• Tartalom

18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

18/1993. (IV. 7.) KTM rendelet

a Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

2006.08.19.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. § (1) bekezdés a) pontjában és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — az alábbiakat rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület néven a Somlóvásárhely 0160/2 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 15,1 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védelem célja a terület értékes növény- és állatvilágának megőrzése.

3. §2

(1) A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően – a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet 1993. április 10-én lép hatályba.

Melléklet a 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelethez3

A Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– Őrizze meg a területen található meszes talajú kékperjés láprét, illetve magassásos, zsombékos és nádas élőhelyeket, valamint ezek növény- és állatvilágát, így például a hússzínű ujjaskosbort (Dactylorhiza incarnata), a buglyos szegfüvet (Dianthus superbus), a kornistárnicsot (Gentiana pneumonanthe), a szibériai nőszirmot (Iris sibirica), vitézkosbort (Orchis militaris), a gerinctelen állatok közül elsősorban a vérfűboglárkát (Maculinea teleius) és a szürkés hangyaboglárkát (Maculinea alcon).

– A réten lévő cserjés és fás mozaikok fenntartásával növelje a biológiai sokféleséget és a táji változatosságot úgy, hogy hosszú távon fás kaszáló alakuljon ki.

– Segítse elő a terület természetes élővilágát veszélyeztető invazív növényfajok visszaszorítását.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A terület melioráció előtti vízháztartásának visszaállítása vízlefolyás késleltetésével, az árkok vizének visszaduzzasztásával.

– A gyepek fenntartása tervszerű, az élőhelyek védelméhez és a védett fajok életciklusához igazított kaszálással.

– Az erősen terjedő, idegenhonos gyomok, így különösen a magas aranyvesző (Solidago gigantea) visszaszorítása aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A magassásos, zsombéksásos, serevényfüzes élőhelytöredékek háborítatlanságának biztosítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra, tilalmakra vonatkozó előírásokat – a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1. és 3.2. fejezet tartalmazza.

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

– A területen melioráció és vízlevezetés tilos.

3.1.2. Látogatás

– A taposási károk megelőzése érdekében a terület természetvédelmi kezelője a területre való belépést és a területen való tartózkodást korlátozhatja.

3.1.3. Oktatás és bemutatás

– A területet oktatási és bemutatási céllal elsősorban a szakemberképzés érdekében lehet hasznosítani.

3.1.4. Kutatás, vizsgálatok

– A területen engedélyezett kutatási tevékenység a természetvédelmi kezelővel egyeztetett módon, részletes kutatási tervvel végezhető. A kutatási jelentés egy példányát a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság részére át kell adni.

3.1.5. Tájképi értékek

– Egy fás kaszáló távlati kialakítása érdekében a meglévő fákat, facsoportokat és cserjés élőhelyfoltokat fenn kell tartani.

3.1.6. Vadgazdálkodásra vonatkozó kezelési előírások

– A területen sózó, szóró és egyéb vadgazdálkodási létesítmény – magasles kivételével – nem építhető.

3.1.7. Vízgazdálkodást érintő kezelési előírások

– A terület élőhelyeinek természetes állapotára jellemző vízgazdálkodás biztosítása érdekében a Holt-tó kút vizének visszaduzzasztásával az árkokon keresztül kell megemelni a talajvíz szintjét.

3.1.8. Közlekedést érintő kezelési előírások

– A területre a természetvédelmi kezelés során használt járműveken, gépeken kívül egyéb járművel behajtani tilos.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Gyepek kezelése

– A gyep művelési ágat megváltoztatni, a gyepet feltörni tilos.

– A gyepet vegyszerezni tilos.

– A gyepet nem helyi származású növények magjaival felülvetni tilos, a tudományos kutatás eredményeként javasolt fajok tudatos visszatelepítését kivéve.

– A kaszálást tervszerűen, időben és térben mozaikosan kell végezni, figyelembe véve a védett növény- és állatfajok szaporodási ciklusát, valamint az özönnövény-állományok visszaszorításának igényét.

– A kaszálás hatását legalább 3 évente monitorozni kell, és ennek eredménye alapján – ha szükséges – új kaszálási módszert kell bevezetni és alkalmazni.

– A sásos élőhelyeket tilos géppel kaszálni, ezeken erős gyomosodás esetén kézi kaszálást kell végezni.

– A kékperjés láprét serevényfüzes részeit tilos kaszálni.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § a 36/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A mellékletet a 36/2006. (VIII. 11.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére