• Tartalom

1993. évi II. törvény

1993. évi II. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról1

2021.01.01.

Annak érdekében, hogy a földrendező bizottságok működése a jelentkező igényekhez igazodjon, valamint, hogy a részarány-földtulajdonosok az őket megillető földterületeket természetben megkaphassák, illetőleg a termőföldek folyamatos mezőgazdasági hasznosítása biztosítva legyen, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A földrendező bizottság

1. §2

A földkiadó bizottság

2. §3

3. §4

4. §5

4/A. §6

4/B. §7

A részarány-földtulajdonnak megfelelő föld kiadása

5. §8

5/A. §9

5/B. §1011

6. §12

7. §13

7/A. §14

A tanya körüli földek

8. §15

A részarány-földtulajdon helyének meghatározása

9. § (1)16

(2)–(3)17

9/A. §18

9/B. §19

9/C. §20

9/D. §21

9/E. §22

A földrészletet terhelő költségek megállapítása

10. §23

A földkiadó bizottság határozata

11. §24

11/A. §25

11/B. §26

Egyéb bizottsági feladatok

12. §27

12/A. §28 (1)29 A szövetkezet használatában levő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott árok, csatorna, töltés és azok műtárgyai – ha azok nincsenek a szövetkezet vagy más üzemeltető tulajdonában – az illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat tulajdonába vagy – a fővárosi önkormányzat nyilatkozata alapján – a kerületi önkormányzat tulajdonába kerülnek a (2) bekezdésben meghatározott ingatlanok kivételével. A fővárosi önkormányzat nyilatkozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és az ehhez kapcsolódó jogszabályok alapján adja meg.

(2)30 Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanok közül a védett vagy védelemre tervezett természeti területhez tartozók a Magyar Állam tulajdonába és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv vagyonkezelésébe kerülnek.

(3)31 Az (1) bekezdésben meghatározott földrészletek önkormányzati tulajdonba kerüléséről az ingatlanügyi hatóság dönt.

(4)32 Az ingatlanügyi hatóság az önkormányzat tulajdonjogát a határozat alapján hivatalból bejegyzi.

12/B. §33

12/C. §34

12/D. §35 (1)36 A szövetkezet használatában levő, önálló helyrajzi számon nyilvántartott utak – ha azok nem a szövetkezet tulajdonát képezik – az illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi önkormányzat tulajdonába, vagy a fővárosi önkormányzat nyilatkozata alapján a kerületi önkormányzat tulajdonába kerülnek a (2) bekezdésben meghatározott utak kivételével. A fővárosi önkormányzat nyilatkozatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályok alapján adja meg.

(2)37 Az (1) bekezdésben meghatározott utak közül a védett vagy védelemre tervezett természeti területhez tartozók a Magyar Állam tulajdonába és a védett vagy védelemre tervezett természeti területen működő igazgatóság vagyonkezelésébe kerülnek.

(3)38 Az utak önkormányzati tulajdonba kerüléséről az ingatlanügyi hatóság dönt.

(4)39 Az ingatlanügyi hatóság az önkormányzat tulajdonjogát a határozat alapján hivatalból bejegyzi.

(5) Ha az út a kárpótlási földalapot is érinti, az (1)–(4) bekezdés szerint kell eljárni.

(6) A szövetkezet vagyonnevesítésében szereplő út esetében a 12/A. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.]

A közös tulajdon megszüntetésének
külön szabályai

12/E. §40 (1)41 A részarány-tulajdonnak megfelelő föld kiadása, illetve a részarány-földtulajdon helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként kialakított földrészleten fennálló közös tulajdon megszüntetésére e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a tulajdonostársak a közös tulajdont szerződéssel nem szüntetik meg.

(2)42 E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a halastó művelési ágú ingatlanokra, valamint az erdőkre, ide nem értve a külterületen található – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 12. §-a (1) bekezdése szerinti – fásítást.

12/F. §43 (1)44 Ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba végleges hatósági döntéssel bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. E határidő elmulasztása esetén a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidőig azon tulajdonostársak is benyújthatják önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmüket, akik a 12/H. § (8) bekezdése alapján a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradtak.

(3) Az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanok esetében a megosztások költségeit – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állam viseli.

(4) Soron kívüli eljárás abban az esetben folytatható le, ha az eljárás költségeit a soronkívüliséget igénylő, kérelmező tulajdonostárs magára vállalja. A soron kívüli eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

12/G. §45 (1) Az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó kérelmet írásban az ingatlanügyi hatóság által erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet több tulajdonostárs együttesen is benyújthatja, és kérhetik az önálló ingatlan osztatlan közös tulajdonban történő kiadását.

(2)46 A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság határozatban meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát, figyelemmel a művelhetőségi és a megközelíthetőségi szempontokra, valamint a kialakult helyszíni használatra.

12/H. §47 (1) A kérelmező tulajdonostársak közötti egyezség hiányában az adott földrészlet vonatkozásában a kiosztás sorrendjét sorsolással kell megállapítani. Az egyezségnek vagy a kisorsolt sorrendnek megfelelően a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduknak megfelelően a földrészlet meghatározott részéhez kell rendelni.

(2) A sorsolást az ingatlanügyi hatóság által létrehozott sorsolási bizottság bonyolítja le.

(3) A sorsolás során a 9/C. § (3) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a sorsolás ellen az ingatlanügyi hatóságnál kifogás nyújtható be.

(4)48 Az önálló földrészlet kialakítására – a visszamaradó földrészletet és a kialakuló ingatlanok megközelíthetőségét biztosító utak és más művelés alól kivett földrészletek kivételével – a 9/C. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

(5) A földrészlet megosztást követően az egyes tulajdoni hányadokra vonatkozó, illetve azokat terhelő, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények – a keletkező önálló földrészletekre történő – visszajegyzéséről az ingatlanügyi hatóság gondoskodik.

(6) Ha törvény úgy rendelkezik, a megosztási vázrajzot – határidő kitűzésével – ellenjegyzésre közölni kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog jogosultjával. Ha a jogosult az ellenjegyzést határidőben nem teljesíti, úgy azt megadottnak kell tekinteni.

(7) Az ingatlanügyi hatóság a sorsolást követően az elkészített változási vázrajz, valamint a sorsolási jegyzőkönyv vagy az egyezségi okirat alapján a tulajdonjogot bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba.

(8) Akik önálló földrészlet kialakítását nem kérték a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradnak.

(9) Az önálló ingatlanná alakításról szóló határozatok közlésére az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt kell alkalmazni.

12/I. §49 A 12/E–12/H. § szerinti eljárások nem minősülnek telekalakítási eljárásnak.

12/J. §50 Ha közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban: megosztási eljárás) alatt – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló törvényben meghatározott – használati megosztásról szóló megállapodás a tulajdonostársak között fennáll, e megállapodást a megosztási eljárásban úgy kell tekinteni, mintha a tulajdonostársak a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására teljes körű egyezséget kötöttek volna. Ez esetben a megosztási eljárás során nem kell dönteni a megosztás kiindulási helyének és az osztás irányának a meghatározásáról.

12/K. § A közös tulajdonnak az e törvény rendelkezései szerinti megszüntetése következtében létrejött közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni

12/L. §51 (1) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató részére az ingatlanügyi hatóság átadja a 12/F. § (1) bekezdésében foglalt kérelemben szereplő adatokat és a kérelemmel érintett ingatlan tulajdonosainak a tulajdoni lapon szereplő természetes személyazonosító adatait.

(2) A földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a megosztási eljárás befejezéséig az (1) bekezdésben meghatározott kormányrendelet szerinti feladatai ellátása céljából kezelheti.

12/M. §52 (1) A 12/L. § szerinti, a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató részére történő adatszolgáltatást követően, a Ptk. szerinti megosztásra csak az e törvény szerinti közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó kérelmek visszavonása esetén van lehetőség.

(2) Ha a közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó valamennyi kérelem nem került visszavonásra, akkor a korábban benyújtott, a Ptk. szerinti megosztásra irányuló változási vázrajz nem használható fel.

Záró rendelkezések

13. § (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvény alkalmazásában

a)53 tanya: a település külterületén levő, eredetileg kisüzemi mezőgazdasági termelés (növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terménytárolás) céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetőleg épületcsoport és a hozzá tartozó termőföld együttese. Az e törvény alkalmazásában használt egyéb fogalmakat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni;

b)54

c)55 tanyatulajdonos: e törvény vonatkozásában tanyatulajdonosnak kell tekinteni az ingatlan-nyilvántartásban a tanya e törvény hatálybalépésekor feltüntetett tulajdonosát, annak házastársát, egyeneságbeli rokonát és testvérét.

(3)56 A földrendező bizottság és a földkiadó bizottság a helyi igényeknek megfelelően a 8. § (3) bekezdés szerint közös javaslattal kezdeményezhetik a kárpótlási hatóságnál a földkijelölési határozat módosítását. A javaslat előkészítése során a kárpótlásra a jogosult földigénylők és a részarány-földtulajdonosok érdekeire egyaránt figyelemmel kell lenni.

(4)57 Ha a földkiadás, illetőleg a részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvános sorsolást tart, az erről szóló közleményt a sorsolást megelőzően legalább harminc nappal a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi. A közleménynek tartalmaznia kell a sorsolás helyét, időpontját, a sorsolásra kerülő táblák helyrajzi számát, területét, AK értékét, a terület hasznosítására vonatkozó korlátozásokat (védett természeti terület stb.) és az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelőjét. A közleményben meg kell jelölni a sorsoláson részvételre jogosultak körét. A sorsolást a helyben szokásos módon is meg kell hirdetni. A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot sem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

(5)58

(6) Az előző bekezdés szerinti eljárást követően a törvény hatálya alá tartozó földrészletek művelési ágát a tulajdonba adásukat követően lehet megváltoztatni.

(7)59

(8)60 Az 5. § (1) bekezdésében és a 8. § (2) bekezdésében, valamint a 13. § (5) bekezdésében meghatározott határidőket az 1992. évi II. törvény 13—21. §-ai szerinti földkijelölési határozat véglegessé válásának napjától kell számítani. A földkiadó bizottság a földkijelölési határozat véglegessé válásáról az érdekelteket a helyben szokásos módon értesíti.

13/A. §61

14. §62

15. §63

16. §64 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az 5/A. § (3) bekezdése szerinti költségtérítés igénylésének, kifizetésének, ellenőrzésének és visszatérítésének eljárási rendjét rendeletben állapítsa meg.

16/A. §65 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény szerinti ingatlanügyi hatóságot rendeletben jelölje ki.

17. §66

18. §67 (1)68 E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit – a (2) és (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Módtv. hatálybalépésekor69 folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a közigazgatási hatósági eljárás a Módtv. hatálybalépését megelőzően benyújtott, egy adott földrészleten fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló kérelem alapján indult.

(2)70 A Módtv. hatálybalépése előtt indult olyan eljárást,

a) amelynek költségét a kérelmező megelőlegezte, a költségvállalást tartalmazó nyilatkozat benyújtásának,

b)71 amelyben az ingatlanügyi hatóság a keretmérést elvégezte, vagy végleges határozatot hozott a földrészlet megosztásának módjáról, kiindulási helyéről és irányáról, a közigazgatási hatósági eljárás megindításának

időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultja hozzájárulásának hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását.

(2a)72 2012. december 29-e előtt indult olyan eljárást, amelyben az ingatlanügyi hatóság a keretmérést elvégezte, illetve végleges határozatot hozott a földrészlet megosztásának módjáról, kiindulási helyéről és irányáról, a közigazgatási hatósági eljárás megindításának időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok jogosultja hozzájárulásának hiánya nem akadályozza az eljárás lefolytatását.

(3)73

19. §74 E törvénynek a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvénnyel megállapított 12/G. § (2) bekezdését, 9/C. § (9) bekezdését, 9/E. §-át a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Folyamatban lévő ügynek minősül az is, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a 9/C. § (1)–(4) bekezdése alapján sorsolást folytatott le, és a sorsolási jegyzőkönyvet megküldte az ingatlanügyi hatóságnak.

20. §75 E törvénynek az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 12/M. §-át a Módtv2. hatálybalépését76 követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1992. december 30-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1993. január 15. A törvényt a 2021: LX. törvény 143. §-a hatályon kívül helyezte 2021. június 5. napjával.

2

Az 1. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 2. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 4/A. §-t az 1994: XXVII. törvény 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

7

A 4/B. §-t az 1994: XXVII. törvény 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

8

Az 5. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

Az 5/A. §-t az 1993: CXVI. törvény 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

10

Az 5/B. §-t a 2001: CXVIII. törvény 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CCI. törvény 65. §-a.

11

Az 1. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 6. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

13

A 7. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 7/A. §-t az 1995: XV. törvény 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

15

A 8. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 9. § (1) bekezdését a 2011: CCI. törvény 65. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 9. § (2)–(3) bekezdését a 2001: CXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 9/A. §-t az 1995: XV. törvény 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

19

A 9/B. §-t az 1995: XV. törvény 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

20

A 9/C. §-t a 2001: CXVIII. törvény 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

21

A 9/D. §-t a 2001: CXVIII. törvény 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

22

A 9/E. §-t a 2012: XCIII. törvény 19. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

23

A 10. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 11. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 11/A. §-t az 1994: XXVII. törvény 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2006: CIX. törvény 19. §-a.

26

A 11/B. §-t az 1995: XV. törvény 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.a szövegbe.

27

A 12. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 12/A. §-t az 1999: XLIX. törvény 7. §-a iktatta be. A rendelkezés a módosító törvény 14. §-ának (2) bekezdése értelmében 2000.január 1-jén lép hatályba.

29

A 12/A. § (1) bekezdése a 2020: XL. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 12/A. § (2) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 2. §-ával megállapított, valamint a 2006: CIX. törvény 145. § (5) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 12/A. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 73. § (1) bekezdés h) pontja, a 2019: CX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A 12/B. §- t az 1999: XLIX. törvény 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

34

A 12/C. §- t az 1999: XLIX. törvény 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

35

A 12/D. §-t az 1999: XLIX. törvény 10. §-a iktatta be. A rendelkezés a módosító törvény 14. §-ának (2) bekezdése értelmében 2000. január 1-jén lépett hatályba.

36

A 12/D. § (1) bekezdése a 2020: XL. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 12/D. § (2) bekezdése a 2005: CXXXI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 87. § (1) bekezdését.

39

A 12/D. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 73. § (1) bekezdés h) pontja, a 2019: CX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

40

A 12/E— 12/K. §-t, valamint a fölötte lévő alcímet az 1999: XLIX. törvény 11. §-a iktatta be.

41

A 12/E. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 65. §-a szerint módosított szöveg.

42

A 12/E. § (2) bekezdése a 2013: XXXV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

43

A 12/F. § a 2011: CCI. törvény 63. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 12/F. § (1) bekezdése a 2017: L. törvény 44. § e) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 12/G. §-t a 2001: CXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CCI. törvény 63. § (3) bekezdése iktatta be.

46

A 12/G. § (2) bekezdése a 2017: L. törvény 43. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 12/H. §-t a 2001: CXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CCI. törvény 63. § (4) bekezdése iktatta be.

48

A 12/H. § (4) bekezdése a 2017: LVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

49

A 12/I. §-t a 2001: CXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CCXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

50

A 12/J. §-t a 2001: CXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CCXIII. törvény 3. §-a iktatta be, szövege a 2013: CCXII. törvény 123. § a) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 12/L. §-t a 2013: XXXV. törvény 3. §-a iktatta be.

52

A 12/M. §-t a 2017: LVIII. törvény 2. §-a iktatta be.

53

A 13. § (2) bekezdés a) pontja az 1995: XV. törvény 12. §-a, a 2013: CCXII. törvény 123. § b) pontja szerint módosított szöveg.

54

A 13. § (2) bekezdésének b) pontját a 2006: CIX. törvény 19. §-a hatályon kívül helyezte.

55

A 13.§ (2) bekezdésének c) pontját az 1993: LVII. törvény 2. §-a iktatta a szövegbe.

56

A 13. § (3) bekezdésének első mondata a 2006: CIX. törvény 18. §-a szerint módosított szöveg.

57

A 13. § (4) bekezdése az 1999: XLIX. törvény 12. §-ával megállapított, a 2006: CIX. törvény 18. §-a, a 2009: LVI. törvény 63. §-a, a 2010: CLII. törvény 2. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 6. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

58

A 13. § (5) bekezdését a 2006: CIX. törvény 74. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 13. § (7) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 115. pontja hatályon kívül helyezte.

60

A 13. § (8) bekezdését az 1993: LVII. törvény 3. §-a iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 44. § i) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 13/A. §-t a 2001: CXVIII. törvény 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: CCXIII. törvény 5. §-a.

62

A 14. §-t a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

63

A 15. §-t a 2002: LXII. törvény 81. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: XL. törvény 15. § (2) bekezdése.

65

A 16/A. §-t a 2016: CIV. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be.

66

A 17. §-t a 2009: LVI. törvény 62. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: L. törvény 45. § b) pontja.

67

A 18. §-t a 2011: CCI. törvény 63. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CCXIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

68

A 18. § (1) bekezdése a 2013: XXXV. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

69

A hatálybalépés napja: 2012. január 1.

70

A 18. § (2) bekezdése a 2013: XXXV. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

71

A 18. § (2) bekezdés b) pontja a 2017: L. törvény 44. § c) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 18. § (2a) bekezdését a 2013: XXXV. törvény 4. §-a iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 44. § c) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 18. § (3) bekezdését a 2015: VI. törvény 5. §-a hatályon kívül helyezte.

75

A 20. §-t a 2017: LVIII. törvény 3. §-a iktatta be.

76

A hatálybalépés időpontja 2017. június 23.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére