• Tartalom

1992. évi XXII. törvény

1992. évi XXII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről1

2012.07.01.
ELSŐ RÉSZ

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A törvény hatálya

1–2. §2

A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályai

3–4. §3

Az egyenlő bánásmód követelménye

5. §4

A jognyilatkozatok

6. §5

Az érvénytelenség

7–10. §6

A munkaviszonyból származó igény elévülése

11. §7

A határidők számítása

12. §8

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok

13. §9

MÁSODIK RÉSZ

A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

14–15. §10

15/A. §11 A munkavállalók munkavédelmi érdekeinek védelmére vonatkozó érdekképviselet, illetve a munkavédelmi érdekegyeztetés részletes szabályait a munkavédelemről szóló törvény12 tartalmazza.

15/B. §13 (1) E törvény alkalmazásában:

a) a munkáltatónak a szakszervezet, illetőleg az üzemi tanács (üzemi megbízott) felé fennálló tájékoztatási kötelezettsége: a munkaügyi kapcsolatokkal, illetve a munkaviszonnyal összefüggő, e törvényben meghatározott információk átadása, azok megismerését, megvizsgálását, azokkal kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetővé tévő módon;

b) konzultáció: a szakszervezet, illetőleg az üzemi tanács (üzemi megbízott) és a munkáltató közötti véleménycsere és párbeszéd.

(2) A konzultációs kötelezettség legalább a 21. § (2) bekezdésében, 22. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 65. § (3)–(4) bekezdésében foglalt, valamint a munkáltató és a szakszervezet, illetve az üzemi tanács megállapodása szerinti egyéb kérdésekre terjed ki.

(3) A konzultációt a kezdeményezésben megjelölt célhoz kötötten és megfelelő időpontban – a megállapodás érdekében – oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen:

a) a feleknek a konzultáció tárgyához szükséges szintű képviselete,

b) a közvetlen, személyes véleménycsere és párbeszéd,

c) a munkáltató tájékoztatásának, illetve a szakszervezet, az üzemi tanács (üzemi megbízott) ezzel kapcsolatos álláspontjának, véleményének érdemi megtárgyalása.

(4) A munkáltató által közölt tájékoztatással, illetőleg véleményezés céljából átadott, a munkáltató tervezett intézkedésére vonatkozó információval kapcsolatban a szakszervezet, az üzemi tanács (üzemi megbízott) a tájékoztatás, illetve az információ átadása időpontjától számított tizenöt napon belül kezdeményezhet konzultációt. A tizenöt napos határidő kezdetére a szakszervezet tekintetében a 21. § (3) bekezdésében, az üzemi tanács tekintetében a 66. § (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A (3)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a 21. § (2) bekezdésében, továbbá a 65. § (3) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt kérdéseket illetően folyamatban lévő konzultáció tartama alatt, de legalább a kezdeményezés időpontjától számított – az üzemi tanács, illetve a szakszervezet és a munkáltató hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodása hiányában – hét napig a munkáltató tervezett intézkedését nem hajthatja végre akkor sem, ha a 66. § (1) bekezdésében foglalt tizenöt napos határidő már eltelt. Megállapodás hiányában a munkáltató a határidő lejártakor a konzultációt berekeszti.

I. Fejezet

Az országos érdekegyeztetés és az ágazati szociális párbeszéd14

16. §15

17–17/B. §16

II. Fejezet

A szakszervezetek

18–29. §17

III. Fejezet

A kollektív szerződés

30–33. §18

34–35. §19

36–41/A. §20

IV. Fejezet

A munkavállalók részvételi joga

42. §21

Az üzemi tanács választása

43–70. §22

Esélyegyenlőségi terv

70/A. §23

V. Fejezet

[24]

HARMADIK RÉSZ

A MUNKAVISZONY

I. Fejezet

A munkaviszony alanyai

71–75. §25

II. Fejezet

A munkaviszony létesítése

75/A–79. §26

Pályázat

80. §27

Próbaidő

81. §28

III. Fejezet

A munkaszerződés módosítása

82–83. §29

83/A. §30 (1) Nem minősül munkaszerződés-módosításnak, ha a munkavállaló – a munkáltató működésével összefüggő okból, ideiglenesen – a munkáltató utasítása alapján, eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el (átirányítás).

(2) Az átirányítás a munkavállalóra nézve – különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.

(3) Az átirányítás várható időtartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Az átirányítás alapján történő munkavégzés időtartama – kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem haladhatja meg naptári évenként a negyvennégy munkanapot. Ha az átirányítás időtartama egy munkanapon belül a négy órát meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni. Egy naptári éven belül a több alkalommal elrendelt átirányítások időtartamát össze kell számítani.

(4)31 Egy naptári éven belül az átirányítás, illetve a munkáltató 105–106. §-okon, illetve a 150. § (1) bekezdésén alapuló intézkedésének időtartamát össze kell számítani és ezek együttes időtartama – kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a száztíz munkanapot nem haladhatja meg.

(5)32 Ha a munkavállaló eredeti munkaköre helyett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót az átirányítás teljes időtartamára a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, de az nem lehet kevesebb a munkavállaló átlagkereseténél.

(6)33 Ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett, munkaidejének meghatározható részében más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót az (5) bekezdés szerinti díjazás a ténylegesen ellátott feladatok arányában illeti meg.

(7)34 Ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett oly módon végez más munkakörbe tartozó feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama nem különíthető el, a munkavállalót a munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg. A helyettesítési díj mértékét az átirányítás alapján végzett munkára irányadó díjazás alapulvételével kell megállapítani.

84–85. §35

A munkáltató személyében bekövetkező
jogutódlás36

85/A. §37

85/B. §38

85/C. §39

IV. Fejezet

A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

A munkaviszony megszűnése

86–86/E. §40

A munkaviszony megszüntetése

87–87/A. §41

A határozott időtartamú munkaviszony
megszüntetése42

88. §43

A rendes felmondás

89–91. §44

91/A. §45

92–94. §46

A csoportos létszámcsökkentésre
vonatkozó szabályok47

94/A. §48

94/B. §49

94/C. §50

94/D. §51

94/E. §52

94/F. §53

94/G. §54

94/H. §55

Végkielégítés

95. §56

Rendkívüli felmondás

96. §57

Eljárás a munkaviszony megszűnése,
illetve megszüntetése esetén

97–99. §58

A munkaviszony jogellenes megszüntetése
és jogkövetkezménye

100–101. §59

V. Fejezet

A munkavégzés szabályai

102–104. §60

105. §61 (1) A munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót (kiküldetés). Ennek feltétele, hogy a munkavállaló ezen időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze a munkáját. Nem minősül kiküldetésnek, ha a munkavállaló a munkáját – a munka természetéből eredően – szokásosan telephelyen kívül végzi.

(2) Változó munkahely esetén szokásos munkahelynek a munkáltató azon telephelye minősül, ahol a munkavállaló munkáját a beosztása szerint végzi.

(3) Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a gyermekét egyedül nevelő férfira is.

(4) Kiküldetés esetén a 83/A. § (2)–(3) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(5) Kiküldetés esetén – a felek eltérő megállapodása, illetve e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a munkavállalót a munkaszerződés szerinti munkabér illeti meg. Ha a munkavállaló a kiküldetés során, részben vagy egészben, munkakörébe nem tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót megillető munkabér megállapítása tekintetében a 83/A. § (5)–(7) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6)62 Belföldi kiküldetés esetén, ha az utazási idő a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti munkaidőn kívül esik, a munkavállalót – kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – személyi alapbére negyven százaléka illeti meg.

(7) A (6) bekezdés alkalmazása során utazási időnek minősül

a) személygépkocsival történő utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig eltelt idő;

b) tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig tartó, valamint az átszállással töltött idő;

c) a tömegközlekedési eszköz megérkezésétől a kiküldetés szerinti munkavégzés megkezdéséig, valamint a munkavégzés befejezésétől a tömegközlekedési eszköz indulásáig eltelt idő.

(8) Kiküldetés esetén a jogszabály alapján járó költségtérítésen túlmenően a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeket.

106. §63 (1) A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető (kirendelés). Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen munkát,

a) amelynek tulajdonosa – részben vagy egészben – azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy

b) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy

c) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban egymással.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a két munkáltató megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket az a munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, vagy ha a munkáltatók között díjfizetésre, illetve egyéb elszámolásra – a kirendelésen kívül eső okból – valamely szolgáltatás igénybevétele miatt kerül sor.

(3) A kirendelés során – eltérő megállapodás hiányában – a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek azt a munkáltatót illetik meg, illetve terhelik, amelyhez a munkavállalót kirendelték. A munkaviszony megszüntetésének jogát csak a kirendelő munkáltató gyakorolhatja. A munkavállalót a munkáltatói jogok gyakorlójának személyéről tájékoztatni kell.

(4) Kirendelés esetén – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállalót a munkaszerződés szerinti munkabér illeti meg. Ha a munkavállaló a kirendelés során, részben vagy egészben, munkakörébe nem tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót megillető munkabér megállapítása tekintetében a 83/A. § (5)–(7) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(5)64 Kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatása során alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés munkaidőre és pihenőidőre, valamint – ha a munkavállalóra kedvezőbb – a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit.

(6) Kirendelés esetén a 83/A. § (2)–(3) bekezdésének, továbbá a 105. § (3), valamint (6)–(8) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

106/A–109. §65

A tanulmányi szerződés

110–116. §66

VI. Fejezet67

A munkaidő és a pihenőidő

117–117/A. §68

A teljes munkaidő

117/B–118/A. §69

A munkaidő beosztása

119–121. §70

A pihenőidő

122–125. §71

A rendkívüli munkavégzés

126–128. §72

Ügyelet és készenlét73

129. §74

A fiatal munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezések75

129/A. §76

A cselekvőképtelen munkavállalóra vonatkozó rendelkezések77

129/B. §78

Rendes szabadság

130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll.

(2) A munkaviszony szünetelésének időtartamára a következő esetekben jár szabadság:

a) a keresőképtelenséget okozó betegség tartamára;

b) a szülési szabadság tartamára;

c)79 a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első hat hónapjára;

d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára;

e) a tartalékos katonai szolgálat idejére és

f)80 minden olyan munkában nem töltött időre, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül.

131. § (1) Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabadság a munkavállaló

a) huszonötödik életévétől huszonegy;

b) huszonnyolcadik életévétől huszonkettő;

c) harmincegyedik életévétől huszonhárom;

d) harmincharmadik életévétől huszonnégy;

e) harmincötödik életévétől huszonöt;

f) harminchetedik életévétől huszonhat;

g) harminckilencedik életévétől huszonhét;

h) negyvenegyedik életévétől huszonnyolc;

i) negyvenharmadik életévétől huszonkilenc;

j) negyvenötödik életévétől harminc

munkanapra emelkedik.

(3) A hosszabb tartamú szabadság abban az évben illeti meg először a munkavállalót, amelyben a (2) bekezdésben meghatározott életkort betölti.

132. § (1)81 A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a fiatal munkavállaló a tizennyolcadik életévét betölti.

(2)82 A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

a) egy gyermeke után kettő,

b) két gyermeke után négy,

c) kettőnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

(3) A vak munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.

(4)83 A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát eltöltő munkavállalót, évenként öt munkanap pótszabadság illeti meg.

(5)84

(6)85 Kollektív szerződés, illetve munkaszerződés az (1)–(5) bekezdésben foglaltakon túlmenően egyéb pótszabadságokat is megállapíthat.

(7)86 A pótszabadság — kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában — a munkavállalót a 131. §-ban meghatározott szabadságon felül, és a többféle címen járó pótszabadság egymás mellett is megilleti.

133. § (1) Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben kezdődött, részére a szabadság arányos része jár.

(2) Ha a rendes szabadság kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredék egész munkanapnak számít.

A szabadság kiadása

134. § (1) A szabadság kiadásának időpontját — a munkavállaló előzetes meghallgatása után — a munkáltató határozza meg.

(2)87 Az alapszabadság egynegyedét – a munkaviszony első három hónapját kivéve – a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot – legfeljebb három alkalommal – a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni. A munkavállaló a munkáltató felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles.

(3)88 A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Az esedékesség évében kiadottnak kell tekinteni azt a szabadságot, amelynek megszakítás nélküli tartama – az esedékesség évében történő megkezdése esetén – a következő évben jár le, és a következő évre átnyúló szabadságrész nem haladja meg az öt munkanapot. A munkáltató

a) kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén a szabadságot legkésőbb az esedékesség évét követő év március 31-ig, kollektív szerződés rendelkezése esetén az esedékesség évét követő év június 30-ig,

b)89 a munkavállaló betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül, ha az akadályoztatás időtartama egybefüggően a 183 napot elérte vagy meghaladta, akkor az akadályoztatás megszűnésétől számított 183 napon belül

adja ki, ha az esedékesség éve eltelt. E rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.

(4)90 A szabadságot kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt a munkáltató kettőnél több részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban – a felek eltérő megállapodása hiányában – ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább tizennégy összefüggő naptári nap távollétet biztosító szabadság.

(5)91 A szabadság kiadásának időpontját a munkavállalóval legkésőbb a szabadság kezdete előtt egy hónappal közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni.

(6)92 A munkáltató a munkavállaló már megkezdett szabadságát a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok vagy kivételesen fontos gazdasági érdeke miatt megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. A munkavállalónak a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit a munkáltató köteles megtéríteni.

(7)93 A (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alkalmazásakor legfeljebb a rendes szabadság egynegyedét lehet az esedékesség évét követően kiadni. A (2) bekezdésben foglalt szabadságot ekkor is a tárgyévben kell kiadni.

(8)94 A (7) bekezdés első mondatában foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha az a munkáltató működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt – különösen baleset, elemi csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, illetőleg elhárítása érdekében – szükséges.

(9)95 A (3) bekezdés a) pontja, a (4) bekezdés, illetve a (6) bekezdés alkalmazásakor kivételesen fontos gazdasági érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos, munkaszervezéstől független olyan körülményt kell érteni, amelynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történő kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná.

(10)96 A rendes szabadság esedékesség évében nem teljes mértékben történő kiadása esetén a munkáltató nem hivatkozhat a működési körét közvetlenül és súlyosan érintő ok, illetve a kivételesen fontos gazdasági érdek fennállására, ha az esedékesség évéből még fennmaradó időtartamban a rendes szabadságot – a (8) bekezdés szerinti, működési körét érintő ok következményei orvoslása mellett, illetve a (9) bekezdés szerinti gazdasági érdeke sérelme nélkül – kiadhatta volna.

(11)97 A 11. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően

a) a szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony fennállása alatt nem évül el;

b) a szabadság megváltásával kapcsolatos munkavállalói igény elévülése a munkaviszony megszűnésének napján kezdődik.

135. § (1) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni.

(2) A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját, valamint a munkaszüneti napot.

(3) Annak a munkavállalónak, akinek a munkaidő-beosztása nem biztosít hetenként két pihenőnapot, úgy kell számítani a szabadságát, hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az ötnapos munkahéttel dolgozók.

136. § (1)98 A munkavállaló munkaviszonya megszűnésekor, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszűnését követően, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettől érvényesen eltérni nem lehet.

(2) Ha a munkavállaló a munkaviszonya megszűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a munkáltatónál töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett munkabért köteles visszafizetni. Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a munkaviszony a munkavállaló nyugdíjazása vagy halála, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg, vagy a munkavállalót sorkatonai, illetőleg polgári szolgálatra hívták be.

Betegszabadság

137. § (1)99 A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére – ide nem értve a társadalombiztosítási szabályok100 szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként történő gondozásba vételt követő, terhesség miatti kereső képtelenséget – naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság illeti meg.

(2)101 A munkavállaló keresőképtelenségét — a keresőképesség orvosi elbírálásáról szóló rendelkezéseknek102 megfelelően — a kezelőorvos igazolja.

(3)103 A betegszabadság időtartamára a munkavállaló részére távolléti díjának 70 százaléka jár.

(4) Év közben kezdődő munkaviszony esetén a munkavállaló a naptári évre járó betegszabadság időarányos részére jogosult. Ez azonban — ha a munkavállaló az év folyamán már munkaviszonyban állt — nem lehet több mint a naptári évre járó betegszabadság még igénybe nem vett része.

(5) A betegszabadság naptári évben igénybe nem vett része később nem igényelhető.

(6)104 A betegszabadság kiadásánál a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. Ha a munkavállaló a munkaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a napot munkanapként kell figyelembe venni.

(7)105 A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő-beosztás esetén a (6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkavállaló két pihenőnapját.

(8)106 A betegszabadság tekintetében a 130. § (2) bekezdését és a 133. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

Egyéb munkaidő-kedvezmények

138. § (1)107 Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. A szülési szabadságot – eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

(1a)108 A szülési szabadság tartamát – a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve – munkában töltött időnek kell tekinteni azzal, hogy a 84. § rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A szülési szabadság megszűnik:

a) a gyermek halva születése esetén az ettől számított hat hét elteltével;

b) ha a gyermek meghal, a halált követő tizenötödik napon;

c)109 ha a gyermeket – a külön jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.

(3)110 A (2) bekezdés b)c) pontjában megjelölt esetben a szülési szabadság időtartama – a szülést követően – hat hétnél rövidebb nem lehet.

(4)111 Ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülési szabadság igénybe nem vett részét — a szülést követő egy év elteltéig — a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.

(5)112 A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg

a)113 a gyermek harmadik életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából,

b)114 a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza,

c) a gyermek tizenkettedik életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében.

(5a)115 Ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, a megszakítási szándékát előzetesen közölnie kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló a fizetés nélkül szabadság kezdetétől számított

a) hat hónap letelte előtt kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb harminc nap,

b) hat hónap elteltével vagy azt követően kíván munkába állni, a bejelentést követő legfeljebb hatvan nap

elteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.

(6)116 A nőnek a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra, ezt követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidőkedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidőkedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben jár.

(7)117 A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási vagy munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét időtartamára. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

138/A. §118 (1) Gyermeke születése esetén öt munkanap munkaidő-kedvezmény illeti meg az apát, melyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni. A munkaidő-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezmény abban az esetben is megilleti az apát, ha gyermeke halva születik, vagy meghal.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során apa alatt a szülői felügyeleti jogot gyakorló vérszerinti vagy örökbefogadó apát kell érteni.

(4)119 A munkaidő-kedvezmény tartamára járó távolléti díj kifizetése – a központi költségvetés terhére – kormányrendelet alapján történik.

139. § (1) A munkavállónak — kérelmére — a tartós (előreláthatólag harminc napot meghaladó) ápolásra vagy gondozásra (a továbbiakban: ápolásra) szoruló közeli hozzátartozója otthoni ápolása céljából az ápolás idejére, de legfeljebb két évre a munkáltató fizetés nélküli szabadságot köteles engedélyezni, ha a munkavállaló az ápolást személyesen végzi. A tartós otthoni ápolást és annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja.

(2) Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, a házastárs egyenes ágbeli rokona, az örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha, és a nevelőszülő, a testvér, valamint az élettárs.

140. § (1) A munkavállalónak — kérelmére — egy évig terjedő fizetés nélküli szabadságot kell engedélyezni, ha a munkavállaló magánerőből a saját részére lakást épít. A fizetés nélküli szabadságot az építési engedélyben megnevezett személy vagy helyette a vele együttélő házastárs (élettárs) igényelheti.

(2) A kért megszakítás nélküli fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló által megjelölt — legalább egy hónappal előzetesen közölt — időpontban kell kiadni.

(3) Ha a munkavállaló a szabadságot részletekben kívánja igénybe venni, a kiadás ütemezéséről a munkáltatóval előzetesen meg kell állapodnia.

140/A. §120

VII. Fejezet

A munka díjazása

Munkabér

141–149/A. §121

150. §122 (1) A munkáltatók között ellenszolgáltatás nélkül létrejött megállapodás alapján a munkavállaló más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető, ha a munkáltató a munkaviszonyból eredő foglalkoztatási kötelezettségét – működési körében felmerült ok miatt – átmenetileg nem tudja teljesíteni. A másik munkáltatónál történő munkavégzésre a 106. § (3)–(6) bekezdéseinek rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.

(2)123

151. §124

151/A. §125 (1)126 Ha a munkavállalónak távolléti díjat kell fizetni, részére a távollét idején (időszakában) érvényes személyi alapbére, rendszeres bérpótléka(i), valamint a (4) bekezdés szerinti – a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt – rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár.

(2)127 A távolléti díj számításánál rendszeres bérpótlék alatt a munkaviszonyra vonatkozó szabályban, illetőleg a munkaszerződésben rögzített azon bérpótlékok értendők, amelyek a munkavállalót munkavégzés esetén folyamatosan megilletik.

(3)128 A távolléti díj számításánál műszakpótlékként a munkavállaló

a) kétműszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatása esetén a személyi alapbére 7,5 százalékát,

b) kétműszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatása esetén, ha az éjszakai műszak aránya a heti, illetőleg havi munkaidőkeret 30 százalékát meghaladja, valamint három műszakos munkaidő-beosztásban történő foglalkoztatása esetén a személyi alapbére 15 százalékát,

c)129 megszakítás nélküli munkarendben történő foglalkoztatása esetén személyi alapbére 20 százalékát

kell figyelembe venni.

(4)130 Ha a munkavállaló a tárgyévet megelőző évben több mint ötven óra – a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt – rendkívüli munkavégzést teljesített, távolléti díja megállapításánál rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlékot kell figyelembe venni. A kiegészítő pótlék mértéke, ha az irányadó időszakban – a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül elrendelt – rendkívüli munkavégzés száz óránál kevesebb volt, a személyi alapbér három százaléka; ha száz óra, vagy ennél több volt, a személyi alapbér öt százaléka. A rendkívüli munkavégzés időtartamának megállapításakor a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett rendkívüli munkavégzés mértékét figyelmen kívül kell hagyni. Ha a munkaviszony a tárgyévet megelőző évben létesült, az óraszámhatárokat arányosan kell figyelembe venni.

(5) Havi időbér esetén

a)131 az egy napra jutó távolléti díj: az egy hónapra megállapított távolléti díj és a tárgyhó munkanapjai számának hányadosa;

b) az egy órára járó távolléti díj: az egy napra kiszámított távolléti díj és a munkavállaló napi teljes munkaidejének a hányadosa.

(6) Nem kell alkalmazni az (5) bekezdésben foglaltakat, ha a távolléti díj megegyezik azzal az összeggel, amelyben a munkavállaló munkavégzése esetén részesülne.

(7) Órabér esetén az egy napra fizetendő távolléti díj: az egy órára megállapított távolléti díj és a munkavállaló napi teljes munkaidejének a szorzata.

(8) Teljesítménybér alkalmazásánál a távolléti díj számításakor a munkavállaló távolléte idején (időszakában) érvényes személyi alapbéreként az ekkor érvényes személyi alapbérének — ha ez kisebb, mint a tárgyév január 1-jei személyi alapbér, akkor ez utóbbinak — a munkavállaló tárgyévi teljesítménytényezőjével szorzott összegét kell figyelembe venni.

(9) A (8) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a teljesítménytényező egy vagy annál kisebb.

(10) A tárgyévi teljesítménytényező a munkavállaló megelőző évben elért egy órára jutó teljesítménybérének — ideértve az időbér és a teljesítménybér összekapcsolásán alapuló bér időbér részét, továbbá a garantált bért is — és a tárgyév január 1-jén érvényes egy órára jutó személyi alapbérének a hányadosa.132

(11) Annak a munkavállalónak a tárgyévi teljesítmény-tényezője, akinek a munkaviszonya a munkáltatónál a tárgyévben kezdődött, a — 152. § (5) bekezdése szerinti — tárgyévi irányadó időszak egy órára jutó teljesítménybérének és az első távollétidíj-fizetés esedékességekor érvényes egy órára jutó személyi alapbérének a hányadosa.

(12) A munkavállaló tárgyévi teljesítménytényezőjét a tárgyév január 1-jével — a (11) bekezdés szerinti esetben az első távollétidíj-számítás alkalmával — rögzíteni kell.

152. §133

A költségek megtérítése

153. §134

A munkabér védelme

154–164. §135

Szociális juttatások

165. §136

VIII. Fejezet

A munkavállaló kártérítési felelőssége

166–173. §137

IX. Fejezet

A munkáltató kártérítési felelőssége

174. §138

175. § (1)–(2)139

176–187. §140

X. Fejezet141

A vezető állású munkavállalóra vonatkozó
eltérő rendelkezések

188–192/B. §142

X/A. Fejezet143

A távmunkavégzés

192/C–193/A. §144

XI. Fejezet145

A munkaerő-kölcsönzés

193/B–193/F. §146

A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszony

193/G. §147

A kölcsönbeadó és a munkavállaló között fennálló munkaviszony, a díjazás különös szabályai148

193/H. §149

A munkaviszony megszüntetése

193/I–193/L. §150

A munkaviszony jogellenes megszüntetése

193/M. §151

Szabadság kiadása

193/N. §152

Kártérítési felelősség

193/O. §153

A törvény egyéb rendelkezéseinek alkalmazása

193/P. §154

XII. Fejezet155

193/R–193/Z. §

XII/A. Fejezet156

AZ ISKOLASZÖVETKEZET ÉS TAGJA KÖZÖTT FENNÁLLÓ MUNKAVISZONY SAJÁTOS SZABÁLYAI

194–194/F. §157

NEGYEDIK RÉSZ

A MUNKAÜGYI VITA

I. Fejezet

Kollektív munkaügyi vita

194/G. §158

Közvetítés

195. §159

Döntőbíráskodás

196–198. §160

II. Fejezet

A munkaügyi jogvita

199–199/A. §161

200. §162

201–202. §163

ÖTÖDIK RÉSZ

VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

203–205. §164

206. §165

207–210. §166

211. §167 (1)–(4)168

(5) A 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint a szabadságra jogosító idő szabályait a Módtv. hatálybalépését követően kezdődött fizetés nélküli szabadság esetében kell alkalmazni.

(5a)169 Az (5) bekezdésre tekintettel a szabadságra jogosító időt a 130. § (2) bekezdés c) pontja szerint kell megállapítani akkor is, ha a munkavállaló a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] igénybevételét 2011. augusztus 1-je és 2011. november 30-a között kezdte meg.

(6) A 136. § (1) bekezdése szerinti, a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság pénzbeni megváltásáról szóló megállapodás a Módtv. hatálybalépését követően lejáró fizetés nélküli szabadság megszűnésekor köthető.

(6a)170 A 2011. augusztus 1-je után kezdődő és az azt követően lejáró fizetés nélküli szabadságok megszűnésekor a (6) bekezdés szerint köthető megállapodás alapján a fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot lehet csak pénzben megváltani abban az esetben is, ha az igénybevett fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] első évére jár a munkavállaló részére szabadság.

(7)–(8)171

211/A. §172

211/B. §173

212. §174

213. §175

214. §176

215. §177

1

A törvényt az Országgyűlés az 1992. március 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. május 4. A törvényt a 2012: LXXXVI. törvény 90. §. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2013. január 1. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 3–4. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 6. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 7–10. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 11. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 12. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 13. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 14–15. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 15/A. §-t a 2004: XI. törvény 36. §-a iktatta be.

13

A 15/B. §-t a 2005: VIII. törvény 1. §-a iktatta a szövegbe.

14

A 16. §-t megelőző alcím a 2009: LXXIII. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

15

A 16. §-t a 2011: XCIII. törvény 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 17–17/B. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

17

A 18–29. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 30–33. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 34–35. §-t a 2009: LXXIV. törvény 27. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 28. § (6)–(7) bekezdését.

20

A 36–41/A. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 42. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 43–70. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 70/A. §-t és az előtte lévő alcímet a 2003: CXXV. törvény 41. § (3) bekezdése iktatta be, a 70/A. §-t hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

24

A Második rész V. fejezetét (Az európai üzemi tanács, valamint a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás) a 2001: XVI. törvény 5. §-a iktatta a szövegbe, e módosító törvény 25. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján az V. fejezet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. A 2003: XX. törvény 31. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az V. fejezet érvényét vesztette és nem lép hatályba. A tárgykört a 2003: XXI. törvény szabályozza.

25

A 71–75. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 75/A. §-t a 2003: XX. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe. A 75/A–79. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 80. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 81. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 82–83. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 83/A. §-t a 2001: XVI. törvény 9. §-a iktatta a szövegbe, rendelkezéseit e módosító törvény 26. §-ának (5) bekezdése alapján a 2001. július 1-jét követően elrendelt átirányításra kell alkalmazni.

31

A 83/A. § (4) bekezdése a 2002: XIX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 15. § (2) bekezdése alapján a 2002. szeptember 1-jét követően elrendelt átirányítás esetében kell alkalmazni.

32

A 83/A. § (5) bekezdése a 2002: XIX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 15. § (2) bekezdése alapján a 2002. szeptember 1-jét követően elrendelt átirányítás esetében kell alkalmazni.

33

A 83/A. § (6) bekezdése a 2002: XIX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 15. § (2) bekezdése alapján a 2002. szeptember 1-jét követően elrendelt átirányítás esetében kell alkalmazni.

34

A 83/A. § (7) bekezdése a 2002: XIX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 15. § (2) bekezdése alapján a 2002. szeptember 1-jét követően elrendelt átirányítás esetében kell alkalmazni.

35

A 84–85. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

36

A 85/A. § előtti alcímet az 1997: LI. törvény 9. §-a iktatta a szövegbe.

37

A 85/A. §-t az 1997: LI. törvény 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

38

A 85/B. §-t a 2003: XX. törvény 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

39

A 85/C. §-t a 2011: CXV. törvény 7. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

40

A 86–86/E. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

41

A 87–87/A. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

42

A 88. § előtti alcímet az 1999: LVI. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe.

43

A 88. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A 89–91. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

45

A 91/A. §-t az 1999: LVI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése helyezte hatályon kívül.

46

A 92–94. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

47

Az alcímet az 1997: LI. törvény 12. §-a iktatta a szövegbe. A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó, a 2001: XVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseket (94/A–94/G. §-ok) e törvény 26. §-ának (4) bekezdése alapján a 2001. július 1-jét követően megkezdett csoportos létszámcsökkentésekre kell alkalmazni. A csoportos létszámcsökkentés megkezdésének a munkavállalók képviselőivel folytatandó konzultáció kezdeményezésének időpontját kell tekinteni.

48

A 94/A. §-t az 1997: LI. törvény 12. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

49

A 94/B. §-t a 2001: XVI. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

50

A 94/C. §-t a 2001: XVI. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

51

A 94/D. §-t a 2001: XVI. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

52

A 94/E. §-t a 2001: XVI. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

53

A 94/F. §-t a 2001: XVI. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

54

A 94/G. §-t a 2001: XVI. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

55

A 94/H. §-t a 2009: CXXVI. törvény 19. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

56

A 95. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

57

A 96. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

58

A 97–99. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

59

A 100–101. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

60

A 102–104. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

61

A 105. § a 2001: XVI. törvény 13. §-ával megállapított szöveg, rendelkezéseit e módosító törvény 26. §-ának (5) bekezdése alapján a 2001. július 1-jét követően elrendelt kiküldetésre kell alkalmazni.

62

A 105. § (6) bekezdése a 2003: XX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 32. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést a 2003. július 1-jét követően elrendelt kiküldetés tekintetében kell alkalmazni.

63

A 106. § a 2001: XVI. törvény 14. §-ával megállapított szöveg, rendelkezéseit e módosító törvény 26. §-ának (5) bekezdése alapján a 2001. július 1-jét követően elrendelt kirendelésre kell alkalmazni.

64

A 106. § (5) bekezdése a 2002: XIX. törvény 9. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 15. § (4) bekezdése alapján rendelkezését a 2002. szeptember 1-je után elrendelt kirendelés esetén kell alkalmazni.

65

A 106/A. §-t a 2001: XVI. törvény 14. §-a iktatta be, a 106/A–109. §-t hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

66

A 110–116. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

67

A 2001: XVI. törvény 26. §-ának (8) bekezdése alapján a 2001. július 1-jét követően elrendelt, illetve közölt munkarendre, munkaidőkeretre, munkaidő-beosztásra és munkavégzésre a 2001: XVI. törvény 15. §-ával megállapított Mt. 117–129/A. §-ok rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a munkáltatónál a 2001. július 1-jét megelőzően elrendelt, illetve közölt munkarend, munkaidőkeret, munkaidő-beosztás nem felel meg ezen rendelkezéseknek, a munkáltató – a munkaszüneti napon történő munkavégzésre és díjazására vonatkozó szabályok kivételével – legkésőbb a hatályba lépéstől (2001. 07. 01.) számított ötödik hónap első napjától kezdődően köteles a 2001: XVI. törvény által megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre és annak díjazására vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni.

68

A 117–117/A. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

69

A 117/B. §-t a 2001: XVI. törvény 15. §-a iktatta be, a 117/B–118/A. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

70

A 119–121. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

71

A 122–125. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

72

A 126–128. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

73

A 129. § előtti alcímet a 2001: XVI. törvény 15. §-a iktatta be, újonnan a 2003: XX. törvény 22. §-ával megállapított szöveg.

74

A 129. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

75

Az alcímet a 2001: XVI. törvény 15. §-a iktatta be.

76

A 129/A. §-t a 2001: XVI. törvény 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

77

A 129/B. §-t megelőző alcímet a 2011: CXCI. törvény 59. §-a iktatta be.

78

A 129/B. §-t a 2011: CXCI. törvény 59. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

79

A 130. § (2) bekezdés c) pontja a 2011: CV. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

80

A 130. § (2) bekezdésének f) pontja az 1995: LV. törvény 37. §-ával megállapított szöveg.

82

A 132. § (2) bekezdése a 2011: CXCI. törvény 60. §-ával megállapított szöveg.

83

A 132. § (4) bekezdése az 1997: LI. törvény 18. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

84

A 132. § új (5) bekezdését az 1997: LI. törvény 18. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (5)-(6) bekezdés számozását (6)-(7) bekezdésre változtatva. Az (5) bekezdést hatályon kívül az 1999: LVI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése helyezte.

85

A 132. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta, egyidejűleg szövegét megállapította az 1997: LI. törvény 18. §-ának (2) bekezdése.

86

A 132. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta az 1997: LI. törvény 18. §-ának (2) bekezdése.

87

A 134. § (2) bekezdése a 2007: XIX. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 26. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2007. évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, a 2007. április 1-jét megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

88

A 134. § (3) bekezdése a 2008: CX. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 134. § (3) bekezdés b) pontja a 2011: CV. törvény 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 134. § új (4) bekezdését az 1998: LXXIX. törvény 1. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (4)-(5) bekezdés számozását (5)-(6) bekezdésre változtatva. A (4) bekezdés a 2011: CV. törvény 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 134. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1998: LXXIX. törvény 1. §-a.

92

A 134. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta az 1998: LXXIX. törvény 1. §-a. A 134. § (6) bekezdésének első mondata a 2007: XIX. törvény 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 26. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2007. évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, a 2007. április 1-jét megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

93

A 134. § (7) bekezdését a 2007: XIX. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 26. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2007. évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, a 2007. április 1-jét megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

94

A 134. § (8) bekezdését a 2007: XIX. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 26. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2007. évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, a 2007. április 1-jét megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

95

A 134. § (9) bekezdését a 2007: XIX. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2011: CV. törvény 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

96

A 134. § (10) bekezdését a 2007: XIX. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 26. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2007. évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, a 2007. április 1-jét megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

97

A 134. § (11) bekezdését a 2007: XIX. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 26. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést először a 2007. évre járó rendes szabadság kiadása tekintetében kell alkalmazni. A 2006. évre járó, a 2007. április 1-jét megelőzően hatályos szabályoknak megfelelően ki nem adott szabadságot 2007. szeptember 30-ig kell kiadni.

98

A 136. § (1) bekezdése a 2011: CV. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

99

A 137. § (1) bekezdése a 2011: XXXI. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

101

A 137. § (2) bekezdésének második mondatát az 1999: XCIX. törvény 207. §-a (1) bekezdése b) pontjának második francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

103

A 137. § (3) bekezdése az 1997: LI. törvény 19. §-ával megállapított és a 2009: XXXV. törvény 49. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 71. §-a alapján a 2009. július 31-ét követően bekövetkező keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.

104

A 137. § (6) bekezdése a 2003: XX. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

105

A 137. § (7) bekezdését a 2003: XX. törvény 23. §-a iktatta a szövegbe.

106

A 137. § (8) bekezdését a 2003: XX. törvény 23. §-a iktatta a szövegbe.

107

A 138. § (1) bekezdése a 2011: CXCI. törvény 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

108

A 138. § (1a) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 61. § (2) bekezdése iktatta be.

109

A 138. § (2) bekezdésének c) pontja az 1999: XCVII. törvény 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

110

A 138. § új (3) bekezdését az 1999: XCVII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (3)-(5) bekezdés számozását (4)-(6) bekezdésre változtatva.

111

A 138. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1999: XCVII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése.

112

A 138. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1999: XCVII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése, szövegét ugyanezen törvény 8. § (3) bekezdése állapította meg.

113

A 138. § (5) bekezdésének a) pontja a 2005: CXXVI. törvény 31. §-ával megállapított szöveg.

114

A 138. § (5) bekezdésének b) pontja a 2005: CXXVI. törvény 31. §-ával megállapított szöveg.

115

A 138. § (5a) bekezdését a 2011: CV. törvény 12. §-a iktatta be.

116

A 138. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta az 1999: XCVII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése.

117

A 138. § (7) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 61. § (3) bekezdése iktatta be.

118

A 138/A. §-t a 2002: LIII. törvény 50. § (1) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 53. § (4) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2002. december 1-jén vagy azt követően született gyermek tekintetében kell alkalmazni.

119

A 138/A. § a 2011: CXCV. törvény 113. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

120

A 140/A. §-t az 1999: LVI. törvény 17. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

121

A 141–149/A. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

122

A 150. § a 2001: XVI. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

123

A 150. § (2) bekezdését a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

124

A 151. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

125

A 151/A. §-t az 1995: LV. törvény 42. §-a iktatta a szövegbe.

126

A 151/A. § (1) bekezdése a 2001: XVI. törvény 20. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

127

A 151/A. § (2) bekezdése az 1997: LI. törvény 21. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

128

A 151/A. § (3) bekezdése az 1997: LI. törvény 21. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

129

A 151/A. § (3) bekezdésének c) pontja a 2001: XVI. törvény 25. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

130

A 151/A. § (4) bekezdése a 2001: XVI. törvény 20. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

131

A 151/A. § (5) bekezdésének a) pontja az 1997: LI. törvény 21. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

132

Az 1995: LV. törvény 52. § (9) bekezdése alapján a 151/A. § (10) bekezdésének alkalmazása során 1995. december 31-ig a munkavállaló tárgyév január 1-jén érvényes egy órára jutó személyi alapbérén a munkavállaló 1995. szeptember 1-jén érvényes egy órára jutó személyi alapbérét kell érteni.

133

A 152. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

134

A 153. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

135

A 154–164. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

136

A 165. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

137

A 166–173. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

138

A 174. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

139

A 175. § (1)–(2) bekezdését az Alkotmánybíróság a 41/2009. (III. 27.) AB határozatának 1. pontjával megsemmisítette 2009. december 31. napjával.

140

A 176–187. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

141

A Harmadik rész X. fejezet az 1999: LVI. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

142

A 188–192/B. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

143

A X/A. fejezetet és 192/C–193/A. §-t a 2004: XXVIII. törvény 4. §-a iktatta be.

144

A 192/C–193/A. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

145

A Harmadik rész XI. fejezetét a 2001: XVI. törvény 23. §-a iktatta a szövegbe.

146

A 193/B–193/F. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

147

A 193/G. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

148

A 193/H. § előtti alcím a 2005: CLIV. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

149

A 193/H. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

150

A 193/I–193/L. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

151

A 193/M. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

152

A 193/N. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

153

A 193/O. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

154

A 193/P. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

155

A Harmadik rész XII. fejezetét (193/R–193/Z. §-ok) a 2001: XXXVI. törvény 85. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezet a 2012: V. törvény 62. § (1) bekezdése.

156

A III. Rész XII/A. Fejezetét (194–194/F. §-t) a 2011: CV. törvény 21. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 194. § számozását 194/G. §-ra változtatva.

157

A 194–194/F. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

158

Az eredeti 194. § számozását 194/G. §-ra változtatta a 2011: CV. törvény 21. §-a, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

159

A 195. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

160

A 196–198. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

161

A 199–199/A. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

162

A 200. §-t az 1999: LVI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

163

A 201–202. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

164

A 203–205. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

165

A 206. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte.

166

A 207–210. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

167

A 211. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CV. törvény 22. §-a iktatta be.

168

A 211. § (1)–(4) bekezdését a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

169

A 211. § (5a) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 31. §-a iktatta be.

170

A 211. § (6a) bekezdését a 2011: CXCI. törvény 62. § (1) bekezdése iktatta be.

171

A 211. § (7)–(8) bekezdését a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

172

A 211/A. §-t a 2011: CXV. törvény 7. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

173

A 211/B. §-t a 2011: CXCI. törvény 63. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése.

174

A 212. §-t a 2012: LXXXVI. törvény 90. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

175

A 213. §-t az 1997: LXVI. törvény 107. §-a (1) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

176

A 214. §-t az 1994: LIII. törvény 308. §-a hatályon kívül helyezte.

177

A 215. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 95. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére