• Tartalom

1993. évi LXXIX. törvény

1993. évi LXXIX. törvény

a közoktatásról1

2015.09.01.

A művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek, tanulók, szülők és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerű tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és működtetése céljából az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:2

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény szabályozási köre

1. §3

Alapelvek

2–3. §4

4. §5

4/A. §6

5. §7

A tankötelezettség

6. § (1)8

(2)9

(3)–(4)10

(5)11

(6)12

7. §13

A nevelő és oktató munka pedagógiai szakaszai, követelményrendszere és az állami vizsgák rendszere14

8. §15

8/A–8/B. §16

9. §17

II. Fejezet

A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI
ÉS KÖTELESSÉGEI

A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei

10–11. §18

12. § (1)19 A tanuló kötelessége, hogy

a)20

b)–h)21

(2)–(6)22

A szülő jogai és kötelességei

13–14. §23

III. Fejezet

A KÖZOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK

A közoktatásban alkalmazottak köre

15. § (1)–(2)24

(3)25 A nevelő és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását felsőfokú végzettségű és más végzettségű szakember segíti. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők, pedagógusok, valamint a nevelő és oktató munkát segítők körét e törvény 1. számú melléklete határozza meg.

(4) A közoktatási intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak vesznek részt.

(5)–(6)26

Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai

16. § (1)27

(2)–(3)28

(4)29

(5)–(7)30

(8)31 A munkaerő-gazdálkodási rendszerbe bevonhatók a nevelő és oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási feladatot ellátó intézmények. A munkaerő-gazdálkodás rendszerét a helyi önkormányzatok megállapodás alapján közösen is működtethetik.

17. §32

17/A. §33

A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei

18. §34

A pedagógus jogai és kötelességei

19. §35

IV. Fejezet

A KÖZOKTATÁS RENDSZERE

A közoktatás intézményei

20. §36

21. §37

22–23. §38

Az egyes közoktatási intézmények

Az óvoda

24. §39 (1)40

(2) Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

(3)41

(4)42

(5)43

Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai

25. §44

Az általános iskola

26. §45

A szakiskola

27. §46

A gimnázium

28. §47

A szakközépiskola

29. §48

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény49

30. §50

30/A. §51

Az alapfokú művészetoktatási intézmény

31. §52

A kollégium

32. §53

A többcélú intézmény

33. §54

A pedagógiai szakszolgálatok

34–35. §55

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások

36. §56

V. Fejezet

A KÖZOKTATÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSE

A működés általános szabályai

37–38. §57

39. § (1)–(2)58

(3)59

(4)60

A működés rendje

40–43. §61

A nevelési és pedagógiai program62

44–51. §63

A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő,
a tanórán kívüli foglalkozások64

52. § (1)–(14)65

(15)–(16)66

(17)–(18)67

53. §68

A közoktatási intézmény vezetője

54. §69

55. § (1)–(4)70

(5)71

A nevelőtestület

56–57. §72

A szakmai munkaközösség

58. §73

A szülői szervezet74

59. §75

Az iskolaszék76

60–61. §77

A tanulók közösségei, a diákönkormányzat

62–64. §78

Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony
és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése

65. §79

66. § (1)–(8)80

(9)81

(10)–(11)82

67–68. §83

A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése

69. § (1)84

(2)85

(3)–(5)86

70–73. §87

Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony
és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése

74. §88

75. §89

A tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési felelőssége90

76–77. §91

A tanulók elfoglaltságához igazodó iskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó külön rendelkezések92

78. § (1)93

(2)94

(3)–(7)95

A nem helyi önkormányzatok által fenntartott
közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok

79. §96

79/A. §97

80–82. §98

Eljárási szabályok

83–84. §99

VI. Fejezet

A KÖZOKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási kötelezettsége

85–89. §100

A közoktatás feladatainak kistérségi megszervezése101

89/A. §102

A szakképzés feladatainak regionális megszervezése103

89/B. §104

90–91. §105

Az ágazati irányítás, az oktatásért felelős miniszter és a Kormány szabályozási feladatai106

92–93. §107

94. § (1)–(2)108

(3)109 Felhatalmazás kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza

a)–e)110

f)111

g)–k)112

l)113

m)–p)114

(4)–(7)115

95. §116

A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal117

95/A. §118

95/B–95/C. §119

Az Országos Köznevelési Tanács

96. §120

A Közoktatás-politikai Tanács121

97. §122

Szakmai bizottságok123

98. §124

A közoktatás országos mérési feladatai125

99–100. §126

Az Országos szakértői és vizsgaelnöki névjegyzék127

101. §128

A fenntartói irányítás

102–106. §129

A közoktatási intézmény ellenőrzése

107. §130

VII. Fejezet

NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ RENDELKEZÉSEK

Külföldi nevelési-oktatási intézmények Magyarországon, magyar nevelési-oktatási intézmények külföldön

108. §131

Magyar állampolgárok külföldi tanulmányai

109. §132

Nem magyar állampolgárok
magyarországi tanulmányai és a külföldön megkezdett tanulmányok magyarországi folytatása

110–111. §133

Elismerés és honosítás

112. §134

Az oktatási intézmények iratainak külföldre vitele

113. §135

VIII. Fejezet

A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

114. §136

A térítésidíj-fizetési kötelezettség

115. §137

A tandíjfizetési kötelezettség

116. §138

A térítési díj és a tandíj mértéke

117. §139

A finanszírozás egyéb kérdései

118. § (1)–(2)140

(3)–(4)141

(5)142

(6)143

(7)–(11)144

(12)–(14)145

119. §146

A magántanulóra, a fejlesztő felkészítést teljesítőre
és a pedagógiai szakszolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó külön rendelkezések147

120. §148

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmező rendelkezések

121. § (1)149 E törvény alkalmazásában

1–13.150

14.151

15–45.152

46.153

47.154 megyei fenntartó: a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvény szerint kijelölt szerv.155

48.156 önkormányzati feladatellátás: önkormányzati feladatot lát el a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás, a többcélú kistérségi társulás fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény, továbbá az a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású – ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzat által átvett nevelési oktatási intézményt az átvétel időtartama alatt – nevelési-oktatási intézmény, amely a 81. § (1) bekezdése e) pontja szerinti közoktatási megállapodás keretében közreműködik a helyi önkormányzat kötelező feladatának ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó egyoldalú nyilatkozatát a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelős miniszterrel közoktatási megállapodást kötött.

(2)157

(3)158

(4)–(5)159

(6)160

(7)–(10)161

(11)162 Ha a nevelési, oktatási intézmény alapító okiratában, működési engedélyében, nyilvántartásba vételi határozatában az intézmény alaptevékenységei között

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátása szerepel, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek, tanulók ellátását

is érteni kell.

(12)163 Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos nevelési igényt

a) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességét,

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége alapozza meg, azon a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességét

is érteni kell.

Vegyes rendelkezések

122. §164 (1)165

(2)–(11)166

(12)167

(13)168

(14)169

(15)170

Az Európai Unió jogának való megfelelés171

122/A. §172

Hatálybalépés

123. §173

Átmeneti rendelkezések

124–127. §174

128. § (1)–(7)175

(8)176

(9)–(15)177

(16)178

(17)–(18)179

(19)–(20)180

(21)–(22)181

(23)182

129. §183

130–132. §184

133. §185

1. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez186

2. számú melléklet az 1993. évi LXXIX. törvényhez187

3. számú melléklet az 1993. év LXXIX. törvényhez188

1

A törvényt az Országgyűlés az 1993. július 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1993. augusztus 3. Az 1998: LXXXVI. törvény 29. §-ának (3) bekezdésének megfelelően módosított törvényszöveg. A 2006: LXXI. törvény 22. § (4) bekezdése alapján ahol a törvény oktatási miniszterről rendelkezik, annak helyébe oktatási és kulturális miniszter szöveg lép. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

3

Az 1. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 2–3. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 4. §-t a 2013: CXXXIII. törvény 36. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 4/A. §-t a 2003: CXXV. törvény 45. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

7

Az 5. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 6. § (1) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 6. § (2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 6. § (3)–(4) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 6. § (5) bekezdését az 1999: LXVIII. törvény 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2003: LXI. törvény 90. § (5) bekezdése.

12

A 6. § (6) bekezdését az 1999: LXVIII. törvény 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

13

A 7. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

14

A 8. § előtti alcím 1996: LXII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

15

A 8. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 8/A–8/B. §-t az 1999: LXVIII. törvény 5. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

17

A 9. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 10–11. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

A 12. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 2003: LXI. törvény 10. § (4) bekezdése, felvezető szövegét a 10. § (1) bekezdése állapította meg.

20

A 12. § (1) bekezdés a) pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

A 12. § (1) bekezdés b)–h) pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 12. § (2)–(6) pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 13–14. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 15. § (1)–(2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

25

A 15. § (3) bekezdésének második mondata az 1996: LXII. törvény 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 15. § (5)–(6) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

27

A 16. § (1) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 16. § (2)–(3) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

29

A 16. § (4) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

30

A 16. § (5)–(7) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

31

A 16. § (8) bekezdését a 2007: LXXXVII. törvény 2. §-a iktatta be.

32

A 17. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

33

A 17/A. §-t a 2004: CXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése.

34

A 18. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

35

A 19. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

36

A 20. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

37

A 21. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

38

A 22–23. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

39

A 24. § a 2003: LXI. törvény 18. §-ával megállapított szöveg.

40

A 24. § (1) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

41

A 24. § (3) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

42

A 24. § (4) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

43

A 24. § (5) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

44

A 25. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

45

A 26. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

46

A 27. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

47

A 28. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

48

A 29. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

49

A 30. § előtti alcím az 1996: LXII. törvény 25. §-ának (1) bekezdésével megállapított és a 2005: CXLVIII. törvény 58. § (7) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

50

A 30. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

51

A 30/A. §-t a 2005: CXLVIII. törvény 22. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

52

A 31. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

53

A 32. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

54

A 33. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

55

A 34–35. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

56

A 36. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

57

A 37–38. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

58

A 39. § (1)–(2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

59

A 39. § (3) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

60

A 39. § (4) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

61

A 40–43. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

62

A 44. § előtti cím az 1996: LXII. törvény 103. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

63

A 44–51. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

64

Az 52. § előtti alcím az 1996: LXII. törvény 38. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

65

Az 52. § (1)–(14) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

66

Az 52. § (15)–(16) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

67

Az 52. § (17)–(18) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

68

Az 53. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

69

Az 54. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

70

Az 55. § (1)–(4) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

71

Az 55. § (3) bekezdését a 2003: LXI. törvény 38. §-a iktatta be, számozását (5) bekezdésre változtatta a 2008: XXXI. törvény 5. §-a, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése.

72

Az 56–57. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

73

Az 58. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

74

Az 59. § előtti alcím az 1996: LXII. törvény 45. §-ával megállapított szöveg.

75

Az 59. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

76

A 60. § előtti alcím az 1996: LXII. törvény 45. §-ával megállapított szöveg.

77

A 60–61. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

78

A 62–64. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

79

A 65. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

80

A 66. § (1)–(8) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

81

A 66. § (9) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

82

A 66. § (10)–(11) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

83

A 67–68. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

84

A 69. § (1) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

85

A 69. § (2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

86

A 69. § (3)–(5) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

87

A 70–73. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

88

A 74. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

89

A 75. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

90

A 76. § előtti alcím az 1996: LXII. törvény 57. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 76–77. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

92

A 78. § előtti alcím az 1996: LXII. törvény 60. §-ával megállapított szöveg.

93

A 78. § (1) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

94

A 78. § (2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

95

A 78. § (3)–(7) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

96

A 79. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

97

A 79/A. §-t a 2009: LVI. törvény 76. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

98

A 80–82. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

99

A 83–84. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

100

A 85–89. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

101

A 89/A. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXVII. törvény 13. § (1) bekezdése iktatta be.

102

A 89/A. §-t a 2004: CVII. törvény 14. § (15) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése.

103

A 89/B. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXVII. törvény 14. §-a iktatta be.

104

A 89/B. §-t a 2007: LXXXVII. törvény 14. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése.

105

A 90–91. §-t a a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

106

A 92. § előtti alcím a 2003: LXI. törvény 62. §-ával megállapított és a 2006: CIX. törvény 168. § (2) bekezdésének k) pontja szerint módosított szöveg.

107

A 92–93. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

108

A 94. § (1)–(2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

109

A 94. § (3) bekezdését az 1996: LXII. törvény 71. § (6) bekezdése iktatta be, bevezető szövegrésze a 2008: LXXXII. törvény 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

110

A 94. § (3) bekezdés a)–e) pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

111

A 94. § (3) bekezdés f) pontját a a 2011: CXC. törvény 95. § (7) bekezdése hatályon kívül helyezte.

112

A 94. § (3) bekezdés g)–k) pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

113

A 94. § (3) bekezdés l) pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

114

A 94. § (3) bekezdés m)–p) pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

115

A 94. § (4)–(7) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

116

A 95. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

117

A 95/A. § előtti alcímet az 1999: LXVIII. törvény 47. §-a iktatta be, szövegét újonnan a 2006: CIX. törvény 110. § (2) bekezdésének a) pontja állapította meg.

118

A 95/A. §-t az 1999: LXVIII. törvény 47. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

119

A 95/B–95/C. §-t a 2008: XXXI. törvény 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

120

A 96. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

121

A 97. § előtti cím az 1996: LXII. törvény 73. §-ával megállapított és a 2003: LXI. törvény 90. § (4) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

122

A 97. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

123

A 98. § előtti alcím az 1996: LXII. törvény 74. §-ával megállapított szöveg.

124

A 98. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

125

A 99. § előtt lévő alcím az 1996: LXII. törvény 75. §-ával megállapított szöveg.

126

A 99–100. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

127

A 101. §-t megelőző alcím a 2009: CIX. törvény 52. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

128

A 101. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

129

A 102–106. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

130

A 107. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

131

A 108. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

132

A 109. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

133

A 110–111. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

134

A 112. §-t a 2001: C. törvény 68. § (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 68. § (2) bekezdése alapján a hatályon kívül helyezett rendelkezést a 2002. január 1-jét megelőzően benyújtott kérelmek esetén továbbra is alkalmazni kell.

135

A 113. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

136

A 114. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

137

A 115. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

138

A 116. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

139

A 117. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

140

A 118. § (1)–(2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

141

A 118. § (3)–(4) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

142

A 118. § (5) bekezdését a 2013: CCXXXII. törvény 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

143

A 118. § (6) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

144

A 118. § (7)–(11) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

145

A 118. § (12)–(14) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

146

A 119. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

147

A 120. § előtti alcím a 2005: CXLVIII. törvény 58. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

148

A 120. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

149

A 121. § (1) bekezdése az 1996: LXII. törvény 92. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

150

A 121. § (1) bekezdés 1–13. pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

151

A 121. § (1) bekezdés 14. pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

152

A 121. § (1) bekezdés 15–45. pontját a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

153

A 121. § (1) bekezdés 46. pontját a 2010: CLIII. törvény 16. § (9) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CLIV. törvény 42. § c) pontja.

154

A 121. § (1) bekezdés 47. pontját a 2011: CLIV. törvény 39. § (2) bekezdése iktatta be.

156

A 121. § (1) bekezdés 48. pontját a 2011: CCIV. törvény 120. § (4) bekezdése iktatta be.

157

A 121. § (2) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

158

A 121. § (3) bekezdését a 2011: CXII. törvény 86. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

159

A 121. § (4)–(5) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

160

A 121. § (6) bekezdését az 1996: LXII. törvény 92. §-ának (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CLXXIX. törvény 239. §-a.

161

A 121. § (7)–(10) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

162

A 121. § (11) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 36. § (6) bekezdése iktatta be.

163

A 121. § (12) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 36. § (6) bekezdése iktatta be.

164

A 122. § az 1996: LXII. törvény 93. §-ával megállapított szöveg.

165

A 122. § (1) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

166

A 122. § (2)–(11) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

167

A 122. § (12) bekezdését az 1999: LXVIII. törvény 56. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2008: XLVIII. törvény 40. § c) pontja.

168

A 122. § (13) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 308. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2009: LVI. törvény 78. §-a. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

169

A 122. § (14) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 308. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2009: LVI. törvény 78. §-a. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

170

A 122. § (15) bekezdését a 2005: LXXXIII. törvény 308. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2009: LVI. törvény 78. §-a. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a 2009. október 1-jét követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

171

A 122/A. § alcímét a 2007: I. törvény 101. § (2) bekezdése iktatta be.

172

A 122/A. §-t a 2007: I. törvény 101. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

173

A 123. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

174

A 124–127. § 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

175

A 128. § (1)–(7) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

176

A 128. § (8) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

177

A 128. § (9)–(15) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

178

A 128. § (16) bekezdését a 2003: LXI. törvény 81. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2005: CXLVIII. törvény 58. § (7) bekezdésének b) pontja.

179

A 128. § (17)–(18) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

180

A 128. § (19)–(20) bekezdését a 2003: LXI. törvény 81. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2010: LXXI. törvény 4. §-a.

181

A 128. § (21)–(22) bekezdését a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

182

A 128. § (23) bekezdését a 2003: LXI. törvény 81. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXVII. törvény 28. § (4) bekezdésének tizedik francia bekezdése.

183

A 129. §-t a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

184

A 130–132. §-t az 1996: LXII. törvény 99. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

185

A 133. §–t a 2006: LXXI. törvény 18. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése.

186

Az 1. számú mellékletet a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

187

A 2. számú mellékletet a 2011: CXC. törvény 95. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

188

A 3. számú mellékletet a 2011: CXC. törvény 95. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére