• Tartalom

170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet

170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról1

2017.01.01.

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stt.) 26. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az Stt. 3. §-ának (2) bekezdése b)h) pontjaiban felsorolt szervek a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részére az Stt. 3. §-ának (3) bekezdése szerint kért tájékoztatást 30 napon belül adják meg, és további munkájuk során a KSH ezzel kapcsolatos szakmai állásfoglalását figyelembe veszik.

2. § (1) A KSH feladatainak ellátásához kapcsolódóan a Kormány részére javaslatot tesz

a) a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek vezetőivel egyetértésben — a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek (a továbbiakban: közigazgatási szervek) kivételével — azokra a munkakörökre, amelyek betöltéséhez statisztikai szakképesítés szükséges; valamint

b) a statisztikai szakmai képesítő vizsgáztatás rendjére és annak szakmai követelményrendszerére.

(2) A közigazgatási szerveknél a statisztikai feladatkör ellátásához szükséges képesítési követelményeket külön jogszabály állapítja meg.

(3) A Központi Statisztikai Hivatal a statisztikai adatszolgáltatók nyilvántartása érdekében névjegyzéket készít a gazdasági szervezetekről. A névjegyzék a jogi személyiségű gazdasági szervezet, a gazdasági tevékenységet (vállalkozást) folytató természetes személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét, azonosítóját (törzsszámát, illetőleg adószámát), statisztikai csoportképző ismérveinek kódját, székhelyét és levelezési címét, telefon-, telex- és telefaxszámát tartalmazza.

3. § (1) Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) az általa kialakított és az elnöke által jóváhagyott ügyrend szerint működik.

(2) Az OST közreműködik

a) az Stt. 6. §-ának g) pontjában meghatározott más információrendszerek forgalmi, osztályozási rendszerének kialakításában és annak a statisztikai információs rendszerrel történő összehangolásában;

b) a statisztikai módszertan fejlesztésében.

(3) Az OST a feladatkörébe utalt kérdésekben állásfoglalást alakít ki és azt a KSH elnöke elé terjeszti.

4. § (1) Az OST tagjának személyére szóló kijelölést, illetőleg javaslatot az Stt. 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott szerv, illetőleg szervezet vezetője közli a KSH elnökével. A megbízást — a KSH elnökének előterjesztésére — a miniszterelnök adja. A megbízás három évre szól, az Stt. 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szervek rövidebb időszakokra is — legalább azonban egy évre — adhatják a jelölést, ebben az esetben a megbízás erre az időszakra szól.

(2) Az OST-tagság megszűnik

a) a megbízás határidejének lejártával;

b) a lemondás elfogadásával;

c) a tag halálával;

d) a kijelölés, illetőleg javaslat visszavonását követő miniszterelnöki felmentéssel.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában foglaltak esetén a felmentésre és az új tag megbízásánál az eljárásra az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. A (2) bekezdés b)d) pontjai esetében az új tag megbízásának időtartama eltérő lehet.

5. § (1) Az OST elnökének személyére a tagok sorából, az ügyrendben meghatározott módon, az OST tagjai tesznek javaslatot. A megbízást — a KSH elnökének előterjesztésére — a miniszterelnök adja. A megbízás a tagság időtartamára szól.

(2) Az OST elnökének megbízása megszűnik:

a) lemondással;

b) a tagság megszűnésével;

c) a tagok javaslata alapján történő miniszterelnöki felmentéssel.

A felmentésre, továbbá az új elnök megbízásánál az eljárásra az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

6. §2 (1) Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének címoldalán és az adatgyűjtést szolgáló egyéb anyagon fel kell tüntetni:

a) az adatgyűjtő szervezet megnevezését,

b) az adatgyűjtés végrehajtását elrendelő jogszabály számát, és ennek alapján annak kötelező jellegét,

c) az adatgyűjtés nyilvántartási számát,

d) az adatgyűjtés címét,

e) az adatszolgáltatók meghatározását,

f) “Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik!” szöveget,

g) “Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, szabálysértési eljárást von maga után!” szöveget,

h) a kapcsolódó uniós jogi aktus számát,

i) az adatszolgáltatás határidejét,

j) a szerv feltüntetését, amelyhez a kérdőívet továbbítani kell,

k) az adatszolgáltatók azonosítóit, a kérdőívet kitöltő és jóváhagyó azonosító adatait,

l) az adatszolgáltatás időpontját és

m) papír alapú kérdőív esetén az adatszolgáltató aláírásának helyét.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben előírt kérdőíven, vagy a 7/A. §-ban meghatározott módon, elektronikus úton teljesíthető.

7. § (1) A helyi önkormányzatot terhelő adatszolgáltatás teljesítéséért a jegyző (főjegyző, körjegyző) a felelős.

(2) Az adatszolgáltatónak úgy kell kialakítania a bizonylati rendszerét, hogy az alkalmas legyen az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére.

(3) Az adatgyűjtő kötelessége gondoskodni arról, hogy az érintett adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet megelőző év december 15-ig megismerje annak érdekében, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges nyilvántartásait, bizonylati rendszerét annak megfelelően alakíthassa ki.

(4)3 A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek az új, illetőleg a módosított adatgyűjtéseik kérdőívét és más dokumentációját december 31-ig a KSH-nak megküldik.

(5) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat — az ellenőrzés céljából — legalább három évig köteles megőrizni.

(6) A nemzetbiztonsági szolgálatok statisztikai ellenőrzéséhez az adott szolgálat főigazgatójának előzetes, a tartózkodási feltételek részletes meghatározását tartalmazó eseti hozzájárulása szükséges.

7/A. §4 (1) A hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: OSAP) meghatározott egyes adatgyűjtésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez informatikai rendszert működtet (a továbbiakban: Rendszer).

(2) A Rendszer használatának feltétele, hogy az adatszolgáltató vagy az adatszolgáltatásra általa felhatalmazott szervezet (a továbbiakban: adatbenyújtó) a Rendszerben elektronikus úton regisztráljon.

7/B. §5 (1) A Rendszerben kitöltött kérdőíven megjelölt adatokat az adatszolgáltatón kívül csak a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja és a részére adatfeldolgozást végző szerv ismerheti meg.

(2) A Rendszer rögzíti és visszaigazolja a kérdőív beküldési időpontját, amely egyben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének időpontja.

7/C. §6 (1) Amennyiben a Rendszerben üzemzavar történik, a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja az üzemzavarról, és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlapján.

(2) Amennyiben a Rendszer működése karbantartás miatt szünetel, a karbantartás tényéről a Rendszer nyitólapján üzenetet kell megjeleníteni, a karbantartás tervezett időpontját megelőző legalább nyolcadik naptól a karbantartás befejezéséig.

8. §7 (1)8 A születés statisztikai számbavételénél az 1. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az egészségügyi szerv, az anyakönyvvezető, illetve – a külföldön történt születés esetén – a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv tölti ki és továbbítja a KSH-nak.

(1a)9 Haláleset statisztikai számbavételénél a 2. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot – ez ügyben az eltemettető képviseletében eljáró temetkezési szolgáltató esetében annak közreműködésével – az anyakönyvvezető, illetve – a külföldön történt halálozás esetén – hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv tölti ki és továbbítja a KSH-nak.

(1b)10 Magzati haláleset statisztikai számbavételénél a 2a. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az egészségügyi szerv, illetve a halottvizsgálatot végző orvos tölti ki és továbbítja a KSH-nak.

(2) A házasságkötés statisztikai számbavételénél a 3. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az anyakönyvvezető tölti ki, és azt megküldi a KSH-nak.

(3) A házasság felbontásának, valamint érvénytelenné nyilvánításának statisztikai számbavételénél a házassági perben ítéletet hozó bíróság az ítélet jogerőre emelkedését követően a 4. melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot tölti ki és megküldi a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek, aki azt – az anyakönyvi bejegyzésre vonatkozó kiegészítés után – továbbítja a KSH-nak.

(4)11 Az (1) és az (1a) bekezdés esetében – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel –, valamint a (2) bekezdés esetében az adatszolgáltatást az anyakönyvi bejegyzést követő hónap ötödik napjáig, a (3) bekezdés esetében az ítélet jogerősítési záradékkal történő ellátását követő hét napon belül kell teljesíteni.

(4a)12 Az (1b) bekezdés esetében az adatszolgáltatást a perinatális halottvizsgálati bizonyítvány küldésével egyidejűleg, a halálesetet követő hónap ötödik napjáig kell teljesíteni.

(5) A külföldön történt népmozgalmi események esetében az 1., illetőleg a 2. melléklet szerinti tartalmú adatszolgáltatást a tárgyévben bekövetkezett események vonatkozásában a hazai anyakönyvezést végző hatóság a tárgyévet követő év március 31-ig teljesíti a KSH felé.

(6) A lakcímváltozásokról a személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő központi szerv a nyilvántartásba vételt követő második hónap hetedik napjáig szolgáltat adatot a KSH-nak az 5. melléklet szerinti adattartalommal.

9–10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. § (1)17 A hivatalos statisztikai szolgálathoz nem tartozó központi államigazgatási szerv a kötelező adatszolgáltatással járó – statisztikai célú – adatgyűjtésre vonatkozó bejelentését minden év június 15-ig teheti meg a 9. §-ban meghatározott tartalommal és módon.

(2) A bejelentés alapján a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerv elbírálja a javasolt adatgyűjtés szükségességét, szakszerűségét és álláspontját ismertetve, azt a 10. § (2) bekezdése szerinti bejelentéséhez csatolja.

15. § (1) Az adatszolgáltatás önkéntességére ,,Az adatszolgáltatás nem kötelező! Az adatgyűjtés statisztikai célra történik!'' szövegnek a kérdőíven és az adatgyűjtést szolgáló egyéb irat fejlécén való feltüntetésével — kikérdezéses módon történő adatgyűjtés esetén szóban — kell az adatszolgáltatásra felkért figyelmét felhívni.

(2) Az Stt. 8. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személyes adatok önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felvételénél az adatszolgáltatás kérdőívén és egyéb anyagán fel kell tüntetni az adatszolgáltató hozzájárulási nyilatkozatát az adat gyűjtéséhez és annak meghatározott célra történő felhasználásához.

16. § Egyedi adatot nyilvánosságra hozni az adatszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet. Az adatszolgáltatótól kért írásbeli hozzájárulásban az adatot kezelő szervnek meg kell határoznia azt az adatot, amelyre vonatkozóan a hozzájárulást kéri, meg kell jelölnie, hogy az adatot milyen célra, kinek fogja hozzáférhetővé tenni és fel kell tüntetnie a hozzáférés időtartamát is.

17. § (1) A személyazonosító adat megsemmisítéséről, illetőleg annak törléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

(2) Az adatfeldolgozásokról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatállomány megnevezését, az adatfeldolgozás szakaszainak, valamint a munka befejezésének dátumát, a tárolás helyét és módját, továbbá az adatkezelők nevét és aláírását. A nyilvántartásnak naprakészen kell követhetővé tenni az adatállomány útját.

(3) Az összekapcsolás szabályait az Stt. 19. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a KSH elnöke állapítja meg.

(4) Az adatvédelmi nyilvántartásba az adatkezelések bejelentését az a szerv végzi, amelyik kezdeményezésére az adatszolgáltatás történt.

18. § Személyes adatok statisztikai célú átvételéről és felhasználásáról történt tájékoztatást követően a KSH tizenöt nap elteltével kezdheti meg az adatok hasznosítását.

19. § Összesítve sem lehet nyilvánosságra hozni — az Stt. 18. §-ának (2) bekezdésében és a 16. §-ban foglaltak kivételével — olyan adatot, amelynél az adatszolgáltatók száma háromnál kevesebb.

20. § (1) A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek által nyilvánosságra hozott adat hivatalos statisztikai adat. Több szerv által nyilvánosságra hozott ugyanazon adatok közül a KSH által közölt a hivatalos statisztikai adat.

(2) Ha a hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szerv a tájékoztatásban a KSH által nyilvánosságra hozott adattól, vagy a KSH által közzétett fogalmaktól, osztályozásoktól, névjegyzékektől vagy számjelektől eltér, ezt a körülményt, valamint az eltérés indokát az adatközlésben köteles feltüntetni.

21. § Az adatátadás és adatátvétel részletes feltételeit az adatátadó és az adatátvevő megállapodása határozza meg. Az adatközlést megtagadni csak alapos indokkal lehet.

Értelmező rendelkezések

22. §18

23. §19

Hatályba léptető rendelkezések20

24. §21 Ez a rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba.

25. §22 Ez a rendelet

a) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. március 11-i 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halálokok statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2011. április 5-i 328/2011/EU bizottsági rendelet,

d) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez23

Az élveszületési lap adattartalma
1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
2. A gyermek:
2.1. neve
2.2. születésének helye, időpontja
2.3. neme
2.4. állampolgársága
3. Az anya:
3.1. neve
3.2. családi állapota
4. A szülők:
4.1. házasságkötésének időpontja
4.2. születésének helye, időpontja
4.3. lakcíme
4.4. állampolgársága
4.5. iskolai végzettsége
4.6. gazdasági aktivitása
4.7. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
5. Többes szülés esetén a többes szülés száma és a születés sorszáma
6. A gyermek hányadik terhességből származik
7. Az anyának hány gyermeke született élve élete folyamán és a jelenlegi házasságából
8. Az anya életben lévő gyermekeinek száma, ebből a jelenlegi házasságából születettek száma
9. A jelenlegi terhességet megelőző élveszülés, késői magzati halálozás ideje
10. Magzati halálozások, terhességmegszakítások, méhen kívüli terhességek száma
11. Hol történt a szülés, a szülésnél ki segédkezett
12. A terhesség időtartama
13. A gyermek súlya, hossza és 5 perces Apgár-értéke, fejlődési rendellenessége

2. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez24

A halálesettel összefüggő adatfelvételi lapok adattartalma
1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
2. A haláleset helye, időpontja
3. Az elhalt:
3.1. neme
3.2. családi állapota
3.3. neve
3.4. születésének helye, időpontja
3.5. lakcíme
3.6. állampolgársága
3.7. iskolai végzettsége
3.8. halála előtti gazdasági aktivitása
3.9. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
3.10. utolsó házasságkötésének ideje
4. Életben lévő házastárs:
4.1. születésének helye, időpontja
4.2. lakcíme
4.3. állampolgársága
5. Az elhalt nőnek, illetőleg az elhalt férfi életben lévő házastársának hány gyermeke született élete folyamán és az utolsó házasságából, ebből élve született, életben van
6. A haláleset közelebbi helye
7. Csecsemőhalálozás esetén még:
7.1. az élveszületés helye
7.2. többes szülés esetén hányas szülés, hányadik szülött
7.3. az anya családi állapota
7.4. az anya házasságkötésének időpontja
8.25

2a. számú melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez26

A magzati halálozással összefüggő adatfelvételi lapok adattartalma
1. Az egészségügyi intézmény adatai
2. A várandós nő:
2.1. neve
2.2. születésének helye, időpontja
2.3. családi állapota
2.4. férj (élettárs, partner) születési időpontja
2.5. lakcíme
2.6. állampolgársága
2.7. iskolai végzettsége
2.8. gazdasági aktivitása
2.9. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
3. A várandós nő korábbi várandósságainak kimenetele, száma, időpontja
4. A magzat elhalálozásával kapcsolatos adatok:
4.1. várandósság befejezésének időpontja, módja
4.2. magzat neme
4.3. várandósság időtartama
4.4. magzat súlya, hossza
4.5. hol, mikor halt el a magzat
4.6. a magzati halál oka, a magzat fejlődési rendellenessége
4.7. egyes vagy iker magzat, a magzat sorszáma
5. A várandós nő ápolására vonatkozó adatok

3. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez27

A házassági lap adattartalma
1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
2. A házasságkötés helye, időpontja
3. A férj és a feleség adatai:
3.1. házassági családi és utóneve
3.2. születési családi és utóneve
3.3. születésének helye, időpontja
3.4. családi állapota a házasságkötés előtt
3.5. lakcíme
3.6. állampolgársága
3.7. hányadik házassága a jelenlegi
3.8. az előző házasság megszűnésének időpontja
3.9. élve született és életben lévő gyermekek száma
3.10. iskolai végzettsége
3.11. gazdasági aktivitása
3.12. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya

4. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez28

A házasság felbontásáról, valamint érvénytelenné nyilvánításáról szóló lap adattartalma
1. Anyakönyvi azonosító, az anyakönyvi bejegyzés folyószáma
2. A házasságkötés helye, időpontja
3. A házasságot jogerősen felbontó bíróság megnevezése
4. A jogerős ítélet ügyszáma
5. Az ítélet jogerőre emelkedésének ideje
6. A férj és a feleség adatai:
6.1. családi és utóneve
6.2. a házasságkötés előtti családi állapota
6.3. születésének helye, időpontja
6.4. lakcíme
6.5. állampolgársága
6.6. a jelenlegi válás hányadik válás
6.7. az összes élveszületett és életben lévő gyermek száma
6.8. iskolai végzettsége
6.9. gazdasági aktivitása
6.10. foglalkozása, munkaköre, foglalkozási viszonya
7. A felek közös, életben lévő gyermekeinek száma, életkora
8. A perben a gyermek elhelyezéséről döntöttek-e, hol helyezték el
9. A bíróság tartási kötelezettséget megállapított-e, kinek a javára
10. A házasság felbontására közös megegyezéssel vagy egyéb módon került-e sor, a keresetet elutasította-e a bíróság, illetőleg érvénytelenítette-e a házasságot.
11. A keresetet indító fél
12. A kereset beadásának ideje
13. A kötelék kérdésében hozott jogerős ítélet kelte
14. A bíróság a közös lakás használatával kapcsolatos igényről döntött-e, ha igen, akkor kinek a javára
15. A házassági perben házassági vagyonjogi igényt érvényesítettek-e

5. melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez29

A lakcímváltozásokról szóló adatszolgáltatás adattartalma
1. A lakcímet változtató személy:
1.1. neme
1.2. születésének helye, időpontja
1.3. lakóhelye
1.4. tartózkodási helye
1.5. családi állapota
1.6. állampolgársága
2. A lakcímváltoztatás időpontja
3. A lakcím:
3.1. ahonnan elköltözik
3.2. ahová beköltözik

6. számú melléklet a 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelethez

NYILVÁNTARTÓ LAP
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programba javasolt új adatgyűjtésekhez
és a folyamatban lévő adatgyűjtések módosításához

NYILVÁNTARTÓ LAP
az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programba javasolt új adatgyűjtésekhez
és a folyamatban lévő adatgyűjtések módosításához

1. Az adatgyűjtés elrendelését kérő szerv adatai

 

 

1.01

A szerv megnevezése:

 

 

 

 

 

1.02

A szerven belül a szakmai egység (főosztály, osztály) megnevezése:

1.03

A szerven belül a szakmailag felelős személy

 

neve:

tel.sz.:

2. Az adatgyűjtés jellemzői

 

2.01

Jellege:

1) új (előzmény nélküli) adatgyűjtés

 

 

 

2) módosított formában felújított

nyilvántartási számú korábbi adatgyűjtés

2.02

Címe:

2.03

Gyakorisága:

1) eseményhez kötődő

5) évenkénti

 

 

2) havonkénti

6) többévenkénti

 

 

3) negyedévenkénti

7) egyszeri

 

 

4) évente kétszeri

8) egyéb, éspedig:

2.04

Adatszolgáltatóinak meghatározása:

 

2.05

Kiterjedési köre

1) teljes körűi megfigyelés

 

az alapsokaságra

2) reprezentáns rész megfigyelése

 

vonatkoztatva:

3) kombinált megfigyelés (teljes körű és reprezentatív)

2.06

Adatszolgáltatóinak hozzávetőleges száma:

2.07

Adathelyeinek száma:

2.08

Tárgykörének meghatározása (az OSAP csoportosításai szerint):

 

 

 

 

 

 

2.09

Lebonyolításának módja:

1) postai út

2) összeírás (kikérdezés)

2.10

Beérkezésének határideje:

3. Kiegészítő adatok

3.01

Az adatgyűjtés céljának szöveges indokolása, a konkrét felhasználói igény leírása:

 

3.02

Az adatgyűjtés eredményeit publikáló tájékoztató kiadvány címe:

 

rövidtartalma:

 

megjelenésének várható ideje:

3.03

Az adatfelvétellel és az adatfeldolgozással megbízni kívánt szervezet neve, címe és telefonszáma (ha azokat nem a
kérelmező szervezet végzi):     

3.04

Az adatfeldolgozás módja:

1) nem igényel feldolgozást

 

 

2) kézi feldolgozás

 

 

3) számítógépes feldolgozás

Megjegyzések:

1. Az új adatgyűjtésekről valamennyi sort, a módosított adatgyűjtésekről csak a módosított sorokat kell kitölteni.
2. A dőlt betűvel szedett szövegből a választ kifejező szöveg előtt lévő számot be kell karikázni.
3. Az előnyomtatott kódrovatokat üresen kell hagyni.

1

A rendeletet a 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte 2017. július 13. napjával.

2

A 6. §-a a 432/2013. (XI. 18.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

3

A 7. § (4) bekezdése a 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 7/A. §-t a 279/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 8. § (1) bekezdése a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § (1a) bekezdését a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

10

A 8. § (1b) bekezdését a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 8. § (4) bekezdése a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (4a) bekezdését a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

13

A 9–10. §-t a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 11. §-t a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 12. §-t a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 13. §-t a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 14. § (1) bekezdése a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 50. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 687. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 22. §-t a 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 24. §-t megelőző alcím a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1442. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 24. § második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1442. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 25. §-t a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

23

Az 1. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

24

A 2. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

25

A 2. számú melléklet 8. pontját a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

26

A 2a. számú mellékletet a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be.

27

A 3. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

28

A 4. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

29

Az 5. melléklet a 148/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére