• Tartalom

1993. évi XXXIV. törvény

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. évi október 31-én aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló 1987. április 29-én aláírt szerződés kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A szerződés megerősítő okiratait 1990. szeptember 27-én, Budapesten kicserélték. A szerződés 1990. december 1-jével lépett hatályba.)

1. § Az Országgyűlés a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. évi október 31-én aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló 1987. április 29-én aláírt szerződést e törvénnyel kihirdeti.

2. § A szerződés magyar nyelvű szövege a következő:


,,SZERZŐDÉS
a Magyar Népköztársaság
és az Osztrák Köztársaság között
a közös államhatár láthatóságának biztosításáról
és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. évi október 31-én aláírt szerződés módosításáról és kiegészítéséről

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság attól az óhajtól vezetve, hogy a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról Budapesten, 1964. október 31-én aláírt szerződés (a továbbiakban: Határszerződés) egyes rendelkezéseit módosítsák és kiegészítsék, valamint a Lapincs folyó és a Bozsok patak térségében a szabályozási munkák eredményeképpen célszerűvé vált határkiigazításokat elvégezzék, a következőkben állapodtak meg:

A Határszerződés egyes rendelkezéseinek módosítása
és kiegészítése

1. Cikk

A Határszerződés 4. Cikkének (1) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(1) Az államhatár menete nem változik meg még abban az esetben sem, ha a terepen természeti változások következnek be; ez vonatkozik a vizeken húzódó államhatárra is.''

2. Cikk

A Határszerződés 5. Cikkének (1) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(1) A Szerződő Államok kötelezik magukat, hogy a közös államhatár felmérésével és megjelölésével gondoskodnak arról, hogy az államhatár menete mindig világosan látható maradjon, és az ehhez szükséges határjeleket e Szerződés értelmében karbantartják, és szükség esetén felújítják.''

3. Cikk

A Határszerződés 6. Cikke a következők szerint módosul:
,,(1) A Szerződő Államok kötelesek gondoskodni arról, hogy a határvonal szárazföldi szakaszának mindkét oldalán 1 méter széles sávot, valamint a határvonal mellett elhelyezett határjelek (közvetett megjelölés) körül 1 méter sugarú körzetet fáktól és bokroktól, valamint a határjelek láthatóságát korlátozó egyéb növényzettől szabadon tartsák.
(2) Az államhatáron vagy annak közvetlen közelében fekvő földterületek tulajdonosai, valamint az azok használatára jogosultak kötelesek az (1) bekezdés szerint szükséges munkákat lehetővé tenni.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti munkákkal és intézkedésekkel közvetlenül összefüggő, a Szerződő Államok egyike területén bekövetkezett kár megtérítésére ezen Szerződő Állam joga az irányadó. Ilyen kártérítési igény a másik Szerződő Állammal szemben kizárt.
(4) E munkálatokról a Szerződő Államok területileg illetékes hatóságai lehetőség szerint értesítik egymást.''

4. Cikk

A Határszerződés 9. Cikkének (6) bekezdése a következők szerint módosul:
,,(6) A Szerződő Államok a határjelek időszakos ellenőrzését, karbantartását és szükség szerinti felújítását hat évenként végrehajtják. A hat évet mindig az előző időszakos ellenőrzés megkezdésének időpontjától kell számítani.''

5. Cikk

A Határszerződés 10. Cikke a következők szerint módosul:
,,(1) Az államhatáron vagy az annak közvetlen közelében fekvő földterületek, hidak, alagutak, építmények és egy föld feletti vagy föld alatti létesítmények tulajdonosai, valamint az ezek használatára jogosultak, kötelesek az államhatár felmérése és megjelölése miatt szükséges munkákat és intézkedéseket — különösen határ- és felmérési jelek felállítását és elhelyezését — tűrni. Ez a kötelezettség minden olyan természetes és jogi személyre is kiterjed, aki ásványkincsek kutatására és kiaknázására jogosult.
(2) Az államhatáron a felmérési és megjelölési munkák során, lehetőség szerint óvni kell a köz- és magánérdeket. Az (1) bekezdés szerint kötelezett személyeket a munkák megkezdéséről kellő időben értesíteni kell.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkákkal és intézkedésekkel közvetlenül összefüggő, a Szerződő Államok egyike területén bekövetkezett károk megtérítésére ezen Szerződő Államok joga az irányadó. Ilyen kártérítési igény a másik Szerződő Állammal szemben kizárt.''

6. Cikk

A Határszerződés 16. Cikkének (1) bekezdésében a j) alpont után a pont helyére pontosvessző kerül és a következő k) alponttal egészül ki:
,,k) amennyiben szükséges, a Szerződő Államok illetékes hatóságaihoz javaslatot terjeszt elő az államhatár egyes részeinek kiigazítására.''

7. Cikk

A Határszerződés 24. Cikke a következők szerint módosul:
,,(1) A Szerződő Államok illetékes központi hatóságai a 9. és 15. Cikkben említett személyeket, valamint a vegyes technikai csoportok tagjait (23. Cikk) Határátlépési Igazolvánnyal látják el (,,A'' és ,,B'' melléklet). Az igazolványt magyar és német nyelven kell kiállítani, és a másik Szerződő Állam részéről láttamozással ellátni. Az igazolványt öt évig terjedő érvényességgel állítják ki, érvényessége egyszer, öt évig terjedő időre meghosszabbítható. A meghosszabbításhoz a másik Szerződő Állam láttamozása szükséges.
(2) Az (1) bekezdésben említett igazolványok tulajdonosai — munkájuk elvégzése céljából — az államhatárt a Vegyesbizottság által a munka végzésére megjelölt alszakaszon belül bárhol átléphetik és a másik Szerződő Állam területén a szükséges mélységben tartózkodhatnak. Ezek a személyek a másik Szerződő Állam 10 méter széles sávon túli területére csak a másik Szerződő Állam határőrizeti szerve vagy az illetékes közigazgatási hatóság képviselője jelenlétében léphetnek be.''

Az államhatár kiigazítása
a szabályozott Lapincs folyó térségében

8. Cikk

Az államhatárt a C V. alszakaszon a C 101/2a MÖ, C 101/2a M, és a C 102 MÖDNY számú határjelek között ,,Az államhatár leírása térképpel'' (1. számú melléklet), valamint a ,,Koordinátajegyzék'' (2. számú melléklet) határozzák meg.

9. Cikk

A Lapincs folyó medrének későbbi változásai az államhatárnak a Szerződés 1. Cikkében megállapított helyzetét nem változtatják meg.

10. Cikk

Az e Szerződés 8. Cikkében meghatározott határkiigazítás alapján a Magyar Népköztársaság államterületéből 35 604 m2 nagyságú terület kerül az Osztrák Köztársaság államterületéhez, az Osztrák Köztársaság államterületéből ugyancsak 35 604 m2 nagyságú terület kerül a Magyar Népköztársaság államterületéhez.
,,A szabályozott Lapincs térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke'' e Szerződés 3. számú mellékletét képezi.

Az államhatár kiigazítása
a szabályozott Bozsok patak térségében

11. Cikk

Az államhatárt a C I. alszakaszon a C 4 M, C 4 Ö és a C 4/3 M, C 4/3 Ö, valamint a C 8 MÖ, C 8 M és a C 10 MÖ É számú határjelek között ,,Az államhatár leírása térképekkel'' (4. számú melléklet), valamint a ,,Koordinátajegyzék'' (5. számú melléklet) határozzák meg.

12. Cikk

A Bozsok patak medrének későbbi változásai az államhatárnak e Szerződés 4. Cikkében megállapított helyzetét nem változtatják meg.

13. Cikk

Az e Szerződés 11. Cikkében meghatározott határkiigazítás alapján a Magyar Népköztársaság államterületéből 3144 m2 nagyságú terület kerül az Osztrák Köztársaság államterületéhez, az Osztrák Köztársaság államterületéből ugyancsak 3114 m2 nagyságú terület kerül a Magyar Népköztársaság államterületéhez.
,,A Bozsok patak térségében kicserélt területek vázlata és területjegyzéke'' e Szerződés 6. számú mellékletét képezi.

Átmeneti és záró rendelkezések

14. Cikk

(1) A Határszerződés A és B melléklete helyett e Szerződés ,,A'' és ,,B'' melléklete kerül alkalmazásra.

(2) E Szerződés hatálybalépése előtt kiállított határátlépési igazolványok az azokban feltüntetett érvényességi idő határáig jogosítanak fel a határátlépésre.

(3) Szükség esetén az eddigi minta szerinti Határátlépési Igazolványok a Szerződés hatálybalépését követően legfeljebb egy évig még kiállíthatók, meghosszabbíthatók, és az azokban feltüntetett érvényességi idő lejártáig jogosítanak fel határátlépésre.

15. Cikk

(1) A Magyar Népköztársaság államterületének azon részei, amelyen a jelen Szerződés 8. és 11. Cikke alapján az Osztrák Köztársaság fennhatósága alá kerülnek, a Szerződés hatálybalépésével az Osztrák Köztársaság tulajdonába jutnak.
(2) Az Osztrák Köztársaság államterületének azon részei, melyek a jelen Szerződés 8. és 11. Cikke alapján a Magyar Népköztársaság fennhatósága alá kerülnek, a Szerződés hatálybalépésével a Magyar Népköztársaság tulajdonába jutnak.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti tulajdonváltozással átkerülő területrészekre fennálló minden korábbi belső jog megszűnik.
(4) Amennyiben az (1) és (2) bekezdésben említett tulajdonváltozással harmadik személyeknek a kicserélt területrészekre vonatkozó jogai sérelmet szenvednének, azt a Szerződő Állam megfelelően kártalanítja, amelynek a területén a tulajdonváltozás előtt e területrészek voltak. Azzal a Szerződő Állammal szemben, amelynek a tulajdonába e területrészek kerültek, harmadik személyek semmilyen kártérítési igényt nem támaszthatnak.

16. Cikk

Az I. fejezetben említett A és B melléklet, valamint a II. és III. fejezetben említett 1—6. számú mellékletek e Szerződés szerves részét alkotják.

17. Cikk

(1) E Szerződést meg kell erősíteni; a megerősítő okiratokat Budapesten cserélik ki.
(2) A Szerződés a megerősítő okiratok kicserélésének napját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.
A II. és III. fejezet, valamint a 15. Cikk és a 16. Cikknek az 1—6. számú mellékletre vonatkozó rendelkezései felmondhatatlanok.
E Szerződés többi rendelkezése addig marad hatályban, amíg a határszerződés felmondható rendelkezései.
Ennek hiteléül a Szerződő Államok meghatalmazottai ezt a Szerződést aláírták és pecséttel látták el.
Készült Bécsben, az 1987. évi április hó 29. napján, két eredeti példányban, magyar és német nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

(Aláírások)

Anlage A
A Melléklet

Seite 1
1. oldal

Republik Österreich
Osztrák Köztársaság

Staatswappen
Államcímer

GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS
HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY

gemäβ Artikel 24 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Ungarischen Volksrepublik zur Sischtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 31. Oktober 1964 in der Fassung des Vertrages vom 29. April 1987.

az Osztrák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról 1964. október 31-én kötött és 1987. április 29-én módosított Szerződés 24. Cikke alapján

Nr.
Szám:

Format: Dreiteilig gefaltet, 6 Seiten, 8×12 cm
Material: Karton
Farbe: grau
Alakja: háromrét hajtott, 6 oldal, 8×12 cm
Anyaga: karton
Színe: szürke

Seite 2
2. oldal

………………………………………
Familienname
Családi név

………………………………………
Vorname
Utónév

………………………………………
Datum und Ort der Geburt
Születési hely és idő

………………………………………
Staatsbürgerschaft
Állampolgárság

………………………………………
Funktion
Tisztség

………………………………………
Ständiger Wohnort
Állandó lakhely

Seite 3
3. oldal

Raum für Lichtbild
Fénykép helye

L. S.
P. H.

………………………………………
Unterschrift des Inhabers
Tulajdonos aláírása

Seite 4
4. oldal

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke der Durchführung seiner Arbeit die österreichisch—ungarische Staatsgrenze innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung bestimmten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf dem Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in der erforderlichen Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Ungarischen Volksrepublik in einer Tiefe von mehr als 10 Metern nur in Anwesenheit eines Grenzorganes oder eines, von der zuständigen Verwaltungsbehörde hiezu beauftragten Vertreters der Ungarischen Volksrepublik betreten.
E határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult, feladata végrehajtása céljából, az osztrák—magyar államhatárt a Vegyesbizottság által a munka végzésére kijelölt alszakaszon belül bárhol átlépni és a Magyar Népköztársaság felségterületén a szükséges mélységben tartózkodni. A Magyar Népköztársaság 10 m széles sávon túli felségterületére csak a Magyar Népköztársaság határőrizeti szerve, vagy egy, az illetékes közigazgatási hatóság megbízott képviselője jelenlétében léphet be.

Seite 5
5. oldal

Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis
E határátlépési igazolvány érvényes …………………… ig.

Ausstellungsbehörde
Kiállító hatóság

Ort und Datum
Kelt

L. S.
P. H.

………………………………………
Unterschrift
aláírás

Vidierungsbehörde
Láttamozó hatóság

Ort und Datum
Kelt

L. S.
P. H.

………………………………………
Unterschrift
aláírás

Seite 6
6. oldal

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis
Az érvényességi időtartam meghosszabbítva ………… ig.

Ausstellungsbehörde
Kiállító hatóság

Ort und Datum
Kelt

L. S.
P. H.

………………………………………
Unterschrift
aláírás
Vidierungsbehörde
Láttamozó hatóság

Ort und Datum
Kelt

L. S.
P. H.

………………………………………
Unterschrift
aláírás

B Melléklet
Anlage B

Magyar Népköztársaság
Ungarische Volksrepublik

Államcímer
Staatswappen

HATÁRÁTLÉPÉSI IGAZOLVÁNY
GRENZÜBERTRITTSAUSWEIS

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról 1964. október 31-én kötött és 1987. április 29-én módosított Szerződés 24. Cikke alapján

gemäβ Artikel 24 des Vertrages zwischen der Ungarischen Volksrepublik und der Republik Österreich zur Sichtbarerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen vom 31. Oktober 1964 in der Fassung des Vertrages vom 29. April 1987.

Szám:
Nr.

Alakja: háromrét hajtott, 6 oldal, 8×12 cm
Anyaga: karton
Színe: szürke

Format: Dreiteilig gefaltet, 6 Seiten, 8×12 cm
Material: Karton
Farbe: grau

2. oldal
Seite 2

………………………………………
Családi név
Familienname
………………………………………
Utónév
Vorname

………………………………………
Születési hely és idő
Datum und Ort der Geburt

………………………………………
Állampolgárság
Staatsbürgerschaft

………………………………………
Tisztség
Funktion

………………………………………
Állandó lakhely
Ständiger Wohnort

3. oldal
Seite 3

Fénykép helye
Raum für Lichtbild

P. H.
L. S.

………………………………………
Tulajdonos aláírása
Unterschrift des Inhabers

4. oldal
Seite 4

E határátlépési igazolvány tulajdonosa jogosult, feladata végrehajtása céljából, a magyar—osztrák államhatárt a Vegyesbizottság által a munka végzésére kijelölt alszakaszon belül bárhol átlépni és az Osztrák Köztársaság felségterületén a szükséges mélységben tartózkodni. Az Osztrák Köztársaság 10 m széles sávon túli felségterületére csak az Osztrák Köztársaság határőrizeti szerve, vagy egy, az illetékes közigazgatási hatóság megbízott képviselője jelenlétében léphet be.

Der Inhaber dieses Grenzübertrittsausweises ist berechtigt, zum Zwecke der Durchführung seiner Arbeit die ungarisch—österreichische Staatsgrenze innerhalb des von der Gemischten Kommission zur Bearbeitung bestimmten Grenzunterabschnittes überall zu überschreiten und sich auf dem Hoheitsgebiet der Republik Österreich in der erforderlichen Tiefe aufzuhalten. Er darf jedoch das Hoheitsgebiet der Republik Österreich in einer Tiefe von mehr als 10 Metern nur in Anwesenheit eines Grenzorganes oder eines von der zuständigen Verwaltungsbehörde hiezu beauftragten Vertreters der Republik Österreich betreten.
5. oldal
Seite 5

E határátlépési igazolvány érvényes …………………… ig
Dieser Grenzübertrittsausweis ist gültig bis

Kiállító hatóság
Ausstellungsbehörde

Kelt
Ort und Datum

P. H.
L. S.

………………………………………
aláírás
Unterschrift

Láttamozó hatóság
Vidierungsbehörde

Kelt
Ort und Datum

P. H.
L. S.

………………………………………
aláírás
Unterschrift

6. oldal
Seite 6

Az érvényességi időtartam meghosszabbítva ………… ig.

Die Gültigkeitsdauer wird verlängert bis

Kiállító hatóság

Ausstellungsbehörde

Kelt

Ort und Datum

P. H.
L. S.

………………………………………
aláírás
Unterschrift
Láttamozó hatóság

Vidierungsbehörde

Kelt

Ort und Datum

P. H.
L. S.

………………………………………
aláírás
Unterschrift''

3. § (1) E törvény rendelkezéseit 1990. december 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

(2)2 A törvény végrehajtásáról a határrendészetért felelős miniszter és a térképészetért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1993. március 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1993. április 16.

2

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére