• Tartalom

51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet

51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet

a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és nyugdíjuk kiegészítéséről

2018.01.01.

1. § (1) Az a volt nyugati hadifogoly (a továbbiakban: hadifogoly), aki a hadifogságban végzett munkájának ellenértékeként kapott devizakövetelésre vonatkozó hitelutalványt (a továbbiakban: utalvány) a külföldi fizetési eszközök és követelések, a külföldi értékpapírok és az arany forgalmának, valamint a fizetési eszközök kivitelének újabb szabályozása tárgyában kiadott 8400/1946. (VII. 28.) ME rendelet alapján a rendeletben megjelölt pénzintézetnél vagy annak jogutódjánál letétbe helyezte, vagy az utalványt a birtokában tartja, választása szerint:

a) az utalvány ellenértékének a kifizetését, vagy

b) a letéti követeléséről való lemondása ellenében a 4. §-ban foglaltak alkalmazását kérheti.

(2) A hadifogoly halála esetén örökösét (örököseit) csak az (1) bekezdés a) pontjában biztosított lehetőség illeti meg.

2. § (1)1 Az utalványt letétbe helyező személy vagy örököse (a továbbiakban: jogosult) az igényt 1992. december 31-ig a kárpótlási hatóságnál jelentheti be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) Örökösnek azt a személyt kell tekinteni, aki e minőségét közokirattal igazolja.

(3) Az igénybejelentéshez az utalványok banki átvételi elismervényét is csatolni kell. Ennek hiányában — és vita esetén — a Pénzintézeti Központ2 (a továbbiakban: PK) letéti nyilvántartását kell irányadónak tekinteni.

(4)3

(5)4 A kárpótlási hatóság a kérelemnek helyt adó véglegessé vált vagy jogerős határozatot a véglegessé válását vagy jogerőre emelkedést követő harminc napon belül megküldi a PK-nak.

(6)5 Amennyiben a jogosult olyan, a kárpótlási hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, amelyben csak a szabadságelvonás ideje van megállapítva, a 4. § szerinti juttatás iránti kérelem benyújtásakor mellékelni kell azt is. Ebben az esetben a hatósági bizonyítványban szereplő szabadságkorlátozás idejétől függően a kiegészítés összegét a nyugdíj megállapítására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv számolja ki.

3. § (1) Az utalvány forint ellenértékét a jogosultnak a PK fizeti ki, a kifizetés napján érvényes hivatalos vételi valutaárfolyam 160%-ának megfelelő forintösszegben.

(2) Több örökös esetén az utalvány ellenértéke közöttük örökrészük arányában oszlik meg.

(3) A kifizetett összeg a személyi jövedelemadó szempontjából a kárpótlással esik egy tekintet alá.

(4)6

4. § (1)7 Annak a hadifogolynak, aki devizakövetelésre szóló hitelutalvánnyal nem rendelkezett vagy annak meglétét nem tudja bizonyítani, a nyugellátását, baleseti nyugellátását (kivéve a baleseti járadékot, hacsak a nyugdíjkorhatárt betöltött személy más ellátással nem rendelkezik), továbbá a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátását az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkenés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1–2/A. §-ában foglaltak megfelelő alkalmazásával fel kell emelni.

(2) E rendelet alkalmazásában nyugati hadifogoly, aki nem szovjet vagy jugoszláv katonai parancsnokság alárendeltségébe tartozó hadifogolytáborban volt.

(3) Az emelés összegének szempontjából az 1944. október 1-je után hadifogságban töltött idő hat hónapot meghaladó idejét kell figyelembe venni.

(4) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a R.-ben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

5. § (1) E rendelet 1992. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § alapján megállapított nyugdíjemelés 1992. április 1-jétől jár. E rendelet hatálybalépését követő hat hónapon túli igénybejelentés esetén a nyugdíjemelés legkorábban az igénybejelentés napját megelőző hatodik hónap első napjától jár.

(3)8 Az R.-nek az e rendelet 5. §-a (4) bekezdésével módosított rendelkezései alapján megállapított nyugdíjemelés 1992. január 1-jétől jár abban az esetben, ha az igénybejelentés a kárpótlási hatósághoz e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül beérkezett.

(4)9 E rendeletnek a totalitárius diktatúrák áldozatai társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor10 folyamatban lévő, társadalombiztosítási és munkajogi helyzet rendezésére irányuló eljárásokban is alkalmazni kell.

(5)11

1

A 2. § (1) bekezdése a 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A Pénzintézeti Központ megszünt.

3

A 2. § (4) bekezdését a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 263. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

A 2. § (5) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

5

A 2. § (6) bekezdését a 349/2011. (XII. 30.) 3. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (4) bekezdését a 298/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (1) bekezdése a 316/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1481. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 236/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A hatálybalépés időpontja 2017. augusztus 19.

11

Az 5. § (5) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1481. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére