább két 60 órás, vagy egy 120 órás továbbképzési tanfolyam teljesítése

7.2

közművelődési szakember

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.3

közösségszervező

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű közösségfejlesztő, kulturális közösségszervező vagy további közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.4

felnőttképzési szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő felsőfokú andragógusi szakképzettség vagy további középfokú közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.5

közösségfejlesztő szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő közösségfejlesztő, közösségi és civil fejlesztő, kulturális közösségszervező vagy további közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.6

A közművelődési munkát közvetlenül segítő munkakörök

 

 

7.6.1

tudományos kutató

*

*

*

mesterfokozatú közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú mesterfokozat és szakképzésben szerzett szakirányú szakképesítés

I fizetési osztály esetén 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr. univ.);
J fizetési osztály esetén PhD, DLA tudományos fokozat

7.6.2

informatikus

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű informatikai szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és informatikai szakképzettség

 

7.6.3

média szerkesztő

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, multimédiás, informatikus, webfejlesztő vagy grafikus szakképesítés, szakképzettség

 

7.6.4

információs- és közönségszolgálati munkatárs

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött munkakörnek megfelelő kommunikációs, animátor vagy közösségfejlesztő szakképesítés, szakképzettség

 

7.6.5

művészeti vezető

*

*

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti szakképesítés vagy felsőfokú végzettség művészeti szakképzettség

 

7.6.6

népijáték- és kismesterségek oktató

*

az OKJ szerinti szakképzettség

 

7.6.7

kommunikációs- és marketing szakember

*

*

*

*

*

a fizetési osztálynak megfelelő szintű kommunikációs vagy marketing szakképesítés, vagy felsőfokú végzettség és kommunikációs vagy marketing szakképzettség

 

7.6.8

ifjúságsegítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű ifjúságsegítői vagy szociális szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és ifjúságsegítői vagy szociális szakképzettség

 

7.6.9

rendezvényszervező

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezvényszervezői vagy közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.6.10

kiállításrendező

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy a munkakörnek megfelelő akkreditált szakmai továbbképzési tanfolyam teljesítése

 

7.6.11

rendezvénytechnikus

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

7.7

Állat- és növénykertek közművelődést segítő szakmai munkakörei

 

 

7.7.1

közművelődési szakember

*

*

*

*

*

*

*

a betöltött munkakörhöz tartozó fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés, felsőfokú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

7.7.2

tudományos kutató

*

*

*

 

 

7.7.3

zoopedagógus

*

*

*

*

*

 

 

7.7.4

könyvtáros

*

*

*

*

*

 

 

7.7.5

segédkönyvtáros

*

 

 

7.7.6

könyvtári asszisztens

*

 

 

7.7.7

fotós, videotechnikus

*

*

*

 

 

7.7.8

kiállításrendező

*

*

*

*

 

 

7.7.9

preparátor

*

*

 

 

7.7.10

zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló

*

 

 

7.7.11

adattáros

*

 

 

8.

Egyéb közalkalmazotti munkakörök

 

 

8.1

kulturális menedzser

*

*

*

 

 

8.2

gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott

*

*

*

*

*

 

 

8.3

gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző

*

*

*

*

 

 

8.4

ügyviteli alkalmazott

*

*

*

*

 

 

8.5

műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott

*

*

*

*

 

 

 

 

2. számú melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez124


Tudományos munkakörök jegyzéke

 

A
Intézmény

B
Tudományos munkakör megnevezése

1.

Múzeumok:

 

1.1.

 

főmuzeológus

1.2.

 

muzeológus

1.3.

 

főrestaurátor

1.4.

 

felsőfokú végzettséggel rendelkező restaurátor

1.5.

 

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező múzeumi könyvtáros

1.6.

 

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező közművelődési szakember, múzeumpedagógus

2.

Könyvtárak:

 

2.1.

 

tudományos fokozattal rendelkező munkatárs által betöltött munkakör

2.2.

 

az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott, aki a könyvtári és információs tevékenység vagy az intézmény szakterületéhez kapcsolódó valamely terület elméletével, történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, legalább munkaidejének fele részében

3.

Levéltárak:

 

3.1.

 

főlevéltáros

3.2.

 

levéltáros

3.3.

 

főrestaurátor, restaurátor

3.4.

 

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező levéltári könyvtáros

4.

Mozgókép-, kép-, és hangarchívumok:

 

4.1.

 

tudományos kutató

5.

Közművelődési intézmények:

 

5.1.

 

tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakember I.

5.2.

 

tudományos kutató

3. számú melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez125Vezetői és magasabb vezető beosztások

 

A
Beosztás megnevezése

B
Vezetői pótlék (%)

1

Előadóművészet

 

1.1

Magasabb vezető:

 

1.1.1

főigazgató

300

1.1.2

főigazgató-helyettes

275

1.1.3

művészeti igazgató

275

1.1.4

igazgató főrendező

300

1.1.5

igazgató

300

1.1.6

igazgató karnagy

300

1.1.7

főzeneigazgató

275

1.1.8

főrendező

275

1.1.9

balettigazgató

275

1.2

Vezető:

 

1.2.1

művészeti vezető

200

1.2.2

igazgatóhelyettes

200

1.2.3

ügyvezető igazgató

200

1.2.4

zeneigazgató

200

1.2.5

első karmester

200

1.2.6

marketing-menedzser igazgató

175

1.2.7

művészeti főtitkár

175

1.2.8

karvezető

175

1.2.9

karigazgató

175

1.2.10

zenei vezető

175

1.2.11

zenekar-igazgató

175

1.2.12

vezető karnagy

175

 

 

 

2

Alkotóművészet

 

2.1

Magasabb vezető:

 

2.1.1

(fő)igazgató

300

2.1.2

(fő)igazgatóhelyettes

275

2.2

Vezető:

 

2.2.1

főosztályvezető

200

2.2.2

osztályvezető

175

2.2.3

alkotótelepi vezető

150

 

 

 

3

Közgyűjtemény, közművelődés

 

3.1

Magasabb vezető:

 

3.1.1

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint

300

 

egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgatója, igazgatója

 

3.1.2

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint

275

 

egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese

 

3.1.3

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezetője (tudományos titkára), a Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye igazgatóhelyettese

225

3.1.3.1

Országos intézmény megyei tagintézményének igazgatója

250

3.1.3.2

Országos intézmény megyei tagintézményének igazgató-helyettese

225

3.1.4

Megyei hatókörű városi könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum igazgatója

275

3.1.5

Megyei hatókörű városi könyvtár, főiskolai könyvtár, megyei hatókörű városi múzeum igazgató-helyettese

250

3.1.6

Minisztérium vagy országos hatáskörű szerv szaklevéltára, országos szakmúzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének igazgatója

250

3.1.7

Fővárosi könyvtár-igazgató

250

3.1.8

Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatója

225

3.1.9

Megyei jogú városi könyvtár igazgatója

225

3.1.10

Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

200

3.1.11

Megyei jogú városi könyvtár igazgatóhelyettese

200

3.1.12

Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója

225

3.1.13

Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója

200

3.1.14

Felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatója, felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá nem tartozó kari könyvtárának vezetője

200

3.1.15

Országos szakmúzeum, felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese

150

3.1.16

Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese

200

3.1.17

Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatója

200

3.1.18

Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatóhelyettese

150

3.1.19

Tematikus múzeum igazgatója

150

3.1.20

Tematikus múzeum igazgatóhelyettese

100

3.1.21

Fővárosi kerületi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

200

3.1.22

Közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely vezetője

150

3.1.23

Városi levéltár igazgatója, városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

175

3.1.24

Városi levéltár igazgatóhelyettese

125

3.1.25

Egyéb községi önkormányzati kulturális intézmény vezetője

150

3.2

Vezető

 

3.2.1

Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának osztályvezetője

150

3.2.2

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezető-helyettese

175

3.2.3

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár, országos múzeum osztályvezetője

150

3.2.4

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár egyéb vezetője

100

3.2.5

Fővárosi könyvtár főosztályvezetője

225

3.2.6

Fővárosi könyvtár főosztályvezető-helyettese

200

3.2.7

Fővárosi könyvtár osztályvezetője

150

3.2.8

Fővárosi könyvtár osztályvezető-helyettese

125

3.2.9

Fővárosi könyvtár csoportvezetője, országos szakmúzeum egyéb vezetője

100

3.2.10

Területi múzeum, tematikus múzeum egyéb vezetője

100

3.2.11

Megyei hatókörű városi könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye osztályvezetője (tudományos titkára)

150

3.2.12

Megyei hatókörű városi könyvtár, fővárosi kerületi intézmény, megyei hatókörű városi múzeum, Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézménye egyéb vezetője

100

3.2.13

Fővárosi kerületi közművelődési intézmény osztályvezetője

150

3.2.14

Fővárosi kerületi közművelődési intézmény egyéb vezetője

100

3.2.15

Városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény osztályvezetője

125

3.2.16

Városi közgyűjtemény, közművelődési intézmény egyéb vezetője

100

3.2.17

Felsőoktatási intézmény központi könyvtári irányítás alá tartozó kari könyvtárának vezetője

150

 

 

 

4

Gazdasági, műszaki és igazgatási szakterület

 

4.1

Magasabb vezető:

 

4.1.1

Gazdasági, műszaki, igazgatási szakterület irányításával megbízott vezető, amennyiben a kulturális intézmény vezetője és helyettese magasabb vezetőnek minősül

250

4.2

Vezető:

 

4.2.1

Magasabb vezető gazdasági (művészeti intézmény) műszaki, igazgatási szakterületen működő helyettese

200

4.2.2

Az intézmény vezetőjének gazdasági, műszaki, igazgatási területen működő helyettese

150

4.2.3

A munkamegosztás szempontjából elkülönült gazdasági, műszaki, üzemeltetési és igazgatási szervezeti egység irányítója

100

4. számú melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez126
A honvédelmi ágazatba tartozó honvédelmi szervezeteknél kulturális munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

7K34149_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék
%-a

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

3.

1. Megbízott vezetői munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

a)

Magasabb vezetői munkakör:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

6.

főigazgató-helyettes, tudományos-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

7.

igazgató (főig. h)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

8.

b)

Vezető munkakör:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

igazgató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

10.

igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

11.

osztályvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

12.

főszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

13.

2. Csoportvezetői munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

irodavezető, kirendeltségvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

15.

irodavezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

16.

osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

17.

központvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

18.

alosztályvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

19.

részlegvezető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

20.

részlegvezető-helyettes

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

21.

központvezető-helyettes

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

22.

könyvtárvezető,
könyvtárigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

23.

könyvtárvezető-helyettes, könyvtárigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

24.

3. Közművelődési munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

26.

kulturális szervező

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

27.

sportszervező

 

 

*

*

*

*

*

*

*

 

 

28.

pénztáros

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

29.

főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

30.

főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

31.

munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

32.

segédmunkatárs

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

33.

technikus, szaktechnikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

34.

előadó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

35.

ügykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

36.

szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

37.

gondnok

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

ruhatáros

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

segédmunkás

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

4. Közgyűjteményi munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

a)

Levéltári munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

43.

levéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

44.

segédlevéltáros

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

45.

levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

46.

levéltári kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

47.

levéltári fotós

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

48.

levéltári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

49.

levéltári restaurátor

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

50.

levéltári adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

51.

b)

Múzeumi munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

főmuzeológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

53.

főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

54.

restaurátor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

55.

muzeológus

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

56.

segédmuzeológus

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

57.

múzeumpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

58.

kiállítás-építő

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

59.

szerkesztő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

60.

felelős szerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

61.

múzeumi könyvkötő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

62.

fotós

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

63.

adatrögzítő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

64.

adattáros

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

65.

irattáros

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

66.

kezelő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

67.

grafikus

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

68.

gyűjteménykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

69.

nyomdász, nyomdavezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

70.

gépmester

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

71.

segédrestaurátor

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

72.

tárlatvezető

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

73.

ügykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

74.

teremőr

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

75.

szakmunkás

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

76.

c)

Könyvtári munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

78.

könyvtáros, informatikus
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

79.

bibliográfus, feldolgozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

80.

gyűjteményszervező
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

81.

olvasószolgálati könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

82.

tájékoztató, szaktájékoztató
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

83.

könyvtári restaurátor

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

84.

könyvtári szakinformatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

85.

könyvtári asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

86.

könyvtári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

87.

d)    Tudományos kutatói
munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

kutató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

89.

 

tudományos kutatói munkakörök a Kjt. 79/C. § (2) bekezdése, illetve a 2. számú melléklete szerint

5. melléklet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelethez127A kulturális illetménypótlék mértéke a pótlékalap %-ában

Fizetési fokozatok

Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

52

58

59

59

67

92

95

97

107

116

2

53

59

60

61

69

95

99

102

111

123

3

54

60

61

62

70

98

102

107

117

132

4

54

61

62

64

73

102

106

112

124

140

5

55

62

64

65

75

105

109

117

132

149

6

56

63

65

67

77

108

113

122

140

158

7

57

64

67

68

80

112

116

130

148

165

8

58

66

68

70

82

116

121

137

156

172

9

60

68

70

73

85

120

127

144

163

179

10

61

70

72

75

87

125

133

152

169

186

11

62

72

74

77

90

131

139

158

175

194

12

63

74

76

79

92

136

145

164

182

201

13

64

76

79

81

94

142

151

170

189

209

14

65

78

81

84

96

147

157

177

197

217

15

66

80

83

86

99

153

163

183

204

225

16

69

84

87

90

104

164

174

199

221

247

17

71

87

91

95

109

175

187

215

242

274

1

A rendeletet a 2020. évi XXXII. törvény 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2020. november 1. napjával.

2

Az 1. § a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 354/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § a 354/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (2) bekezdése a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (3) bekezdését a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 2/A. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2/A. §-t a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 2/A. § (1) bekezdését a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 2/A. § (2) bekezdés a) pontja a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2/A. § (2) bekezdés b) pontja a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 2/A. § (2) bekezdésének c) pontját a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 2/A. § (2) bekezdés d) pontját a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 2/A. § (2) bekezdésének e) pontját a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 2/A. § (2) bekezdés f) pontját a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 2/A. § (3) bekezdését a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 2/B. §-t megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

20

A 3. §-t a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte. A 3. §-t megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 4. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 15. § b) pontjával megállapított szöveg.

22

A 4. § a 241/2007. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 4. § (1) bekezdése a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 4. § (1) bekezdés d) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 4. § (1) bekezdés e) pontját a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 4. § (2) bekezdés b) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

29

A 4. § (2) bekezdésének c) pontját a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

30

A 4. § (3) bekezdése a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 4. § (8) bekezdését a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

32

Az 5. §-t megelőző hivatkozás a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 5. § a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 135/2012. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

34

A 6. §-t és az azt megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 6/A. §-t megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

36

A 6/A. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

37

A 6/B. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 6/B. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

39

A 6/B. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

40

A 6/B. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

41

A 6/B. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

42

A 6/B. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 4. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

43

A 6/C. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

44

A 6/C. § (1) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

45

A 6/C. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

46

A 6/C. § (2) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

47

A 6/D. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

48

A 6/D. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

49

A 6/D. § (1) bekezdés c) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 8. pontja szerint módosított szöveg.

50

A 6/D. § (2) bekezdés a) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 9. pontja szerint módosított szöveg.

51

A 6/E. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

52

A 6/E. § (1) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

53

A 6/E. § (1a) bekezdését a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

54

A 6/E. § (2) bekezdés a) pontja a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 6/E. § (2) bekezdés b) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

56

A 6/E. § (3) bekezdés a) pontja a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

57

A 6/E. § (3) bekezdés b) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

58

A 6/E. § (3) bekezdés c) pontja a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 6/E. § (4) bekezdés a) pontja a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 6/E. § (4) bekezdés b) pontja a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 10. pontja szerint módosított szöveg.

61

A 6/F. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

62

A 6/G. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § b) pontja, újonnan ez utóbbi módosító rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

63

A 6/H. §-t újonnan a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

64

A 6/I. §-t a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

65

A 6/J. §-t a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

67

A 7. §-t megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § e) pontja hatályon kívül helyezte. A 7. § a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

68

A 8. § (1) bekezdése a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg.

69

A 8. § (2) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

70

A 9. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

71

A 9. § a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

72

A 10. §-t megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § g) pontja hatályon kívül helyezte. A 10. §-t a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.

73

A 11. §-t a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte. A 11. §-t megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

74

A 12. § a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

75

A 13. §-t és az azt megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

76

A 14. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

77

A 14. § a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

78

A 15. §-t megelőző hivatkozást a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 16. § k) pontja hatályon kívül helyezte. A 15. §-t a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

79

A 16. §-t a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

80

A 16/A. §-t és az azt megelőző címet a 16/1997. (I. 31.) Korm. rendelet 9. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

81

A 17. §-t megelőző jogszabályi hivatkozást a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

82

A 17. §-t a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

83

A 18. §-t a 173/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet 2. §-ának b) pontja, az azt megelőző jogszabályi hivatkozást a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1461. pontja hatályon kívül helyezte.

84

A 19. § a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

85

A 20. §-t megelőző jogszabályi hivatkozás a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

86

A 20. § a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

87

A 20. § (1) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 20. § (2) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 20. § (3) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

90

A 20. § (4) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

91

A 20. § (5) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

92

A 20. § (7) bekezdését a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

93

A 20/A. §-t a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be.

94

A 20/A. § (1) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

95

A 20/A. § (2) bekezdése a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 15. pontja szerint módosított szöveg.

96

A 21. §-t a 3/2009. (I. 10.) Korm. rendelet 12. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.

97

A 22. § a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

98

A 22. § 19. pontját a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte.

99

A Magyar Közlöny 1992. évi 124. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

100

A Magyar Közlöny 1992. évi 124. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

101

A 23. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1461. pontja hatályon kívül helyezte.

102

A 23. § (3) bekezdését a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet – 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított – 4. § (4) bekezdése.

103

A 23. § (5) bekezdését a 167/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése.

104

A 23. § (6) bekezdését a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

105

A 23. § (7) bekezdését a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9. § d) pontja.

106

A 23. § (8) bekezdését a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 13. §-a iktatta be.

107

A 23. § (9) bekezdését a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

108

A 23. § (9) bekezdését a 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

109

A hatálybalépés időpontja 2013. december 5.

110

A 23. § (11) bekezdését a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

111

A 23. § (12) bekezdését a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

112

A 23. § (13) bekezdését a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

113

A 23. § (14) bekezdését a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

114

A 23. § (15) bekezdését a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

115

A 23. § (16) bekezdését a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

116

A 23. § (17) bekezdését a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

117

A hatálybalépés időpontja 2018. január 1.

118

A 23. § (18) bekezdését a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

119

A hatálybalépés időpontja 2018. január 1.

120

A 23. § (19) bekezdését a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

121

A hatálybalépés időpontja 2018. január 1.

122

A 23. § (20) bekezdését a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be.

123

Az 1. számú melléklet a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

124

A 2. számú melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított, a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § 16. pontja szerint módosított szöveg.

126

A 4. számú melléklet a 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

127

Az 5. mellékletet a 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére