• Tartalom

4/1993. (II. 17.) KTM rendelet

4/1993. (II. 17.) KTM rendelet

a Kőszegi — tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozottan védetté nyilvánításáról

2006.05.30.

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet1 11. § (1) bekezdés a) pontjában, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján — az érdekeltekkel egyetértésben — a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom ,,Kőszegi — tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület'' elnevezéssel, a Kőszeg 047/1 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 3,8 ha kiterjedésű területet.

2. §

A természetvédelmi területet teljes egészében fokozottan védetté nyilvánítom.

3. §

A fokozottan védetté nyilvánítás célja a Magyarországon rendkívül ritka növénytársulás megőrzése, a különleges védelmet igénylő tőzegmohafajok fennmaradásának biztosítása.

4. §2

(1) A Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelően – az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

(2) A védett természeti terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet tartalmazza.

5. §

Ez a rendelet 1993. március 1-jén lép hatályba.

Melléklet a 4/1993. (II. 17.) KTM rendelethez3

A Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

– Őrizze meg a kőszegi Alsó-erdő tőzegmohás lápjának a tájban unikális, a régióban nagyon ritka, országosan sem gyakori tőzegmohás zsombéksásos (Sphagno fallaci-Caricetum elatae), tőzegmohás keskenylevelű gyapjúsásos (Sphagno flexuosi-Eriophoretum angustifolii), tőzegmohás fűzláp (Salici cinereae-Sphagnetum recurvi) és mésztelen láprét (Junco-Molinietum) növénytársulásait.

– Óvja meg a tőzegmohás láp biológiai sokszínűségét és őrizze meg a láp körül elhelyezkedő erdőállomány növény- és állatvilágát.

– Biztosítsa a területen található védett természeti értékek hosszú távú fennmaradását.

– Biztosítson lehetőséget a terület további faunisztikai és florisztikai értékeinek feltárására, valamint az ismert természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásokra.

– Segítse elő a természeti értékek folyamatos figyelemmel kísérését, a változások rögzítését.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A területen kialakult tőzegmohaláp élőhely-típus állandóan vízzel borított részei nem igényelnek aktív kezelést.

– A terület nedves, de nyárra kiszáradó részén a spontán erdősödés és cserjésedés visszaszorítása a felverődött fenyőcsemeték teljes, a kutyabenge cserjék részleges eltávolításával.

– A lápterület megközelítésének, valamint a területen való közlekedésnek az ellenőrzése.

– A lápterület vízháztartásának fenntartása, a lápterületen az ökológiai vízmennyiség biztosítása.

– A gazdálkodás és a természetvédelmi kezelésen kívüli egyéb tevékenységek felügyelete, ellenőrzése.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme

– A tőzegmoha fajok (Sphagnum ssp.) élőhelyének állandó vízborítású részét minden külső beavatkozástól meg kell kímélni.

3.1.2. Élőhelyek védelme

– A láp teljes vízborítású területeit érintetlenül kell hagyni.

– A láp vízzel csak időszakosan vagy alig borított, nyárra teljesen kiszáradó részeiről a fás növényzet egy részét, főleg a cserjéket [kutyabenge (Frangula alnus)], valamint az erdeifenyő (Pinus sylvestris) magoncokat el kell távolítani. A cserjeirtás, illetve a fás növényzet eltávolítása során meg kell óvni a bokorfüzeket (Salix cinerea, Salix aurita), a nyíreket (Betula pubescens, Betula pendula), a rezgőnyárt (Populus tremula), valamint kímélni kell a keskenylevelű gyapjúsást (Eriophorum angustifolium).

– A láp vízháztartását már nem befolyásoló, eltömődött vízelvezető árokrendszer maradványait a talajvédelmi előírások figyelembevételével fel kell tölteni.

3.1.3. Vadgazdálkodás

– A területen etetők, szórók, sózók elhelyezése, vadtenyésztés, vadkibocsátás, vadföld létesítése és művelése tilos.

– Vadvédelmi kerítés csak a terület határán létesíthető.

3.1.4. Vízgazdálkodás

– A terület vízháztartási egyensúlyának megőrzése érdekében a terület szárazodásával járó mindennemű felszíni és felszín alatti vizet érintő vízügyi beavatkozás tilos.

3.1.5. Közlekedés

– A lápterületre gépjárművel behajtani tilos.

– A természetvédelmi kezeléssel, erdő- és vadgazdálkodással összefüggő gépjármű és erőgép használat csak a lápterületen kívül, a munkavégzéssel összefüggésben, fokozott körültekintéssel, előre tervezett és az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) előzetesen egyeztetett útvonalon történhet.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra

– A területet el kell látni hatósági tájékoztató táblákkal.

– Ki kell jelölni a lápterület megközelítésére szolgáló állandó gyalogösvényt.

3.1.7. Terület- és földhasználat

– A területen kutatás, idegenforgalom, üdülés, oktatás, rekreáció a jogszabályokban előírt engedélyek birtokában, az igazgatósággal előzetesen egyeztetett módon történhet.

– A területen mindennemű épület és építmény létesítése, magas- és mélyépítési tevékenység tilos.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

– Erdőgazdálkodás csak a fokozott természetvédelmi oltalomnak megfelelően, az elsődleges rendeltetés figyelembevételével, természetkímélő módon folytatható a területen.

– A lápterület körül elhelyezkedő erdőállományban (fokozottan védett Kőszeg 70 B erdőrészlet) csak a vegetációs időn kívül, fagyott vagy kellően szikkadt talaj esetén szabad fahasználati munkákat végezni.

– A lápterületet övező, fokozott természetvédelmi oltalom alatt álló erdőben a láp szélétől számított 50 m széles övezetben a törzskiválasztó gyérítések erélyét úgy kell megválasztani, hogy a termelési célú erdőkben szokásos mértéknél kisebb záródás alakuljon ki.

– A nevelővágásokat irányított döntéssel úgy kell végrehajtani, hogy kidöntött fa a láp területére nem kerülhet.

– Vonszolásos technológia alkalmazása tilos.

– Kiközelítés csak kijelölt nyomvonalakon folyhat a 3.1.5. alpont rendelkezéseinek megfelelően.

– Faanyagtárolás csak kijelölt rakodóhelyen vagy tő mellett történhet.

– Szállítási útvonal nem érintheti a védett természeti terület szélétől számított 100 méter szélességű övezetet.

1

A törvényerejű rendeletet és végrehajtási rendeletét az 1996: LIII. törvény hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § a 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A mellékletet a 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelet 2. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére