• Tartalom

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről

2024.04.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdésének j) és k) pontjaiban, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 52. §-ának (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:1

1. §2 (1)3 Az egészségügyi intézmény (a továbbiakban: intézmény) az aktív minősítésű osztályain nyújtott ellátás esetében a 3. számú mellékletben foglalt homogén betegségcsoportokhoz (a továbbiakban: HBCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban.4

(1a)5 Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma, 1005 gyermektraumatológia szakma, 0506 gyermeksebészet szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a 3/A. melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik.

(2)6 Az ellátott eset HBCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3)–(4) bekezdésekben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3)7 Az ellátott aktív kórházi eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a homogén betegség főcsoportjához vagy az előcsoporthoz kell rendelni. A főcsoporton belüli csoportmeghatározásban a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozás végzése esetén a fődiagnózis miatti főbeavatkozás az elsődleges szempont. A főcsoportokon belüli csoportmeghatározást definiálhatja

a) a fődiagnózis,

b) a fődiagnózis és egyéb diagnózis kombinációja,

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozás,

d) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások kombinációja,

e) a fődiagnózis és/vagy egyéb diagnózis, valamint

f) a beavatkozás vagy a beavatkozások kombinációja,

g)8 a beteg életkora,

h)9 az újszülött születési súlya.

(4) Ha az ellátás során nem végeztek besorolási tényezőnek minősülő beavatkozást a besorolást a fődiagnózis alapján kell elvégezni.

(5)10

(6)11 Az ellátási eset minősítésénél a főbetegséghez társult betegséget akkor kell figyelembe venni, ha a fődiagnózis miatt szükséges kezelést befolyásolja, illetve, ha annak alapján az esetet más HBCs-be is be lehetne sorolni, mint a fődiagnózis szerint.

(7)12 Minden HBCs-én belül meg kell különböztetni az átlagos, a rövid, a hosszú és az áthelyezett ellátási eseteket az alábbiak szerint:

a) átlagos ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama az adott HBCs-re a 3. számú mellékletében megállapított alsó és felső határnap között van;

b) rövid ellátási esetnek minősül az ellátás, ha annak időtartama nem éri el az adott HBCS ellátására megszabott alsó határnapot;

c)13 hosszú ellátási esetnek minősül az ellátás, ha az aktív minősítésű osztályon, részlegen az ellátás időtartama meghaladja az adott HBCs ellátására megszabott felső határnapot;

d)14 áthelyezett ellátási esetnek minősül, ha a beteget úgy helyezik át más intézménybe, hogy az áthelyezést megelőző ellátás időtartama nem érte el az adott HBCS normatív ápolási idejét. A normatív ápolási idő az adott HBCS alsó és felső határnapja közötti napban a 3. számú mellékletében megállapított időtartam.

(8)15 A 99M 959A-L, illetve a 9511–9515 HBCs-k elszámolása esetén – ideértve a nevezett HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló miniszteri rendeletben (a továbbiakban: Kézikönyv) meghatározott protokollok paraméterei mellett az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) teljes díj elszámolása történik, ha a protokoll szerinti teljes ciklus befejeződött;

b) többszörös ellátásnak minősül az ellátás, ha egy finanszírozási eseten belül, egy ellátási ciklust meghaladóan további, befejezett ellátás történik, amely után a szolgáltató az összes ciklus kifizetésére jogosult;

c) részleges ellátási eseménynek minősül az ellátás, ha a finanszírozási eseten belül az ellátási ciklushoz tartozó valamennyi fázis nem teljesült, ebben az esetben csak részleges kifizetés történhet az egy fázisra jutó súlyszám arányában, a teljesített, befejezett fázisok után;

d) az ellátás során a protokoll szerinti következő fázis megkezdésének időpontja maximum 14 nappal meghosszabbodhat;

e) nem számolható el az ellátás, ha a Kézikönyvben közzétett

ea) maximális ciklusszámot meghaladja, vagy

eb) kiegészítő indikációs meghatározásoknak és kezelési előírásoknak az adott betegség indikációja nem felel meg;

f)16 ha az ellátás nem felelt meg a Kézikönyvben közzétett protokolloknak, akkor legfeljebb a legalacsonyabb egy fáziskezelési napra jutó súlyszám 70%-a számolható el kezelési naponként, és legfeljebb 5 kezelési napra, az első kezelési naptól számított 30 napon belül.

(8a)17 A 99M 9711 és a 99M 9713 HBCs-k esetén – ideértve a HBCs-k kúraszerű ellátási formáit is – teljes díj elszámolása történik, ha a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti teljes kezelési sorozat befejeződött.

(9) Az intézmény a 3. számú mellékletben meghatározott súlyszámot számolhatja el a (7) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint a c) pontja szerinti ellátási esetben a felső határnapig teljesített ellátásért.

(10)18 Az áthelyezett ellátási eset után – a neonatológiai intenzív centrumból (PIC) jelentett esetek, továbbá a besorolási tényezőnek minősülő beavatkozással járó ellátások (P jelű HBCs) kivételével – az intézmény nem jogosult az (1) bekezdés szerint járó súlyszámra, csak a teljes díj és a normatív ápolási idő hányadosaként meghatározott, az adott HBCs-re vonatkozó egy napra eső díj és a tényleges ellátási idő szorzatának megfelelő összegre.

(11)19 A rosszindulatú daganat miatt a szakmai szabályok szerint végzett radioterápia, kemoterápia és műtét – a sorrendtől függetlenül – egymásnak nem garanciális akadályai.

(12) Az aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben az elhunyt betegek finanszírozása 0,80000 HBCs súlyszámnál nem lehet kevesebb, függetlenül az ápolási időtől és a HBCs csoporttól.

(13)20 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 18. §-a (6) bekezdésének m) pontja szerinti fogyatékos személy kísérője, a beteg vagy koraszülött gyermekét szoptató anya, továbbá az ellátásban részesülő, az ellátás igénybevételének megkezdésekor a 14. életévét be nem töltött biztosított szülője, törvényes képviselője és közeli hozzátartozója ellátásának finanszírozása napidíjjal történik, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,02-szorosa.

(13a)21 Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az újszülött 0–4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú „Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal” HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza.

(14)22 A határnapon belüli ismételt felvétel (a 14. számú mellékletben meghatározott esetek kivételével) az előző ellátással összevonva egy ellátási esetnek számít. Az azonos HBCs-be tartozó kúraszerű ellátás – kivéve a 99M 959A-L, illetve a 9511–9515 HBCs-k – egyes kezelései (fázisok) egy ellátási esetnek számítanak, függetlenül attól, hogy ambuláns betegként vagy fekvőbetegként történt a kezelés.

(15)23 A sürgősségi betegellátásban használt 0 alsó határnapos, illetve 6–24 órás kezelésre az azonos fődiagnózisnak megfelelő ,,M'' jelű HBCs szerinti garanciális ellátási szabály az irányadó.

(16)24 A 3. számú mellékletben ,,társult és súlyos társult betegséggel'' szövegrésszel megjelölt HBCs esetén besorolási tényezőként figyelembe vehető az ápolást indokoló alapbetegség mellett fennálló kísérő betegség és az alapbetegség miatti szövődmény. Nem besorolási tényező a betegség kezelésével összefüggő szövődmény.Az alsó határnap előtt elbocsátott eset a ,,társult és súlyos társult betegséggel betegséggel'' elnevezésű HBCs-be nem sorolható be.

(17)25

(18)26 A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a külön jelzéssel ellátott HBCs-ékhez tartozó ellátások indikációjának érvényesítésére szakmai bizottságot hozhat létre, amelybe az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatát és az országos tisztifőorvost a szakterület tekintetében illetékes szakfelügyelők delegálására kérheti fel. A bizottság feladata az ellenőrzés szakmai, módszertani előiratainak elkészítése. A bizottságot a NEAK működteti.

(19)27 Az (1) bekezdés szerint kerül finanszírozásra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) által az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló miniszteri rendeletben foglalt eljárásrend szerint engedélyezett – a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott protokollban foglalt és meghatározott, nemzetközi irányelveken és hazai szakmai tapasztalatokon alapuló protokollokban foglalt – indikáción túli gyógyszeres kezelés.

(20)28 A 941V HBCs szerinti műszívkezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg- szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,75-szorosa.

(21)29 A gümőkor multidrog- és kiterjedten rezisztens eseteinek finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 0,09-szerese.

(22)30 A 941R HBCs szerinti centrális keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 1,20-szorosa.

(23)31 A 941X és 941Y HBCs-k szerinti perifériás keringéstámogató kezelés alkalmazásának finanszírozása annak időtartama alatt napidíjjal történik a fekvőbeteg-szakellátásban, amelynek értéke a HBCs súlyszám aktuális forintértékének 2,20-szorosa. A 941X HBCs napidíja legfeljebb 7 napig finanszírozható.

1/A. §32

2. §33 A tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzékét, kódját, valamint az elszámolásra jogosult intézetek körét az 1. számú melléklet tartalmazza.

2/A. §34 A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzékét, kódját, valamint az adott hatóanyag alkalmazására vonatkozó szakmai és finanszírozási feltételeket – ideértve, amennyiben van, az új beteg bevonására vonatkozó szakmai feltételeket – az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

2/B. §35 (1) A tételes elszámolás alá eső hatóanyagok elszámolására jogosult intézetek körét a NEAK honlapján közleményben teszi közzé. A közleményben korábban nem szereplő elszámolásra jogosult intézet a közzétételt követő hónaptól jogosult az elszámolásra.

(2) Az egészségügyi szolgáltató tételes elszámolású gyógyszerek intézményi körének bővítésére irányuló kérelmét az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának véleményével együtt a NEAK-nál kezdeményezi. A NEAK arra vonatkozó tájékoztatásával együtt, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában, továbbítja a kérelmet az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül értesíti a NEAK-ot az intézményi kör bővítésére vonatkozó döntéséről. A hozzájárulást a NEAK 15 napon belül közleményében teszi közzé.

(3) A (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala során az egészségbiztosításért felelős miniszter a következő szempontokat veszi figyelembe:

a) az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának szakmai véleménye szerint a befogadáshoz szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak-e,

b) a NEAK tájékoztatását arról, hogy a kérelem jár-e országos keretemeléssel a beszerzett gyógyszer vonatkozásában, és ha igen, annak forrása rendelkezésre áll-e.

(4) A NEAK a tételes elszámolás alá eső hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereket természetben, vagy ha ez valamilyen okból átmenetileg nem lehetséges, pénzügyi keret formájában biztosítja az (1) bekezdés szerinti közleményben szereplő egészségügyi szolgáltatóknak.

2/C. §36 (1)37 Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében az egy finanszírozási évre vonatkozó országos keretösszeget a NEAK határozza meg, erről az egészségbiztosításért felelős minisztert és az NNGYK-t tájékoztatja.

(2)38 Az 1/A. számú melléklet szerinti egyes tételes elszámolás alá eső hatóanyagok esetében a tételes elszámolásra jogosult egyes egészségügyi szolgáltatókra jutó, mg-ban, illetve g-ban kifejezett keret (a továbbiakban: intézményi kvóta) felosztását az egészségügyi szakmai kollégium és az NNGYK javaslatának kikérését követően a NEAK végzi. Az intézményi kvótát úgy kell meghatározni, hogy – országos szinten – tartalék keret is rendelkezésre álljon. A tartalék keret képzésére az intézményi kvóta képzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3)39 Tárgyi finanszírozási évre vonatkozó intézményi kvótákat a NEAK gyógyszer-hatóanyagonként a honlapján közzéteszi.

(4)40 Tárgyi finanszírozási évben az intézményi kvóta és a tartalék keret módosítását

a) az egészségbiztosításért felelős miniszter,

b)41 az NNGYK,

c) a szakmai kollégium, vagy

d) a saját

kezdeményezésére a NEAK végzi.

(5) Az adott egészségügyi szolgáltatóra vonatkozó intézményi kvóta módosításánál figyelembe kell venni a már adott kezelésben részesülő betegek további folyamatos ellátásának biztosítását.

(6) A tételes elszámolás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 26. § (5) bekezdés b) pontja alapján történik.

(7)42 Az egészségügyi szolgáltató intézményi kvótájának teljesítettségéről a NEAK negyedéves tájékoztatást ad a honlapján.

2/D. §43 (1) Ha az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot – ide nem értve a humán normál immunglobulinokat – tartalmazó gyógyszer kiadására a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, a beteg a kezelésre az adott hatóanyag országos keretének terhére jogosult.

(2) Ha az 1/A. számú mellékletben foglalt tételes elszámolás alá eső hatóanyagot – ide nem értve a humán normál immunglobulinokat – tartalmazó gyógyszer alkalmazására a Gytv. 25. § (6d) bekezdése alapján, az NNGYK által kiadott indikáción túli gyógyszerrendelési ajánlásában szereplő indikációban kerülne sor, akkor a NEAK a 2/C. § szerinti intézményi kvóta meghatározásakor és kiközlésekor – az erre szolgáló elektronikus adatlap megjelölésével – rendelkezhet a gyógyszer méltányossági kérelem nélkül történő igénybevételének lehetőségéről.

2/E. §44 (1)45 A tételes elszámolású hatóanyagok beszállítója – az erre szolgáló elektronikus jelentési rendszeren keresztül a szállítólevelek elektronikus feltöltése útján – az egészségügyi szolgáltatónak történt szállításairól folyamatos tájékoztatást ad a NEAK részére.

(2)46 A tételes elszámolásra jogosult egészségügyi szolgáltató a tételes elszámolású hatóanyagok felhasználásáról az adott beteg vonatkozásában a beteg kezelését követő 3 munkanapon belül, az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltésével rögzíti a betegre vonatkozó adatokat az elszámoló rendszerben.

3. § (1)47 A járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott ellátások teljesítmény-pontértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.48

(2)49

(3)50

(4)51 A külön jogszabályban meghatározott

a) J0 ellátási szintű laboratóriumokból jelenthető eljárások jegyzékét a 2/a. számú melléklet

b)52

tartalmazza.

(5)53 Nem számolhatók el teljesítményként az adott rendelésen a havi összesített rendelési időt meghaladóan végzett tevékenységek abban az esetben, ha a rendelésen nyújtott – a járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási idejéről szóló 17. számú melléklet szerint, illetve az ott meghatározottak hiányában legalább 2 perc ellátási idő alapján számított – összesített havi ellátási idő meghaladja a tárgyhavi rendelési időt.

(6)54 Az (5) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő tevékenységek végzése, a csoportos tevékenységek végzése, a kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20. § (4) bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátások, valamint a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó beavatkozások végzése esetén.

(7)55 Ha a 35950 Agy PET/CT vizsgálatra, a 35960 Egésztest PET/CT vizsgálatra, a 35970 Egy testtájék PET/CT vizsgálatra a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor, a beteg a vizsgálatra az adott eljárás országos keretének terhére jogosult.

3/A. §56 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató havi 2 000 000 forint fix összegű díjra jogosult.

4. § (1) A homogén betegségcsoportokhoz rendelt aktív minősítésű fekvőbeteg-ellátási tevékenység súlyszámértékeit, normatív ápolási idejét és határnapjait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2)57 A 4. számú mellékletben meghatározott HBCs-be sorolt ellátásokat finanszírozás ellenében csak az ott meghatározott intézetek végezhetik.58

(3)59 A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások végzésének feltétele a külön jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása.

(4)60 Amennyiben a NEAK, illetve a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy a 4. számú mellékletben szereplő egészségügyi szolgáltató nem felel meg a (3) bekezdésben foglalt feltételnek, kezdeményezi az egészségbiztosításért felelős miniszternél a 4. számú melléklet módosítását.

(5)61 Az egészségbiztosításért felelős miniszter a (4) bekezdésen alapuló kezdeményezések figyelembevételével évente felülvizsgálja a 4. számú mellékletben foglaltakat.

(6)62 Amennyiben az ellátást olyan intézet végzi, amely nincs feltüntetve a 4. számú mellékletben, a teljes kifizetésre abban az esetben kerülhet sor, ha a betegnek a 4. számú mellékletben meghatározott intézetbe történő szállítását akadályozó körülmény fennállását a NEAK ellenőrző hálózatának (fő)orvosa – az ellátás befejezését követő 20. napig benyújtott kérelemre – vizsgálattal megállapítja. Az ápolást indokoló fődiagnózis alapján meghatározott HBCs díja minden esetben elszámolásra kerül.

(7)63 A 4. számú mellékletben meghatározott ellátások során az 1. számú melléklet szerinti eszközök vagy implantátumok felhasználása esetén az eszközök vagy implantátumok elszámolása a NEAK-kal kötött külön szerződés szerint történik.

(8)64 Amennyiben a *HBCs-be tartozó műtétet a 4. számú mellékletben feltüntetett intézetben végezték, de az esetnek a műtét előtti és utáni kezelése más intézetben történt, a kezelő kórház számára a *HBCs abban az esetben számolható el, ha a Kr. 14. számú melléklete szerinti Adatlapon a műtéti beavatkozás mellett feltünteti a beavatkozást végző intézet kódját. A műtét díját az intézetek egymás között elszámolják. Ugyanez az elszámolási szabály vonatkozik a sugárterápiás beavatkozásokra is.

5. §65 A még országosan el nem terjedt, nagyértékű műtéti és diagnosztikus eljárásokat, valamint azok díjtételeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

6. §66 (1)67 Egynapos beavatkozás aktív fekvőbeteg-ellátási intézményben és a külön jogszabályban meghatározott járóbeteg-szakellátás keretében nyújtható. Az egynapos beavatkozások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza. A fekvőbeteg-szakellátásban használt Adatlapon jelentett egynapos beavatkozás – a HBCS csoportba történő besorolás egyéb feltételeinek (fődiagnózis, életkor, egyéb) figyelembevételével – kizárólag a 9. számú melléklet III. pontjában felsorolt, az adott egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCS csoportokban számolható el.

(2)68 A 9. számú melléklet I. pontjában felsorolt beavatkozás – a 14. számú mellékletben foglalt kivételekkel – a besorolása szerinti HBCs felső határnapjáig összevonva egy ellátási esetnek minősül az azt követő kórházi felvétellel.

(3)69 Az „E” feladatkódú egynapos ellátást nyújtó osztályok szakmákra vonatkozó ellátási és elszámolási kompetencia listáját a 9/a. számú melléklet tartalmazza.

7. §70 (1) A 10. számú melléklet tartalmazza az aktív fekvőbeteg-ellátási háttér mellett ambuláns formában is nyújtható kúraszerű kezeléseket.

(2)71 Aktív fekvőbeteg-ellátási háttér az egészségügyi intézményen belül, vagy más olyan egészségügyi intézménnyel kötött szerződéssel biztosítható, amely a biztosított számára 30 percen belül elérhető.

(3)72 A 10. számú melléklet szerinti meddőségi kezelések a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. Petesejt leszívásának céljából végzett stimulációért önmagában 0,25000 súlyszám, amennyiben emellett petesejt leszívása is történik, 1,40953 súlyszám, fagyasztott petesejt felhasználásáért, amennyiben további részfolyamat nem történik, 0,25000 súlyszám számolható el.

(3a)73 A 10. számú mellékletben felsorolt meddőségi kezelések közül a 6570 HBCs-ben elszámolható beavatkozási sorozatok a Rendeletben előírt számban és gyakorisággal jelenthetők. A különálló beavatkozások a 92700 vagy a 92701 OENO kódú eljárás nélkül is elszámolhatók a HBCs súlyszámértékének 50 százalékával.

(4)74 A daganatos betegek kúraszerű kemoterápiás kezeléséről kiállított Adatlapon az egyes kezelési fázisok beavatkozási kódját is fel kell tüntetni.

(4a)75 A Kézikönyvben szereplő kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási előírások, továbbá indikációk szerint a NEAK végzi. A NEAK a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozata részére. A NEAK a javaslatát az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság a NEAK javaslata, valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát, amit megküld az egészségbiztosításért felelős miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelős miniszter dönt a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet.

(5)76

(6)77

(6a)78 Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény alapján befogadott nappali ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató, valamint az ellátásoknak megfelelő szakmákban nappali kórházi ellátásra szerződött fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltató az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 2. § r) pontja szerinti rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat a 18. számú mellékletben meghatározott szabályok és paraméterek alapján számolhatja el.

8. §79 (1) A 11. számú melléklet tartalmazza az eltérő finanszírozást megalapozó dializálási eljárásoknak, valamint a praedializált betegek Erythropoietin ellátásának finanszírozási súlyozási szorzóit.

(2) A praedializált betegek Erythropoietin ellátásának díjazására a művesekezelés finanszírozására szolgáló előirányzat 5,36%-a fordítható.

9. §80 A 12. számú melléklet tartalmazza a fogászati szolgáltatások kódszámát, pontszámát, amely a társadalombiztosítási finanszírozás alapjául szolgál.

9/A. §81 ,,Az Országos Vérellátó Szolgálattól'' a felhasználó intézmények által igényelt vérkészítmények térítési díját a 13. számú melléklet tartalmazza.

9/B. §82 (1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók (a továbbiakban: gondozók) által egyes szakterületeken homogén gondozói gyűjtőkód (a továbbiakban: HGK) is jelenthető elszámolásra. A gondozók által elszámolható tevékenységeket és azok pontértékeit – az e §-ban foglalt szabályoknak megfelelően – a 2. számú, a 15. számú és a 15/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A HGK a 15. számú mellékletben foglalt kódokkal együttesen nem jelenthető elszámolásra.

(3) A HGK a 2. számú mellékletben foglalt kódokkal – szakmai kompetencia fennállása esetén – együttesen is jelenthető, amely alól kivételt képeznek azok az eljárások, amelyek a 15. számú mellékletben is szerepelnek.

(4) A gondozók egy HGK-t jelenthetnek elszámolásra. A HGK magában foglalja az orvosi vizsgálatot, az orvosi kontroll vizsgálatot, a gondozási stratégia felállítását, a gondozói szakellátás jogszabályoknak megfelelő dokumentálását, valamint a további gondozási szakellátás lépéseit.

(5) Egy biztosított részére, ugyanazon megjelenési napon, ugyanazon gondozó által nyújtott gondozási szakellátás minden esetben egy gondozói szakellátásnak minősül.

(6) Neurológiai, gyermek- és ifjúságpszichiátriai HGK-t a pszichiátriai gondozók jelenthetnek. Drogbetegellátási, alkohológiai és addiktológiai HGK-t pszichiátriai és addiktológiai gondozók is jelenthetnek.

9/C. §83 Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. §-a szerinti havi fix összegű díjazás mértékét e rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

9/D. §84 (1) Az egészségügyi intézmény a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás esetében a 18. számú mellékletben foglalt Nappali Ellátási Programcsoportokhoz (a továbbiakban: NEPCs) rendelt súlyszám alapján részesül díjazásban. A NEPCs-be sorolás módszertanát a HBCs besorolás módszertanáról rendelkező miniszteri rendelet tartalmazza.

(2) Az ellátott eset NEPCs-jének meghatározásában a besorolási tényezőket a (3) és (4) bekezdésben meghatározott sorrendben kell a csoportosításnál figyelembe venni.

(3) Az ellátott eseteket a besorolási tényezők alapján első lépésben a NEPCs főcsoportjához kell rendelni. A főcsoportokon belüli csoportokat

a) az alapdiagnózis,

b) a fődiagnózis és

c) a besorolási tényezőnek számító beavatkozások

határozzák meg.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti beutalóval, rehabilitációs ellátási programonként, az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakorvos javaslata alapján vehető igénybe.

(5) Ismételt rehabilitáció ellátási programja az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében az ismétlésre vonatkozóan meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

9/E. §85 (1) A rehabilitáció kezdő időpontja az adott szolgáltatónál végzett rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátáshoz tartozó első rehabilitációs ellátási esemény első kezelési napja.

(2) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás időtartama a rehabilitáció kezdő napja és a rehabilitáció befejezésének utolsó napja között eltelt valamennyi hivatalos munkarend szerinti munkanap.

(3) A kezelési napok száma a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás (2) bekezdésben foglalt időtartama alatt azon napok száma, amelyeken a beteg részére az ellátási program alapján az ellátásnak megfelelő rehabilitációs beavatkozásokat végeztek.

(4) A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás besorolásakor az elszámolt napok száma a (3) bekezdésben foglalt kezelési napok számával egyezik meg.

(5) Alsó határnap az adott NEPCs-re kezelési napokban meghatározott alsó határérték.

(6) Felső határnap az adott NEPCs-re napokban meghatározott felső határérték, amely a rehabilitáció kezdő időpontjából kezdődően, a hivatalos munkarend szerinti kezelési szünetnek minősülő napok figyelembevétele nélkül kerül meghatározásra.

(7) A maximális kezelési napok száma a NEPCs-re meghatározott felső határnapon belül elvégezhető kezelési napok maximális száma.

9/F. §86 (1) Minden NEPCs-en belül meg kell különböztetni a normál, a rövid, és a hosszú ellátási eseteket az alábbiak szerint:

a) normál ellátási esetnek minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama az adott NEPCs-re a 18. számú mellékletben megállapított alsó és felső határnap között van, és ezen belül a kezelési napok száma nem haladta meg az ellátásra meghatározott maximális kezelési napok számát;

b) rövid időtartamban végzett ellátásnak minősül az ellátás, ha a kezelési napok száma nem érte el az alsó határnapot;

c) hosszú ellátásnak minősül az ellátás, ha a rehabilitáció időtartama a rehabilitáció kezdő napjától számítva meghaladta a felső kezelési határnapot.

(2) A felső kezelési határnapon felül teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás kezelési napjaira a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátást nyújtó szolgáltató részére finanszírozási napi díj elszámolása nem történhet, kivéve a (3) bekezdésben foglaltak alapján végzett ellátásokat.

(3)87 A rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás ismétlésére vonatkozóan az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott szabálytól eltérően, a NEAK

a) legfeljebb a rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátás felső határnapját követő 10. napig benyújtott kérelem esetén, és

b)88 az OEP ellenőrző főorvosának jóváhagyása alapján

az ellátást legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb a NEPCs-re meghatározott maximális kezelési nappal és felső határnappal egyező időtartamban meghosszabbíthatja, amennyiben az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kategóriákban a NEPCs-re a 18. számú mellékletben meghatározott alap finanszírozási napi díj számolható el az alábbiak szerint:

a) teljes ellátás esetén a teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el,

b) rövid időtartamban teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 70%-a számolható el,

c) a (3) bekezdés szerint engedélyezett, felső határnapot meghaladóan teljesített rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátási kezelési napokra a finanszírozási napi díj 100%-a számolható el.

(5) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismételhetőségi határidő előtt elkezdett újabb rehabilitációs program kezelési napjaira finanszírozás nem fizethető.

(6) Az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletében előírt ismétlési számot meghaladóan végzett rehabilitációs programra finanszírozás nem fizethető.

9/G. §89 Intézményi várólistát és intézményi előjegyzési listát a 19. számú mellékletben meghatározott ellátások esetében kell vezetni.

10. § (1) Ez a rendelet 1993. május 1-jén lép hatályba.

(2)90

(3)91

11. §92 (1) Az 1. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról szóló 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. mellékletével megállapított, a 2. számú mellékletnek a Módr. 3. mellékletével megállapított, a 3. számú mellékletnek a Módr. 4. mellékletével megállapított, a 4. számú mellékletnek a Módr. 5. mellékletével megállapított, a 8. számú mellékletnek a Módr. 7. mellékletével megállapított, a 9. számú mellékletnek a Módr. 8. mellékletével megállapított, a 10. számú mellékletnek a Módr. 9. mellékletével megállapított, valamint a 14. számú mellékletnek a Módr. 10. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. június 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletnek a Módr. 2. mellékletével megállapított, valamint a 4. számú mellékletnek a Módr. 6. mellékletével megállapított rendelkezéseit a 2010. július 1-jei teljesítményekre kell először alkalmazni.

12. §93 (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr2.)

a) 3. § (3) bekezdésével módosított 2. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 3 melléklet 1. és 19. pontjával megállapított részét,

c) 3. § (5) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 5. melléklet 2. pontjával megállapított részét,

d) 3. § (6) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, kivéve a Módr2. 6. melléklet 8. pontjával megállapított részét,

h)94

j) 3. § (12) bekezdésével megállapított 16. számú mellékletet

a 2011. január 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

(2) A Módr2.

f) 3. § (7) bekezdésével módosított 8. számú mellékletnek a Módr2. 7. melléklet 2. és 4. pontjával megállapított részét

a 2011. április 1-jei teljesítményektől kell alkalmazni.

13. §95 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, valamint 1. § (2) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet a 2011. márciusi kifizetésektől kell alkalmazni.

14. §96 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. §-ával módosított 1. § (21) bekezdést, a Módr3. 4. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr3. 5. §-ával módosított 6. § (1) bekezdést a 2011. júliusi teljesítésektől kell alkalmazni.

15. §97 Járóbeteg-szakellátás keretében 2013. január 1-jétől a gyártástól számított 12 évnél idősebb berendezéssel végzett CT, MRI vizsgálat csak akkor számolható el, ha az a 2012. december 31-én hatályos szabályok szerint elszámolható volt.

16. §98 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2014. január havi kifizetésektől kell alkalmazni.

17. §99 Az egyes egészségbiztosítási, egészségügyi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelettel megállapított 1., 1/A., 2., 3., 4. és 17. számú mellékletben foglaltakat a 2015. január havi teljesítésektől kell alkalmazni.

18. §100 A 2. számú mellékletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelettel megállapított rendelkezését a 2015. május 31-ét követő teljesítményekre kell alkalmazni.

19. §101 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

20. §102 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról szóló 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelettel módosított 8. számú mellékletben foglaltakat a 2017. november havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

21. §103 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelettel módosított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2018. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

22. §104 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. mellékletével megállapított 16. számú melléklet szerinti díjakra 2019. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

23. §105 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a dietetikai ellátásokhoz, valamint az érsebészeti és egyéb ellátásokhoz kapcsolódó módosításáról szóló 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelettel módosított 1/A. számú mellékletben és 4. számú mellékletben foglaltak a módosítás hatálybalépésekor106 kezelés alatt álló betegek gyógykezelésének folytatását nem érintik, a módosítással érintett egészségügyi szolgáltatóra nézve – a 2/C. § (5) bekezdése alkalmazásával – intézményi kvóta kerül meghatározásra.

24. §107 Az e rendelet 16. számú mellékletének az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelettel megállapított 14–16. sora szerinti díjakra 2020. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.

25. §108 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat 4b. megjelölésű sora szerinti díjra 2020. november hónaptól az Országos Sportegészségügyi Intézet jogosult.

26. §109 E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelettel módosított 16. számú mellékletében foglalt táblázat 17. sora szerinti díjra 2021. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft.

27. §110 (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 1. §-ával módosított 1/A. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr4. hatálybalépése111 előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr4. hatálybalépését112 követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadására, amelyek a Módr4. hatálybalépése113 előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a Módr4. hatálybalépését114 követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.

27. §115

28. §116 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról szóló 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelettel módosított 1., 3. és 4. számú mellékletben foglaltakat a 2022. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

28. §117 (1) E rendeletnek az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2022. (IX. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: Módr5.) 1. mellékletével módosított 1/A. számú mellékletében foglalt rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr5. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Az 1/A. számú mellékletben foglalt azon hatóanyagokat tartalmazó gyógyszereknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kiadására, amelyek a Módr5. hatálybalépése előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap utolsó napjáig kerülhet sor.

28/A. §118 E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 37/2022. (X. 28.) BM rendelet 3. § a)–d) pontjával tételes elszámolás alá eső hatóanyagok köréből hatályon kívül helyezett hatóanyagok vonatkozásában az érintett hatóanyagot tartalmazó gyógyszerekre vonatkozó támogatási kategóriát és mértékét megállapító eljárás részletes szabályait megállapító, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 363/2022. (IX. 23.) Korm. rendelettel megállapított 22/A. § szerinti eljárás 28. § (3) bekezdése szerinti eredményének érvénybe lépésétől pénzügyi keret terhére elszámolás nem lehetséges, a természetben biztosított készítményekre az egészségügyi szolgáltató részéről rendelés nem adható le, csak a már részére kiszállított gyógyszerek felhasználására van lehetőség a tételes finanszírozás keretében.

29. §119 Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 21/2022. (VII. 15.) BM rendelettel megállapított 16. számú mellékletben foglalt táblázat B:7b mezője szerinti díjra a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ 2022. március hónaptól jogosult.

30. §120 Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel megállapított 3. számú mellékletben foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

31. §121 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2023. (VI. 14.) BM rendelettel megállapított 12. számú mellékletben foglaltakat a 2023. február havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni.

32. §122 (1) E rendeletnek a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról és finanszírozási eljárásrendek kiadásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2023. (XII. 12.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) megállapított 2/B. § (1) bekezdése szerinti közlemény első közzétételéről (a továbbiakban: első közlemény) a Módr5. hatálybalépését123 követő 2. hónap első napjával kezdődő hatállyal a NEAK a Módr5. hatálybalépésétől számított 5 napon belül gondoskodik.

(2) A NEAK az első közleményben elszámolásra jogosult intézetként az e rendeletnek a Módr5. hatálybalépését124 megelőző napján hatályos állapota szerinti elszámolásra jogosult intézeteket tünteti fel, azzal, hogy a Módr5.-tel megállapított 1/A. számú melléklet új tételes elszámolás alá eső hatóanyagai vonatkozásában az egészségbiztosításért felelős miniszter javaslata szerint határozza meg az elszámolásra jogosult intézeti kört.

(3) Az első közlemény közzétételéig a Módr5. hatálybalépését125 megelőzően hatályos állapot szerint elszámolásra jogosult intézmények jogosultak az elszámolásra.

(4) E rendeletnek a Módr5.-tel megállapított 1/A. számú mellékletének rendelkezéseit azon hatóanyagok vonatkozásában, amelyek a Módr5. hatálybalépése126 előtt nem tartoztak a tételes elszámolás alá eső hatóanyagok körébe, az érintett hatóanyag természetben történő biztosítása érdekében lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatálybalépésétől, de legkésőbb a Módr5. hatálybalépését követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

32. §127 E rendelet 16. számú mellékletében foglalt táblázatnak az egyes egészségbiztosítási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 71/2023. (XII. 23.) BM rendelettel módosított 17. sora szerinti díjra 2024. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft.

1. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez128

Tételes elszámolás alá eső egyszerhasználatos eszközök és implantátumok jegyzéke, kódja, valamint az elszámolásra jogosult intézetek köre

1. 01000 Gerinc belső fixációs implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

2. 01001 HALO készülék

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

3. 01010 Scoliosis implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

H915 Budai Egészségközpont Kft.

4. 01050 Közép- és belsőfül hallásjavító implantátum és processzor

Elszámolásra jogosult intézetek:

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

5. 01062 Egyenes érprotézis gyűrűs vagy spirál, külső vagy belső erősítéssel, valamint Dacron alaplanyagú Y protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

6. 01063 Érprotézis dialízis shunt készítéséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

7. Keringéstámogató eszközök

7/a. 01082 Szívműtétekhez használt szívstabilizátor és tartozékai
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/b. 01083 Szívműtétekhez használt oxigenátor és csőkészlet
Elszámolásra jogosult intézetek:
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/c. 01504 Intraaortikus ballonpumpa
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
M915 Betegápoló Irgalmas Rend
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/d. 01521 Műszív és tartozékai (implantálható LVAD)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

7/e. 01527 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-V ECMO)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/f. 01528 Perifériás keringéstámogató eszköz és tartozékai (V-A ECMO)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

7/g. 01529 Centrális keringéstámogató eszköz és tartozékai (ECMO, VAD)
Elszámolásra jogosult intézetek:
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

8. 01090 Pacemakerek, implantálható kardioverter-defibrillátorok és elektrodáik

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

9. 01110 Szívbillentyűk (mű, biológiai, homograft, saját pericardiumból képzett)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

10. Kardiológiai ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek

10/a. 01123 Kardiológiai ablációs katéterek

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

10/b. 01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd


11. 01130 Ventriculo-atrialis shunt, ventriculo-peritonealis shunt, lumbo-peritonealis shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

12. 01140 Peritoneo-venosus shunt

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

13. 01150 Transjuguláris, intrahepatikus porto-cavalis shunt (TIPS)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

14. 0117A Sűrűfonatú öntáguló intracranialis stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

15. 01204 Orbitális implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

16. 01310 Felszínpótló csípőízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

17. 01323 Felszínpótló bokaízületi protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

18. Maxillo-faciális belső fixációs eszközök és helyreállító protesisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótlást is

18/a. 01338 Maxillo-faciális belső fixációs eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

18/b. 01340 CAD-CAM eljárással tervezett koponya- és arccsontpótló eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

18/c. 01343 Maxillo-faciális helyreállító protézisek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

19. 01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

20. 01346 Implantálható tartós ér- és epiduralis katéter

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1487 Dr. Bugyi István Kórház, Szentes

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

21. 01349 Mamma protézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

22. 01350 Tissue expander, extender

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

23. 01351 Mély-rectum és nyelőcső műtétek során használt anastomosis-varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1084 Bajai Szent Rókus Kórház

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1243 Dr. Elek László Kórház és Rendelőintézet, Orosháza

1454 Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely - Makó

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

1928 Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2095 Jávorszky Ödön Kórház, Vác

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2162 Siófoki Kórház-Rendelőintézet

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2535 Magyar Imre Kórház, Ajka

2586 Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő, Pápa

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

M934 Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros

N511 Szent Margit Kórház, Budapest

N582 Dombóvári Szent Lukács Kórház

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

24. 0135C Nyílt tüdőműtét során használt varrógépek és tárak

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

25. 0135E Egyszer használatos eszköz vacuum core biopszia (VCB) Mammotome-hoz

Elszámolásra jogosult intézetek:

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

26. Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök

26/a. 0135F Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) anatómiai reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak, lágyrészeltartó gyűrű, lebenykiemelő zsák, elektromos vagy ultrahangos egyszerhasználatos videothoracoscopos vágóeszköz)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2915 Semmelweis Egyetem
2912 Pécsi Tudományegyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

26/b. 0135L Video-thoracoscopos mellkasi (VATS) atípusos reszekció során felhasznált bizonyos egyszerhasználatos eszközök (ideértve: varrógépek és tárak)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
2906 Országos Onkológiai Intézet
2912 Pécsi Tudományegyetem
2915 Semmelweis Egyetem
2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

27. 0135G Kolorectalis laparoszkopós bélműtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

1903 Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Balassagyarmat

2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2747 Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N590 Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

N591 Szigetvári Kórház

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

28. 0135K Húgyhólyag laparoszkopós műtétek során használt varrógépek, tárak és kiegészítő eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

29. 01360 Injektálható implantátum a vesico-ureterális reflux és az inkontinencia kezeléséhez

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

30. 01370 Végtagmegőrző endoprotézis (rosszindulatú alapbetegség kezelésében)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

31. Biológiai implantátum (konzerv csont, porc, ín, szaruhártya, keratinocyta, egyéb)

31/a. 01401 Biológiai implantátum (konzerv csont)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/b. 01402 Biológiai implantátum (porc)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/c. 01403 Biológiai implantátum (ín)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

31/d. 01404 Biológiai implantátum (szaruhártya)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2880 Észak-budai Szent János Centrumkórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

31/e. 01405 Biológiai implantátum (keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

31/f. 01407 Biológiai implantátum (konzervált amnion)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

31/g. 01409 Biológiai implantátum, egyéb (kivétel: csont, porc, ín szaruhártya, keratinocyta)

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

32. Stent-graftok

32/a. 01501 Stent-graftok (dilatatív érbetegségek ellátásában)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

32/b. 01526 Fedett vascularis stentek (obliteratív érbetegségek ellátásában)
Elszámolásra jogosult intézetek:
1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
1640 Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
2010 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
2873 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
2889 Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet
K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd
N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
R464 Békés Megyei Központi Kórház
R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
U984 Debreceni Egyetem Klinikai Központ
U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ
U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

33.

34. 01503 Műanyag keratoprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2915 Semmelweis Egyetem

35. 01505 Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

36. 01506 Baclofen-pumpa

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

37. 01507 Légúti stentek

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

2897 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

2906 Országos Onkológiai Intézet

2915 Semmelweis Egyetem

38. Neuropacemaker

38/a. 01508 Mély agyi stimulátor (pacemaker)

38/b. 01520 Gerincvelői stimulátor (pacemaker)

Elszámolásra jogosult intézetek:

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

S827 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet

39. Urethra stent, ureter stent

39/a. 01509 Urethra stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

39/b. 01514 Ureter stent

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

40. 01510 Hereprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

41. 01524 Égési sérültek ellátásához használt bőrpótló készítmény

Elszámolásra jogosult intézetek:

2872 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza

2878 Dél-pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

42. 01517 Vékonybél endoszkópos kapszula

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1865 Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

2137 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

2425 Tolna Megyei Balassa János Kórház

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2877 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

2880 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő

2886 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet

2889 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

N585 Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Eger

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

43. Antiglaucoma implantátum

43/a. 01518 Antiglaucoma shunt implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

43/b. 01519 Antiglaucoma fascia lata implantátum

Elszámolásra jogosult intézetek:

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

44. 01600 Beültethető szívmonitor

Elszámolásra jogosult intézetek:

1568 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

1663 Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

1876 Szent Borbála Kórház, Tatabánya

2324 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

2734 Zala Megyei Szent Rafael Kórház

2893 Állami Szívkórház, Balatonfüred

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

M915 Betegápoló Irgalmas Rend

N593 Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Cegléd

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

45. 01700 Radioterápia során fellépő orális mucositis gyógyítására és megelőzésére alkalmas bevonószer

Elszámolásra jogosult intézetek:

1122 Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét

1640 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

2891 Uzsoki utcai Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2906 Országos Onkológiai Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

N594 Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém

N595 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely

N599 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

R464 Békés Megyei Központi Kórház, Gyula

R730 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

46. Aorta érprotézisek

46/a. 01111 Aortaív, nyaki nagyerek és leszálló aorta ereit kombináltan érintő dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt hibrid graft

Elszámolásra jogosult intézetek:

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

46/b. 01112 Felszálló aorta dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

46/c. 01113 Aortaív dissectio, aneurysma, intramuralis haematoma műtéti ellátása során használt érprotézis

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

47. 01114 Szívsebészeti ablációs eszköz

Elszámolásra jogosult intézetek:

2734 Zala Megyei Kórház

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2896 Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

K403 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ

48. 01525 Műsphincter

2894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

2912 Pécsi Tudományegyetem

2915 Semmelweis Egyetem

2917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

49. 0135P Robotsebészeti műtétek során felhasznált bizonyos egyszer használatos eszközök

Elszámolásra jogosult intézetek:

2879 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház

2906 Országos Onkológiai Intézet

U894 Debreceni Egyetem Klinikai Központ

U912 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

U915 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ

U917 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

1/A. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez129

Tételes elszámolás alá eső hatóanyagok jegyzéke és kódja, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre
1/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori súlyos luminaris Crohn-betegség (18 éves kor felett és CDAI >300) kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni a kezelés további folytatásának elbírálása érdekében.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06056 ustekinumab
06005 vedolizumab
1/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori (18 éves kor felett) fisztulázó Crohn-betegség kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06056 ustekinumab
06005vedolizumab
1/b1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Gyermekkori súlyos, aktív luminális Crohn-betegség (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
1/b2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Gyermekkori (6 éves kortól betöltött 18 éves korig) súlyos, aktív fisztulázó Crohn-betegség kezelésére finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
2/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttkori (18 éves kor felett) súlyos colitis ulcerosa kezelésére a finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06005 vedolizumab
06070 tofacitinib
06056 ustekinumab
06096 ozanimod
3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Spondylitis ankylopoeticában kezelésére finanszírozási eljárásrend alapján. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06067 szekukinumab
06070 tofacitinib
06084 upadacitinib
4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Aktív, súlyos arthritis psoriaticában szenvedő beteg kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06067 szekukinumab
06068 ixekizumab
06070 tofacitinib
06074 guszelkumab
06084 upadacitinib
06083 rizankizumab
5.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos tünetekkel (PASI ≥15 vagy BSA ≥10 vagy DLQI ≥10) járó plakkos psoriasisban szenvedő beteg kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06056 ustekinumab
06067 szekukinumab
06068 ixekizumab
06074 guszelkumab
06083 rizankizumab
06095 bimekizumab
5/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Közepesen súlyos, illetve súlyos (EASI ≥21,1 vagy IGA ≥3 és DLQI >10) atópiás dermatitisz kezelésére szisztémás kezelésre szoruló olyan felnőtt betegeknél, akiknél a ciklosporin kezelés dokumentáltan sikertelen volt. 12. hétnél szükséges a terápia felülvizsgálata hatásossági szempontból – ha a betegnél nem érhető el a 75%-os javulás, a terápia leállítandó.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06069 baricitinib
06084 upadacitinib
06097 abrocitinib
5/a2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Közepesen súlyos, illetve súlyos (EASI ≥21,1 vagy IGA ≥3 és DLQI >10) atópiás dermatitisz kezelésére szisztémás kezelésre szoruló 12 éves vagy idősebb serdülőknél, akiknél a ciklosporin kezelés dokumentáltan sikertelen volt. 12. hétnél szükséges a terápia felülvizsgálata hatásossági szempontból – ha a betegnél nem érhető el a 75%-os javulás, a terápia leállítandó.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06084 upadacitinib
6/a1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06053 infliximab
06054 tocilizumab
06057 abatacept
06069 baricitinib
06070 tofacitinib
06075 sarilumab
06084 upadacitinib
06058 rituximab
6/a2.
6/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Juvenilis idiopáthiás arthritis kezelésére finanszírozási eljárásrend szerint. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésőbb 12 havonta szükséges újraértékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó), stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, illetve a kezelés felfüggeszthető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06054 tocilizumab
06057 abatacept
6/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metotrexáttal (MTX) kombinálva olyan 2 éves vagy annál idősebb, poliartikuláris juvenilis idiopathiás arthritisben (pJIA) (reuma faktor pozitív vagy negatív és kiterjedt oligoarthritis) szenvedő betegek kezelésére javasolt, akik nem reagáltak megfelelő módon az előzőleg alkalmazott MTX-kezelésre. A tocilizumab monoterápiaként adható, ha metotrexát intolerancia áll fenn vagy a tartós metotrexát-kezelés nem alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06054 tocilizumab
6/d.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Olyan generalizált és súlyos ANCA-asszociált vasculitisben (polyangiitis granulomatosában - GPA, mikroszkópikus polyangiitisben - MPA) szenvedő betegek kezelésére, akik a hagyományos (nagydózisú glükokortikoid és cyclophosphamid kombinációja) terápiára nem reagálnak vagy az számukra kontraindikált (haemorrhagiás cystitis, cytopeniák, malignitás), vagy akiknél a remisszió elérése után relapsus következik be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
7/a. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Aktív, előrehaladott myeloma multiplex kezelésére a finanszírozási protokoll szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06060 bortezomib
06003 daratumumab
06004 karfilzomib
06076 ixazomib
06082 pomalidomid
7/b1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
B-sejtes krónikus lymphoid leukemia korai (RAI 0-II) stádiumában, amennyiben az aktivitási jelek közül legalább egy jelen van: B-tünet, 6 hónapon belül megkettőződő lymphocytaszám, progresszív splenomegalia (a bal bordaívet 6 cm-rel meghaladó lép/progresszív lymphadenomegalia /legnagyobb nyirokcsomó átmérője > 10 cm), csontvelőelégtelenség, valamint előrehaladott stádiumú (RAI III-IV) betegek részére, akik az ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkeznek, R- kombinációs kemoterápia részeként, összesen 6 cikluson keresztül.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
7/b2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
III-IV. stádiumú folliculáris lymphoma indukciós és fenntartó kezelése, első vonalban és relapszus esetén, valamint CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelése.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
7/b3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Kemoterápiával kombinálva javasolt relapszusos/refrakter krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő betegek kezelésére, összesen 6 cikluson keresztül.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06058 rituximab
7/b4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+ folliculáris B-sejtes non-Hodgkin lymphoma kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06059 ibritumomab tiuxetan
7/b5.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
T-sejtes akut lymphoblastos leukaemia (T-ALL) és T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL) kezelésére, amikor a beteg legalább két, előzőleg alkalmazott kemoterápiás kezeléssorozatra sem reagált, vagy a kezelések után relapszus következett be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06038 nelarabin
7/b6.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut lymphoblastos leukaemiában (ALL) szenvedő, legalább kettő terápiás protokollal történt kezelés után relapszusba vagy refrakter stádiumba került gyermekek, és azon fiatal felnőtt betegek kezelésére, akiknél az első diagnózis 21 éves kor alatt megtörtént, ha semmilyen más terápiás lehetőség nincs, amely tartós választ eredményezhetne.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06047 klofarabine
7/b7.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lymphomás, myeloma multiplexes felnőtt betegek részére a haemopoeticus őssejteknek a perifériás vérbe történő mobilizációjának elősegítésére a levétel és az azt követő autológ transzplantáció céljából abban az esetben, ha a betegek nehezen vagy rosszul mobilizálnak (kemoterápia+G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél 10 G/l fölé emelkedett fvs szám ellenére a perifériás CD34+ sejtszáma az 5-20/ul tartományban marad vagy G-CSF mobilizálás esetén azoknál a betegeknél, akiknél a mobilizálás 5. napján a perifériás vér CD34+ sejtszáma még mindig az 5-20/ul tartományban van) G-CSF-ral együtt alkalmazva.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06073 Plerixafor
7/b8. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Korábban nem kezelt, 11q és a 17p deléció nélküli, jelentős társbetegségekkel (CIRS-score > 6, creatinin clearance<70 ml/perc, RAI III-IV) és ECOG skálán 0-2 értékkel rendelkező krónikus lymphocytás leukemiában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél nyirokcsomói vizsgálattal vagy vérképpel igazolt reagálás mutatható 3 ciklus után, összesen 6 cikluson keresztül.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06062 obinutuzumab
7/b9. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
17p delécióval vagy TP53 mutációval rendelkező, vagy IGVH mutációval nem rendelkező allogén transzplantációra alkalmatlan krónikus lymphoid leukemiaban szenvedő betegek esetén, valamint azon betegek részére, akiknél legalább két immunokemoterápiás kezelést követően a relapszus vagy progresszió 12 hónapon belül következik be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06028 ibrutinib
06088 akalabrutinib
7/b10. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Relapszáló vagy refrakter köpenysejtes lymphoma kezelésére javallott felnőtt betegeknél.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06028 ibrutinib
7/b11. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Kiújuló vagy terápia rezisztens CD30+ Hodgkin-lymphomában (HL) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt
Kiújuló vagy terápia rezisztens, szisztémás, anaplasztikus, nagysejtes lymphomában (sALCL – systemic anaplastic large cell lymphoma) szenvedő, felnőtt betegek kezelésére javasolt.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06063 brentuximab vedotin
7/b12. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Olyan 17p delécióval vagy TP53 mutációval nem rendelkező krónikus lymphoid leukémiában (CLL) szenvedő betegek esetén, akiknél egy kezelési ciklust követően relapszus vagy progresszió következik be.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06028 ibrutinib
06088 akalabrutinib
7/b13. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
- Rituximabbal kombinálva olyan krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik korábban már legalább egy kezelésben részesültek.
- Monoterápiaként krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére
● akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt hordozók, és akiknél a B-sejt receptor jelút gátlás nem alkalmazható, vagy az eredménytelen volt; vagy
● akik 17p deléciót vagy TP53 mutációt nem hordozók és akiknél az immuno-kemoterápia és a B-sejt receptor jelút gátlás is eredménytelen volt.
A kezelés a betegség progressziójáig, vagy addig folytatható, ameddig a beteg a kezelést tolerálja.
- Obinutuzumabbal kombinálva, korábban nem kezelt krónikus lymphoid leukaemiában (CLL) szenvedő felnőtt betegek kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06078 venetoklax
7/b14. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) kezelésére antineoplasztikus kombinált terápia részeként gyermekgyógyászati betegek (születéstől 18 éves korig) és felnőtt betegek számára.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06081 pegaszpargáz
7/b15. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttek részére kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma (cHL) kezelésére autológ őssejt-transzplantációt (ASCT) és brentuximab-vedotinnal végzett kezelést követően.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
7/b16.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Monoterápiában kiújuló vagy nem reagáló klasszikus Hodgkin-lymphoma kezelésére javallott olyan felnőtteknél és legalább 3 éves gyermekeknél és serdülőknél, akik sikertelen autológ őssejt-transzplantáción (ASCT) estek át, vagy akik nem alkalmasak az ASCT-kezelésre, és legalább két korábbi kezelést kaptak.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06025 pembrolizumab
7/b17.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Hipometiláló szerekkel kombinálva olyan újonnan diagnosztizált akut myeloid leukemiában (AML) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik nem alkalmasak intenzív kemoterápiára.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06078 venetoklax
7/d1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Bendamusztinnal és rituximabbal kombinációban alkalmazva a relapszusos/refrakter diffúz nagy B-sejtes lymphomában (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) szenvedő olyan felnőtt betegek kezelésére, akik nem alkalmasak hemopoetikus őssejt-transzplantációra. Amennyiben a beteg 3 ciklus kezelést követően nem kerül legalább parciális remisszióba PET-CT alapján, a kezelés leállítandó.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06090 polatuzumab vedotin
8/a3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően monoterápiában a progresszióig.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
8/a4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem-kissejtes tüdő adenocarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknél fennáll EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor tirozinkináz) aktiváló mutáció, a finanszírozási protokoll szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06022 afatinib
8/a6. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Docetaxellel kombinációban, felnőtt betegek lokálisan előrehaladott, metasztatikus vagy lokálisan kiújult, szövettanilag adenocarcinoma típusú, nem kissejtes tüdőrákjának (NSCLC) kezelésére javallott az első vonalbeli kemoterápia után.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06023 nintedanib
8/a7.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Immunterápia a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, nem kissejtes tüdőrák (adenocarcinoma vagy laphámsejtes) kezelésére felnőtteknél, az alkalmazási előírásban nevesített biomarkernek megfelelően, a finanszírozási eljárásrend alapján.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06002 atezolizumab
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
06018 ipilimumab
8/a8.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK)-pozitív, előrehaladott, nem kissejtes tüdőcarcinoma (NSCLC) kezelésére, a finanszírozási eljárásrend alapján.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06072 crizotinib
06001 alektinib
06085 brigatinib
06098 lorlatinib
8/a9. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
EGFR exon 19 deléciót vagy exon 21 szubsztitúciós mutációt tartalmazó II–IIIA stádiumú nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) teljes tumorreszekciót követő adjuván kezelésre vagy lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) T790M mutáció-pozitív, nem-kissejtes tüdőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, a finanszírozási eljárásrend szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06049 osimertinib
8/a10. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott, nem reszekálható, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akiknek a daganatában a tumorsejtek ≥ 1%-a PD-L1 (Programmed death-ligand 1)-expressziót mutatnak, és akiknek a betegsége a platina-alapú kemoirradiáció után nem progrediált.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06048 durvalumab
8/a11. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus, epidermális növekedési faktor receptor (EGFR) és Anaplasticus lymphoma-kináz (ALK) mutációt nem hordozó, nem-kissejtes tüdőkarcinómában (NSCLC) szenvedő felnőtt betegek első vonalbeli kezelésére, a finanszírozási eljárásrend szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06025 pembrolizumab
8/a12.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
BRAF V600 mutáció-pozitív, előrehaladott nem kissejtes tüdőcarcinomában szenvedő, megfelelő állapotú, felnőtt betegek kezelésére, amennyiben lokális definitív ellátás nem végezhető, a finanszírozási eljárásrend szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06019 dabrafenib
06007 trametinib
8/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Nem reszekábilis szövettanilag igazolt malignus pleuralis mesotheliomában szenvedő, ECOG 0-1 státuszú felnőttek elsővonalbeli kezelésére, onkoteam döntés alapján, aktív autoimmun betegség hiánya esetén.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06018 ipilimumab
8/c1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
IHC HER2+++, illetve FISH pozitív emlőkarcinóma kezelésére. Lokálisan előrehaladott távoli áttétet nem adó (beleértve a gyulladásos betegséget is), vagy 2 cm-nél nagyobb átmérűjű korai emlőkarcinóma neoadjuváns (primer szisztémás) kezelése esetén a neoadjuváns terápia esetében a neoadjuváns és adjuváns kezelés összesített időtartama egy év, ami 3 hetes kezelési protokollnak megfelelően 17 kezelést, míg heti protokoll alkalmazása esetén 52 kezelést jelent.
Adjuváns terápia esetében egy év az alkalmazás időtartama, ami 3 hetes kezelési protokollok esetén szintén 17 kezelést, míg heti protokollok esetén 52 kezelést jelent. Adjuváns kezelést követően nem adható a trastuzumab metasztatikus rák kezelésében, kivéve, ha a metasztázisból vett biopsziás minta is IHC HER2+++, illetve FISH pozitív.
HER2+++, illetve FISH pozitív metasztatikus emlőkarcinóma esetén progresszióig folytatható a kezelés, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel lehet függeszteni. Abban az esetben, ha a beteg a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, trastuzumab első választandó terápiaként ismét alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06010 trastuzumab
8/c2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Triple negatív (ösztrogén, progeszteron, HER2) metasztatikus vagy lokálisan előrehaladott, inoperábilis emlőkarcinóma elsővonalbeli kezelésére, valamint epithelialis petefészek-, petevezeték- és primer peritonealis daganat paclitaxel kombinációban kezelésére progresszióig.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
8/c3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus emlőcarcinoma kezelésére, amennyiben antraciklin, taxán és metasztatikus kezelésben alkalmazott trastuzumab kezelés után progresszió lép fel. A kezelés progresszióig folytatható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06061 lapatinib
06009 trastuzumab emtanzine
8/c4.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Trasztuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06008 pertuzumab
8/c5.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Kemoterápiával kombinációban olyan lokálisan kiújuló, nem reszekábilis, vagy metasztatizáló, tripla negatív emlőrákban szenvedő felnőttek kezelésére, akiknél a daganat CPS ≥10 pontszám mellett expresszál PD-L1-et, és akik a nem reszekábilis vagy metasztatikus betegség kezelésére korábban nem kaptak kemoterápiás kezelést.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06025 pembrolizumab
8/c6.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Nab-paklitaxellel kombinációban inoperábilis, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus tripla-negatív emlőcarcinomában (TNBC) szenvedő olyan felnőtt betegek kezelésére, akiknél a tumor PD-L1 expressziója ≥1% és akik nem kaptak korábban kemoterápiát metasztatikus betegségük kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06002 atezolizumab
8/d1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú radio-kemoterápia alkalmazhatatlansága esetén indokolt.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
8/d2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Metasztatikus/rekurráló fej-nyak carcinoma kezelésére platina alapú kemoterápiával kombinálva alkalmazható, amennyiben megelőző kemoterápiára nem került sor - míg a megelőző cetuximabbal kombinált radio-kemoterápia kizáró ok.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
8/d3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt thyroidectomián és radiojód ablációs kezelésen átesett betegeknél a betegség kiújulásának igazolására akik pajzsmirigyhormon-szuppressziós terápiában (THST) részesülnek, valamint a hormonszuppressziós kezelés elhagyása szempontjából magas kockázatúnak számítanak, és akiknél THST mellett nincs kimutatható mennyiségű, vagy csak mérsékelten emelkedett szérum tireoglobulin (TG) (<20 ng/ml) észlelhető a következő megjegyzések figyelembevételével:
- Az rhTSH stimuláció előtt kötelező a TSH, thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin meghatározás, valamint a nyaki ultrahang elvégzése.
- Nem kell diagnosztikus célú rhTSH stimulációt végezni:
- akinél egyértelmű a maradék betegség (recidiva),
- citológiailag igazolt maradék betegség esetén.
- A klinikailag progrediáló, de normális thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin szintű betegek esetében a maradék betegség kizárására az rhTSH stimulációt követő thyreoglobulin és anti-thyreoglobulin, illetve szükség esetén teljes test I-131-szcintigráfia elvégzése szükséges.
- Anti-thyreoglobulin pozitív betegek esetében minden esetben szükséges teljes test I-131-szcintigráfia végzése rhTSH stimuláció után.
Jól differenciált pajzsmirigyrák miatt near-total vagy total thyreoidectomián átesett betegeknél, akiknél nincs a pajzsmirigyrák távoli metasztázisára utaló bizonyíték, a reziduális pajzsmirigyszövet 30 mCi (1,1 GBq) – 100 mCi (3,7 GBq) tartományban radioaktív jóddal történő ablációját megelőző stimulálásra.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06080 alfa-tirotropin
8/d4. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Definitív lokális terápiával nem kezelhető, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus fej-nyaki laphámsejtes karcinómában (SCCHN) szenvedő, stabil, jó általános állapotú (ECOG 0-1) felnőtt betegek kezelésére, akik az elsővonalas platina alapú terápia mellett 6 hónapon belül progrediáltak.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
8/d5.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Monoterápiában, vagy platina és 5-fluorouracil (5-FU) tartalmú kemoterápiával kombinációban olyan metasztatizáló vagy nem reszekábilis, kiújuló fej-nyaki laphámsejtes carcinomában szenvedő, jó állapotú (ECOG 0-1) felnőttek első vonalbeli kezelésére, akiknél a daganat CPS ≥1 pontszám mellett expresszál PD-L1-et, ahol definitív lokális terápiás ellátás már nem jön szóba.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06025 pembrolizumab
8/d6.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Nem reszekálható, előrehaladott, kiújuló vagy metasztatikus laphámsejtes nyelőcsőrák elsővonalbeli kezelésére felnőtteknél, vagy korábbi fluoropirimidin- és platinaalapú kombinált kemoterápia után, kemoterápia rezisztencia esetén, jó általános állapotú (ECOG: 0 és 1) felnőttek részére, aktív központi idegrendszeri áttét, autoimmun betegség és immunszupresszív kezelés hiánya esetén, akiknél definitív lokális terápia nem jön szóba.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
8/e2.1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére, FOLFOX vagy FOLFIRI kemoterápiával kombinálva, azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.1. pont szerint folytatható az ellátás.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
Cetuximab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség
d) 18 év alatt
e) Várandósság
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben
k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ka) Hemoglobin < 9 gr/dl
kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
kd) Thrombocyta < 100 000/mm3
l) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
8/e2.2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére azon egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettséggel rendelkező betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.2. pont szerint folytatható az ellátás.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06071 panitumumab
Panitumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben
d) 18 év alatt
e) Várandósság, szoptatás
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ja) Hemoglobin < 9 gr/dl
jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
jd) Thrombocyta < 100 000/mm3
k) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
8/e2.3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma elsővonalbeli kombinációs kezelésére az egyszervi, illetve - a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján - kétszervi parenchimás érintettség esetén azon betegeknél alkalmazható, akik a kezeléssel potenciálisan operábilissá válhatnak. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik, és aláírásukkal azt hitelesítik. Az elsővonalbeli kezelés az operálhatóság eléréséig folytatható, azonban resectiós műtét hiányában maximum 6 hónapig, ezt követően az operálhatóság újraértékelése szükséges, inoperabilitás esetén a 8/e3.3. pont szerint folytatható az ellátás.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
Bevacizumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Kontrollálatlan magas vérnyomás
c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés
e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal
f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal
g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal
h) Anticoaguláns kezelés
i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar
j) Thromboembolia a kórelőzményben
k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat
l) Aktív gyulladásos folyamat
m) Fenyegető bélelzáródás
n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)
o) 18 év alatt
p) Várandósság, szoptatás
q) Hatóanyag iránti érzékenység
r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ra) Hemoglobin < 9 gr/dl
rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
rd) Thrombocyta < 100 000/mm3
s) Nem megfelelő vese és májparaméterek
sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
8/e3.1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, cetuximab ismét alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06014 cetuximab
Cetuximab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség
d) 18 év alatt
e) Várandósság
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Keratitis, keratitis ulcerosa, súlyos szemszárazság a kórelőzményben
k) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ka) Hemoglobin < 9 gr/dl
kb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
kc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
kd) Thrombocyta < 100 000/mm3
l) Nem megfelelő vese és májparaméterek
la) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
lb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
lc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
8/e3.2.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperálibilis - miután a véleményező team megbizonyosodott a daganat KRAS és NRAS státusáról - vad típusú metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés progresszióig folytatható, illetve amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, panitumumab ismét alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06071 panitumumab
Panitumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
c) Súlyos légzési elégtelenség, interstitialis pneumonitis vagy tüdőfibrózis a kórelőzményben
d) 18 év alatt
e) Várandósság, szoptatás
f) Akinél a K-RAS mutáns, vagy nem vizsgálták
g) Aktív gyulladásos folyamat
h) Fenyegető bélelzáródás
i) Hatóanyag iránti érzékenység
j) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ja) Hemoglobin < 9 gr/dl
jb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
jc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
jd) Thrombocyta < 100 000/mm3
k) Nem megfelelő vese és májparaméterek
ka) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
kb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
kc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
8/e3.3.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Onkológiai sebészeti szakvéleménnyel igazoltan inoperábilis metasztatikus colorectalis carcinoma első, másod vagy harmad vonalú kezelésére a megfelelő kompetenciájú, azaz a döntéshez szükséges specialitásokat képviselő szakorvosokból álló onkológiai team döntése alapján, azon betegek részére, akiknél a megkezdett terápia 8 hét után elvégzett követően képalkotó eljárással dokumentált módon hatásosnak bizonyult, a daganat összes tömege nem növekedett a terápia megkezdése óta. Az onkoteamben részvevő szakorvosok véleményüket írásban rögzítik és aláírásukkal azt hitelesítik. A kezelés a betegség progressziójáig folytatható. Amennyiben a kezelés hatására két egymást követő képalkotó diagnosztikai kontroll során komplett klinikai remisszió igazolódik, a kezelést fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha a betegség a kezelés felfüggesztését követően újra progrediál, bevacizumab ismételten alkalmazható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
Bevacizumab nem alkalmazható:
a) ECOG ≥ 2 vagy Karnofsky < 70
b) Kontrollálatlan magas vérnyomás
c) Pangásos szívelégtelenség (NYHA > 2)
d) Súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés
e) Nagyobb műtéti beavatkozás a terápia megkezdése előtt 28 nappal
f) Kuratív célú sugárkezelés a terápia megkezdése előtt 14 nappal
g) Palliatív célú csontbesugárzás a terápia előtt 14 nappal
h) Anticoaguláns kezelés
i) Veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar
j) Thromboembolia a kórelőzményben
k) Súlyos, aktív intraabdominalis gyulladásos folyamat
l) Aktív gyulladásos folyamat
m) Fenyegető bélelzáródás
n) Súlyos vérköpés (> 2,5 ml/nap)
o) 18 év alatt
p) Várandósság, szoptatás
q) Hatóanyag iránti érzékenység
r) Nem megfelelő hematológiai paraméterek
ra) Hemoglobin < 9 gr/dl
rb) Fehérvérsejt < 3000/mm3
rc) Abszolút szegmentszám < 1500/mm3
rd) Thrombocyta < 100 000/mm3
s) Nem megfelelő vese és máj paraméterek
sa) Se kreatinin több, mint a normál felső határ másfélszerese
sb) Transzamináz több, mint a normál felső határ ötszöröse
sc) Bilirubin több, mint a normál felső határ másfélszerese
8/f.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
A trastuzumab kezelést CX protokollal kombinálva, azon IHC HER2 +++, illetve FISH pozitív metasztatikus gyomor carcinomás betegek elsővonalbeli kezelésére, akik korábban kemoterápiás kezelésben nem részesültek, és akiknél sem peritonealis érintettség, sem ascites nem áll fenn. A kezelés progresszióig folytatható.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06010 trastuzumab
8/f1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Fluoropirimidin és platina alapú kemoterápiával kombinálva a gyomor, a gastroesophagealis junkció (GEJ) vagy a nyelőcső HER2-negatív, az onkoteam sebésze által irresecabilisnak tartott, locoregionális besugárzásban részesült, vagy arra nem alkalmas, előrehaladott vagy metasztatikus adenocarcinomájában szenvedő, olyan jó állapotú (ECOG 0-1) felnőttek elsővonalbeli kezelésére, akiknél a daganat CPS ≥5 PD-L1-expressziót mutat, a finanszírozási eljárásrend szerint.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
8/g.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Előrehaladott vesesejtes carcinoma kezelésére felnőtteknél, a finanszírozási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06018 ipilimumab
8/h pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Felnőttek irreszekábilis vagy metasztatikus, konvencionális SSA kezelés után radiológiai progressziót mutató, jól differenciált (G1 és G2), szomatosztatin-receptor-pozitív gasztroentero-pankreatikus neuroendokrin tumorainak (GEP-NET) kezelésére, onkoteam döntés alapján.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06045 lutécium (177Lu)-oxodotreotid
8/i1.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus urothelialis carcinoma első vonalú kezelésére jó általános állapotú (ECOG: 0 és 1) felnőtteknél, aktív központi idegrendszeri áttét, autoimmun betegség, előzetes immunterápia és immunszupresszív kezelés hiánya esetén, akiknél definitív lokális terápia nem jön szóba, és akiknél a perioperatív kezelés óta legalább 1 év eltelt, továbbá akik progressziómentesek minimum 4 ciklus platinaalapú kemoterápia után, a finanszírozási eljárásrend szerint
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06093 avelumab
8/j.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Előrehaladott (FIGO III. és IV. stádium), BRCA1/2-mutációt hordozó (csíravonal és/vagy szomatikus), vagy újonnan diagnosztizált HRD pozitív, high grade epithelialis ovarium, petevezeték vagy primer peritonealis carcinomában szenvedő, felnőtt betegek fenntartó kezelésére, akik aplatina-alapú kemoterápia befejezése után reagálnak a terápiára (teljes vagy részleges remisszió).
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06086 olaparib
06036 bevacizumab
06094 niraparib
8/k.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Intermedier vagy előrehaladott, barcelónai klasszifikáció szerinti (Barcelona Clinic Cancer Staging Classification–BCLC) B, C stádiumú, szövettanilag igazolt hepatocellularis carcinoma kezelésére, jó májfunkció (Child Pugh A osztály) és jó általános állapot (ECOG 0-1) esetén, amennyiben az előzetes lokoregionális terápia nem hoz megfelelő eredményt, vagy a beteg lokoregionális terápiára nem alkalmas, az onkoteam (májsebészi véleménnyel kiegészített) dokumentált döntése alapján, progresszióig.
Kizáró tényező az aktív autoimmun betegség, nem megfelelően kezelt, vérzési rizikóval járó nyelőcső/gyomor varicositas, egyidejű HCV és HBV pozitivitás, napi NSAID szedés.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06036 bevacizumab
06002 atezolizumab
9/a.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut agyi embolisatio (stroke) thrombolytikus kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06042 alteplase
9/b.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Haemodynamikai zavarokat okozó masszív tüdőembolia thrombolytikus kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06042 alteplase
9/c.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Akut ST elevációval járó myocardiális infarctus kezelésére, amennyiben invazív haemodynamikai beavatkozásra nincs lehetőség, vagy terápiás időablakon belül nem elérhető.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06042 alteplase
10.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Időskori neovaszkuláris (nedves típusú) macula degeneratio (AMD) kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06040 ranibizumab
06041 verteporfin
06029 aflibercept
06099 faricimab
11.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Fabry-betegség (α-galaktozidáz A hiány).
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06030 agalsidase beta
06032 agalsidase alfa
12.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Passzív immunizálás RSV (respiratory syncytial vírus) ellen járvány kezdetén és alatt a 32. gesztációs héten vagy korábban született csecsemőknek, akik 6 hónapos kornál fiatalabbak a prevenciós kezelés megkezdése előtt; 2 éves kor alatt olyan gyermekek esetében, akik az utóbbi hat hónapon belül bronchopulmonális dysplasia miatt kezelést igényeltek; 2 éves kor alatt, nem korrigált, kongenitális szívelégtelenségben szenvedő gyermekek részére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06043 palivizumab
13.
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése, valamint a Kawasaki szindróma kezelése.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06044 humán normál immunglobulin
14. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Előrehaladott (nem reszekábilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
06018 ipilimumab
06019 dabrafenib
06020 vemurafenib
06006 cobimetinib
06007 trametinib
14/a pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
A nyirokcsomókat érintő vagy metasztatikus melanomában szenvedő, teljes tumorreszekción átesett felnőttek adjuváns kezelésére.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06024 nivolumab
06025 pembrolizumab
06019 dabrafenib
06007 trametinib
15/b. pont
TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK:
Tüneteket okozó csontáttétes, kasztráció-rezisztens prosztatarák kezelésére, akiknél viscerális metasztázis nem ismert és hematológiai statusuk megfelelő.
OENO KÓD ÉS GYÓGYSZER HATÓANYAGÁNAK NEVE:
06017 rádium-223-diklorid

2. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez130

A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai
1

A rendelet bevezető szövegrésze a 25/2001. (VII. 5.) EüM rendelet 5. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 3/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. §-t megelőző alcímet ugyanezen rendelet 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte. Az 1. § (1) bekezdése a 48/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

4

Lásd a Népjóléti Közlöny 1993. évi 7. számát, a 8003/2005. (EüK. 6.) EüM tájékozatót, a 8005/2005. (EüK. 13.) EüM tájékozatót, a 8007/2005. (EüK. 14.) EüM tájékozatót, a 8009/2005. (EüK. 18.) EüM tájékozatót, a 8010/2005. (EüK. 18.) EüM tájékozatót, a 8012/2005. (EüK. 20.) EüM tájékozatót, a 8014/2005. (EüK. 22.) EüM tájékozatót, a 8002/2006. (EüK. 3.) EüM tájékozatót, a 8006/2006. (EüK. 5.) EüM tájékozatót, a 8008/2006. (EüK. 15.) EüM tájékozatót, a 8010/2006. (EüK. 22.) EüM tájékozatót, a 8003/2007. (EüK. 8.) EüM tájékozatót, a 8004/2007. (EüK. 11.) EüM tájékozatót, a 8005/2007. (EüK. 11.) EüM tájékozatót, a 8009/2007. (EüK. 13.) EüM tájékozatót, a 8011/2007. (EüK. 16.) EüM tájékozatót, a 8012/2007. (EüK. 17.) EüM tájékozatót, a 8015/2007. (EüK. 21.) EüM tájékozatót, a 8001/2008. (EüK. 4.) EüM tájékozatót, a 8003/2008. (EüK. 7.) EüM tájékozatót, a 8005/2008. (EüK. 12.) EüM tájékozatót, a 8008/2008. (HÉ 40.) EüM tájékozatót, a 8009/2008. (HÉ 43.) EüM tájékozatót, a 2/2009. (II. 6.) EüM tájékozatót, a 4/2009. (VIII. 28.) EüM tájékozatót, a 7/2009. (XII. 11.) EüM tájékozatót.

5

Az 1. § (1a) bekezdését a 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 7/2024. (II. 12.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. § (2) bekezdése a 7/1999. (IV. 7.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (3) bekezdése a 3/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. § (3) bekezdésének g) pontját a 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése iktatta be.

9

Az 1. § (3) bekezdésének h) pontját a 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. § (5) bekezdését a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. § (6) bekezdése a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

12

Az 1. § (7) bekezdésének bevezető szövegrésze a 35/2009. (X. 29.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

Az 1. § (7) bekezdésének c) pontját a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdésének ab) alpontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 35/2009. (X. 29.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

14

Az 1. § (7) bekezdésének d) pontja a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 7. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. § (8) bekezdését a 7/1999. (IV. 7.) EüM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 48/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be. Az 1. § (8) bekezdésének bevezető szövegrésze a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított, a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. § (8) bekezdésének f) pontja a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 1. § (8a) bekezdését a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

18

Az 1. § (10) bekezdése a 7/2001. (III. 2.) EüM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (10) bekezdése a 25/2001. (VII. 5.) EüM rendelet 5. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

Az 1. § (11) bekezdését a 7/1999. (IV. 7.) EüM rendelet 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be.

20

Az 1. § (13) bekezdését az 5/1998. (III. 11.) NM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 15/2007. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. §-a alapján a rendelkezést a 2007. június havi kifizetésektől kell alkalmazni.

21

Az 1. § (13a) bekezdését a 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet 1. §-a iktatta be.

23

Az 1. § új (15) bekezdését a 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet 1.§-ának (4) bekezdése iktatta be.

24

Az 1. § eredeti (15) bekezdés számozását a 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet 1. §-ának (4) bekezdése (16) bekezdésre változtatta. A 7/2001. (III. 2.) EüM rendelet 4. §-a (3) bekezdésének a) pontja módosította.

25

Az 1. § (17) bekezdését a 7/2001. (III. 2.) EüM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

27

Az 1. § (19) bekezdését a 28/2009. (VIII. 7.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 8. §-ával megállapított, a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. § (20) bekezdését a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

29

Az 1. § (21) bekezdését újonnan a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

30

Az 1. § (22) bekezdését a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

31

Az 1. § (23) bekezdését a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

32

Az 1/A. §-t és a megelőző alcímet a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 7. §-a (2) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte. Az 1/A. §-t újonnan a 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelet 3. § (3) bekezdése.

34

A 2/A. §-t a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 50/2023. (XII. 12.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 2/B. §-t a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 50/2023. (XII. 12.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

36

A 2/C. §-t a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

37

A 2/C. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja, a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 1. § c) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 2/C. § (2) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja, a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 2/C. § (3) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 2/C. § (4) bekezdés záró szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 2/C. § (4) bekezdés b) pontja a 28/2023. (VIII. 10.) BM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 2/C. § (7) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

43

A 2/D. §-t a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, szövege az 50/2023. (XII. 12.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

44

A 2/E. §-t a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

45

A 2/E. § (1) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 2/E. § (2) bekezdése az 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 3. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta a 7/1999. (IV. 7.) EüM rendelet 2. §-a. Második mondatát a 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be 2004. február 1-jével, hatályon kívül helyezte e módosító rendelet 5. § (2) bekezdése 2004. április 1-jével azzal, hogy a 2004. februári és márciusi teljesítmények elszámolása a 2004. március 31-én hatályos szabályok szerint történik.

48

Lásd a 8005/2002. (EüK. 23.) ESzCsM tájékozatót, a 8001/2002. (MK 146.) ESzCsM tájékozatót, a 4/2003. (EüK. 19.) ESzCsM tájékozatót, az 1/2003. (EüK. 7.) ESzCsM tájékozatót, a 8007/2004. (EüK. 8.) ESzCsM tájékozatót, a 8011/2004. (EüK. 16.) ESzCsM tájékozatót, a 8002/2005. (EüK. 6.) EüM tájékozatót, a 8006/2005. (EüK. 14.) EüM tájékozatót, a 8011/2005. (EüK. 18.) EüM tájékozatót, a 8013/2005. (EüK. 20.) EüM tájékozatót, a 8015/2005. (EüK. 22.) EüM tájékozatót, a 8001/2006. (EüK. 3.) EüM tájékozatót, a 8006/2007. (EüK. 11.) EüM tájékozatót, a 8008/2007. (EüK. 13.) EüM tájékozatót, a 8013/2007. (EüK. 19.) EüM tájékozatót, a 8014/2007. (EüK. 20.) EüM tájékozatót, a 8016/2007. (EüK. 21.) EüM tájékozatót, a 8002/2008. (EüK. 4.) EüM tájékozatót, a 8007/2008. (HÉ 40.) EüM tájékozatót, az 1/2009. (II. 6.) EüM tájékozatót, az 5/2009. (X. 22.) EüM tájékozatót, a 6/2009. (XII. 11.) EüM tájékozatót.

49

A 3. § (2) bekezdését a 7/1999. (IV. 7.) EüM rendelet 2. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A 3. § (2) bekezdését a 38/2005. (IX. 13.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

50

A 3. § (3) bekezdését a 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 4. §-a.

51

A 3. § (4) bekezdését a 26/2005. (VII. 13.) EüM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

52

A 3. § (4) bekezdésének b) pontját a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

53

A 3. § (5) bekezdését a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

54

A 3. § (6) bekezdését a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

55

A 3. § (7) bekezdését a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

56

A 3/A. §-t a 7/2012. (VI. 29.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

57

A 4. § (2) bekezdése a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július havi teljesítésektől kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (3)–(4) bekezdését.

59

A 4. § új (3) bekezdését a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július havi teljesítésektől kell alkalmazni. Lásd még e módosító rendelet 5. § (3)–(4) bekezdését.

60

A 4. § új (4) bekezdését a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (8) bekezdésre változtatva. A 4. § (4) bekezdése a 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 7. §-a, az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 3. § c) pontja, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

62

A 4. § (6) bekezdését a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 4. § (3) bekezdését a 19/1999. (VI. 18.) EüM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be. A 4. § eredeti (3) bekezdésének számozását a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése (7) bekezdésre változtatta. A 4. § (7) bekezdése az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

64

A 4. § (4) bekezdését a 13/2000. (V. 12.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2003. (III. 11.) ESZCSM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése (7) bekezdésre változtatta.

65

Az 5. §-t a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

66

A 6. §-t a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 7/2001. (III. 2.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

67

A 6. § (1) bekezdése az 51/2003. (VIII. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-ával megállapított, a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

68

A 6. § (2) bekezdése a 19/2002. (IV. 25.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

69

A 6. § (3) bekezdését a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

70

A 7. §-t a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

71

A 7. § (2) bekezdése a 7/2001. (III. 2.) EüM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

72

A 7. § (3) bekezdése a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

73

A 7. § (3a) bekezdését a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

74

A 7. § (4) bekezdése a 48/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított, a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet 6. §-a szerint módosított szöveg.

75

A 7. § (4a) bekezdését a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § g)–h) pontja szerint módosított szöveg.

76

A 7. § (5) bekezdését újonnan a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet 3. §-a iktatta be, újból hatályon kívül helyezte a 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet 5. §-a.

77

A 7. § (6) bekezdését a 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet 3. § a) pontja.

78

A 7. § (6a) bekezdését a 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 8. §-t újonnan a 3/1997. (II. 13.) NM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. július havi teljesítésektől kell alkalmazni. Lásd még ez utóbbi módosító rendelet 5. § (3)–(4) bekezdését.

80

A 9. § a 14/1997. (VI. 20.) NM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

82

A 9/B. §-t a 45/2001. (XII. 22.) EüM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

84

A 9/D. §-t a 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be.

85

A 9/E. §-t a 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be.

86

A 9/F. §-t a 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be.

87

A 9/F. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

88

A 9/F. § (3) bekezdés b) pontja az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

89

A 9/G. §-t a 45/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

90

A 10. § (2) bekezdését a 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

91

A 10. § (3) bekezdését a 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 1998. március 19. napjával.

92

A 11. §-t a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet 4. §-a iktatta be.

94

A 12. § (1) bekezdés h) pontját a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

95

A 13. §-t az 5/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. §-a iktatta be.

97

A 15. §-t újonnan az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

98

A 16. §-t újonnan a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

99

A 17. §-t újonnan a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

100

A 18. §-t a 36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

101

A 19. §-t a 17/2016. (VII. 22.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

102

A 20. §-t a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

103

A 21. §-t a 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

104

A 22. §-t a 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

105

A 23. §-t a 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

106

A hatálybalépés időpontja 2020. július 1.

107

A 24. §-t a 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

108

A 25. §-t az 50/2020. (XII. 28.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

109

A 26. §-t a 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

110

A 27. §-t az 55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

111

A hatálybalépés napja 2022. január 1.

112

A hatálybalépés napja 2022. január 1.

113

A hatálybalépés napja 2022. január 1.

114

A hatálybalépés napja 2022. január 1.

115

Az újabb 27. §-t az 59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 21/2022. (VII. 15.) BM rendelet 3. §-a.

116

A 28. §-t a 21/2022. (VII. 15.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

117

Az újabb 28. §-t a 34/2022. (IX. 28.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

118

A 28/A. §-t a 37/2022. (X. 28.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

119

A 29. §-t a 21/2022. (VII. 15.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

121

A 31. §-t a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

122

A 32. §-t az 50/2023. (XII. 12.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

123

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

124

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

125

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

126

A hatálybalépés időpontja 2024. január 1.

127

Az újabb 32. §-t a 71/2023. (XII. 23.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

130

A 2. számú melléklet a 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított, a 70/2004. (VIII. 6.) ESZCSM rendelet 2. §-a és a 7. § (2) bekezdésének b)–c) pontja, a 79/2004. (VIII. 27.) ESZCSM rendelet 1. §-a, a 26/2005. (VII. 13.) EüM rendelet 3. §-a, a 31/2005. (VIII. 2.) EüM rendelet 1. §-a, valamint a 38/2005. (IX. 13.) EüM rendelet 1. §-a szerint módosított és a Magyar Közlöny 2005. évi 135. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. A 2. számú melléklet a 48/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 3. §-a, a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 4. §-a és 11. § (3)–(4) bekezdése, a 37/2006. (IX. 27.) EüM rendelet 1. §-a, a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése, a 33/2007. (VI. 28.) EüM rendelet 4. § (1) bekezdése, a 44/2007. (IX. 29.) EüM rendelet 3. § (1) bekezdése, a 62/2007. (XII. 29.) EüM rendelet 2. § (3)–(4) bekezdése szerint módosított, a Magyar Közlöny 2008. évi 6. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg. A 2. számú melléklet a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelet 4. § (2)–(3) bekezdése, a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdése, a 48/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése, a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 35/2009. (X. 29.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése, a 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 3. § (3)–(4) bekezdése, a 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 4. § (2) bekezdése, az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 2. § (2) és (10) bekezdése, a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése és 2. §-a, a 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet 1. § (3)–(4) bekezdése, a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése, a 7/2015. (II. 2.) EMMI rendelet 2. § (3) bekezdése, a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 3. § e) pontja, a 31/2015. (VI. 12.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése, a 36/2015. (VII. 15.) EMMI rendelet 1. §-a, az 59/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése, a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése, az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 2. § i) és j) pontja, a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése, a 36/2017. (XII. 27.) EMMI rendelet 2. §-a, a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet 3. § (3) bekezdése, a 38/2018. (X. 31.) EMMI rendelet 1. §-a, a 44/2018. (XII. 19.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése, a 10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelet 2. §-a, a 15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése, a 2/2020. (I. 30.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdése, a 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet 2. § (3)–(4) bekezdése, a 37/2020. (X. 30) EMMI rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése, a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. §-a, a 40/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése, a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet 2. § (3) bekezdése, a 48/2021. (XI. 2.) EMMI rendelet 1. §-a, az 51/2021. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. §-a, az 58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet 1. §-a, a 3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése, a 32/2022. (IX. 22.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 33/2023. (VIII. 24.) BM rendelet 1. §-a, a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése, a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

131

A 2/a. számú mellékletet újonnan a 26/2005. (VII. 13.) EüM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta be, szövege a 70/2011. (XII. 23.) NEFMI rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított, a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

132

A 2/b. számú mellékletet a 26/2005. (VII. 13.) EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése.

134

A 3/A. számú mellékletet újonnan a 30/2019. (XII. 14.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

136

Az 5. számú mellékletet a 7/1999. (IV. 7.) EüM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet 5. § (2) bekezdése azzal, hogy a 2004. februári és márciusi teljesítmények elszámolása a 2004. március 31-én hatályos szabályok szerint történik.

137

A 6. számú mellékletet a 28/1995. (VIII. 25.) NM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

138

A 7. számú mellékletet a 28/1995. (VIII. 25.) NM rendelet 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

141

A 9/a. számú mellékletet a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet 3. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 46/2023. (XI. 9.) BM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

143

A 10/a. számú mellékletet a 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 3. § (10) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet 3. § c) pontja.

144

A 11. számú mellékletet a 6/1994. (IV. 1.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

145

A 12. melléklet a 16/2023. (VI. 14.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

146

A 13. számú melléklet a 26/2005. (VII. 13.) EüM rendelet 9. §-ával megállapított, valamint a 38/2005. (IX. 13.) 4. §-a, a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelet 4. § (12) bekezdése, a 15/2017. (VI. 22.) EMMI rendelet 1. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

147

A 14. számú mellékletet az 5/1998. (III. 11.) NM rendelet 8. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2001. (III. 2.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdésének e) pontjával megállapított, és a 25/2001. (VII. 5.) EüM rendelet 4. §-a, a 34/2001. (X. 17.) EüM rendelet 1. § f) pontja, a 19/2002. (IV. 25.) EüM rendelet 1. § (1) bekezdésének f) pontja, a 7/2003. (III. 11.) ESZCSM rendelet 3. § f) pontja, a 3/2004. (I. 15.) ESZCSM rendelet 4. § (7) bekezdése, a 26/2005. (VII. 13.) EüM rendelet 10. §-a és 11. §-ának (4) bekezdése, valamint a 38/2005. (IX. 13.) EüM rendelet 4. §-a, a 48/2005. (XI. 8.) EüM rendelet 6. §-a, a 26/2006. (VI. 26.) EüM rendelet 10. §-a, a 49/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 4. §-a, a 13/2007. (III. 7.) EüM rendelet 2. § (6) bekezdése, a 22/2008. (V. 26.) EüM rendelet 4. § (13) bekezdése, a 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelet 1. § (6) bekezdése, a 48/2008. (XII. 31.) EüM rendelet 1. § (8) bekezdése, a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelet 2. § (6) bekezdése, az 51/2009. (XII. 30.) EüM rendelet 1. § (4) bekezdése, a 35/2010. (V. 14.) EüM rendelet 6. § (10) bekezdése, a 29/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet 3. § (11) bekezdése, az 55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 2. § (8) bekezdése, a 4/2014. (I. 20.) EMMI rendelet 1. § (11) bekezdése, a 36/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése, a 32/2016. (X. 27.) EMMI rendelet 2. § d) pontja, a 15/2018. (VI. 28.) EMMI rendelet 3. § (9) bekezdése, a 37/2018. (X. 30.) EMMI rendelet 2. § (4) bekezdése, a 15/2019. (VII. 26.) EMMI rendelet 1. § (7) bekezdése, a 22/2020. (VI. 26.) EMMI rendelet 2. § (8) bekezdése, a 39/2021. (IX. 6.) EMMI rendelet 2. § (9) bekezdése, a 3/2022. (I. 14.) EMMI rendelet 1. § (7) bekezdése, a 34/2023. (VIII. 24.) BM rendelet 2. § (5) bekezdése, a 70/2023. (XII. 23.) BM rendelet 1. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

148

A Magyar Közlöny 2001. évi 39. számában közzétett helyesbítésnek megfelelő szöveg.

150

A 15/a. számú mellékletet a 60/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

153

A 18. számú mellékletet a 4/2012. (I. 12.) NEFMI rendelet 3. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére