• Tartalom

1992. évi XXXI. törvény

1992. évi XXXI. törvény

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról1

2018.01.01.

A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 7. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. § Az e törvény szerinti életjáradék az őt saját jogon megillető kárpótlási jegy ellenében annak a kárpótlásra jogosultnak (a továbbiakban: jogosult) folyósítható, aki 1991. december 31-én

a)2 60. életévét betöltötte vagy

b) munkaképességét legalább 67%-ban elveszítette.

2. § (1) Az életjáradék havonta, forintban fizetendő szolgáltatás.

(2) Az életjáradék az 1. § a) pontja szerinti esetben a jogosultat élete végéig megilleti. Mértékét a jogosult 1991. december 31-én betöltött életkora, valamint e törvény mellékletének megfelelően kell megállapítani.

(3)3 Az életjáradék az 1. § b) pontja szerinti esetben a férfi jogosultat 12, a női jogosultat 15 éven át megillető szolgáltatás, amelynek havi mértéke a törvény melléklete szerinti táblázatban a 60. életévhez tartozó életjáradék összegével azonos.

3. § (1)4 Az életjáradék folyósítására irányuló kérelmét a jogosult legkésőbb a kárpótlási jegy felvételére jogosító végleges vagy jogerős határozat közlésétől számított 90 napon belül nyújthatja be írásban a nyugdíbijbiztosítási igazgatási szervnél (a továbbiakban: igazgatóság).

(2)5 A kérelemben fel kell tüntetni a jogosult személyi adatait (név, születési idő, hely, anyja neve, lakcíme), be kell jelenteni az esetleges nyugdíjtörzsszámot és mellékelni kell a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozat hiteles másolatát.

4. § (1)6 A kérelem nem utasítható el, ha a jogosult az 1. §-ban foglalt feltételeknek megfelel.

(2)7

5. § (1) Az életjáradék az igénybejelentés hónapjának első napjától esedékes.

(2)8 Az életjáradék folyósításának feltétele, hogy a jogosult a 4. § szerinti végleges vagy jogerős határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül a kárpótlási jegyet az igazgatóságra átruházza.

(3) Az életjáradék folyósítását a nyugdíjfolyósító szerv legkésőbb a kárpótlási jegy átruházásától számított 90 napon belül köteles megkezdeni.

6. § (1)9 Az igazgatóság köteles a jogosulttól átvett kárpótlási jegyeket az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-re (a továbbiakban: ÁPV Rt.)10 átruházni, valamint félévenként tájékoztatni a következő félévben várható kifizetések mértékéről.

(2)11 Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a privatizációs bevételeiből köteles a jogosultak részére folyósítandó életjáradék összegét, valamint az életjáradék megállapításával és folyósításával kapcsolatban felmerült tényleges költségeket az igazgatóságnak havonta — külön megállapodás szerint — átutalni. Amennyiben a privatizációs bevételekből fedezet nem áll rendelkezésre, a havi átutalásokat a központi költségvetés biztosítja.

(3)12

(4)13 Az igazgatóság az átutalt összeget elkülönített bankszámlán kezeli és tartja nyilván, azt egyéb célokra nem használhatja fel.

(5)14 Az igazgatóságra e törvény alapján vonatkozó kötelezettségek nem terhelhetik a Nyugdíjbiztosítási Alapot.15

7. § (1) A járadék összegét 1993-tól minden év március 1-jétől kell növelni. Az emelés mértékéről az Országgyűlés az állami költségvetés keretében dönt, az azonban az előző évi átlagos nyugdíjemelés mértékének 30%-ánál nem lehet kevesebb.16

(2)17 Az (1) bekezdésben meghatározott összeget az ÁPV Rt. az igazgatóságnak a 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint utalja át.

8. § (1) Az életjáradék folyósítása a jogosult elhalálozása hónapjának utolsó napjával szűnik meg.

(2) Az 1. § b) pontjában foglalt esetben a folyósítás annak az évnek az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a 2. § (3) bekezdés szerinti határidők letelnek.

(3) A jogosult halála esetén az életjáradék nem örökölhető.

9. § Az Állami Számvevőszék az e törvény végrehajtásával összefüggő pénzügyi elszámolásokat évente ellenőrzi.

10. § (1) Az életjáradék a magánszemélyek jövedelemadója szempontjából a kárpótlással egy tekintet alá esik.

(2) Az életjáradék iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás költség- és illetékmentes.

11. §18

12. § A Kormány felhatalmazást kap a kárpótlási jegyek életjáradékra váltása eljárási szabályainak kidolgozására.19

13. § (1) E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Ha a jogosultnak a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozatot e törvény hatálybalépése előtt kézbesítették, a 3. § (1) bekezdésében foglalt 90 napos határidőt e törvény hatálybalépésétől kell számítani.

Melléklet az 1992. évi XXXI. törvényhez20

Az életjáradék havi összege 100 000 Ft címletértékű kárpótlási jegy esetén (forintban)
A táblázatban lévő életjáradéki összegek tartalmazzák a kárpótlási jegyeknek az 1991. évi XXV. törvény 5. §-ának (3) bekezdése szerinti kamatozási idejének lejártáig járó kamatát, valamint az 1992. évi LXXX. törvény 54. §-a szerint kiszámított 6%-os és az 1993. évi CXI. törvény 53. §-a szerint kiszámított 18%-os emelést.
A 100 000 Ft-tól eltérő címletértékű kárpótlási jegy átruházása esetén a járadék összege arányosan változik.

Férfi

60

1 430

1 139

61

1 497

1 194

62

1 566

1 255

63

1 643

1 322

64

1 727

1 393

65

1 820

1 471

66

1 921

1 556

67

2 027

1 648

68

2 144

1 749

69

2 269

1 859

70

2 454

1 979

71

2 550

2 111

72

2 701

2 248

73

2 866

2 398

74

3 048

2 567

75

3 252

2 754

76

3 476

2 965

77

3 728

3 202

78

4 005

3 466

79

4 317

3 763

80

4 661

4 099

81

5 047

4 476

82

5 479

4 903

83

5 961

5 387

84

6 502

5 934

85

7 107

6 551

86

7 781

7 253

87

8 536

8 047

88

9 379

8 947

89

10 321

9 962

90

11 367

11 105

91

12 511

12 377

92

13 765

13 797

93

15 257

15 373

94

16 920

17 138

95

18 383

18 922

96

20 227

20 722

97

22 213

22 662

98

24 363

24 753

99

26 699

27 016

100

29 236

29 468

101

32 005

32 132

1

A törvényt az Országgyűlés az 1992. május 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1992. május 29.

5

Az Étv. 3. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 48. és 49. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az Étv. 4. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 48. és 49. §-a szerint módosított szöveg, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

Az Étv. 4. § (2) bekezdését a 2009: LVI. törvény 49. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelően módosított szöveg.

16

A 2009: CXXX. törvény 76. §-a alapján az életjáradék összege 2010. március 1-jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik; a 2010. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét a mellékletben megjelölt, de már a megfelelően növelt összegben kell meghatározni.

18

Az Étv. 11. §-át a 2017: CXXX. törvény 17. §-a hatályon kívül helyezte.

19

Végrehajtására lásd a 87/1992. (V. 29.) Korm. rendeletet.

20

A Melléklet az 1995: XIV. törvény 4. §-ával, illetve mellékletével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére