• Tartalom

22/1992. (XI. 25.) KHVM—HM—BM együttes rendelet

22/1992. (XI. 25.) KHVM—HM—BM együttes rendelet

a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról

2017.01.03.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fegyveres erők részére történő járművezető-képzésre, vizsgáztatásra és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadására vonatkozóan az alábbiakat rendeljük:

1. §

A rendelet hatálya a fegyveres erők részére történő gépjárművezető-képzésre, az ezt követő vizsgáztatásra és a vezetői engedélyek kiadására terjed ki.

2. §

(1) A fegyveres erők szervezetei tényleges állományú tagjaik részére a ,,D'' és ,,E'' járműkategóriákra járművezető-képzést, a közlekedési hatóság engedélye nélkül is végezhetnek.

(2)1 A közúton ideiglenes jelleggel közlekedő harcjármű, valamint a fegyveres erők kezelésébe lévő ,,E'' kategóriába tartozó jármű, műszaki gép vezetésére felkészítő képzés tanterveit, valamint a képzést követő vizsgák tárgyait, követelményeit és a vizsgáztatás módját — a közlekedésért felelős miniszter által kiadott tantervi és vizsgakövetelmények alapulvételével — a fegyveres erők (a Magyar Honvédség és a BM Határőrség) illetékes szervei előzetes egyetértés alapján határozzák meg.

3. §

(1) A fegyveres erők illetékes szerveinek igazolása alapján a fegyveres erők részére történő képzésre beiskolázható

a) aki a ,,D'' járműkategóriára történő képzés esetében 18. életévét már betöltötte, és pályaalkalmassági szempontból PÁV II. csoportra alkalmas minősítést szerzett,

b) aki az ,,E'' járműkategóriára történő képzés esetében 18. életévét már betöltötte.

(2) Az (1) bekezdésben említett személyek — tanfolyam elvégzése után — vizsgára bocsáthatók.

4. §

(1)2 A ,,D'' járműkategóriára vonatkozó képzést követő vizsgát a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2) Az ,,E'' járműkategóriára vonatkozó képzést követő vizsgát, valamint a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet 2. §-ának (7) bekezdésében említett vizsgát a tanfolyamot szervező parancsnok által kijelölt vizsgabizottság előtt kell letenni.

(3) A (2) bekezdésben említett vizsgabizottság tagjául az a személy nevezhető ki, aki a külön jogszabályban meghatározott vizsgabiztosi névjegyzékben szerepel, ennek hiányában olyan személy is, akinek felsőfokú végzettsége és az adott járműkategóriára érvényes vezetői engedélye van, továbbá a vizsgáztatásra a fegyveres erők illetékes szervezeténél felkészült.

5. §

(1) A 4. § (1) bekezdésében említett sikeres vizsga alapján kiadott vezetői engedélyt a külön jogszabályban előírt életkor eléréséig a fegyveres erők kezelésében lévő járművekre kell korlátozni.

(2) A 4. § (2) bekezdésében említett sikeres vizsga alapján — a fegyveres erők kezelésében lévő járművekre korlátozott érvényű — a melléklet szerint meghatározott tartalmú vezetői engedélyt a fegyveres erők illetékes szerve adja ki.

6. §

(1) A fegyveres erőknél folytatott közúti járművezetői tanfolyam oktatóit az illetékes szervezet parancsnoka nevezi ki.

(2) A fegyveres erőknél oktatónak az nevezhető ki, aki az oktatott gépjármű-kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és az oktatásra a fegyveres erők illetékes szervezeténél felkészült.

(3) Az oktatókat az illetékes szervezet parancsnoka oktatói igazolvánnyal látja el.

7. §

A járművezetők képzésével és vizsgáztatásával, valamint a vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos, e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszternek a közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendeletét, illetőleg a belügyminiszternek a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendeletét kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 22/1992. (XI. 25.) KHVM—HM—BM együttes rendelethez

………………………………………
szervezet megnevezése
VEZETŐI ENGEDÉLY
Igazolom, hogy ………………………… (név, rendfokozat) járművezetői tanfolyamon részt vett, és eredményes vizsgát tett.*3
Vizsgajegyzőkönyv (pcs.) száma: …………………………
Ezen vezetői engedély a ………………………… járműkategóriára érvényes, …… számú vezetői engedély felmutatása mellett a …… kategóriába tartozó jármű vezetésére jogosít.
………………………………, 19… …………… hó …… nap
………………………………………
aláírás
P. H.
1

A 2. § (2) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

,,E'' járműkategóriára kiállított vezetői engedély a kiállításától számított három éven belül ,,E'' járműkategóriából tanfolyammentes járművezetői vizsga letételére jogosít.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére