• Tartalom

87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet

87/1992. (V. 29.) Korm. rendelet

a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásának eljárási szabályairól

2017.01.01.

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Étv.) 12. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Annál, aki az életjáradékra irányuló igényét munkaképességének legalább 67 százalékban történő elvesztésére [Étv. 1. § b) pont] alapozza, de munkaképesség-csökkenésének 1991. december 31-i fennállását okirattal nem tudja igazolni, a munkaképesség-csökkenés mértékét az orvosszakértői szerv (a továbbiakban: szakértői bizottság) állapítja meg.

(2) A kárpótlásra jogosult munkaképességének az elbírálására és az eljárásra a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvénynek2 (a továbbiakban: T.) a rokkantsági nyugdíjat igénylők rokkantságának a vizsgálatára vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3)3

(4)4 Az, aki 1991. december 31-én rokkantság, illetőleg munkaképtelenség címén társadalombiztosítási ellátásban részesült, illetőleg, akit a szakértői bizottság 1991. december 31-ére nézve bármilyen jogcímen rokkantnak nyilvánított, az Étv. 1. §-ának b) pontja szerinti jogosultságát az előzőeket bizonyító határozattal vagy szakvéleménnyel is igazolhatja. Az 1991. december 31-e utáni állapotváltozás a jogosultságot nem érinti.

2. §5 Az életjáradék megállapításának alapjául szolgáló kárpótlási jegy névértékén az életjáradék iránti igény bejelentésének napját magában foglaló hónapra érvényes, a kárpótlási hatóság által közzétett, kamattal növelt névértéket kell érteni [a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 5. § (5) bekezdés].

3. § (1) ) A lakóhely szerint illetékes a társadalombiztosítási igazgatási szerv (a továbbiakban: igazgatóság)6 az írásban előterjesztett igényt az erre a célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával bírálja el, ideértve azoknak a nyugdíjasoknak az igényét is, akiknek az ellátását más szerv állapította meg.

(2)7 A nyomtatványt a kárpótlási hatóság az Étv. 1. §-ának a) pontjában meghatározott feltétellel rendelkezőknek a kárpótlási jegy felvételére jogosító határozattal együtt megküldi. A legalább 67 százalékos munkaképesség-csökkenés alapján életjáradékot igénylő kérésére a nyomtatványt az igazgatóság is kiadhatja.

(3) Az igénybejelentésen meg kell jelölni a kárpótlási jegynek azt a névértékét — eredeti címletezés és darabszám szerint —, amelynek ellenében a jogosult az életjáradékot igényli.

(4) A kárpótlási jegy felvételére jogosító határozatról készült másolat hitelességét az igazgatóság is igazolhatja.

(5)8 Ha a jogosult állandó lakóhelye külföldön van, a megállapításra a fővárosi kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága az illetékes, a folyósításnál pedig a nyugdíjra vonatkozó szabályok az irányadók.

4. § (1) Ha a jogosult az életjáradék megállapítására irányuló igénybejelentésben és az életjáradékot megállapító határozatban megjelölt névértéknél kisebb vagy nagyobb névértékben ruházott át kárpótlási jegyet az őt saját jogon megillető kárpótlási jegyből (Étv. 1. §) az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság9 (a továbbiakban: ONYF), az első fokon eljáró igazgatóság a megállapító határozatot az életjáradék új összegére kiegészíti.

(2) A kárpótlási jegy átruházása után az életjáradék iránti igényt módosítani, illetőleg visszavonni nem lehet. Az átruházott kárpótlási jegy a jogosult halála esetén sem követelhető vissza, függetlenül attól, hogy az életjáradék folyósításra került-e, illetőleg azt mennyi ideig folyósították.

(3) A kárpótlási jegy átruházását igazoló okirat egy példányát át kell adni a jogosultnak.

(4) Az Étv. 5. §-a (2) bekezdésében meghatározott átruházás során az igazgatóság az OTF nevében jár el.

(5)10 Az életjáradék folyósítása a nyugdíjfolyósító szerv feladata.

(6)11 Az életjáradékot a nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjak folyósításával egyidejűleg, megkülönböztetett módon, havonta utólag folyósítja.

5. § Az ONYF a kárpótlási jegyek életjáradékra váltására irányuló eljárásban a kárpótlási jegyek átvételével, kezelésével értékpapír forgalmazására jogosult más szervet megbízhat.

6. § A kárpótlási jegyek életjárdékra váltásának költségeit az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.12 megelőlegezheti.

7. § A fel nem vett életjáradék a hagyaték tárgyát képezi.

8. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A Vhr. 1. § (1) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 1975: II. törvényt az 1997: LXXX. törvény mellékletének a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Vhr. 1. §-ának (3) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 38. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4

A Vhr. 1. § (4) bekezdése a 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet 18. § b) pontjának bb) alpontja szerint módosított szöveg.

5

A Vhr. 2. §-a a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

6

Lásd a 91/1993. (VI. 9.) Korm. rendelet 6.§-a (2) bekezdésének a) pontját: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) megyei (Fővárosi és Pest Megyei ) Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága.

7

A Vhr. 3. § (2) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a szerint módosístott szöveg.

9

Lásd a 91/1993. (VI. 9.) Korm. rendelet 1.§-ának (1) bekezdését: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) .

10

A Vhr. 4. § (5) bekezdése a 379/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

11

A Vhr. 4. § (6) bekezdése a 379/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 1995: XXXIX. törvény 70.§-ának (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére