• Tartalom

8/1992. (IV. 4.) IM rendelet

8/1992. (IV. 4.) IM rendelet

az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekről1

2008.04.30.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §2


A rendelet hatálya az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (ideértve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba beosztott bírákat és ügyészeket is), az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek (a továbbiakban: ISZKI), valamint az Igazságügyi Hivatal alkalmazottaira (a továbbiakban együtt: igazságügyi dolgozó), a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának tagjaira, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium tevékenységét segítő személyekre terjed ki.

2. §3


Az igazságügyi és rendészeti miniszter

a) Deák Ferenc díjat,

b) Miniszteri Elismerő Oklevelet,

c) Miniszteri Köszöntő Levelet,

d) Emberi Jogokért Emlékplakettet

alapít.

3. §

(1)4 Deák Ferenc díjban az az igazságügyi dolgozó részesülhet, aki szakmai munkáját hosszú ideig kimagasló színvonalon végzi, vagy jelentős érdemeket szerez valamely országos jelentőségű, nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában.

A díj ,,posztumusz'' is adományozható.

(2)5 Évente – a ,,posztumusz'' díj kivételével – 5 díj adományozható.

(3)6 A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és plakettet kap. A díjjal a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap négyszeres összegének megfelelő jutalom jár. A »posztumusz« adományozás esetén a díj és a díjjal járó pénzjutalom átvételére a kitüntetett özvegye, leszármazója vagy az igazságügyi és rendészeti miniszter által megjelölt más hozzátartozója jogosult.

(4) A plakett bronzból készült, kerek alakú, átmérője 8 cm vastagsága 7 mm. Egyik oldalát Deák Ferenc domború mellképe díszíti, alatta a ,,Deák Ferenc díj'' felirattal. A plakettet a Magyar Köztársaság címerét ábrázoló díszdobozban kell elhelyezni.

4. §

(1) Miniszteri Elismerő Oklevél annak az igazságügyi dolgozónak adományozható, aki a szakmai munkáját huzamos ideig színvonalasan végzi, vagy az adott igazságügyi szerv eredményes működése szempontjából fontos szakmai feladat végrehajtásában szerez érdemeket.

(2)7 Miniszteri Elismerő Oklevélben a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának tagja is részesülhet.

(3)8 Évente 80 oklevél adományozható.

5. §

(1)9 Az igazságügyi és rendészeti miniszter Miniszteri Köszöntő Levélben fejezi ki elismerését az igazságügyi dolgozó részére, az igazságügyi szervnél folyamatosan töltött 10, 20, 30, illetve 40 éves szolgálati viszony után. Az igazságügyi szolgálati viszony kezdetének az éve teljes évnek számít.

(2)10 Az igazságügyi szolgálati viszonyba az 1. §-ban felsorolt szerveknél, a bíróságoknál, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalánál, az ügyészségi és a büntetés-végrehajtási szerveknél, valamint az ügyvédként vagy közjegyzőként eltöltött korábbi szolgálati és munkaviszony idejét is be kell számítani. A beszámításra az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba beosztott bíró esetében az igazságügyi és rendészeti miniszter, egyéb esetekben a kinevező vezető jogosult. Az Igazságügyi Hivatal alkalmazottai esetében be kell számítani a közszolgálati jogviszonyban eltöltött időt is.

(3) A Miniszteri Köszöntő Levél az előző év december 31-ig szolgálati viszonyban eltöltött évek alapján adományozható.

5/A. §11

(1)12 Az igazságügyi és rendészeti miniszter a jogbiztonság megvalósításának, az emberi jogok mind teljesebb érvényesülésének elősegítése érdekében szerzett kimagasló érdemek elismerésére Emberi Jogokért Emlékplakettet adományoz.

(2) Az Emberi Jogokért Emlékplakett bronzból készült, kerek alakú, átmérője 8 cm, vastagsága 7 mm. Egyik oldalán a ,,December 10. Emberi Jogok Napja alkalmából .... (a hivatalban lévő miniszter neve)'' felirat, továbbá az elismerésben részesített neve olvasható. Másik oldalán a Justitia szimbólumát ábrázoló analitikai mérleg látható.

6. §13

(1) A Deák Ferenc díj, a Miniszteri Elismerő Oklevél és a Miniszteri Köszöntő Levél átadására minden évben március 15-én, az Emberi Jogokért Emlékplakett átadására minden évben az Emberi Jogok Napján, december 10-én kerül sor.

(2)14 A Deák Ferenc díjat, a Miniszteri Elismerő Oklevelet és az Emberi Jogokért Emlékplakettet ünnepélyes keretek között az igazságügyi és rendészeti miniszter adja át. A Miniszteri Köszöntő Levél átadására az igazságügyi és rendészeti miniszter az igazságügyi szerv vezetőjét felkérheti.

(3) A Deák Ferenc díj, a Miniszteri Elismerő Oklevél és az Emberi Jogokért Emlékplakett elismeréseket a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

7. §

(1)15 A Deák Ferenc díj és a Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására helyettes államtitkár és főosztályvezető esetében a közigazgatási államtitkár, a minisztériumi dolgozók esetében a főosztályvezető, az ISZKI alkalmazottai esetében az ISZKI főigazgatója, az Igazságügyi Hivatal alkalmazottai esetében az Igazságügyi Hivatal főigazgatója tesz javaslatot. A javaslatot minden év január 15. napjáig kell előterjeszteni. Az előterjesztő az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba beosztott bíró esetében a javaslathoz beszerzi az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményét.

(2)16 A Miniszteri Elismerő Oklevél adományozására a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának tagja esetén a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka tesz javaslatot.

(3)17 A Miniszteri Köszöntő Levélben részesülők névsorát január 31-ig kell az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz felterjeszteni.

(4)18 Az Emberi Jogokért Emlékplakett adományozására a javaslatot minden év október 31-éig kell felterjeszteni. A javaslattételre az igazságügyi dolgozók, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának tagja esetén az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Más személy esetén javaslatot a minisztérium politikai államtitkára, az emberi jogok védelmével kapcsolatos szakmai feladatot ellátó szervezeti egység felügyeletét gyakorló vezető, a minisztérium sajtófőnöke, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója, valamint az emberi jogok védelmét alapszabályában vállaló társadalmi szervezet legfőbb szerve tehet.

(5)19 Miniszteri elismerésre nem terjeszthető fel az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve, aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

8. §20


Méltatlanná válik a miniszteri elismerésre az a személy, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy akit fegyelmi büntetésként az igazságügyi szervtől elbocsátottak. A miniszteri elismerésre méltatlanná vált személytől az elismerést vissza kell vonni, a visszavonást a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

8/A. §21

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)22

(3) Az igazságügyi törzsgárdatagság szempontjából korábban már elismert szolgálati időt a Miniszteri Köszöntő Levél adományozásánál figyelembe kell venni.

1

A rendeletet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2011. február 25. napjával.

3

A 2. § a 19/2002. (XII. 12.) IM rendelet 2. §-ával megállapított, bevezető szövegrésze a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdésének utolsó mondata a 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdése az 5/1993. (II. 23.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. A bekezdés utolsó mondatát a 11/1995. (V. 27.) IM rendelet 1. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe. A 3. § (3) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. § (2) bekezdése a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. § (3) bekezdése a 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 3. §-ával megállapított, a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5/A. §-t a 19/2002. (XII. 12.) IM rendelet 5. §-a iktatta a szövegbe.

12

Az 5/A. § (1) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § a 19/2002. (XII. 12.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

15

A 7. § (1) bekezdése a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 7. § új (2) bekezdését a 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe és egyidejűleg az eredeti (2)–(3) bekezdések számozását (3)–(4) bekezdésre változtatta. A 7. § (2) bekezdése a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § eredeti (2) bekezdésének számozását a 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése (3) bekezdésre változtatta. A 7. § (3) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 56. pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. eredeti (3) bekezdésének számozását a 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése (4) bekezdésre változtatta. A 7. § (4) bekezdése a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. § (5) bekezdését a 19/2002. (XII. 12.) IM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

20

A 8. § a 19/2002. (XII. 12.) IM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

21

A 8/A. §-t a 12/1992. (VIII. 3.) IM rendelet 1. §-a iktatta be. Az Alkotmánybíróság 45/1994. (X. 21.) AB határozatával - a határozat kihirdetésének napjával - megsemmisítette.

22

A 9. § (2) bekezdését a 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére