• Tartalom

1993. évi XCII. törvény

1993. évi XCII. törvény

a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek módosításáról1

2007.07.01.

Egyes, közfeladatokat ellátó szervezetek polgári jogi jogalanyiságának megalapozása, ezen belül az alapítványra vonatkozó szabályozással szemben támasztott gyakorlati igények kielégítése, valamint a gazdálkodó szervezeteket érintő szerződési szabályoknak — a felek magánautonómiáját tiszteletben tartó, a polgári jogi szabályozás egységét és a személyek egyenjogúságát kifejező — korszerűsítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §2

2. §3

3–8. §4

9. §5

10–38. §6

39. §7

40. § (1) Ez a törvény — a (2)—(3) bekezdésekben meghatározott kivételekkel — 1993. november 1-jén lép hatályba. A szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a korábban hatályos rendelkezések alkalmazása olyan szerződés érvénytelenségét eredményezné, amely e törvény alapján érvényesnek minősülne.

(2)–(5)8

(6) A törvény hatálybalépésekor működő alapítványok alapítói a Ptk. — e törvény 8. §-a alapján kiegészült — 74/G. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint kérhetik a közalapítványként való nyilvántartásba vételüket. Az alapítvány — közalapítvány alapítására jogosult — alapítója az alapítványból az alapító okirat megfelelő módosításával létesíthet közalapítványt. A törvény hatálybalépésekor működő azok az alapítványok, amelyek megfelelnek a Ptk. 74/G. §-a (1)—(2) bekezdéseiben meghatározott rendelkezéseknek, a törvény hatálybalépését követően közalapítványnak minősülnek.

(7)–(8)9

(9) Mindkét fél által ismert szokvány vagy mintaszabályzat hiányában a felek a Ptk. 380. §-a, illetve 418. §-ának (1) bekezdése alapján a minőségi és a mennyiségi kifogásolás rendjét meghatározhatják szállítási szerződés esetén a 7/1978. (II. 1.) MT rendeletnek, mezőgazdasági termékértékesítési szerződés esetén a 14/1978. (III. 1.) MT rendeletnek a mennyiségi és minőségi kifogásolásra vonatkozó — e törvénnyel hatályon kívül helyezett — rendelkezéseire történő utalással is.

41. § (1) E törvény — a bekezdés a)g) pontjaiban foglalt esetekben a 40. § (2) bekezdése szerinti — hatálybalépésével egyidejűleg

a) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény a következő 4/A. §-sal egészül ki:

,,4/A. § Az egyesületre (Ptk. 61—64. §) e törvény alkalmazásakor a társadalmi szervezetre vonatkozó szabályok az irányadók.'';

b) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 4. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A társadalmi szervezet a nyilvántartásba vétellel jön létre.'';

c) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(3) A bíróság a nyilvántartásba vételről nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A bíróság a nyilvántartásba vételről szóló határozatát az ügyészségnek is kézbesíti.'';

d)–e)10

f)–h)11

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a)12 a közhasznú társaság, az egyesület, a köztestület, az alapítvány és a közalapítvány beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére, valamint

b) a kiskereskedelmi árubeszerzés során szállított termékek tárolására szolgáló eszközök (göngyölegek) visszavételére és visszaszállítására


vonatkozó szabályokat rendelettel megállapítsa.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1993. október 5-i ülésnapján fogadta el.A kihirdetés napja 1993. október 30. A törvényt a 2013: CLXXVII. törvény 67. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2014. március 15. napjával.

2

Az 1. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 137. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2.§-t az 1994: LXXI. törvény 64.§-ának c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3–8. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 137. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 9. §-t a 2006: III. törvény 16. § (3) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 10–38. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 137. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 39. §-t a 2006: LXIX. törvény 60. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 40. § (2)–(5) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 137. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 40. § (7)–(8) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 137. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 41. § (1) bekezdésének d) és e) pontját a 2000: C. törvény 174. §-a (5) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 41. § (1) bekezdésének f)–h) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 137. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 41. § (2) bekezdése a) pontjának „a közhasznú társaság” szövegrészét a 2006: IV. törvény 367. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2009. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére