• Tartalom

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról

2024.01.01.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az állampolgársági eljárás részletes szabályairól a Kormány a következő rendeletet alkotja:

Az állampolgársági kérelem

1. §1

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott állampolgársági kérelmeket az e rendelet mellékleteiben megállapított nyomtatványon kell előterjeszteni:

a)2 a honosítási kérelmet – az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésére alapozott kérelem kivételével – az 1. számú mellékleten;

c)3 az Ápt. 5/A. § (1) bekezdésének b) vagy d) pontja alapján tett nyilatkozatot a 3. számú mellékleten;

d) az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot a 4. számú mellékleten;

e) az állampolgárság igazolása iránti kérelmet az 5. számú mellékleten;

g)5 az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésére alapozott honosítási és a visszahonosítási kérelmet a 10. számú mellékleten.

2. §6 (1)7 Az állampolgársági kérelem átvételekor a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala kormánytisztviselője, a konzuli tisztviselő, az integrált ügyfélszolgálati iroda kormánytisztviselője, továbbá az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelmező személyazonosságát és az Ápt. 4. § (3) és (3a) bekezdésére alapozott honosítási és a visszahonosítási kérelem esetében a magyar nyelvtudást ellenőrzi és ennek megtörténtét, illetve a kérelmező aláírásának hitelességét a kérelmen aláírásával igazolja.

(1a)8 Ha a kérelmező egészségügyi okból írásképtelen, a kérelmen a kérelmet átvevő az írásképtelenség tényét rögzíti. Az írásképtelenség tényét orvosi igazolással kell bizonyítani. Nincs szükség orvosi igazolás benyújtására, ha a fizikai képtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.

(2)9 Az állampolgársági kérelem átvételekor a hiányosságokra és az azok pótlásának elmulasztásából származó következményekre fel kell hívni a kérelmező figyelmét.

(3)10 Az állampolgársági kérelemhez mellékelni kell a személyazonosság igazolására bemutatott hatósági igazolvány másolatát.

2/A. §11

Az Ápt. 14. § (5) bekezdés a) pontja szerinti elháríthatatlan akadály különösen akkor áll fenn, ha

a) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése – a konzuli tisztviselő állásfoglalása szerint – lehetetlen vagy bizonytalanul hosszú időt vesz igénybe, vagy

b) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése miatt a kérelmezőt súlyos joghátrány érhetné.

2/B. §12 Az állampolgársági eljárásban a születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint a haláleset anyakönyvezéséhez angol, német vagy francia nyelven kiállított anyakönyvi kivonathoz nem szükséges fordítás, ha az anyakönyvi okiratot elektronikai eszközzel személyesítették meg, és az anyakönyvi okirat megjegyzést vagy záradékot nem tartalmaz.

A honosítási és visszahonosítási kérelem

3. §13 (1)14 Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelemben feltüntetett adatokat a következő nyilvántartásokban ellenőrzi:

a)15 a magyarországi lakcímet, valamint a tartózkodás időtartamát és jogcímét a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint az idegenrendészeti nyilvántartásban vagy a menekültügyi nyilvántartásban;

b)16 a magyarországi büntetlen előéletet és azt a tényt, hogy a kérelmező Magyarországon nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a bűnügyi nyilvántartásban.

c)17 a lakhatás igazolására szolgáló ingatlant az ingatlan-nyilvántartásban.

(2)18 A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.

(3)19 A kérelmező – az Ápt. 4. § (2a), (3), (3a) és (7) bekezdésére alapozott honosítást vagy a visszahonosítást kérelmező kivételével – köteles igazolni a lakhatásának és megélhetésének feltételeit.

(3a)20 A magyarországi megélhetés különösen a következő okiratokkal igazolható:

a) a magyar jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem az állami adó- és vámhatóság által kiállított jövedelemigazolással,

b) egyéb magyarországi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó adóköteles jövedelem az állami adó- és vámhatóság által kiállított jövedelemigazolással,

c) egyéb magyarországi rendszeres jövedelemnek a jövedelmet megállapító vagy folyósító hatóság, szerv által történő igazolásával,

d) külföldi jog hatálya alá tartozó rendszeres, munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó adóköteles jövedelem – elsősorban – külföldi adóhatósági igazolásával,

e) egyéb külföldi rendszeres, jövedelemszerző tevékenységből származó adóköteles jövedelem – elsősorban – külföldi adóhatóság által történő igazolásával, a folyósított rendszeres jövedelem közokirattal, magyar hitelintézet által vagy más módon történő igazolásával,

f) egyéb külföldi rendszeres jövedelem hatóság által történő igazolásával, a folyósított rendszeres jövedelem közokirattal, magyar hitelintézet által vagy más módon történő igazolásával,

g) a családtag által tett, közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és ellátását biztosító nyilatkozattal, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal.

(3b)21 A magyarországi megélhetés vizsgálatához a kérelem benyújtását megelőző három naptári évben szerzett jövedelemre vonatkozó igazolásokat kell benyújtani.

(4)22 Az Ápt. 4. § (3) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez és a visszahonosítási kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló vagy valószínűsítő okiratokat.

(5)23 Az Ápt. 4. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjára és az Ápt. 4. § (2a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor közölni kell a házastárs, a kiskorú gyermek, illetve az örökbefogadó magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat. Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor közölni kell a házastárs magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat.

(5a)24 Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor a kérelmező és a házastársa köteles nyilatkozni arról, hogy az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott esetben legalább tíz éve, az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott esetben legalább öt éve érvényes házasságban élnek.

(5b)25 Az Ápt. 4. § (3a) bekezdésére alapozott honosítási kérelem előterjesztésekor a kérelmezőnek az Ápt. 4. § (3a) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltételnek való megfelelését a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatával kell igazolni.

(6)26 Az Ápt. 4. § (1), (2) és (4) bekezdésére alapozott honosítási kérelemhez az Ápt. 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott ok esetén mellékelni kell

a) a cselekvőképtelen kiskorú születési anyakönyvi kivonatát;

b) a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnokság alá helyezését elrendelő határozatot;

c) az Ápt. 4/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott korlátozottan cselekvőképes személy (a továbbiakban: korlátozottan cselekvőképes) esetében,

ca) ha kiskorú, a születési anyakönyvi kivonatát,

cb) ha olyan személy, akinek a cselekvőképességét a bíróság az állampolgársági eljárással kapcsolatos ügyek tekintetében korlátozta, a gondnokság alá helyezést elrendelő határozatot;

d) a nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget tanúsító bizonyítványt, oklevelet vagy az intézmény által kiadott igazolást;

e) a betegség jellege szerint illetékes egészségügyi szolgáltató igazolását az egészségi állapotról.

(6a)27

(6b)28 Az Ápt. 4/A. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása során magyar tannyelvűnek kell tekinteni a részben magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményt is, ha a kérelmező magyar nyelvi tagozatú osztályban szerzett végzettséget.

(7)29

(8)30

(9)31 A nagykorú kérelmező a honosítási és a visszahonosítási kérelemhez – az 1. § szerinti formanyomtatványon – saját kézzel írt önéletrajzot csatol.

(9a)32 Nem kell csatolni a honosítási és visszahonosítási kérelemhez a (9) bekezdés szerinti önéletrajzot, ha a kérelmező igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen saját kézzel történő önéletrajz írására. Nincs szükség orvosi igazolás benyújtására, ha az írásképtelenség ténye igazolás nélkül is egyértelműen megállapítható.

(10)33 A honosítási és visszahonosítási kérelem benyújtása során a kérelmezőnek a személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott – adatait a kérelmet felvevő felvételezi.

(11)34 Nem kell csatolni a honosítási vagy visszahonosítási kérelemhez az Ápt.-ben vagy az e kormányrendeletben meghatározott okiratot, ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy

a) azt korábbi, az idegenrendészeti hatóság által lefolytatott eljárásban már csatolta, és kéri az állampolgársági ügyekben eljáró szervtől, hogy az okiratot szerezze be, vagy

b)35 azt a szülője, nagyszülője, gyermeke, unokája, testvére, testvére gyermeke, testvére unokája (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) már csatolta a saját honosítási vagy visszahonosítási eljárásában, és kéri az állampolgársági ügyekben eljáró szervtől, hogy az okiratot szerezze be.

3/A. §36

A kérelmet átvevő a honosítási és visszahonosítási kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat.

4. §37 (1)38

(2)39

(3)40 Az eskü vagy fogadalom letételét követően a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv részére továbbítani kell a hazai anyakönyvezéséhez szükséges iratokat.

Nyilatkozat41

4/A. §42 (1) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján tett nyilatkozathoz mellékelni kell a kérelmező szüleinek házassági és születési anyakönyvi kivonatát, közölni kell az anya magyar állampolgársága megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az Ápt. 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján tett nyilatkozathoz a kérelmező szüleinek állampolgársága szerinti állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a kérelmező a születésével nem szerzett állampolgárságot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására abban az esetben kell csatolni, ha az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek nincs hivatalos tudomása arról, hogy a kérelmező a születésével nem szerzett állampolgárságot.

4/B. §43

A kérelmet átvevő a nyilatkozattal együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat, valamint – ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot.

Állampolgársági eskü és fogadalom

5. §44 (1)45 Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az Ápt. 4. § (2a), (3), (3a) és (7) bekezdése alapján honosított és a visszahonosított személyt a kérelem benyújtásakor vagy az Ápt. 16. § (3) bekezdése szerint általa megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője, a más jogcímen honosított személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester hívja fel, és gondoskodik az ünnepélyes eskü- vagy fogadalomtételről.

(2)46 Az eskü- vagy fogadalomtételről két példányban a 9. számú mellékletben meghatározott tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv első példányát – az Ápt. 13. §-ának (4) bekezdésében meghatározott határidőn belül – meg kell küldeni az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez, másodpéldányát irattárba kell helyezni. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

(3) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének tényét és időpontját a honosítási, visszahonosítási okiratra záradékként fel kell jegyezni, és az okiratot át kell adni a honosított, visszahonosított személynek.

(4)47 Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az Ápt. 16. § (6) bekezdése alapján visszaküldött, záradék nélküli honosítási vagy visszahonosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez történő megérkezését követő két év eltelte után érvényteleníti, és gondoskodik az állampolgársági okiratok selejtezéséről, valamint ezt követő megsemmisítéséről.

(5)48

5/A. §49 (1) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételénél történő közreműködés megtagadásának tényét és időpontját a 9. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, amelyből az első példányt – a honosítási vagy visszahonosítási okirattal együtt – öt napon belül vagy az első diplomáciai postával az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek kell megküldeni. A második példányt a honosított, illetve visszahonosított személynek vagy törvényes képviselőjének kell átadni. A harmadik példányt az irattárban kell elhelyezni. A jegyzőkönyv nem selejtezhető.

(2) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az (1) bekezdés szerint visszaküldött, záradék nélküli honosítási vagy visszahonosítási okiratot az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtételre történő felhívás időpontjától számított egy év eltelte után érvényteleníti, és gondoskodik az állampolgársági okiratok selejtezéséről, valamint ezt követő megsemmisítéséről.

Lemondás a magyar állampolgárságról

6. § (1) A magyar állampolgárságról való lemondást tartalmazó nyilatkozathoz a kérelmezőnek mellékelnie kell

a)50

b) a külföldi állampolgárság igazolására az illetékes külföldi hatóság által kiadott bizonyítványt vagy olyan igazolást, mely a külföldi állampolgárság megszerzését valószínűsíti (ígérvény);

c)51

(2)52

7. §53

8. § (1)54 A lemondás elfogadásáról kiállított okiratot, a lemondás elfogadása feltételeinek a hiányát megállapító határozatot, illetve a lemondó nyilatkozat visszavonása esetén az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által az Ápt. 17. § (6) bekezdése szerint meghozott döntését a magyar külképviseletnek kell megküldeni, amely azt továbbítja a kérelmezőnek.

(2) Az okirat kézbesítése előtt a konzul köteles a kérelmező magyar állampolgárságát tanúsító okiratokat bevonni.

8/A. §55 (1) Az Ápt. 8. §-ának (4) bekezdése szerinti kérelemhez mellékelni kell az ígérvényt kiadó állam illetékes hatóságának igazolását arról, hogy a kérelmező az állampolgárságot nem szerezte meg, valamint a lemondás elfogadásáról kiadott okiratot.

(2)56

A magyar állampolgárság visszavonása57

8/B. §58 (1) A hatóságok, valamint az állami szervek haladéktalanul értesítik az állampolgársági ügyekben eljáró szervet, ha az eljárásuk során a magyar állampolgárság visszavonására okot adó körülményt észlelnek.

(2)59 A magyar állampolgárság visszavonására irányuló eljárásban az állampolgársági ügyekben eljáró szerv indokolt esetben az Ápt. 9. § (2) bekezdése szerinti határozat meghozatalához szükséges tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. A bizonyítási eljárásban minden olyan bizonyíték – különösen az ügyfél személyes meghallgatásáról felvett jegyzőkönyv, az állampolgársági kérelmet átvevő nyilatkozata, valamint az állampolgársági ügyekben eljáró szerv rendelkezésére álló írás-, illetve okmányszakértői vélemény – felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Abban az esetben, ha az ügyfelet a magyar állampolgárság visszavonására okot adó körülményt észlelő hatóság vagy állami szerv személyesen meghallgatta, és a meghallgatásról felvett jegyzőkönyv alapján a tényállás tisztázott, az ügyfél állampolgársági ügyekben eljáró szerv által történő ismételt meghallgatására nincs szükség.

(3) A magyar állampolgárság visszavonásáról az érintett lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóságot értesíteni kell.

Az állampolgársági bizonyítvány és megkeresés

9. § (1)60

(2)61 Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelemhez az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására kell a kérelmezőnek mellékelnie az Ápt. 14. § (1) bekezdésében meghatározott adatok igazolására szolgáló okiratokat, így különösen a magyar hatóság által kiállított útlevelet, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványt, névváltoztatási vagy anyakönyvi okiratot.

(3)62 Az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti eljárás során a kérelmező részére az értesítést, a hiánypótlási felhívást, továbbá a döntést a külpolitikáért felelős miniszter útján kell továbbítani, ha a kérelmező külföldön él, és nincs magyarországi kézbesítési megbízottja.

9/A. §63

A kérelmet átvevő a kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat, valamint – ha a kérelmező a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nem szerepel – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba való felvételhez szükséges adatlapot.

10. §64

Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést az Ápt. 12. §-a szerinti szerv a 11. számú melléklet szerinti nyomtatványon – az ügyfél által közölt, illetve igazolt adatok, valamint a megkereső hatóság rendelkezésére álló adatok megjelölésével – küldi meg az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez. Az Ápt. 12. §-a szerinti szervnek a mellékletben meghatározott adatokon túl a megkereséshez – ha azok a rendelkezésére állnak – meg kell küldenie a megkeresésben szereplő adatok igazolására szolgáló okiratokat.

11. §65

Határozat

12. §66 (1) A köztársasági elnök döntését a honosításról, a visszahonosításról és a lemondás elfogadásáról szóló okirat tartalmazza.

(2) Az állampolgársági eljárásban hozott határozat tartalmazza

a) a határozatot hozó szerv megnevezését, az ügy számát, a kérelmező nevét és lakóhelyét,

b) az állampolgársági ügyben hozott döntést, valamint a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást,

c) a döntés alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat és jogszabályi rendelkezéseket,

d) a határozat hozatalának helyét, idejét, aláírójának nevét, a határozatot hozó szerv bélyegzőlenyomatát.

Alkotmányos alapismeretek vizsga67

13. §68 (1)69 Az Ápt. 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott vizsgára a kérelmező az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél a jelentkezési lap kitöltésével személyesen vagy postai úton, valamint elektronikusan jelentkezhet.

(2)70 A vizsga megszervezése az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek a feladata, amely

a)71

b) megállapítja a vizsga időpontját;

c) megbízza a vizsgabizottság elnökét és két tagját.

d)72

e)73

(3) A vizsgabizottság elnöke és tagja lehet

a)74 az a közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban álló személy, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, vagy okleveles közigazgatási menedzser, okleveles közigazgatási szakértő vagy igazgatásszervező, közigazgatás-szervezői képesítéssel rendelkezik;

b) az a felsőfokú képesítéssel rendelkező tanár, aki általános iskolában állampolgári ismeretek tantárgyat oktat.

(3a)75 A vizsgabizottság tagjait és a jegyzőkönyvvezetőt tiszteletdíj illeti meg. A vizsgabizottság elnökét a vizsgadíj 6%-a, a vizsgabizottság tagjait 3,5%-a, a jegyzőkönyvvezetőt 1,75%-a illeti meg vizsgázónként.

(4)76 A vizsgát a vizsgaszabályzat alapján kell megszervezni és lebonyolítani. A vizsgaszabályzatot, valamint a jelentkezési lap, a vizsganyilvántartó-könyv és a jegyzőkönyv mintáját, továbbá a vizsgakövetelményeket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(5)77 A vizsgázó teljesítményét ,,megfelelt'', illetve ,,nem felelt meg'' minősítéssel kell értékelni. Az eredményes vizsgáról a vizsgázó részére igazolást kell kiadni. Az igazolás tartalmazza az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megnevezését, az ügyszámot, az ,,igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról'' megjelölést, a vizsgázó személyes adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét), a vizsga letételének tényét és minősítését, a vizsga napját, továbbá a vizsgabizottság tagjainak aláírását, valamint az igazolás kiállításának keltét és az állampolgársági ügyekben eljáró szerv bélyegzőlenyomatát.

(5a)78

(6)79 A vizsgáért a kérelmező díjat köteles fizetni, amely az állampolgársági ügyekben eljáró szervet illeti meg. A díj mértéke a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) ötven százaléka.

(7)80 Ha a vizsgadíjat olyan személy fizette be, aki a vizsgára nem kötelezett vagy az Ápt. 4/A. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a vizsga alól mentesül, az állampolgársági ügyben hozott határozat keltétől számított hat hónapon belül kérheti a vizsgadíj visszatérítését.

(8)81

Névmódosítás82

13/A. §83 (1)84 A névmódosítás iránti kérelmet az állampolgársági kérelemmel kell előterjeszteni.

(2)85 Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – mellékelni kell a kérelmező vagy felmenője egykori családi nevét tartalmazó, állami anyakönyvi hatóság által kiállított anyakönyvi kivonatot vagy olyan okmányt, amelyet magyar hatóság az állami anyakönyvi bejegyzés alapján állított ki, és a személyi adatokat közhitelűen igazolta.

(2a)86 Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti okmányt csatolni, ha az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által a kérelmező külföldi anyakönyvi kivonatáról készített fordítás záradékban tartalmazza a kérelmező családi nevének magyar írásmódú megfelelőjét, feltéve, hogy a családi névnek csak egyetlen magyar írásmódja lehetséges.

(2b)87 Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b)–d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez nem kell mellékelni az állampolgársági ügyekben eljáró szerv által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket bizonyító okiratot vagy szakvéleményt.

(3)88 Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez – ha a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg – az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására mellékelni kell az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását, illetve igazolását vagy a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakvéleményét a név vagy névelem nyelvi jellemzőjéről.

(3a)89 Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés d) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez – ha a (2a) és (2b) bekezdésben meghatározott feltételeknek a névmódosítási kérelem nem felel meg – az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására a (2) bekezdés szerinti okiratot kell mellékelni.

(4)90 A névmódosítási kérelmet határozattal el kell utasítani, ha a honosított, illetőleg visszahonosított a névmódosításnak az Ápt. 20/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint e rendeletben megállapított feltételeit nem teljesítette, a szükséges okiratokat, szakvéleményeket nem csatolta. Ebben az esetben a honosított, illetőleg visszahonosított személy az általános szabályok szerint névváltoztatási kérelmet terjeszthet elő.

(5)91

(6)92

Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv93

13/B. §94

A Kormány állampolgársági ügyekben eljáró szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Az állampolgársági okiratok érkeztetése, érvénytelenítése, selejtezése és megsemmisítése95

13/C. §96 (1) A megrendelt, átvételi elismervénnyel érkező megszemélyesítetlen állampolgársági okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a típus, az első és az utolsó megszemélyesítetlen állampolgársági okirat egyedi azonosítójának ellenőrzésével a tartomány és a darabszám szerint ellenőrzi, és az okirat-nyilvántartásban az állampolgársági okirat típusának, az állampolgársági okirat egyedi azonosító számának, valamint a szállítólevél számának megadásával érkezteti és bevételezi.

(2)97 A nyomdai hibás vagy megrongálódott megszemélyesítetlen állampolgársági okiratot, a szervezeti változás miatt fel nem használható megszemélyesítetlen állampolgársági okiratot, a hibás adattartalommal megszemélyesített állampolgársági okiratot, a magyar állampolgárság megszűnése miatt bevont állampolgársági okiratot, valamint – az 5. § (4) bekezdésében, illetve az 5/A. § (2) bekezdésében meghatározott idő elteltével – a honosítási, visszahonosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv áthúzással, pecsételéssel vagy átlyukasztással érvényteleníti, és évente legalább egy alkalommal gondoskodik az érvénytelenített állampolgársági okiratok selejtezéséről, valamint ezt követő megsemmisítéséről.

(3) A selejtezett állampolgársági okiratokról az állampolgársági ügyekben eljáró szerv selejtezési jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza

a) az állampolgársági okirat egyedi azonosító számát,

b) a szállítólevél számát.

(4) A megsemmisítés megtörténtéről – a (3) bekezdésben meghatározott adattartalommal – jegyzőkönyvet kell felvenni.

(5) A selejtezési jegyzőkönyv, valamint a megsemmisítésről felvett jegyzőköny nem selejtezhető.

Átmeneti és záró rendelkezések

14. § (1) Akit a magyar állampolgársági kötelékből 1947. szeptember 15-től 1990. május 2-ig eltelt időszak alatt bocsátottak el, továbbá, akinek magyar állampolgársága Németországba történt áttelepítéssel szűnt meg és visszahonosítási kérelme még elbírálásra nem került, annak a kérelmét az Ápt. 21. §-a szerint kell lezárni. A magyar állampolgárság megszerzésének időpontja a rendelet hatálybalépésének napja.

(2) Az Ápt. hatálybalépésekor még el nem bírált elbocsátási ügyekben a törvény 8. §-ának (2) bekezdése előírásai szerint kell eljárni.

15. §

E rendelet 1993. október 1. napján lép hatályba.

16. §98

E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

17. §99

E rendeletnek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha a fővárosi kormányhivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig a fővárosi kormányhivatal vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez100

2. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez101A köztársasági elnöknek
Budapest

A magyar állampolgárság visszaszerzésére irányuló
NYILATKOZAT

Alulírott ...................................................................... kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján a magyar állampolgárságot vissza kívánom szerezni.
A magyar állampolgárságomat .................. évben megfosztással – elbocsátással – Németországba áttelepülésre kötelezettként vesztettem el.
(Az Önre vonatkozó részt szíveskedjen aláhúzni!)

A kérelmező személyi adatai:

1. Házassági neve: ………………………………………………………………………………………………………………...
Születési családi neve: ………………………………………………………………………………………………………….
Születési utóneve(i): ……………………………………………………………………………………………………………
Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: ………………………………………………………………………………
Külföldi tartózkodása alatt volt-e névváltoztatása: …………………………………………………………………………….
Ha igen, mikor: ................……………….....……........., mely hatóság engedélyezte: ...............................................................
Neme: férfi □ nő □
Születési helye: ...........................................……........... (ország)...................................................................... (város, község)
...................................................... kerület (Budapest születési hely esetében szíveskedjen a kerületet is feltüntetni!)
Születési ideje: ...................................... év ......................................................................... hó .......................... nap

2. Külföldi állampolgársága(i): …………………………………………………………………………………………………...
Megszerzésének ideje: ………………………………………………………………………………………………………….
Jogcíme: ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Apja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………...
Apja születési helye: ..................................................……..... ideje: ..........................................................................................
Apja állampolgársága: ………………………………………………………………………………………………………….
Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………….
Anyja születési helye: .............................................…...…..... ideje: ......................................................................................…
Anyja állampolgársága: ………………………………………………………………………………………………………...
Szülei házasságkötésének helye: ....................…………........ ideje: ...........................................................................………...

4. Családi állapota:
nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) □ nős/férjes □ özvegy □ elvált

Házasságkötésének helye: ...................................…….......... (ország) ..........…................................................ (város, község)
ideje: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ……………………………………………………………………...
Az ítélet száma: ………………………………………………………………………………………………………………...
Jogerőre emelkedésének ideje: …………………………………………………………………………………………………

Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ………………………………………………………………………...

Házastársa születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………..
házassági családi és utóneve: …………………………………………………………………………………………………..
születési helye: ............................................…………........... ideje: .....................................................................................….
állampolgársága: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ha jelenlegi házassága nem az első:
Előző házasságkötésének helye: .................................................. (ország)....................................................... (város, község)
ideje: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Előző házastársa születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………
születése helye: .......................................................................................................... ideje: …………………………………..
állampolgársága: ………………………………………………………………………………………………………………..
Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ……………………………………………………………………….

5. Állandó lakcíme: .............................................…..... (ország) ..............................................……………......... (város, község)
közelebbi címe: ........................................................................................................................................... (utca, házszám stb.)

A bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kérem: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………
Elektronikus levél (E-mail) címe: ……………………………………………………………………………………………...

6. Németországba áttelepülésre kötelezett személy esetében magyarországi lakóhelye(i) 1941 után: …………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………..


Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.MELLÉKLETEK

(A csatolt mellékleteket szíveskedjen megjelölni!)
□ születési anyakönyvi kivonat
□ családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Egyéb iratok: …………………………………………………………………………………………………………………...

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kelt:


.........................................................................
kérelmező aláírása
(törvényes képviselő)

.........................................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

A kérelmező(k) aláírását hitelesítettem.

A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
.................................................................. típusú és .............................. számú ....................................................…...........-ig
.................................................................. típusú és .............................. számú ....................................................…...........-ig
érvényes okirattal igazolták.


P. H.


..............................................................................
a kérelmet átvevő aláírása

3. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez102

4. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez103

A köztársasági elnöknek
Budapest
LEMONDÁS
a magyar állampolgárságról
Alulírott ......................................................... és házastársam, .......................................................... a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény alapján a magyar állampolgárságról lemondok/lemondunk.
Kérem/kérjük a lemondás elfogadását és erről okirat kiállítását.
A lemondás kiterjed ................................................................ nevű kiskorú gyermekem(ink)re is.
I. A KÉRELMEZŐ

1. A kérelmező személyi adatai:

Házassági neve: .....................................................................................................................

Születési családi neve: .........................................................................................................

Születési utóneve(i): .............................................................................................................

Előző családi és utóneve(i): .................................................................................................

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: .................................................................

Születési helye: .................................................. (ország) ........................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ......................................)

Születési ideje: .......................................... év .......................................... hó .............. nap

Neme: nő ◻ férfi ◻

Külföldi állampolgársága: ....................................................................................................

megszerzésének ideje: .....................................................................................................

jogcíme: ..........................................................................................................................

Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal valószínűsíteni:

.........................................................................................................................

Lakóhelye: ............................................... (ország) ..................................... (város, község)

Közelebbi címe: ................................................................................... (utca, házszám stb.)

Telefonszáma: ............,.........................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ........................................................................................

2. A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:

Apja családi és utóneve: ........................................................................................................

Apja születési helye: ....................................................... ideje: ...........................................

Apja állampolgársága: .........................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................

Anyja születési helye: .............................................................. ideje: ..................................

Anyja állampolgársága: ........................................................................................................

Szülei házasságkötésének helye: ............................................. ideje: ...................................

3. A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:

Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) ◻

nős/férjes ◻ özvegy ◻ elvált ◻

Házasságkötésének helye: ............................. (ország) ............................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ...............................)

Ideje: ....................................................................................................................................

(A következő rovatot akkor szíveskedjék kitölteni, ha a házastársa nem kéri a lemondását.

Ha a házastársa is lemond a magyar állampolgárságról, a II. részt kell kitöltenie.)

Házastársa születési családi és utóneve: ..............................................................................

Házastársa házassági neve: ..................................................................................................

Házastársának születési helye: ................................................. ideje: ..................................

állampolgársága: ...........................................................................................

Előző házasságkötésének helye: ...............................(ország) .................... (város, község)

ideje: ................................................................................................................................

Előző házastársa családi és utóneve: .....................................................................................

születési helye: ................................................................ ideje: .....................................

állampolgársága: ............................................................................................................

4. A kérelmező külföldre távozásának adatai:

Mikor hagyta el Magyarországot: .........................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: .............................................................................................

Ha soha nem élt Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre: ..................

Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ..............................................................

II. A LEMONDÁST KÉRŐ HÁZASTÁRS ADATAI

1. A kérelmező házastársának személyi adatai:

Házassági neve: .....................................................................................................................

Születési családi neve: ..........................................................................................................

Születési utóneve(i): ..............................................................................................................

Előző családi és utóneve(i): ..................................................................................................

Külföldre távozásakor viselt családi és utóneve: ..................................................................

Születési helye: ................................................. (ország) ........................... (város, község)

(Budapest esetén kerület: ......................................)

Születési ideje: ............................................ év .......................................... hó .............. nap

Külföldi állampolgársága: ......................................................................................................

megszerzésének ideje: ....................................................................................................

jogcíme: ...........................................................................................................................

Ha külföldi állampolgársága nincs, mely állampolgárság megszerzését tudja okirattal

valószínűsíteni: .........................................................................................................................

Lakóhelye: .................................................. (ország) .................................. (város, község)

Közelebbi címe: ................................................................................... (utca, házszám stb.)

Telefonszáma: ............,.........................................................................................................

Elektronikus levél (E-mail) címe: ..........................................................................................

2. A kérelmező házastársának szüleire vonatkozó adatok:

Apja családi és utóneve: .......................................................................................................

Apja születési helye: ................................................... ideje: ...............................................

Apja állampolgársága: ..........................................................................................................

Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................

Anyja születési helye: ......................................................... ideje: .......................................

Anyja állampolgársága: ........................................................................................................

Szülei házasságkötésének helye: ......................................... ideje: .......................................

3. A kérelmező házastársának korábbi családi állapotára vonatkozó adatok:

Előző házasságkötésének helye: ....................................... ideje: .........................................

Előző házastársa családi és utóneve: ....................................................................................

születési helye: .......................................................... ideje: ..........................................

állampolgársága: ............................................................................................................

4. A kérelmező házastársa külföldre távozásának adatai:

Mikor hagyta el Magyarországot: ........................................................................................

Utolsó magyarországi lakcíme: .............................................................................................

Ha soha nem lakott Magyarországon, szülei (nagyszülei) mikor távoztak külföldre: ..........

Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ...............................................................

III. A KÉRELMEZŐ(K) SZÜLŐI FELÜGYELETE ALATT ÁLLÓ KISKORÚ GYERMEKE(I)

1. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

2. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

3. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

4. A kiskorú gyermek családi és utóneve: ................................................................................

Születési helye: ......................................................... ideje: .................................................

Állampolgársága: .................................................................................................................

Mellékletek:

(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni.)

– születési anyakönyvi kivonat(ok),

– a családi állapot és a névviselés igazolására: házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,

– a külföldi állampolgárság igazolására szolgáló okirat,

– a külföldi állampolgárság megszerzésének valószínűsítésére szolgáló irat,

– szülői hozzájáruló nyilatkozat a kiskorú magyar állampolgárságának megszűnéséhez.

Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.

A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kijelentem/kijelentjük, hogy az alábbi magyar állampolgárságot igazoló okmányok vannak a birtokomban/birtokunkban: ................................................... okmányazonosítójú személyazonosító igazolvány, érvényes ...................................-ig, ...................................... okmányazonosítójú útlevél, érvényes ..............................-ig, hatósági igazolvány személyi azonosítóról és lakcímről,

egyéb: .......................................................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a fenti okmányokat a lemondásról szóló okirat átvétele előtt a konzulnak át kell adnom.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ...............................................................................................................................

....................................................................
kérelmező aláírása

....................................................................
házastárs aláírása

....................................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

....................................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

....................................................................
a kérelmet átvevő aláírása

Az aláírás hitelesítése:
A korlátozottan cselekvőképes kérelmezőt meghallgattam.
A kérelmező(k) aláírását hitelesítem.
A kérelmező(k) a személyazonosság(uk)at ........................ számú, ...................................... típusú
....................................-ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta/igazolták.
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi hiányosságokról: .............................................................
P. H.
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim: .......................................................................................................................
......................................................
a kérelmező aláírása

4/A. számú melléklet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelethez104

5. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez105Budapest Főváros Kormányhivatalának
Budapest

Állampolgárság igazolása iránti kérelem

Alulírott
Házassági családi neve: ………………………..………………. utóneve(i): ………………………………………………..….
Születési családi neve: ……………………..…………….…….. utóneve(i): ……………………….……………………….….
Születési helye: ........................................................... (ország) ............................................................................ (város/község)
(Budapest esetén kerület: ..............................) Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap
Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………………………
Lakóhelye: ...............................…................................. (ország) ……………………………………………….. (város/község)
Közelebbi címe: ……………………………………………………………………………………………. (utca, házszám stb.)
Telefonszáma: …………………………………………………………………………………………………………………….
Elektronikus levél (e-mail) címe: …………………………………………………………………………………………………

kérem állampolgársági bizonyítvány kiállítását*

a) a magyar állampolgárság fennállásáról,
b) a magyar állampolgárság megszűnéséről,
c) arról, hogy nem magyar állampolgár,
d) bővebb adattartalommal (állampolgárság fennállása meghatározott időtartamra, állampolgárság megszerzésének jogcíme, időpontja) egyéb: . …………………………………………………………………………………………………………..
……………………..………………………………………………………………………………………………………...
Milyen célból kéri az állampolgárság igazolását: ………………………………………………………………………………...
Mely hatóságnál kívánja felhasználni a bizonyítványt:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(*A kívánt részt szíveskedjen aláhúzni!)

Az állampolgársági bizonyítványt az alábbi
címre. …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
vagy külképviseletre ……………………………………………………………………………………………………………..
kérem megküldeni.

I. Az állampolgársági vizsgálattal érintett személy adatai:

1. Házassági családi neve: ........................................ utóneve(i): .................................................................................................
Születési családi neve: ............................................... utóneve(i): ................................................................................................
Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i): ..........................................................................................
Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ........................................................................................................................
Neme: férfi □ nő □
Születési helye: .......................................... (ország) ................................................................. (város/község)
(Budapest esetén kerület: ............................)
Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap.


II. A vizsgált személy felmenőire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: ..................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ........................................................................... ideje: ........................................……………....................
Apja állampolgársága(i): ...............................................................................................................................................................
Apai nagyapja családi és utóneve: ...................................................……......................................................................................
Születési helye: ................................................................................... ideje: ................................................................................
Apai nagyanyja születési családi és utóneve: ..................................................................……......................................................
Születési helye: ................................................................................... ideje: ...............................................................….............
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...................................…...............................................................................

3. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................
Anyja születési helye: ...................................................................... ideje: ...........................................................................…...
Anyja állampolgársága(i): ............................................................................................................................................................
Anyai nagyapja családi és utóneve: ..............................................................................................................................................
Születési helye: ................................................................................ ideje: ..................................................................................
Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: ...............................................................................................…..........................
Születési helye: ................................................................................ ideje: ..................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .....................................................................................….........................

4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................................................................................
(Budapest esetén kerület: .....................)

5. A vizsgált személy távolabbi felmenőire vonatkozó adatok:
Magyarországról kivándorolt dédszülő vagy távolabbi felmenő családi és utóneve, születési helye, ideje, házasságkötés helye, ideje és a rokonsági fok feltüntetése:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................


III. A vizsgált személy rokoni kapcsolataira vonatkozó adatok:

6. Gyermeke/i:
Neve: .............................................................................................................................................................................................
Születési helye: ...........................................................................…... ideje: .................................................................…...........
Neve: ...............…..........................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................. ideje: ............................................................……............
Neve: .............................................................................................................................................................................................
Születési helye: .................................................................................. ideje: .................................................................................

7. Testvére/i:
Születési családi és utóneve: .........................................................................................................................................................
Születési helye: ................................................................................. ideje: .................................................................................
Születési családi és utóneve: .........................................................................................................................................................
Születési helye: ................................................................................. ideje: ........................................................................…......
Születési családi és utóneve: .........................................................................................................................................................
Születési helye: ..........................................................…................... ideje: ....................................................................…..........


IV. A vizsgált személy családi állapotára vonatkozó adatok:

8. Családi állapota: ........................................................................................................................................................................
Házasságkötésének helye: .................................................... (ország) ................................................................. (város/község)
(Budapest esetén kerület: ....................................................) ideje: ......... év ......................... hó .......... nap
Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: ....................................................................................……................
Házassági neve: .............................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje: .................................................................................................................................................................
Állampolgársága a házasságkötéskor: ..................................................................…….................................................................
Jelenlegi állampolgársága: .............................................................................................................................................................


V. A vizsgált személy és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok:

9. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ...........................................................................….....................................
Lakóhelyei Magyarországon: ...............................................................….....................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: .....................................................................................................................................................
Magyarországról melyik országba távozott, és mely országokban élt: .........................................................................................
Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: .....................................................................................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ................................................................................................……..............
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak, és mely országokban éltek: .................................................................................
Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel: igen □ nem □ (magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön élők útlevele, egyéb: ................................................................................................)

10. Külföldi állampolgársága(i): ...................................................................................................................................................
Megszerzésének ideje: ......................................................................................................................…........................................
Jogcíme: .........................................................................................................................................................................................


Magyar hatóságtól a vizsgált személy vagy a hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási, visszahonosítási, elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen □ nem □
Ha igen, az érintett személy neve: ........................................................................................................................................…..….
Az okirat száma: .........................................................................................................….., kelte: ...................................................
Az állampolgárság megállapításához szükséges egyéb adat: .................................................................................................…….
...................................................................................................................................................................................……………...
...................................................................................................................................................................................……………...
...................................................................................................................................................................................……………...

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a hazai anyakönyvezéshez szükséges adatlapo(t/kat), ha a külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezése korábban nem történt meg.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.

Kelt: ................................................................................

..................................................................................

.................................................................................

kérelmező aláírása
(korlátozottan cselekvőképes is)

törvényes képviselő aláírása


Az aláírás hitelesítése:
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő aláírását hitelesítem.
A kérelmező és/vagy törvényes képviselő személyazonosságát a .................... számú, ................. típusú ................. -ig érvényes fényképes okmánnyal igazolta.

..........................................................................................
a kérelmet átvevő aláírása

P. H.
..........................................................................................
a kérelmet átvevő hatóság megnevezése

6. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez106


A köztársasági elnöknek
Budapest

A magyar állampolgárság megszerzésére irányuló
NYILATKOZAT
1957. október 1-je előtt született személy részére

Alulírott .............................................. kijelentem, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 5/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján a magyar állampolgárságot meg kívánom szerezni.
1957. október 1-je előtt születtem, születésemkor anyám magyar állampolgár volt.
A kérelmező személyi adatai:
1. Házassági neve: ........................................................................................................................
Születési családi neve: .............................................................................................................
Születési utóneve(i): ................................................................................................................
Előző (születési) családi neve: ..................................................................................................
Előző utóneve(i): ......................................................................................................................
Születési helye: ........................... (ország) ................................ (város, község) ..... (kerület)
Születési ideje: .......... év ........................ hó ........ nap
Állampolgársága(i): .................................................................................................................
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte: .............................................
A kérelmező felmenőire vonatkozó adatok:
2. Apja neve: ................................................................................................................................
Apja születési helye: ................................................ ideje: .....................................................
Apja állampolgársága a kérelmező születésekor: ....................................................................
Apja volt-e magyar állampolgár: .............................................................................................
Ha igen, mikortól meddig: .......................................................................................................
Apai nagyapja neve: ................................................................................................................
születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Apai nagyanyja születési neve: ................................................................................................
születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................
3. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................
Anyja születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Anyja állampolgársága a kérelmező születésekor: ..................................................................
Anyja szerzett-e, és ha igen, mikor és milyen jogcímen külföldi állampolgárságot:
..................................................................................................................................................
Anyai nagyapja neve: ...............................................................................................................
születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Anyai nagyanyja születési neve: ..............................................................................................
születési helye: ............................................... ideje: ....................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: ...............................................................
4. Szülei házasságkötésének helye: .................. (ország) ................. (város, község) ..... (kerület)
ideje: ......................................
Egyéb adatok:
5. A kérelmező lakóhelye: ............................................................................................. (ország)
□□□□ ............................................................................................................... (város, község)
....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
(Ha Magyarországon él, telefonszáma: ..................................................................................)
(Ha külföldön él, a bizonyítvány továbbítását az alábbi címre kéri: ........................................
.................................................................................................................................................)
Telefonszáma: ..........................................................................................................................
Elektronikus levél (E-mail) címe: ..............................................................................................
6. Családi állapota: nőtlen/hajadon (soha nem volt házas) ◻

nős/férjes ◻

özvegy ◻

elvált ◻

(A következő rovatokat megszűnt házasság esetén is szíveskedjék kitölteni!)
Házasságkötésének helye: .................................................. ideje: ...........................................
Házastársa születési neve: ........................................................................................................
házassági neve: ......................................................................................................
születési helye: ................................................. ideje: ...........................................
állampolgársága: ....................................................................................................
Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése: ........................................................
Az ítélet száma: .........................................................................................................................
Jogerőre emelkedésének ideje: ................................................................................................
Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje: ............................................................
Ha jelenlegi házassága nem az első:
Előző házasságkötésének helye és ideje: ...................................................................................
az Ön házassági neve az előző házasságkötése után: ............................................
családi és utóneve e házasság megszűnése után: ..................................................
Előző házastársa születési neve: ................................................................................................
születési helye: ................................................ ideje: ............................................
állampolgársága: ....................................................................................................
Előző házassága megszűnésének módja, helye és ideje: ...........................................................
7. Magyarországi lakóhely esetén:
Magyarországi tartózkodására jogosító engedélyének, okiratának
- típusa: .....................................................................................................................................
- száma: .....................................................................................................................................
- kelte: .......................................................................................................................................
- érvényességi ideje: .................................................................................................................
Az engedélyt kiadó hatóság megnevezése: ...............................................................................
8. Külföldi lakóhely esetén:
Mikor hagyta el Magyarországot: .............................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: .................................................................................................
Ha soha nem élt Magyarországon, édesanyja (szülei, nagyszülei) mikor távoztak külföldre:
..................................................................................................................................................
Édesanyja (szülei, nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: .................................................
..................................................................................................................................................
9. Hozzátartozója (szülő, nagyszülő, testvér stb.) szerzett-e magyar állampolgárságot: igen ◻ nem ◻
A hozzátartozó neve: ....................................................................................................................
Születési helye: ................................................................ ideje: ..................................................
Az állampolgársági okirat száma: ..................................................................................................
A hozzátartozó neve: ....................................................................................................................
Születési helye: ................................................................ ideje: ..................................................
Az állampolgársági okirat száma: .................................................................................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
– születési anyakönyvi kivonat;
– családi állapot igazolására: házassági anyakönyvi kivonat, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, jogerős bontóítélet;
– szülei házassági anyakönyvi kivonata;
– anyja születési anyakönyvi kivonata;
– egyéb okmány: ..................................................................................................................................
Külföldön történt születésről és házasságkötésről a külföldi anyakönyvi okiratot a megfelelő hitelesítéssel, az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell mellékelni.
A magyarországi anyakönyvek adatainak ellenőrzése hivatalból megtörténik.
Kelt: .................................................
................................................
kérelmező aláírása
A kérelmező aláírását hitelesítem.
A kérelmező személyazonosságát ....................................... típusú .................... számú .................... -ig érvényes személyazonosságot igazoló okirattal igazolta.
P. H.

................................................
a kérelmet átvevő aláírása

7. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez107Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és a vizsgakövetelmények

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a honosítását kérő cselekvőképes nagykorú személynek – a hivatkozott törvény 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát kell tennie.

1.108 Az Ápt. 4/A. § (1) bekezdése szerint a vizsgát az állampolgársági ügyekben eljáró szervnél (a továbbiakban: hivatal) kell letenni, a hivatal vezetője által kijelölt vizsgabizottság előtt.

2. A vizsga témakörei a következők:
2.1. Magyarország helye a Kárpát-medencében, Európában és nemzetközi szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, NATO, Európai Unió)
2.2. Magyarország nemzeti jelképei és ünnepei (címer, zászló, korona, Himnusz, Szózat, nemzeti ünnepek)
2.3. Magyarország történetének fordulópontjai (honfoglalás–államalapítás; az Árpád-ház kihalása, török uralom, Habsburg fennhatóság, 1848–49. évi forradalom és szabadságharc, kiegyezés, első és második világháború, 1956. évi forradalom, 1990. évi rendszerváltoztatás)
2.4. A képzőművészet, a zene és a tudomány kiemelkedő magyar képviselői
2.5. A magyar irodalom meghatározó személyiségei
2.6.109 Az Alaptörvény alapvető intézményei (Országgyűlés, köztársasági elnök, Kormány, az Alkotmánybíróság és az igazságszolgáltatás)
2.7. A közigazgatás felépítése (központi, területi, helyi szervek, önkormányzati igazgatás)
2.8. Alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek (szabadságjogok, gazdasági, szociális és kulturális jogok, állampolgári kötelezettségek és az állampolgári jogok védelme)
2.9. A magyar állampolgárság (keletkezése, megszerzése, megszűnése és igazolása)

3. A vizsgára a jelentkezési lap (1. függelék) kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap nyomtatvány átadásakor a jelentkezőt tájékoztatni kell a vizsgakövetelményről és a vizsga díjáról.

4.110

5.111 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (6) bekezdésében meghatározott vizsgadíjat a hivatal számlájára kell befizetni. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt vagy átvételi elismervényt.

6. A vizsga napját a hivatal munkarendjének megfelelően, a jelentkező igényeire is tekintettel kell megállapítani. A vizsga időpontjáról és helyéről a Jelentkezési lap átvételekor vagy legalább 15 nappal a vizsga előtt kell a jelentkezőt írásban értesíteni.

7. Vizsgára az bocsátható, aki a megállapított vizsgadíjat befizette.

8. A vizsgát a Vhr. 13. § (3) bekezdésében megjelölt képesítéssel rendelkező személyek közül a hivatal vezetője által megbízott háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnöke vezeti a bizottság munkáját és gondoskodik a vizsga jogszerű és zavartalan lebonyolításáról. A vizsgabizottság elnöke kizárja a vizsgából azt, aki a vizsga rendjét megzavarja, vagy szabálytalanságot, illetve visszaélést követ el. A vizsgából történő kizárást jegyzőkönyvezni kell.

9. A vizsgabizottság mellett jegyzőkönyvvezető működik, aki vezeti a jegyzőkönyvet és elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.

10.112 A vizsgára jelentkező, illetve a vizsgabizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető egyaránt bejelenthet összeférhetetlenségi okot vagy elfogultságot. A hivatal vezetője a bejelentést megvizsgálja, és a jelentkező vizsgáztatására más vizsgabizottságot jelölhet ki.

11.113

12. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga írásbeli vagy szóbeli része alól a jelentkező testi fogyatékosságára tekintettel orvosi igazolás alapján adhat felmentést a vizsgabizottság elnöke. Az orvosi igazolást a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.

13. A vizsga írásbeli és szóbeli részét egy napon kell letenni. A szóbeli vizsga előtt a vizsgázó részére legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani.

14. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni (2. függelék), melyben a sikeres vizsgáról kiadott igazolás átadását is rögzíteni kell. A vizsga adatait a vizsganyilvántartó-könyvbe (3. függelék) be kell jegyezni, melyet a vizsgabizottság elnöke hitelesít.

15. A vizsga eredményét „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A megfelelt eredménnyel vizsgázónak a vizsgáról igazolást kell kiadni.

16. Az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” biztonsági okmány. A hivatal vezetője felelős a biztonsági okmány adminisztratív védelmére meghatározott szabályok betartásáért.

17. A vizsganyilvántartó-könyv és az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” közokirat. A vizsganyilvántartó-könyv nem selejtezhető, melyet a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az illetékes levéltárnak át kell adni. A vizsga egyéb iratainak (jelentkezési lap, egyéb kérelem, értesítés, az írásbeli dolgozat, valamint a jegyzőkönyv) megőrzési ideje 15 év.

18. A sikertelen vizsga megismételhető. A megismételt vizsgáért a Vhr. 13. § (6) bekezdésében megállapított díjat kell fizetni. Ha a vizsga részben volt sikertelen (írásbeli vagy szóbeli rész), a vizsgadíj ötven százalékát kell megfizetni.

19. A Vhr. 13. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a vizsgadíjat a kérelmezőnek vissza kell fizetni.

20. Az elveszett vagy megsemmisült igazolásról a vizsgázó kérelmére a hivatal a vizsganyilvántartó-könyv alapján igazolásmásolatot ad ki.

1. függelék114

JELENTKEZÉSI LAP

alkotmányos alapismeretek vizsgára

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgára jelentkezem.

Személyi adataim:

Házassági név:

Születési családi név: ...................................................................... utónév:

Születési hely: .................................................. (város/község) .......................................... (ország, tartomány, szövetségi állam)

Születési idő: .................... év .................................................. hó .......... nap

Állampolgársága(i):

Lakóhelye: ................................................ (város/község) ............................................................ utca .......... hsz. ..... em. ..... ajtó

Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma:

Családi neve: ................................................................................ utóneve:

Apja születési helye: ...................................................................... ideje:

Apja állampolgársága:

Apja volt-e magyar állampolgár: ........................................ mikortól meddig:

Anyja születési családi neve: ............................................................ utóneve:

Anyja születési helye: ................................................................................ ideje:

Anyja állampolgársága:

Anyja volt-e magyar állampolgár: ...................................... mikortól meddig:

Tudomásul veszem, hogy a vizsgáért a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-át kell befizetnem az állampolgársági ügyekben eljáró szerv számlájára.

Kelt: ......................................................................

......................................................................
kérelmező

A vizsga időpontjaként .................... év .................................................. hó .......... napját jelölöm ki.

....................................................................................................
az állampolgársági ügyekben eljáró szerv vezetője

A tájékoztatást tudomásul vettem.

......................................................................
kérelmező”

2. függelék115


Ügyszám: .....................................

JEGYZŐKÖNYV
alkotmányos alapismeretek vizsgáról

Készült a ............................ (az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megjelölése)-ban .......... év ......................... hó ........ napján a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgáról.
A vizsgázó
Házassági neve: 
Születési családi és utóneve: 
Születési helye: ......................................................................................... ideje: 
Anyja születési családi és utóneve: 
Lakóhelye: 
Az írásbeli vizsga eredménye: 
A szóbeli vizsga eredménye: 
A vizsga együttes eredménye: 
A vizsgázó személyazonosságát ellenőriztem.
Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma: .................................................................................
A vizsgázó részére az alkotmányos alapismeretek vizsgáról a ........................................................... számú igazolást kiadtam.


Kelt: ........................................................................

.......................................................
a vizsgabizottság tagja

.......................................................
a vizsgabizottság tagja

.......................................................
a vizsgabizottság elnöke

.......................................................
jegyzőkönyvvezető


Az alkotmányos alapismeretek vizsgáról a ............................................................................................... számú igazolást átvettem.


Kelt: ........................................................................

.........................................
vizsgázó

3. függelék

VIZSGANYILVÁNTARTÓ-KÖNYV alkotmányos alapismeretek vizsgáról

Sorszám

Ügyszám

Dátum

A vizsgázó

A vizsga eredménye

Megjegyzés

neve

szül. helye, ideje, anyja neve

lakóhelye

8. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez116

9. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez117..............................................................................
Polgármesteri Hivatal/külképviselet
Szám: ...................................................................
Hiv. sz: ..............................................................................

JEGYZŐKÖNYV
állampolgársági esküről vagy fogadalomról

Készült .............. példányban .............................................................................. Polgármesteri Hivatalának/külképviseletnek hivatalos helyiségében ................... év ................................... hó .......... napján.
Jelen vannak:
................................................................. polgármester/külképviselet vezetője
................................................................. jegyzőkönyvvezető
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................. honosított/visszahonosított (törvényes képviselője)

A honosított(ak), visszahonosított(ak), a törvényes képviselő a személyazonosság(uk)at
............................................ típusú és ............................................................. számú .................................................................-ig
............................................ típusú és ............................................................. számú .................................................................-ig
............................................ típusú és ............................................................. számú .................................................................-ig
............................................ típusú és ............................................................. számú .................................................................-ig
érvényes okirattal igazolták.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 16. § (4) bekezdése alapján a honosított személy(ek) személyazonosságát
................................................................. számú
................................................................. számú
................................................................. számú
................................................................. számú
hivatalból kiállított személyazonosító igazolvány alapján ellenőriztem.

...................................................................................................-t a köztársasági elnök ......... év ............................ hó ..... napján kelt határozatával honosította/visszahonosította. Az okirat száma: ............................... Erről az érintette(ke)t – törvényes képviselőjét – a Polgármesteri Hivatal/külképviselet ................................-n értesítette, és az állampolgársági eskü, illetve fogadalom letételére felhívta.

A polgármester/külképviselet vezetője a honosított/visszahonosított személy(eke)t tájékoztatta, hogy választása/uk szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tehet(nek). Az eskü és a fogadalom egyenértékű.

A honosított(ak), visszahonosított(ak) az Ápt. 7. §-ában foglaltak szerint az esküt, illetve a fogadalmat letette(ék).

Előttem:


............................................................................................. ...............................................................................................
polgármester/külképviselet vezetője jegyzőkönyvvezető


P. H.

Esküt/fogadalmat tevő:

.............................................................................................

.........................................................................................

.............................................................................................

.........................................................................................

honosított, visszahonosított

korlátozottan cselekvőképes

(törvényes képviselő)

kérelmezőA honosítási/visszahonosítási okiratot és az alábbi iratokat átvettem:

........................................................
........................................................
........................................................


...................................................................................................
honosított, visszahonosított
(törvényes képviselő)


A magyar állampolgárság megszerzéséről az Áptv. 19. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi hatóságokat értesítettem:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

A honosítási/visszahonosítási okiraton feltüntetett személyek közül .......................................................................………............
..............................................................................................….................................. az állampolgársági esküt, illetve fogadalmat
..........................................………........................................…….............. miatt nem tette le. Ezt a tényt az okiratra feljegyeztem
(és az igazolására szolgáló iratot csatolom).


...................................................................................................
polgármester/külképviselet vezetője


P. H.

Az Ápt. 16. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtételre megjelent honosított személy személyazonosságát a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány, valamint a jegyzőkönyvben feltüntettet számú személyazonosságot igazoló érvényes igazolványa alapján ellenőriztem.

Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy az állampolgársági eskü- vagy fogadalomtételre megjelent ……………………………… személyazonossága a hivatalból kiállított állandó személyazonosító igazolvány alapján kétséget kizáróan nem állapítható meg, ezért az Ápt. 16. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eskü- vagy fogadalomtételnél történő közreműködést megtagadtam.


...................................................................................................
polgármester/külképviselet vezetője

P. H.

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem.


...................................................................................................
honosított, visszahonosított
(törvényes képviselő)

10. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez118

11. számú melléklet a 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelethez119Budapest Főváros Kormányhivatalának
Budapest

Állampolgárság igazolása iránti megkeresés

Megkereső szerv megnevezése, címe: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..……………………………………….
…………………………………………………..……………………………………………………………………………….
Ügyiratszáma: …………………………………..……………………………………………………………………………….
Kérem …………………………………..……………………..………………. (név) magyar állampolgárságának vizsgálatát,
…………………………………..……………………………………………………………………eljárásom lefolytatásához.


I. Az állampolgársági vizsgálattal érintett személy adatai:

1. Házassági családi neve: .........................…............ utóneve(i): ................................................................................................
Születési családi neve: ............................................... utóneve(i): ................................................................................................
Előző (házassági, illetve névváltoztatás előtti) családi és utóneve(i): ..................................................................………............
Külföldre távozáskor viselt családi és utóneve(i): ...........................................................................................…….....................
Neme: férfi □ nő □
Születési helye: .......................................... (ország) ................................................................. (város/község),
(Budapest esetén kerület: ............................)
Születési ideje: ............ év .............................. hó .......... nap.
Lakóhelye: ................................................................. (ország) ............................................................................ (város/község)
Közelebbi címe: ................................................................................................................…........................ (utca, házszám stb.)


II. A vizsgált személy felmenőire vonatkozó adatok:

2. Apja neve: .................................................................................................................................................................................
Apja születési helye: ........................................................................... ideje: ...............................................................................
Apja állampolgársága(i): ..............................................................................................................…............................................
Apai nagyapja családi és utóneve: ..................................………...........................................................................................…...
Születési helye: ................................................................................... ideje: ...............................................................................
Apai nagyanyja születési családi és utóneve: ................................................................................…...........................................
Születési helye: ......................................................................…......... ideje: ...............................................................................
Apai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .....................................................................................................................

3. Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................................
Anyja születési helye: ........................................................................ ideje: ................................................................................
Anyja állampolgársága(i): ............................................................................................................................................................
Anyai nagyapja családi és utóneve: ..............................................................................................................................................
Születési helye: ........................................................…...................... ideje: .....….......................................................................
Anyai nagyanyja születési családi és utóneve: ....................................................................….....................................................
Születési helye: ...................................................…........................... ideje: ................................................................................
Anyai nagyszülei házasságkötésének helye és ideje: .....................................................................................…..........................

4. Szülei házasságkötésének helye és ideje: .................................................................................................................................
(Budapest esetén kerület: .....................)

5. A vizsgált személy távolabbi felmenőire vonatkozó adatok:
Magyarországról kivándorolt dédszülő vagy távolabbi felmenő családi és utóneve, születési helye, ideje, házasságkötés helye, ideje és a rokonsági fok feltüntetése:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................


III. A vizsgált személy rokoni kapcsolataira vonatkozó adatok:

6. Gyermeke/i:
Neve:......................................................................................................……………………..........................................…....….
Születési helye: .........................................................….....…….............. ideje: ............…....................….............................….
Neve:......................................................................................................................................……………………...................…
Születési helye: .....................................................................……........... ideje: ..................................…....................…........…
Neve: ......................................…......................................................................................................……………………............
Születési helye: ..............…................................................…….............. ideje: .......................…...........................….........…....

7. Testvére/i:
Születési családi és utóneve: .....................…............................................................................................………...................….
Születési helye: ......................................................................……......... ideje: ..............................................…………………..
Születési családi és utóneve: .......................................................................................................................………......................
Születési helye: ..........................................................................……..... ideje: ..............................................…………………..
Születési családi és utóneve: .................................…….............................................................................…………...................
Születési helye: ......................................................................……......... ideje: ..................................…....…………………......


IV. A vizsgált személy családi állapotára vonatkozó adatok:

8. Családi állapota: ........................................................................................................................................................................
Házasságkötésének helye: .....................................….......... (ország) .................................................................. (város/község)
(Budapest esetén kerület: ....................................................) ideje: ......... év ......................... hó .......... nap
Házastársa (volt házastársa) születési családi és utóneve: ......................................................................................……..............
Házassági neve: .............................................................................................................................................................................
Születési helye és ideje: ........................................................................................................................................….....................
Állampolgársága a házasságkötéskor: ...........................................................................................................................................
Jelenlegi állampolgársága: .............................................................................................................................................................


V. A kérelmező és felmenői külföldre távozására, külföldi állampolgárságára vonatkozó adatok:

9. Mikortól meddig élt Magyarország mai területén: ..........................................................…………..........................................
Lakóhelyei Magyarországon: ........................................................................................................................................................
Utolsó magyarországi lakcíme: .....................................................................................................................................................
Magyarországról melyik országba távozott, és mely országokban élt: .........................................................................................
Szülei (nagyszülei) mikortól meddig éltek Magyarország mai területén: .....................................................................................
Szülei (nagyszülei) utolsó magyarországi lakcíme: ......................................................................................……........................
Szülei (nagyszülei) melyik országba távoztak, és mely országokban éltek: ..................................................................................
Rendelkezett-e valaha magyar útlevéllel: igen □ nem □ (magánútlevél, turista útlevél, konzuli útlevél, külföldön élők útlevele, egyéb: ................................................................................................)

10. Külföldi állampolgársága(i): ...................................................................................................................................................
Megszerzésének ideje: ..................................................................................................................................................................
Jogcíme: .........................................................................................................................................................................................


Magyar hatóságtól a vizsgált személy vagy a hozzátartozója kapott-e állampolgársági bizonyítványt, honosítási, visszahonosítási, elbocsátási vagy más állampolgársági okiratot, bizonyítványt? igen □ nem □
Ha igen, az érintett személy neve: ..............................................................................................................................................…
Az okirat száma:…………………………………………………………………………, kelte: ..................................................
Az állampolgárság megállapításához szükséges egyéb adat:……………………………………………………………………..
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................


Kelt: ........................................
..........................................................................................
aláírás
P. H.

..........................................................................................
a szerv/hatóság megnevezése
1

Az 1. § a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, nyitó szövegrésze a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § a) pontja a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § c) pontja a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § f) pontja a 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § g) pontja a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 2. § (1a) bekezdését a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

9

A 2. § (2) bekezdése a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (3) bekezdését a 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 2/A. §-t a 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2/B. §-t az 586/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A 3. § a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. § (1) bekezdése a 128/2003. (VIII. 19.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, felvezető szövege a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 3. § (1) bekezdés c) pontját a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

18

A 3. § (2) bekezdése a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 3. § (3a) bekezdését a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

21

A 3. § (3b) bekezdését a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 3. § (4) bekezdése a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 3. § (5) bekezdése a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 325/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 3. § (5a) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

25

A 3. § (5b) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

26

A 3. § (6) bekezdése az 56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 3. § (6a) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 3. § a) pontja.

28

A 3. § (6b) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

29

A 3. § (7) bekezdését a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 3. § (8) bekezdését a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 9. § a) pontja.

31

A 3. § (9) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

32

A 3. § (9a) bekezdését a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be.

34

A 3. § (11) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése iktatta be.

35

A 3. § (11) bekezdés b) pontja az 56/2014. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

36

A 3/A. §-t a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

37

A 4. § a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

38

A 4. § (1) bekezdését a 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

39

A 4. § (2) bekezdését a 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

40

A 4. § (3) bekezdése a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

Az alcímet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

42

A 4/A. §-t a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, szövege a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

44

Az 5. § a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

46

Az 5. § (2) bekezdése a 119/2005. (VI. 28.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja, a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni. A (2) bekezdés a 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

47

Az 5. § (4) bekezdését a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

48

Az 5. § (5) bekezdését a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

49

Az 5/A. §-t a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

50

A 6. § (1) bekezdés a) pontját a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 6. § (1) bekezdésének c) pontját a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

52

A 6. § (2) bekezdését a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

53

A 7. §-t a 128/2003. (VIII. 19.) Korm. rendelet 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 8. § (1) bekezdése a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

55

A 8/A. §-t a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta a szövegbe.

56

A 8/A. § (2) bekezdését a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

57

Az alcímet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta a szövegbe.

58

A 8/B. §-t a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be, szövege a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

59

A 8/B. § (2) bekezdése a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

60

A 9. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 8. §-a. A 9. § (1) bekezdését a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 46. §-a hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

61

A 9. § (2) bekezdését a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva, szövege a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontja, a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § h) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 9. § (3) bekezdését a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be, szövege az 586/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

64

A 10. § a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, az 586/2023. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

65

A 11. §-t a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be, a 26/2011. (III. 10.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

66

A 12. § a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

68

A 13. § az 1994: LXIII. törvény 62. §-a (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

70

A 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

71

A 13. § (2) bekezdésének a) pontját a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

72

A 13. § (2) bekezdésének d) pontját a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

73

A 13. § (2) bekezdésének e) pontját a 119/2005. (VI. 28.) Korm. rendelet 19. §-a (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

75

A 13. § (3a) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

76

A 13. § (4) bekezdése a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 8. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

A 13. § (5a) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 3. § b) pontja.

79

A 13. § (6) bekezdése a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított, a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 13. § (7) bekezdését a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 8. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

82

Az alcímet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta a szövegbe.

83

A 13/A. §-t a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta a szövegbe.

84

A 13/A. § (1) bekezdése a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 13/A. § (2) bekezdése a 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

86

A 13/A. § (2a) bekezdését a 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

87

A 13/A. § (2b) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése iktatta be.

89

A 13/A. § (3a) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be.

90

A 13/A. § (4) bekezdése a 116/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

91

A 13/A. § (5) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 9. § c) pontja.

92

A 13/A. § (6) bekezdését a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 149. §-a.

93

A 13/B. § előtti címet a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 7. §-a iktatta be. E módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

95

Az „Az állampolgársági okiratok érkeztetése, érvénytelenítése, selejtezése és megsemmisítése” alcímet a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

96

A 13/C. §-t a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

97

A 13/C. § (2) bekezdése a 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

100

Az 1. számú melléklet a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § a) pontjával megállapított szöveg.

101

A 2. számú melléklet a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

102

A 3. számú melléklet a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontjával megállapított szöveg.

103

A 4. számú melléklet a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

104

A 4/A. számú mellékletet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja.

105

Az 5. számú mellékletet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

106

A 6. számú mellékletet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

107

A 7. számú mellékletet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontjával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

108

A 7. számú melléklet 1. pontja a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésével megállapított, a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

109

A 7. számú melléklet 2.6. pontja a 276/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

110

A 7. számú melléklet 4. pontját a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

111

A 7. számú melléklet 5. pontja a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

112

A 7. számú melléklet 10. pontja a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

113

A 7. számú melléklet 11. pontját a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

114

A 7. számú melléklet 1. függeléke a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

115

A 7. számú melléklet 2. függeléke a 60/2017. (III. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

116

A 8. számú mellékletet a 103/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja.

117

A 9. számú mellékletet a 128/2003. (VIII. 19.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be, szövege a 28/2020. (II. 28.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

118

A 10. számú melléklet a 304/2023. (VII. 11.) Korm. rendelet 4. § c) pontjával megállapított szöveg.

119

A 11. számú mellékletet a 745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére