• Tartalom

5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet

5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet

az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról1

2009.10.01.

A Kormány a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 124. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya alá tartozik

a)2 az operánál, színháznál és más hivatásos együttesnél tevékenységet folytató magánénekes, magántáncos, énekkari és tánckari tag, színművész;

b) a hivatásos zenekarnál tevékenységet folytató fúvószenész;

c) a kivételes fizikai erőkifejtést vagy pszichés koncentrálást igénylő cirkuszi műfajokban tevékenységet folytató hivatásos artista;

d)3 az önálló művészeti tevékenységet folytató,

1. felsőfokú szakirányú végzettséggel, vagy

2. az 52 1822 02 OKJ számú énekes (klasszikus magánénekes vagy jazzénekes szakirány) szakképesítéssel, vagy az 54 1822 01 OKJ számú szórakoztató zenész I. tánczene-ének, rockzene-ének, népi-cigányzene-ének szakirány szakképesítéssel, vagy

3. az Országos Filharmónia vagy az Országos Rendező Iroda által énekes kategóriában 1991. március 1-je előtt kiállított egyéni, hivatásos előadóművészi működési engedéllyel, vagy

4. az Országos Filharmónia vagy a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete által 1994. július 2-a előtt kiadott egyéni, hivatásos előadóművészi végzettséget tanúsító bizonyítvánnyal rendelkező

énekes.

2. §4 (1)5 Az 1. § hatálya alá tartozó személy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (1) bekezdésében meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárának elérése előtt öregségi nyugdíjra akkor jogosult, ha

a)6 a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek nyilvántartása alapján, vagy a Tny. 43. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott módon, illetőleg egyéb egykorú eredeti okirattal bizonyítja, hogy az öregségi nyugdíj megállapításának kezdő időpontját közvetlenül megelőző 1825 napon belül legalább 1290 (artista esetén 913) napig is, és legalább huszonöt (a magánénekes és a magántáncos, valamint a fúvószenész húsz) éven át – ide nem értve a képzés idejét – belföldön vagy külföldön az 1. §-ban meghatározott művészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytatta, és

b) legalább 25 évi szolgálati időt szerzett.

(2)7 Az öregségi nyugdíj megállapításánál – és minden egyéb vonatkozásban – a Tny. öregségi nyugdíjra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az 1. § c) pontja szerinti feltételek fennállása megállapításához szakértőként igénybe kell venni az Országos Sportegészségügyi Intézetet.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásánál művészeti tevékenységet főfoglalkozásszerűen folytatta az a személy, aki az (1) bekezdés a) pontjában említett időtartam alatt azzal egyidejűleg nem folytatott a művészeti tevékenységével kapcsolatba nem hozható egyéb keresőtevékenységet.

3. §8 E rendelet alkalmazásakor a munkáltató köteles az erre a célra rendszeresített és a kérelmező által aláírt nyomtatványon a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől a szolgálati idő megállapítását kérni. Munkáltató hiányában a szolgálati idő megállapítását a kérelmező kérheti.

3/A. §9 E rendelet alkalmazásában:

a) más hivatásos együttes: művészeti produkció megvalósítása céljából hivatásos művészek egy alkalomra létrejött vagy folyamatosan, illetve időszakosan működő, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társulása;

b) önálló művészeti tevékenység: munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy egyéni, illetve társas vállalkozási jogviszony keretében, személyesen végzett művészeti tevékenység.

4. § Ez a rendelet 1992. január 15-én lép hatályba.

1

A rendeletet a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés q) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 109/1995. (IX.15.) Korm. rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § d) pontját a 177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján rendelkezéseit a 2004. január 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

4

A 2. § a 126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg és a rendelkezéseit a 126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a hatálybalépése napjától vagy az azt követő időponttól megállapításra kerülő, illetőleg az említett időpontban még folyamatban lévő ügyekben egyaránt alkalmazni kell.

5

A 2. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 14. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. december 31-ét követő időponttól megállapított ellátásokra kell alkalmazni.

6

A 2. § (1) bekezdésének a) pontja a 177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 4. §-a alapján rendelkezéseit a 2004. január 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

7

A 2. § (2) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 3. § a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 33. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9

A 3/A. §-t a 177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, e módosító rendelet 4. §-a alapján rendelkezéseit a 2004. január 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére