• Tartalom

1994. évi CIV. törvény

1994. évi CIV. törvény

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről1

2006.03.01.

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-a alapján a Magyar Köztársaság 1995. évi központi költségvetéséről, valamint a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
1995. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

ELSŐ Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK
ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE,
A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. §2 Az Országgyűlés az 1995. évi központi költségvetés

a) kiadási főösszegét a 2. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások nélkül 1 945 325,1 millió forintban,

b) bevételi főösszegét 1 789 297,8 millió forintban,

c) hiányát 156 027,3 millió forintban

állapítja meg.

2. § A központi költségvetés a fennálló bel- és külföldi adósságállományból a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1995-ben,

a) a Magyar Nemzeti Bank javára 15 034,4 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni, illetőleg a belföldi hitelezőktől 125 923 millió forint értékben köteles egy évnél hosszabb lejáratú államkötvényeket visszavásárolni;

b)3 külföldi hitelezők javára 24 613,6 millió forint hiteltörlesztést köteles teljesíteni.

3. § (1) Az 1. § a) pontban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontban megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2. §-ban megállapított hiteltörlesztési és államkötvény-visszavásárlási kiadások részletezését az 1. számú melléklet XXXII. A költségvetés törlesztései fejezet tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy

a) az 1. § c) pontban foglalt hiány fedezésére,

b) a 2. §-ban foglalt hiteltörlesztések és lejáró államkötvények által megtestesített költségvetési adósság megújítására

értékpapírokat bocsásson ki és hiteleket vegyen fel.

(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a költségvetési adósság lejárati szerkezetének javítása érdekében lejárat előtt állami értékpapírokat vásároljon vissza és hiteleket törlesszen, e műveletek finanszírozása érdekében állami értékpapírokat bocsásson ki és hiteleket vegyen fel.

(3)4 Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank központi költségvetésnek nyújtott kamatmentes hiteléből eredő államadósság egy részét — a Magyar Nemzeti Bank külföldi pénznemben fennálló nettó tartozásainak árfolyamváltozás miatti veszteségére — a Magyar Nemzeti Bankról szóló, többször módosított 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 22. §-ában meghatározott mértékig és időpontig piaci kamatozású állami értékpapírrá alakítsa át. A Magyar Nemzeti Bank az ezen állami értékpapír után kapott kamatot azonnal adóelőlegként átutalja a központi költségvetésbe.

(4) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap folyamatos likviditása érdekében — az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felül — 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyet bocsásson ki.

(5) Az (1) bekezdés szerint kibocsátandó értékpapírokból a Magyar Nemzeti Bank — figyelembe véve az MNB tv. 19. § (3) bekezdésében, illetőleg a 22. § (1) bekezdésében foglaltakat — úgy vásároljon, hogy a tárcájában lévő, a költségvetésnek nyújtott hitelek és a költségvetés által kibocsátott, hiányt finanszírozó értékpapírok állománya — az 1994. december 31-i állományhoz képest — 48 milliárd forinttal növekedjen.5

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az állami forgóalap terhére előlegezze meg a gazdasági kamarák 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételét, amely előleget a gazdasági kamaráknak legkésőbb 1995. december 10-ig vissza kell téríteniük a központi költségvetés részére.6

(7) A központi költségvetésnek az MNBtv. 82. §-ában meghatározott hiteleinek 1995-ben érvényes kamatlába 8,20%.

MÁSODIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS MÁS ALRENDSZEREI EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETŐLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-előirányzatai

Általános tartalék

5. § A központi költségvetés 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásaiból az általános tartalék 19 100 millió forint.

Céltartalék

6. § (1) A központi költségvetés és a helyi önkormányzatok intézményei közalkalmazottainak, valamint a 33. § (5) bekezdésében megjelölt nem állami intézmények munkavállalóinak központi bérpolitikai kerete 16 400 millió forint.

(2) Az előirányzat lebontására, fejezetekre, címekre, alcímekre és helyi önkormányzatokra — a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium és a Munkaügyi Minisztérium által együttesen kiadott Útmutató szerint végzett felmérés alapján — a pénzügyminiszter kap felhatalmazást.

(3) Az ,,A'' fizetési osztály első fizetési fokozat (a továbbiakban:A1) 8500 forint/hó/fő mértékével összefüggésben felmerülő többletkiadások megállapításánál a következőket kell figyelembe venni:

a) az 1994. december 31-én és 1995. január 1-jén is közalkalmazotti jogviszonyban állókat, ide nem értve a távollévők helyettesítésére foglalkoztatott közalkalmazottakat;

b) az a) pont alatti közalkalmazottak 1994. december 31-i illetménye és az 1995. január 1-jétől megemelt A1 (8500 forint/hó/fő) alapján a fizetési fokozatnak megfelelően számított, kötelezően járó illetmény különbözetének 11-szeresét;

c) az a) pont alatti közalkalmazottak 1994. december 31-i megállapított pótlékai és a b) pont szerint 1995. január 1-jétől az alsó határ figyelembevételével számított kötelező pótlékok különbözetének 11-szeresét;

d) az egyéni besorolásoknál a várakozási időnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi C. törvénnyel módosított 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtási rendeleteiben kötelezően előírt csökkentését.

(4) Támogatás nem igényelhető:

— azon költségvetési szervek részére, amelyek működésükhöz nem részesülnek költségvetési támogatásban,

— a központi költségvetési szerv azon munkavállalója után, akinek foglalkoztatása nem költségvetési támogatásból történik.

(5)7 A központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámcsökkentés többletkiadásaira szolgáló előirányzat 3325,8 millió forint. Az előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre történő átcsoportosítására a pénzügyminiszter kap felhatalmazást. Az előirányzatból 1025,8 millió forint a felsőoktatásban, 300,0 millió forint a Magyar Televíziónál végrehajtott létszámcsökkentés többletkiadásaira használható fel.

7. § Az energiaár-emelés lakossági és intézményi részleges kompenzációjára 9000 millió forint az előirányzat.

Rendkívüli kiadások és bevételek

8. § (1) A központi költségvetés 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásai közül rendkívüli kiadás:

a) a pénzbeli kárpótlás (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 2. alcím);

b) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 5. alcím);

c) a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. alaptőke-juttatása (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 10. alcím);

d) ,,NATO Békepartnerségi'' program kiadásai (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 11. alcím);

e) az egyházi ingatlanok visszaadásával kapcsolatos kiadások (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 18. cím 1. alcím);

f) a Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplése előkészítésének kiadásai (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 18. cím 2. alcím);

g) a felújítás előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

h) a kormányzati beruházások előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél;

i) a fejezeti kezelésű speciális támogatások előirányzat-csoport előirányzatai valamennyi fejezet valamennyi költségvetési címénél, a fejezeti kezelésű előirányzatok ágazati, szakmai célfeladatai, címzett és céltámogatásai, továbbá az alapítványok támogatása (I. Köztársasági Elnökség fejezet 2. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport; III. Alkotmánybíróság fejezet 2. cím 1. alcím; VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 1—3., 7—8., 15., 31., 33., 44. előirányzat-csoport; VIII. Belügyminisztérium fejezet 22. cím 2—5. alcím; 24. cím 5. alcím 5. előirányzat-csoport; IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 10. cím 6—7. alcím; XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 2—3. és 9. alcím; XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 1., 8—9., 11—14. előirányzat-csoport; XV. Földművelésügyi Minisztérium fejezet 12. cím 2. alcím; XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 13. cím 3. alcím; XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 2., 4., 7. alcím; XIX. Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fejezet 23. cím 2. alcím; XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 7., 9—12., 17—18., 21—23. előirányzat-csoport; XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 10. cím 2. alcím; XXVI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 7. cím 2. alcím).

(2) A központi költségvetés 3. § (2) bekezdésében jóváhagyott bevételei közül rendkívüli bevétel:

a) a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet költségvetési befizetéseinek előirányzatai (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 12. cím 2—3. alcím);

b) a központi költségvetési szervektől származó befizetések (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

c) a helyi önkormányzatok befizetései (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím);

d) az állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezettől származó privatizációs bevételek (XXXI. Belföldi államadósság fejezet 4. cím).

Az állam vagyonával és a kormányzati beruházásokkal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezethez tartozó kereskedelmi bankokban és más pénzintézetekben az állami részesedést, valamint a részben vagy egészben, illetőleg tartósan vagy ideiglenesen állami tulajdonban lévő állami vagyont megtestesítő részvények után az 1995. évben kifizetésre kerülő osztalék és állami vagyon más hozadéka a központi költségvetés bevételét képezi.

(2)8 Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a hozzá tartozó állami vagyon privatizációjából legalább 150 000 millió forintot köteles befizetni a költségvetésbe.

(3) A részben vagy teljesen tartósan állami tulajdonban maradó gazdálkodó szervekről szóló 126/1992. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt gazdálkodó szervezetek privatizációjából származó bevételeknek a központi költségvetésbe való befizetéséről a tevékenység ellátásáért felelős miniszter köteles gondoskodni.

(4) Az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által működtetett állami vagyon privatizációjával összefüggő közvetlen és közvetett kiadások, továbbá a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások fedezete a vagyon privatizációjából származó, a központi költségvetésbe a (2) bekezdésben foglaltak alapján befizetett összegen felül 22 501,2 millió forint bevétel. Ebből a privatizációval összefüggő közvetlen és közvetett kiadások előirányzata 13 000 millió forint, a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos kiadások előirányzata 8 000 millió forint, valamint a működési költségvetés előirányzata 1 501,2 millió forint.

10. § (1) A Kincstári Vagyonkezelő Szervezet kezelésében lévő állami vagyon értékesítéséből, átmeneti vagy tartós hasznosításából származó bevétel — ha törvény másként nem rendelkezik — a központi költségvetés bevételét képezi.

(2) A szovjet csapatkivonás révén felszabadult ingatlanok hasznosítása esetén a ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az illetékes települési önkormányzatot — ezen belül Budapesten 50—50%-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot — és a központi költségvetést illeti meg.

(3) A (2) bekezdésben említett ráfordításnak az őrzés-védelemmel, az állagmegóvással, a kártalanítással, az értéknövelő beruházásokkal, környezetvédelmi károk elhárításával, tűzszerészeti mentesítéssel, valamint az értékesítéssel kapcsolatos költségeket kell tekinteni.

11. § A központi költségvetési szerv a javára, az elkülönített állami pénzalap kezelője az alap javára felajánlott ingó és ingatlan vagyont — ha az annak működtetésével járó kötelezettségeket teljesíteni tudja — 10 millió forint értékhatárig saját hatáskörben, 50 millió forint értékhatárig a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével, 50 millió forint értékhatár felett a pénzügyminiszter engedélyével fogadhatja el.

12. § (1) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló ingatlanokat — amennyiben törvény másként nem rendelkezik — hivatalos értékbecsléssel megállapított egyedi

a) 100 millió forint értékesítési, három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérletidíj-értékhatárig a pénzügyminiszter hozzájárulásával a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével;

b) három évnél nem hosszabb bérbeadás esetén 20 millió forint, három évet meghaladó bérbeadás esetén 5 millió forint éves bérletidíj-értékhatár felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének kezdeményezésére a pénzügyminiszter;

c) 100 millió forint értékesítési bevételi értékhatár felett a Kormány engedélyével — műemlék esetében a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulása mellett —

értékesítheti, cserélheti el, illetve adhatja bérbe.

(2) A 10 millió forint értékhatárt meghaladó értékesítésnél és az 5 millió forint éves bérletidíj-értékhatárt meghaladó bérbeadásnál nyilvános versenytárgyalást kell lefolytatni.

(3) A központi költségvetési szerv kezelésében, használatában lévő kincstári ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételből mindenekelőtt a központi költségvetéssel és a társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozásokat kell kiegyenlíteni. A fennmaradó összeg legalább 50%-át — ha törvény másként nem rendelkezik — a központi költségvetésbe kell befizetni. A költségvetési befizetés előírásáról, konkrét mértékéről az engedélyező rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt esetben — a (3) bekezdésben előírt befizetés teljesítése után — a bevétel intézménynél visszamaradó hányada a központi költségvetési szervek építési beruházására, ingatlanvásárlására, felújítására és rekonstrukciójára fordítható.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt esetben, továbbá az a)—b) pontokba tartozó hasznosításra vonatkozó javaslat Kormány elé terjesztése esetén a bevétel felhasználásáról a Kormány dönt. A Kormány a (3) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően jogosult a befizetési kötelezettség mértékéről és az adott fejezeten belül előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra történő felhasználásáról intézkedni, ennek megfelelően azokat módosítani.

(6) Ingatlancsere esetén a (3) bekezdésben foglalt befizetési kötelezettség alapja a megállapodás szerinti értékkülönbözet.

(7) A központi költségvetési szerv a használatában, illetve a kezelésében lévő és a feladatai ellátásához feleslegessé váló gépeket, felszereléseket, járműveket 3 millió forint egyedi könyv szerinti bruttó értékhatárig saját hatáskörben, 3 millió forint felett a fejezetért felelős szerv vezetőjének engedélyével nyilvános versenytárgyalás útján értékesítheti.

(8)9

13. § (1) Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások az 1995. évben a következők:

a) MH Központi Honvédkórház (IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 10. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

b) Kecskeméti repülőtér (IX. Honvédelmi Minisztérium fejezet 10. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

c) Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 7. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat)

d)10 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 2. alcím, 7. előirányzat-csoport, 2 kiemelt előirányzat;

e) Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

f) Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának meghosszabbítása (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat).

(2) Kormányzati beruházási célprogramok az 1995. évben a következők:

a) Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése (VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

b) Kormányzati távközlési célprogram (VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat);

c) Postai épületrekonstrukció (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

d) Kiemelt városok szennyvízkezelése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

e) Vízkárelhárítás (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat);

f) Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 4. kiemelt előirányzat);

g) Vízminőség-védelem (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 5. kiemelt előirányzat);

h) Légi közlekedés (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 6. kiemelt előirányzat);

i) Kombinált fuvarozás (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 7. kiemelt előirányzat);

j) Vasúthálózat fejlesztése (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat);

k) VOLÁN autóbusz-rekonstrukció (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzat);

l) Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 11. kiemelt előirányzat);

m) Vasútegészségügy (XIII. Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet 13. cím 2. alcím 5. előirányzat-csoport 19. kiemelt előirányzat);

n) Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás (XV. Földművelésügyi Minisztérium 12. cím 3. alcím 1. előirányzat-csoport);

o) PHARE program keretében határátkelők építése (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

p) Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

q) Folyamatban lévő beruházások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím 6. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

r) Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 17. cím 6. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat);

s) Orosz laktanya-fejlesztési programok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 2. cím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat és az 5. cím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

t) Lágymányosi egyetemek fejlesztése (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

u) Kollégium- és ingatlanfejlesztési programok (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

v) Területfejlesztési feladatok (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 3. előirányzat-csoport 1. kiemelt előirányzat);

w) Céltámogatási kiegészítő keret (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 3. előirányzat-csoport 2. kiemelt előirányzat);

x) Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram (XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím 3. előirányzat-csoport 3. kiemelt előirányzat).

(3)11

(4)12

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettsége

14. § (1) A központi költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó — a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított — eredményének 18%-át az 1995. évi eredmény-elszámolás során köteles a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a központi költségvetési szerv a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

15. § (1) A központi költségvetési szervek 1995. évi pénzmaradványának elszámolása során

a)13 a (2) bekezdés szerinti bevételek eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-a;

b) a normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete; az elmaradt, nem teljesített feladatok, a céljelleggel megállapított előirányzatok — következő évre áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt — külön jogszabályban foglaltak szerint megállapított pénzmaradványa

a központi költségvetést illeti meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt bevételnek minősül:

a) az intézményi ellátási díj;

b) az alkalmazottak térítése;

c) az állami (hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési) feladatok díjbevétele;

d) az illetékjellegű bevételek.

(3) A központi költségvetési szerv pénzmaradványát a fejezetért felelős szerv vezetője, a fejezet összesített pénzmaradványát a pénzügyminiszter vizsgálja felül és hagyja jóvá.

(4)14 Az alaptevékenység körében végzett földhivatali szolgáltatásokért — beleértve a soronkívüli eljárásokat és különszolgáltatásokat is — fizetett díjak miatti többletbevétel mentes az (1) bekezdés a) pontjában foglalt befizetési kötelezettség alól.

(5) A földhivataloknál a (4) bekezdés szerint keletkezett többlet felhasználásához a felügyeletet ellátó miniszter előzetes hozzájárulása szükséges.

16. § (1) A központi költségvetési szerveket — kivéve a Magyar Televíziót, a Magyar Rádiót és a Magyar Távirati Irodát — a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken 1995. évben ténylegesen befolyó bevételeik után 13%-os befizetési kötelezettség terheli, ha törvény másként nem rendelkezik. A légi forgalommal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekre tekintettel a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság befizetési kötelezettsége 300 millió forint.

(2) Az (1) bekezdésben előírt befizetési kötelezettség alapjául szolgáló — a költségvetési szerv tevékenységével és az általa kezelt kincstári vagyon hasznosításával összefüggő — bevételek a következők:

a)15 az állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készlet értékesítése, a tankönyvek, jegyzetek, valamint az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, mezőgazdasági termékek (METJ) kivételével;

b) az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke, kivéve a felsőoktatási, a közgyűjteményi, a közművelődési intézmények, valamint a kutatóintézetek e körben végzett szolgáltatásai, továbbá költségvetési szerveknek nyújtott, nyereség nélkül továbbszámlázott közbeszerzési tevékenysége bevételét;

c) helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja;

d) lízingdíj-bevétel;

e) szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítése;

f) elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése;

g) vállalkozási bevételek: áruértékesítés, szolgáltatás;

h) kamatbevételek;

i) pénzügyi befektetések árfolyamnyeresége, hozama;

j) egyéb bevételek.

(3) A befizetési kötelezettséget a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig a fejezet bevételi számlájára kell teljesíteni.

(4)16 A (2) bekezdésben megjelölt bevételek eredeti előirányzatot meghaladó — kiadásokkal csökkentett — többletének 50%-a a központi költségvetést illeti meg, mely kötelezettséget az 1995. évi pénzmaradvány elszámolását követően kell teljesíteni.

(5)17 Az állami felsőoktatási intézmények hallgatói által fizetett tandíj a felsőoktatási intézményeket illeti meg, kivéve az első alapképzésben, valamint a nappali tagozatos szakirányú továbbképzésben, továbbá doktori képzésben részt vevő hallgatók által kormányrendelet szerint fizetett tandíjat.

Egyes pénzbeli juttatások folyósítása

17. § (1) A felsőoktatási intézményekben a magyar állampolgárságú és — nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján azzal azonos elbírálás alá eső — külföldi állampolgárságú, első alapképzésben, illetőleg szakirányú továbbképzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatók pénzbeli juttatásának normatívája 65 000 forint/fő/év.

(2) Az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők pénzbeli juttatásának normatívája 216 000 forint/fő/év.

HARMADIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolatrendszere

Állami hozzájárulás és támogatás

18. § (1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzat költségvetéséhez a közvetlenül és kötöttség nélkül felhasználható normatív állami hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A normatív állami hozzájárulásnak az önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján készített önkormányzatonkénti és hozzájárulásonkénti részletezését a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben teszi közzé e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül.18

(3) Az előző évek bérpolitikai intézkedéseinek — 1. számú melléklet VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 1. alcím 28. kiemelt előirányzat szerinti — 1994. évi feladatátadásokkal korrigált 1995. évi előirányzatait is önkormányzatonként a (2) bekezdésben megjelölt rendeletben kell közzétenni.

(4) Az 1994. évi normatív állami hozzájárulások elszámolása alapján a központi költségvetésbe visszatérülő, a tervezettet meghaladó bevétel az általános tartalék 5. §-ban megállapított összegét növeli, a központi költségvetést terhelő pótlólagos hozzájárulás az általános tartalékot terheli.

19. § (1) Az Országgyűlés felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást állapít meg:

a) az önálló színházat (kőszínházat, szabadtéri színpadot, bábszínházat) fenntartó helyi önkormányzat részére a 4. számú mellékletben foglalt részletezés szerint;

b) központosított előirányzatként az 5. számú mellékletben felsorolt, a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatok működésére;

c) a helyi önkormányzatok kiemelt fontosságú beruházási feladataira, külön törvényben szabályozott címzett és céltámogatás formájában;

d) a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló — 1991. évi XX. törvénnyel módosított — 1973. évi 13. törvényerejű rendelet19 5. § (4) bekezdése és e törvény alapján a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat részére 1995. július 1-jétől, időarányosan a 10. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.

(2) E törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése alapján az 1995-ben támogatható célok körét a következők szerint állapítja meg és rangsorolja:

a) községek egészséges ivóvízellátásának megvalósítása (közkifolyós ivóvízellátás, ivóvízbázis-fejlesztés, ivóvízhálózat-építés, ivóvízkezelési eljárások);

b) életveszélyessé vált általános iskolai tanterem kiváltása;

c) a sérülékeny vízbázisok területén lévő — a 36/1993. (V. 28.) OGY határozat mellékletében felsorolt — 2000 fő és annál nagyobb állandó népességszámú településeken szennyvíztisztító telep és települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése;

d) működő egészségügyi intézmények gép-műszer beszerzése.

(3) A felsorolásban nem szereplő célokra a helyi önkormányzatok által 1995. évre benyújtott igénybejelentések érvényüket veszítik.

(4) Azon műszakilag összetartozó — de külön igénybejelentésben szereplő — beruházásoknál, amelyek a támogatási célok 1994. és 1995. évi szűkítése következtében nem helyezhetők üzembe amiatt, hogy az 1993. évben, illetőleg az 1995. évben csak a szennyvízcsatorna vagy csak a szennyvíztisztító telep, valamint települési folyékony hulladék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése került, illetve kerül a támogatott körbe, az 1996. évi céltámogatási feltételek közül az állandó népességszámra vonatkozó korlátozástól el kell tekinteni. Ezen igények kielégítését az 1996. évben első helyre kell sorolni.20

(5) A helyi önkormányzatok központi támogatás szempontjából 1995. évben kezdődő új címzett támogatásait külön törvény tartalmazza.

(6) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Belügyminisztérium és a 10. számú mellékletben felsorolt helyi önkormányzatok között a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos feladat, hatáskör és állami támogatás módosulásával összhangban a személyi, tárgyi és költségvetési jellegű átadás-átvételt, eljárást rendeletben szabályozza, beleértve a beruházások állami támogatását és a működési területen kívüli kivonulások költségtérítését is.21 A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok tagjait megilletik mindazok a járandóságok és juttatások, amelyeket a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet22 előír. A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokat fenntartó helyi önkormányzatoknak kell az átadás-átvételt követően gondoskodniuk az illetményekről és a pénzbeli juttatásokról.

(7)23

(8)24 A helyi önkormányzat normatív állami hozzájárulásainak, valamint a 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásoknak lemondással felszabaduló összege a 20. §-ban meghatározott előirányzatot növeli.

(9) A 18. § (3) bekezdésében szereplő hozzájárulásokról az államháztartás alrendszereinek tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeiről, valamint a központi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 139/1993. (X. 12.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése szerint mondhat le az önkormányzat.25

20. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján önállósága és működőképessége érdekében a vis maior helyzetbe került helyi önkormányzat, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő forráshiányos helyi önkormányzat, valamint a saját hibájából tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzat külön — törvény szerint — kiegészítő támogatást igényelhet az 6. számú mellékletben foglalt feltételek szerint.

21. § (1) Ha az önkormányzat a konkrét feladatmutatókhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulást az őt ténylegesen megilletőnél 5%-kal vagy azt meghaladó mértékben vette igénybe, köteles a túllépés teljes összege után, a külön jogszabályban megjelölt határidőre kamatot fizetni. A túllépés kiszámításánál a 3. számú melléklet 5., 7—24. pontjaiban szereplő, konkrét mutatószámokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások, valamint a 18. § (3) bekezdés szerinti hozzájárulások együttes összegét kell alapul venni.

(2) A központi költségvetés a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles kamatot fizetni az önkormányzatnak, ha az általa időarányosan folyósított normatív állami hozzájárulás legalább 5%-kal kevesebb az önkormányzatot megillető összegnél.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint fizetendő kamat mértéke 500 ezer forintot meg nem haladó eltérés esetén a költségvetési évben érvényes éves átlagos jegybanki alapkamat, egyébként annak kétszerese.

(4) Az a helyi önkormányzat, amely visszafizetési kötelezettségének, illetőleg kamatfizetési kötelezettségének a külön jogszabályban meghatározott határidőre nem tesz eleget, további — az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő — kamatot köteles fizetni mindaddig a napig, amíg fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

(5) Ha az önkormányzat a 19. § (1) bekezdésében szereplő támogatást nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 20. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni és a (3)—(4) bekezdésben meghatározott mértékű kamatot fizetni a központi költségvetés javára.

(6) Az (1)—(5) bekezdésben meghatározott kamatok a központi költségvetés XVII. Pénzügyminisztérium fejezetének Vegyes kiadását (23. cím 1. alcím), illetve Vegyes bevételét (29. cím 1. alcím) növelik.

(7) Ha a helyi önkormányzat az Áht. 72. és 80. §-aiban előírt, az éves költségvetésről, az éves beszámolóról és a pénzforgalomról szóló információt határidőre nem szolgáltatja, a Pénzügyminisztérium a határidőt követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a normatív állami hozzájárulás folyósítását felfüggeszti. Az így elmaradó állami hozzájárulás az információ szolgáltatását követően az év hátralévő részében havonta egyenlő részletben illeti meg az önkormányzatot. Ebben az esetben az önkormányzatot a (3) bekezdés szerinti kamat nem illeti meg.

Átengedett, megosztott bevételek

22. § (1) A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakosok által az 1993. évre bevallott — az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott — személyi jövedelemadó 35%-a illeti meg, 87 070 millió forint összegben.

(2) A személyi jövedelemadó (1) bekezdés szerinti összegét növeli a személyi jövedelemadó-kiegészítésre 1994-ben felhasznált állami támogatással azonos, 6561 millió forint összeg.

(3) Az (1)—(2) bekezdés szerinti személyi jövedelemadót a következők szerint kapják meg a helyi önkormányzatok:

a) A munkanélküliek jövedelempótló támogatásának 50%-a fedezetére 11 milliárd forint illeti meg a települési önkormányzatokat a hat hónapnál régebben munkanélküli-járadékban, valamint a munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesülők 1994. július 20-i együttes száma alapján.

b) A megyei önkormányzatokat a megye 1993. január 1-jei állandó lakosai után 80 Ft/fő illeti meg, 687 millió forint összegben.

c) Az e) pont szerinti kiegészítésre a (2) bekezdésben szereplő összegen felül 1249 millió forint személyi jövedelemadót kell fordítani.

d) A települési önkormányzatokat az (1) bekezdés szerinti személyi jövedelemadóból az a)c) pontokban foglaltakkal azonos arányban csökkentett összeg illeti meg.

e) Azoknál az önkormányzatoknál, amelyeknél a d) pont szerinti személyi jövedelemadó-bevétel egy főre jutó összege — az 1993. január 1-jei állandó népességet számítva — nem éri el községek esetében a 4828 forintot, városok esetében a 6623 forintot, a bevétel e szintig — az f) pontban meghatározott korlát figyelembevételével — kiegészül. Az önkormányzatok státusát az 1994. évi általános önkormányzati választás napján meglévővel azonosan kell alapul venni. A szétvált önkormányzatoknál az előirányzatokat az érintettek megállapodása alapján kell megosztani.

f) Az e) pont szerinti személyi jövedelemadó-kiegészítés összege a városoknál nem haladhatja meg:

fa) a 25 millió forintot, ha az e) pontban megjelölt lakosságszám 10 000 főnél nem több,

fb) a 40 millió forintot, ha az e) pontban megjelölt lakosságszám 10 001 és 35 000 fő között van.

(4) A személyi jövedelemadó összege — a kiegészítéssel együtt — a (3) bekezdés f) pontjában sem lehet kevesebb lakosonként 4828 Ft-nál.

(5) A (3)—(4) bekezdés szerinti személyi jövedelemadó önkormányzatonkénti és jogcímenkénti részletezését a 18. § (2) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

23. § A települési önkormányzatot az általa a belföldi gépjárművek után beszedett adó 50%-a illeti meg.

24. § Az önkormányzatok megalakulásakor az alapítói jog gyakorlása tekintetében tanácsi vállalat — állami vagyon felett tulajdonosi jogosítvánnyal rendelkező szervezet által történő — értékesítéséből származó bevétel 50%-a az alapítói jogot gyakorló helyi önkormányzatot illeti meg.

25. § A települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság összegének 30%-a a területileg illetékes önkormányzatot illeti meg.

Az önkormányzatok által beszedett illetékek szabályozása

26. § (1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 1995. január 1-jétől beszedett illeték 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a — (3)—(5) bekezdésben meghatározottak — szerint az önkormányzatokat illeti meg.

(2) Az illetékhivatal az illetékbevételnek az (1) bekezdés szerint a központi költségvetést megillető hányadát minden hónap 20. napjáig az állami forgóalap kijelölt számlájára köteles átutalni.

(3) A megyei illetékhivatalok által beszedett illetékből — az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján — az illetékhivatal székhelye szerinti város, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város illetékességi területére tartozó ügyekből befolyt és a (2) bekezdés szerint csökkentett összeg a megyeszékhely város — Pest megyében Cegléd város —, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatát illeti meg.

(4) A Fővárosi Illetékhivatal által beszedett és a (2) bekezdés szerint csökkentett illeték a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

(5) A megyei illetékhivatal által beszedett illetéknek a (2) és (3) bekezdésben meghatározott bevétellel, továbbá a (6) bekezdésben foglalt költségekkel — beleértve az érdekeltségi célú kifizetéseket is — (a továbbiakban e § alkalmazásában: költségek) csökkentett összegéből

a) 30% közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot;

b) 70% fele egyenlő összegben, fele lakosság arányosan a megyei önkormányzatokat

illeti meg.

(6) A megyei önkormányzat, illetve a nem megyeszékhely megyei jogú város az illetékhivatalt fenntartó önkormányzattal megállapodik a megye — ideértve a nem megyeszékhely megyei jogú város — területén beszedett illetékkel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek körét és mértékét, az elszámolás ellenőrzésének módját.

(7) A megyeszékhely város és Pest megyében Cegléd város az illetékhivatalok működtetéséhez szükséges — megállapodásnak megfelelő — költségek egytizenketted részét a beszedett illetékből havonta visszatartja. A visszatartott összeget az illetékhivatalt fenntartó városi önkormányzatnál illetékbevételként kell elszámolni.

(8) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa ezen időpontig beszedett illetékbevételből az (5) bekezdés a) pontjában megjelölt összeget.

(9) A megyei illetékhivatal minden hónap 20. napjáig a nem megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára utalja át az általa beszedett illetékbevételből a (3) bekezdésben megjelölt és a (6) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett összeget.

(10) Az (5) bekezdés b) pontjában megjelölt bevételt a (8) bekezdésben foglaltakkal egy időben a megyei önkormányzat számlavezető pénzintézete számlája javára kell átutalni. Az így befolyt, országos szinten összesített bevétel egytizenkilenced részét kell átutalni a tárgyhónap 25. napjáig valamennyi megyei önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

A fővárosi önkormányzatok bevételei

27. § A fővárosi önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti megosztására és átutalására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 64. §, valamint 64/A.—64/C. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

A helyi önkormányzatok költségvetési befizetési kötelezettsége és eladósodásának korlátozása26

28. § (1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerve a vállalkozási tevékenységből származó — a gazdálkodás rendjét, a beszámolási és könyvvezetési kötelezettséget szabályozó külön jogszabályokban foglaltak szerint megállapított — eredményének 18%-át köteles az 1995. évi eredmény-elszámolás során a központi költségvetésbe befizetni.

(2) Nem kell az (1) bekezdés szerinti befizetést teljesíteni a vállalkozási tevékenységből származó eredmény azon része után, amelyet a helyi önkormányzat és költségvetési szerve a tárgyévben vagy az azt követő évben jogszabályban, illetőleg az alapító okiratban meghatározott alaptevékenysége ellátásához használ fel.

28/A. §27 (1) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70%-a.

(3) A likvid-hitel nem esik az (1)—(2) bekezdés szerinti korlátozás alá.

(4) Saját folyó bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a kamatbevétel, a környezetvédelmi bírság, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

(5) Rövid lejáratú kötelezettség: az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, továbbá a több év alatt törlesztendő kötelezettség adott évben esedékes összege, ide nem értve a Kormány kezességvállalásával biztosított kötelezettségeket.

(6) Likvid-hitel: az éven belül felvett és visszafizetett, a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez felvett hitel.

B) A társadalombiztosítás és a központi költségvetés kapcsolata

Az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számláról igénybe vett összeg rendezése és a központi költségvetés hozzájárulása a társadalombiztosítási alapokhoz

29. § (1)28 A társadalombiztosítási alapoknak az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlán 1994. december 31-én fennálló tartozásállományát — ideértve az 1992—1993. évi hiányok államkötvénnyel nem fedezett részét is — 1996-ban kell rendezni.

(2)29

(3) A Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot terhelő ellátások folyamatos teljesítését az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlák hiteljellegű igénybevételi lehetősége akkor garantálja, ha az Alapok folyó bevételeinek és kiadásainak eltéréséből adódó hiány az Alapok elszámolási számláin, az ezekhez kapcsolódó célelszámolási számlákon meglevő pénzeszközök terhére már nem finanszírozható. Az állami forgóalaphoz kapcsolt megelőlegezési számlák hiteljellegű igénybevétele esetén, az Alapok befektetéseiket — kivéve az 1994. december 31-e előttieket és az 1992. évi X. törvény 21. § (4) bekezdése szerinti ingyenes vagyonjuttatást — kötelesek felszámolni, és a hitel visszafizetéséig befektetéseket nem eszközölhetnek. A megelőlegezési számlákról felvett kamatmentes hitelt az Alapok a befolyó bevételeikből soron kívül törlesztik.30

(4)31 Az állami forgóalaphoz kapcsolódó megelőlegezési számlákról hitelt igénybe venni csak előzetesen benyújtott pénzellátási terv alapján lehet. A pénzellátási tervet három hónapra előre, havi és ezen belül napi bontásban kell elkészíteni, és havonta a pénzellátási időszakot megelőző hónap 25-éig kell benyújtani.

30. § A központi költségvetés az Egészségbiztosítási Alapnak azon személyek után, akik egyéni és munkáltatói járulékfizetők hozzátartozóiként nem jogosultak betegbiztosítási ellátásra, átalányszerű hozzájárulást fizet, amelynek átalányszerű előirányzata 10 000 millió forint (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport).

C) A központi költségvetés és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

31. § Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

32. § A költségvetési szerveknél — kivéve a társadalombiztosításból finanszírozott egészségügyi és ügyviteli feladatokat ellátó szerveket —, valamint a normatív állami támogatásban részesülő nem állami szociális, egészségügyi, nevelési és oktatási intézményeknél foglalkoztatottak bérét terhelő munkaadói járulékot a központi költségvetés közvetlenül, az 1995. évben 9000 millió forint átalányösszegben folyósítja a Szolidaritási Alapnak (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. cím 2. alcím 2. előirányzat-csoport).

NEGYEDIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA

Társadalmi önszerveződések támogatása

33. § (1) Az Országgyűlés a szociális, oktatási-nevelési közfeladatokat (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó egyházak, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, valamint a humánszolgáltatásokat főtevékenységként nyújtó, ezen önálló tevékenységből származó jövedelem után a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek (a továbbiakban együtt: nem állami intézmények) részére a 8. számú mellékletben foglaltak szerinti jogcímeken és összegben normatív állami hozzájárulást állapít meg.

(2) A normatív állami hozzájárulás folyósításának feltétele, hogy

a) a működés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozó nyilatkozatot, valamint a nem állami intézmény és a fővárosi vagy a területileg illetékes önkormányzat között a feladat átadására létrejött megállapodást a feladat ágazati irányítása szerint illetékes minisztériumhoz (a továbbiakban: szakminisztérium) benyújtott támogatásigényléshez csatolják,

b) az egyházi jogi személy a támogatás igénylését a szakminisztériumhoz benyújtsa.

(3) A normatív állami hozzájárulás igényelhető a tervezett feladatmutatók alapján. A nem állami intézmény a következő év január 31. napjáig a tényleges feladatmutatók alapján a szakminisztériumnak elszámol az igénybe vett hozzájárulással.

(4) Az 1994. január 1-jét követően létrehozott nem állami egyetem, illetőleg főiskola 1995. december 31. napjáig nem részesül normatív állami hozzájárulásban.

(5) A normatív állami hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény harmadik része IV—V. fejezetében megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket biztosítja.

34. § (1) A pártok támogatására fordítható keretből (II. Országgyűlés fejezet 6. cím) az ott megnevezett pártok a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló — többször módosított — 1989. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) rendelkezései szerint részesülnek. A támogatást havonta kell folyósítani.

(2) A nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai, szervezetei, a társadalmi szervezetek és az értelmi fogyatékosokat segítő szervezetek támogatására szolgáló keretek (II. Országgyűlés fejezet 5. cím és 8. cím 1. és 4. előirányzat-csoport) felhasználásáról az Országgyűlés — az általa kijelölt bizottság javaslata alapján — dönt.32

(3) A II. Országgyűlés fejezet 5., 6. és 8. címében megjelölt támogatásokat a Pénzügyminisztérium folyósítja.

(4) Az egyházak közvetlen támogatására szolgáló keret (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 6. alcím) felosztásáról az Országgyűlés dönt.33

35. § A nem állami intézmények — kivéve a pártokat —, valamint más társadalmi szervezetek — a 33—34. §-okban foglalt támogatásokon felül — az általános tartalék, továbbá a fejezetek ágazati, szakmai célú pénzeszközei, a helyi önkormányzatok és az elkülönített állami pénzalapok költségvetései terhére is részesülhetnek támogatásban az azok felosztására, felhasználására vonatkozó szabályok keretei között.

ÖTÖDIK Fejezet

KEZESSÉGVÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS

36. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a központi költségvetés terhére egyedi állami kezességet vállaljon olyan esetekben, amikor azt nemzeti érdek — különösen a külső és belső gazdasági-pénzügyi egyensúlyviszonyok — szükségessé teszi.

(2)34 Az 1995-ben újonnan elvállalásra kerülő egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg az 1. § a) pontjában megállapított kiadási főösszeg 1,5%-át.

(3)35 A (2) bekezdésben megállapított mérték felett vállalható kezesség a kőolaj-, földgáz- és villamosenergia-importra, melyekre a kezességvállalási szerződést a Kormány nevében — a Kormány által meghatározott időponttól — a Magyar Export-Import Bank Rt. adja ki, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi IL. törvényben meghatározott beszerzésekre.

(4) A (2) bekezdésben megállapított mérték — a járulékos hitelköltségek és az árfolyamváltozások miatt bekövetkező automatikus emelkedés esetét kivéve — kizárólag az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával léphető túl.

(5) A kezességvállalás alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szembeni tartozásává válik, s azt adók módjára kell behajtani. Az adók módjára behajtandó köztartozás előírása, nyilvántartása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet alapján állami kezesség mellett kibocsátott lakossági kötvények esetén is. Ha a kezesség érvényesítésére a volt tanácsok által kibocsátott kötvények esetén kerül sor, akkor a kezesség alapján kifizetett összeg erejéig a jogutód önkormányzatoknak a központi költségvetéssel szemben azonnali fizetési kötelezettsége keletkezik. A fizetési kötelezettség teljesítésére a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közösen szólítja fel az önkormányzatokat.

37. § (1) A Magyar Export-Import Bank Rt. által felvehető hitelek és kibocsátott kötvények együttes állományának felső határa 1995. december 31-én 30 000 millió forint lehet.

(2)36 A Magyar Export-Import Bank Rt. által a központi költségvetés terhére vállalható garanciaügyletek állományának felső határa 1995. december 31-én 16 500 millió forint lehet.

(3) A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által vállalható politikai kockázatok elleni biztosítási kötelezettség összegének felső határa 1995. december 31-én 80 000 millió forint lehet.

(4) Az (1)—(3) bekezdésekben megállapított állományok forintértékeinek az árfolyamváltozások következtében jelentkező növekményével a keretek automatikusan megemelkednek.

38. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal, az Európai Beruházási Bankkal, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötendő hitelszerződéseknél — az ezen intézmények által megkívánt formában —, valamint a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. részére — az általa külföldön felvett hitelekre — a központi költségvetés terhére, összegszerű korlátozás nélkül kezességet vállaljon.

39. § Amennyiben az állam által vállalt kezességek központi költségvetéssel szembeni érvényesítésének összege meghaladja az e célra előirányzott összeget, a különbözet az általános tartalékot terheli.

HATODIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre

40. § (1) Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok év közbeni megváltoztatására:

a) a pártok támogatása (II. Országgyűlés fejezet 6. cím);

b) a kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének, valamint a társadalmi szervezetek támogatása (II. Országgyűlés fejezet 5. és 8. cím);

c) Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa (VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport);

d) a kormányzati rendkívüli kiadások (VII. Miniszterelnökség fejezet 30. cím és XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 18. cím);

e) az egyházak támogatása (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 6. alcím);

f) az elkülönített állami pénzalapoknak — kivéve a Szolidaritási Alapot (XVI. Munkaügyi Minisztérium fejezet 14. cím 2. alcím) — nyújtott támogatás az e törvény 1. számú mellékletében megállapított mértékben.

(2)37 Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az agrárgazdasági támogatások (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet, 18. cím, 1. alcím, 2. kiemelt előirányzat, valamint 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzat) előirányzatai együttes összegének 7%-át meghaladó túllépési lehetősége tekintetében.

(3) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot a következő normatívák, illetve adó- és más bevételek megosztási arányainak megváltoztatására:

a) az állami felsőoktatási intézmények magyar állampolgárságú nappali tagozatos hallgatói pénzbeli juttatásának, valamint az egyetemi doktori képzésben nappali tagozaton résztvevők normatívája [17. § (1) és (2) bekezdés];

b) a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának jogcímei és összegei (3. számú melléklet);

c) a humánszolgáltatást ellátó intézmények normatív állami hozzájárulásainak jogcímei és összegei (8. számú melléklet);

d) a személyi jövedelemadó és más adók, bevételek megosztásának e törvény 22—26. §-aiban meghatározott arányai;

(4)38 Nem szükséges az Országgyűlés jóváhagyását kérni az előirányzat rendeltetését nem módosító fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításhoz, ha az

a) a központi költségvetési szervek átszervezésével, felügyeletének megváltoztatásával, költségvetési feladatok, kötelezettségek — fejezetek közötti megállapodáson alapuló — átadásával-átvételével függ össze;

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok más fejezetnél vagy az államháztartás más alrendszereiben (helyi önkormányzatoknál, társadalombiztosítási alapoknál) történő felhasználását jelenti.

(5) A (4) bekezdés b) pontjában foglalt — fejezetek között átcsoportosítható — előirányzatok a következők:

a) XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 2—3. alcím;

b) XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 2. és 4. alcím;

c) XX. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fejezet 8. cím 2. alcím;

d) XXI. Magyar Tudományos Akadémia fejezet 1. cím 3. alcím, valamint 10. cím 2. alcím.

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei

41. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül

a) a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásánál (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 1. alcíme);

b) a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül

ba) a lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatásnál (5. számú melléklet 1. pontja);

bb) a körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támogatásánál (5. számú melléklet 6. pontja);

bc) a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatásánál (5. számú melléklet 7. pontja);

bd) a hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatásánál (5. számú melléklet 8. pontja);

be) a gyermeknevelési támogatásnál (5. számú melléklet 14. pontja);

bf) a közalkalmazotti törvény végrehajtásával összefüggő kamattámogatásnál (5. számú melléklet 18. pontja);

bg) a köztiszviselői illetményalap bevezetéséhez támogatásnál (5. számú melléklet 19. pontja);

bh) a kényszer-lakásbérletek felszámolásának támogatásánál (5. számú melléklet 20. pontja);

bi) a munkanélküliek jövedelempótló támogatásánál (5. számú melléklet 23. pontja),

amennyiben a Kormány a 42. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőséget már kimerítette;

c) a humánszolgáltatások normatív állami támogatásainál, valamint a hitoktatók díjazásának előirányzatánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 8. alcím és XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím, 3. alcím 2. és 3. előirányzat-csoport);

d) a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásánál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím 7. alcím);

e) a társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátásoknál (XI. Népjóléti Minisztérium fejezet 11. cím 1. alcím);

f) a polgári szolgálatnál (XVI. fejezet Munkaügyi Minisztérium 13. cím 3. alcím 4. kiemelt előirányzat);

g) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 5. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál maximum 10%-kal és annak társadalombiztosítási járulékával, valamint a Vám-és Pénzügyőrség (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 6. cím) személyi juttatás kiemelt előirányzatnál maximum 15%-kal és annak társadalombiztosítási járulékával — a teljesítmények figyelembevételével, a pénzügyminiszter által meghatározott feltételek szerint —;

h) a vállalkozások folyó támogatásai közül a normatív támogatásoknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 18. cím, 1. alcím);

i) a fogyasztói árkiegészítésnél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím);

j) a magánerős lakásépítés támogatásánál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 21. cím);

k) a felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásainál (XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezet 15. cím 3. alcím 1. előirányzat-csoport);

l) a nemzetközi elszámolásoknál (XXX. fejezet);

m) a belföldi államadósságnál (XXXI. fejezet 2—5. címe);

n) a központi költségvetés és a helyi önkormányzatok intézményei közalkalmazottainak, valamint a 33. § (5) bekezdésében megjelölt nem állami intézmények munkavállalóinak központi bérpolitikai kereténél (VII. Miniszterelnökség 27. cím 1. alcím);

o)39 a központi költségvetési szerveknél a gazdasági stabilizációs intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére jóváhagyott céltartalék-előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím, 3. alcím)

a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.

(2) A 3. § (2) bekezdésben jóváhagyott bevételek közül

a) a vállalkozások költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 25. cím);

b) a fogyasztáshoz kapcsolt adóknál (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 26. cím);

c) a lakosság költségvetési befizetéseinél (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 27. cím);

d) a központi költségvetési szervektől származó befizetéseknél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 1. alcím);

e) a helyi önkormányzatok 1994. évi normatív állami hozzájárulása elszámolásának a központi költségvetésbe történő befizetése egyenlegénél, figyelembe véve a központi költségvetés visszatérítési kötelezettségét is (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 30. cím 2. alcím)

a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezetért felelős szervek vezetőinek különleges jogosítványai

42. § (1) A Kormány a 8. § (1) bekezdés a)—d) pontjaiban megjelölt költségvetési előirányzatok közül a kormányzati rendkívüli kiadásokat az ágazati irányítás szempontjából teljesítő fejezet költségvetésébe csoportosíthatja át.

(2) A Kormány a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 4. alcím) jogcímei között, a működésképtelenné vált helyi önkormányzatok (VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcím) jogcímei között, továbbá a 4. és 5. alcím között — a felhasználás iránti igény figyelembevételével — átcsoportosításokat hajthat végre. A VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím 5. alcím előirányzatának felhasználásáról a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel együttesen dönt.

(3) A VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 31. előirányzat-csoport Kisebbségi Kompenzációs keret felhasználásáról — az illetékes bizottság javaslatára — a Kormány dönt.

(4) A VII. Miniszterelnökség fejezet 25. cím 2. alcím 1. előirányzat-csoport Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa előirányzatából 70 millió forintot a Kormány átcsoportosíthat a VIII. Belügyminisztérium fejezet 25. cím, 4. alcím 22. kiemelt előirányzat Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatra.

(5) Az 5. Fejezeti kezelésű speciális támogatások előirányzat-csoporton jóváhagyott előirányzatok tekintetében a címen belüli előirányzat-módosítási hatáskört — a kiemelt előirányzatokra is kiterjedően — a fejezetért felelős szerv gyakorolja.

43. §40 A fejezet 15. § (2) bekezdésében meghatározott bevételeinek összesített előirányzatát év közben kizárólag a pénzügyminiszter csökkentheti.

44. § (1)41 A VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárának, a VIII. Belügyminisztérium fejezet esetében pedig a belügyminiszternek — mint a fejezetért felelős szerv vezetőjének — tervezési, előirányzat-módosítási, pénzellátási és -felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettsége és joga nem terjed ki a 11. Biztonsági Szolgálatok cím; a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda cím; valamint a központi költségvetés kormányzati végrehajtásával összefüggő, központilag kezelt és tartalék-előirányzatokra (27—30. cím); illetve a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal cím költségvetési előirányzataira.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a VII. Miniszterelnökség fejezeten belül a 11. Biztonsági Szolgálatok cím felett a felügyeletet ellátó tárca nélküli miniszter, a 14. Kormányzati Ellenőrzési Iroda és a VIII. Belügyminisztérium fejezeten belül a 24. Országos Testnevelési és Sporthivatal esetében a szervezetek elnökei látják el.

(3) A XVII. Pénzügyminisztérium fejezeten belül a pénzügyminiszternek a fejezeten belüli átcsoportosítási joga az

b) a 18. cím 1. alcím 2. kiemelt előirányzatára és a 2. alcím 2., 3., 5. kiemelt előirányzatára

terjed ki.

(4) A XVIII. Művelődési és Közoktatási Minisztérium fejezeten belül a művelődési és közoktatási miniszter a 15. cím 1. alcím 6. előirányzat-csoportról az 2—5. címekre történő átcsoportosításra kap jogot.

HETEDIK Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

45. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a központi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére.

46. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1996. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez — az állami forgóalap átmeneti megterhelésével — a helyi önkormányzatok számára az általuk az 1996. évi költségvetési törvényjavaslathoz megadott mutatószámok alapján számított normatív állami hozzájárulások egyhavi összegének megfelelő előleget utaljon ki. Az előleg legkorábban 1995. december 27-én folyósítható, s azt az 1996. évi központi költségvetés terhére kell kiadásként elszámolni.

47. § Az Országgyűlés a központi költségvetés mérlegét a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

48. §42 (1) Az állami forgóalap egyenlegének kiszámításánál a finanszírozás szempontjából be kell számítani — a számlatulajdonosok rendelkezési jogának korlátozása nélkül — a Magyar Nemzeti Banknál vezetett következő számlákat: költségvetési fejezetek, központi költségvetési szervek, lekötött betétek, egyéb nemzetgazdasági elszámolások, ÁPV Rt., elkülönített állami pénzalapok. A számlatulajdonosok rendelkezési jogára tekintettel a beszámítás mindenkori mértékét Pénzügyminisztérium—Magyar Nemzeti Bank megállapodás rögzítse.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok pénzforgalmi számláikat és lekötött betéteiket csak a Magyar Nemzeti Banknál vezethetik, illetőleg helyezhetik el.

49. § Az Országgyűlés hozzájárul

(1) a MÁV Rt. működőképességének megőrzése érdekében

a) az állammal szemben fennálló 16,2 milliárd forint összegű tartozás elengedéséhez,

b) a MÁV Rt. részére az 1989—1990. években adott állami alapjuttatás — járadékokkal együtt — 3293 millió forint összegéből még fennálló 2738 millió forint járadékfizetési kötelezettség, valamint az elengedés időpontjáig felszámított kamat megfizetésének kötelezettsége alóli mentesítéshez;

(2) a Szolnok Papír Rt. újraindítása érdekében a Papíripari Vállalat 1981—1984. években végrehajtott állami nagyberuházáshoz adott 5,2 milliárd forint állami kölcsön még fennálló 1,9 milliárd forintos tőketartozásból mintegy 480 millió forint a Szolnok Papír Rt.-ben tulajdonná konvertálásához, valamint az 1000 millió forintos kamattartozás elengedéséhez.

50. § A Kisvállalkozói Garancia Alap 500 millió forintot kitevő költségvetési támogatását (XVII. Pénzügyminisztérium fejezet 22. cím 2. alcím) a hitelgarancia-rendszer céljára kell fordítani.

51. § (1) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 39. §-ában foglalt rendelkezés alapján az 1993—94. években kibocsátott 6 milliárd forint értékű kötvény visszafizetésével kapcsolatos, a törvény 39. § b) pontja szerinti rendelkezést 1995-ben is alkalmazni kell.

(2) A Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXX. törvény 40. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 64—68. §-ainak hatálya alá tartozó lakáshitelek futamidejének teljes időtartama alatt alkalmazni kell.

52. § A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt, a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap az 1995. évben 18 000 forint.

53. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés az ,,A'' fizetési osztály első fizetési fokozatának megfelelő illetmény összegét 1995. január 1-jétől 8500 Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

54. § A Rehabilitációs Alapról szóló 1993. évi XVIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján 1995-ben a hozzájárulás kiszámításának alapjául szolgáló összeg 6000 forint.

55. § A Világkiállítási Alap esetleges megszüntetése után az Alapnál maradó összeget a Pénzügyminisztérium központi letéti számláján kell elkülöníteni. A lemondással összefüggő, költségvetést terhelő kötelezettségeket részben a központi letéti számláról kell finanszírozni.

56. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az orosz adósságállomány haditechnikai eszközökkel, alkatrészekkel történő törlesztési része forintellenértékével, valamint azok vám- és általános forgalmiadó-vonzataival — a központi költségvetés egyenlegét nem érintő módon — a törvényben rögzített, s e szállításokkal érintett előirányzatokat módosítsa.

57. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztításához nyújtandó támogatást, valamint az agrárgazdasági támogatások egyes 1995. évi szabályait külön rendeletben állapítsa meg.43

58. §44

59. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az energiaár-emelés részleges kompenzációjának részletes feltételeit külön rendeletben határozza meg.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK MEGALAPOZÁSÁT SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK ÉS TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

Az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény módosítása

60. §45

61. §46

A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásánál az életjáradék összege

62. § (1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (1) bekezdése alapján az életjáradék összege 1995. március 1-jétől az 1994. évben megvalósult átlagos nyugdíjemelkedés százalékos mértékével arányosan emelkedik.

(2) Az Étv. alapján 1995. március 1-je után megállapított életjáradék mértékét az Étv. mellékletében megjelölt, de az (1) bekezdés szerinti mértékben növelt összegben kell meghatározni.

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

63. § (1)47

(2) A Btv. 50. § (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján a bányajáradék mértéke 1995-ben 28,8%.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 1993. évi VI. törvény módosítása

64. § (1)48

(2) Az Apt. 10. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

,,c) garantált áron történő felvásárláshoz — állami kezességvállalás mellett — a felvásárló szervezet, szervezetek, vállalkozók által felvett hitel.''

A társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény módosítása

65. §49

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosítása

66. §50

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosítása

67. §51

68. §52

69. § (1)53

(2)54

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

70. §55

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása

71. §56

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény módosítása

72. §57

73. §58

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

74. §59

75. §60

76. §61

77. §62

78. §63

79. §64

80. §65

81. § Az Áht. a következő 108/A. §-sal egészül ki:

,,108/A. § (1) A központi költségvetés külföldi követeléseivel (a továbbiakban e § alkalmazásában: külföldi követelés) való gazdálkodásért a költségvetési törvény keretein belül a Kormány felelős.
(2) A külföldi követelésekkel való gazdálkodás feladatát a pénzügyminiszter látja el.
(3) Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter a 100 millió USA dollárnál kisebb összegű külföldi követelések értékesítésére, átütemezésére. A hosszú távú költségvetési szempontok figyelembevételével a külföldi követelésekből engedményt adhat, ha azok lejártak vagy bármilyen okból kétessé váltak.
(4) 100 millió USA dollárnál nagyobb összegű külföldi követelések értékesítéséhez, átütemezéséhez a Kormány adhat felhatalmazást.
(5) A külföldi követelésekkel való gazdálkodásból eredő esetleges veszteségek közvetlenül az állami vagyont terhelik.
(6) A külföldi követelésekkel való gazdálkodásról az Országgyűlést a zárszámadás keretében évente kell tájékoztatni. Ennek során be kell mutatni a külföldi követelések alakulását országonként, követeléstípusonként, lejárat szerint, ezeken belül külön a lejárt és a kétessé vált állományt.
(7) A Magyar Nemzeti Bank — hazai és nemzetközi információi alapján — közreműködik a pénzügyminiszter külföldi követelések kezelésével, értékesítésével kapcsolatos munkájában. A külföldi követelések dokumentációjával, a számlavezetéssel, a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a Magyar Nemzeti Bank végzi. A külföldi követelések alakulásáról a (6) bekezdésben meghatározott részletezettségben szükség szerint, de legalább negyedévente a Magyar Nemzeti Bank részletes kimutatást készít.
(8) A pénzügyminiszter meghatározott értékhatár alatt más kormányzati és pénzügyi szervezeteket is megbízhat a külföldi követelések behajtásával kapcsolatos feladatokkal.''

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

82. §66

83. § Az Flt. 40. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,40. § (1) A munkaadó a munkavállaló részére adott munkaviszonyból származó bruttó kereset 4,2%-át köteles munkaadói járulékként fizetni.''

A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény módosítása

84. § A Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló, az 1994. évi LXV. törvénnyel módosított 1993. évi CXI. törvény 40. §-ának (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok közül]

,,n) a központi költségvetési szerveknél a takarékossági intézkedésekkel összefüggő létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére az e törvényben jóváhagyott céltartalék előirányzatnál (VII. Miniszterelnökség fejezet 27. cím 7. alcím),''

[a teljesülés az előirányzatoktól azok módosítása nélkül is eltérhet.]

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosítása

85. §67

Az Országos Játék Alapról szóló
1993. évi XXVIII. törvény módosítása

86. §68

Az Útalapról szóló 1992. évi XXX. törvény módosítása

87. §69

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

88. § (1) Ez a törvény 1995. január 1-jén lép hatályba a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A törvény 84. §-ának rendelkezéseit 1994. december 12. napjától kell alkalmazni.

89. § A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

(1) az üzemanyagok környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1992. évi XVIII. törvény 6. és 8. §-a, valamint 9. §-ának (2) bekezdése;

(2) a Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1993. évi XCVIII. törvény 14. §-a;

(3) az egyes környezetkímélő technológiák alkalmazása esetén igénybe vehető adókedvezményekről szóló 17/1992. (VI. 17.) FM rendelet.70

90. §71

91. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásának szabályait tekintse át, és a támogatási összeg racionális felhasználása érdekében módosításukra tegyen javaslatot.

92. § Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tekintse át az állami kezességvállalások helyzetét, és szükség esetén — a kezességérvényesítés eljárásrendjét is beleértve — tegyen javaslatot a szabályozásuk módosítására.

93. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága — a pénzügyminiszter előzetes hozzájárulásával — 1995. június 30-ig a bankkonszolidációban részt vevő pénzintézetnél a pénzintézetekről szóló 1991. évi LXIX. törvény 28. §-ában meghatározott, minősített hitellel rendelkező adós kérelmére, az 1993. december 31-ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj és kamattartozása — a helyi adó tartozás kivételével — fejében tulajdonrészt (üzletrész, részvény) fogadhat el, amely tekintetében a tulajdonosi jogokat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.72 gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyezség feltétele, hogy az adós reorganizációs tervét a hitelezők képviselői elfogadják.

(3) Ha az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal vagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága az (1) bekezdés szerint tulajdonrészt (üzletrész, részvény) nem fogad el, az adós kérelmére az 1993. december 31-ig keletkezett adó-, vám-, vámkezelési díj és kamattartozásról, a helyi adó tartozás kivételével, a pénzügyminiszter hozzájárulásával megállapodásban lemondhat.

(4) A Központi Műszaki Fejlesztési Alapot megillető visszatérítési kötelezettséggel adott kölcsöntartozás tekintetében az (1)—(3) bekezdésben foglalt jogokat az ott meghatározott feltételek mellett az Alap felett rendelkezni jogosult gyakorolja azzal az eltéréssel, hogy megállapodásához a pénzügyminiszter hozzájárulása nem szükséges.

94. § Az egyes elkülönített állami pénzalapokról szóló 1992. évi LXXXIII. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény hatálybalépéséig e törvény 7. számú mellékletében a Mezőgazdasági és Erdészeti Alap címen előirányzott költségvetési támogatás időarányos része a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapot és az Országos Erdészeti Alapot, a Gazdaságfejlesztési Alap címen előirányzott költségvetési támogatás időarányos része pedig a Befektetésösztönzési Alapot, a Kereskedelemfejlesztési Alapot és a Központi Műszaki Fejlesztési Alapot illeti meg.

95. § A földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény és az azt módosító 1993. évi XXXIII. törvény rendelkezései — a 7. § kivételével — 1995. január 1-jével hatályukat vesztik, ezzel egyidejűleg a 7. § helyére a következő rendelkezés lép:

,,7. § (1) Elemi csapás esetét a földhasználó kérelmére a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal (a továbbiakban: hivatal) igazolja.
(2) Elemi csapások:
a) a jégeső, az árvíz, a belvíz és a tűz: a szántó, a kert, a szőlő, a gyümölcsös, a gyep és a nádas művelési ágban;
b) a fagy: a szántó, a kert, a szőlő és a gyümölcsös művelési ágban;
c) a homokverés: a szántó, a kert, a szőlő és a gyümölcsös művelési ágban;
d) az aszály: valamennyi művelési ágban.
(3) Elemi csapás okozta kár: ha elemi csapás miatt a károsodott földterület termése (hozamértéke) 25%-nál nagyobb mértékben csökkent, illetve, ha a földhasználó által használt szántó, kert, szőlő, gyümölcsös, gyep, nádas (összes földterület) terméséhez képest a kár mértéke a 15%-ot meghaladja.
(4) A kárt szenvedett terület termés- és hozamérték-csökkenését általános szabályként úgy kell megállapítani, hogy a kárt szenvedett növény tárgyévi 1 ha-ra jutó hozamértékét az adott növény előző három évi átlagos 1 ha-ra jutó hozamértékéhez kell viszonyítani. Ha a megelőző három év valamelyikében szintén volt aszálykár, akkor az(ok) az év(ek) nem számít(anak) viszonyítási alapként. Ez esetben az előző három évet megelőző egy, illetőleg két év hozamértéke a viszonyítási alap.
(5) Amennyiben a kárt szenvedett növényből nem számítható előző hároméves átlag, akkor az előző három évből két év, illetve egy év átlagához viszonyítva kell a hozamérték-kiesést meghatározni.
(6) Abban az esetben, ha a kárt szenvedett növényből az előző három év egyikében sem volt a gazdálkodónál termelés, úgy a hozamérték-kiesését a hivatal kijelölt kárbecslő bizottsága állapítja meg.
(7) A hozamértéket összehasonlító áron kell számítani, amely
a) a tárgyévi tényleges értékesítési átlagár, ennek hiányában
b) a tárgyévi szerződéses felvásárlási ár,
c) ezek hiányában az összehasonlító árat a gazdálkodó a megyei földművelésügyi hivataltól kérheti meg.''

A helyi önkormányzatok költségvetésére vonatkozó egyes határidők módosítása

96. § (1) Az 1995. évre vonatkozó, a jegyző által elkészített helyi önkormányzati költségvetési rendelettervezetet — az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával — a költségvetési törvény kihirdetését követő 60 napon belül a polgármester benyújtja a képviselő-testületnek.

(2) A helyi önkormányzat — az Áht. 72. §-ában foglalt rendelkezés egyszeri jellegű feloldásával — az elfogadott költségvetésről, a költségvetési törvény kihirdetését követő 3 hónapon belül, az államháztartási mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

1. számú melléklet az 1994. évi CIV. törvényhez73

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban

Cím-
szám

Alcím-
szám

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

Cím-
név

Alcím
név

Elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

KIADÁSOK

1995. évi
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Köztársasági Elnöki Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

48,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

20,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

16,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

55,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,5

 

 

2

 

 

 

Köztársasági Elnök Katonai Irodája

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

0,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,3

 

2

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

2

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Állami kitüntetések

62,0

 

 

 

 

 

 

 

 

I. fejezet kiadásai összesen:

210,1

II. ORSZÁGGYŰLÉS

 

1

 

 

 

Országgyűlés

 

 

1

 

 

 

Képviselő-testület

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

978,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

321,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

205,8

 

 

2

 

 

 

Országgyűlés hivatali szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

421,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

168,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

619,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

105,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

90,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

NATO közgyűlés

50,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése

10,0

 

3

 

 

 

Országgyűlési Könyvtár

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

47,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

19,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

28,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

0,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1—3. cím összesen:

3 076,2

 

5

 

 

 

Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek működésének támogatása

320,0

 

6

 

 

 

Pártok támogatása

 

 

1

 

 

 

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Fiatal Demokraták Szövetsége

97,8

 

 

 

2

 

 

 

Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt

112,0

 

 

 

3

 

 

 

Kereszténydemokrata Néppárt

97,9

 

 

 

4

 

 

 

Magyar Demokrata Fórum

135,0

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Szocialista Párt

302,7

 

 

 

6

 

 

 

Szabad Demokraták Szövetsége

198,1

 

 

2

 

 

 

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

 

 

 

2

 

 

 

Munkáspárt

25,2

 

 

 

5

 

 

 

Köztársaság Párt

20,0

 

 

 

6

 

 

 

Magyar Igazság és Élet Pártja

12,5

 

 

 

7

 

 

 

Agrárszövetség

16,6

 

8

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása

400,0

 

 

 

3

 

 

 

Magyar Vöröskereszt támogatása

300,0

 

 

 

4

 

 

 

Értelmi fogyatékosokat segítő érdekvédelmi szervezetek együttesen

34,0

 

 

 

5

 

 

 

Hallássérültek Országos Szövetsége

68,0

 

 

 

6

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

60,0

 

 

 

7

 

 

 

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

82,0

 

 

 

9

 

 

 

Magyarok Világszövetségének támogatása

180,0

 

 

 

10

 

 

 

Magyar—Máltai Szeretetszolgálat

120,0

 

 

 

11

 

 

 

MTESZ támogatása

62,0

 

 

 

12

 

 

 

TIT intézmények támogatása

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

II. fejezet kiadásai összesen:

5 780,0

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

 

1

 

 

 

Alkotmánybíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

120,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

47,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

85,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

11,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

III. fejezet kiadásai összesen:

280,0

IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

 

1

 

 

 

Legfelsőbb Bíróság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

365,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

155,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

95,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

30,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. fejezet kiadásai összesen:

656,8

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

 

1

 

 

 

Legfőbb Ügyészség

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

390,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

164,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

124,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

5,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

45,0

 

2

 

 

 

Területi ügyészségek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 324,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

994,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

313,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

25,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,0

 

3

 

 

 

Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

35,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

15,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

V. fejezet kiadásai összesen:

4 455,8

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVÔSZÉK


M53226M_6

 

1

 

 

 

Állami Számvevőszék

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

440,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

186,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

144,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

24,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

42,0

 

2

 

 

 

Továbbképzési Intézet és Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

13,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. fejezet kiadásai összesen:

871,1

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal

 

 

1

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

271,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

113,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

83,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

64,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

6,3

 

 

2

 

 

 

Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

155,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

62,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

448,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

60,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

2,8

 

2

 

 

 

Magyar Közigazgatási Intézet

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

45,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

14,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

14,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,9

 

3

 

 

 

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

35,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

14,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

41,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,8

 

9

 

 

 

Üdülők

 

 

1

 

 

 

Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

48,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

19,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

75,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

40,0

 

 

2

 

 

 

MEH Hivatali Üdülő

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

8,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

3,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

18,1

 

11

 

 

 

Biztonsági Szolgálatok

 

 

1

 

 

 

Nemzetbiztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 034,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

826,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 054,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

60,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

208,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

300,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

82,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

50,0

 

 

2

 

 

 

Információs Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

594,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

238,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

871,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

6,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

30,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

125,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

15,0

 

13

 

 

 

Határon Túli Magyarok Hivatala

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

63,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

23,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

76,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

11,7

 

14

 

 

 

Kormányzati Ellenőrző Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

70,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

31,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

37,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,1

 

25

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

70,0

 

 

 

6

 

 

 

Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

 

 

 

 

1

 

 

 

Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése

400,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Kormányzati távközlési célprogram

180,0

 

 

2

 

 

 

Célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa

470,0

 

 

 

2

 

 

 

Kisebbségi koordinációs keret

43,7

 

 

 

3

 

 

 

Kézfogás Alapítvány

200,0

 

 

 

7

 

 

 

lllyés Alapítvány

300,0

 

 

 

8

 

 

 

Teleki László Alapítvány

66,8

 

 

 

15

 

 

 

Kisebbségi intervenciós keret

20,0

 

 

 

31

 

 

 

Kisebbségi kompenzációs keret

500,0

 

 

 

33

 

 

 

Házat Hazát Alapítvány

41,0

 

 

 

44

 

 

 

1956. Tudományos Alapítvány támogatása

10,0

 

27

 

 

 

Céltartalékok

 

 

1

 

 

 

A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete

16 400,0

 

 

2

 

 

 

Energiaár-emelés részleges kompenzációja

9 000,0

 

 

3

 

 

 

Központi költségvetési szerveknél végrehajtanó létszámleépítés többletki-

 

 

3

 

 

 

adásai

 

 

3 325,8

 

29

 

 

 

Költségvetés általános tartaléka

19 350,0

 

30

 

 

 

Kormányzati rendkívüli kiadások

 

 

2

 

 

 

Pénzbeli kárpótlás

2 500,0

 

 

5

 

 

 

Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

100,0

 

 

10

 

 

 

Eximbank és az Exporthitel-biztosító Rt. alaptőke-juttatás

4 000,0

 

 

11

 

 

 

,,NATO Békepartnerségi program'' kiadásai

493,0

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. fejezet kiadásai összesen:

65 935,9

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Belügyminisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

616,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

227,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

307,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

75,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

51,7

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Polgármesterek képzése

20,0

 

2

 

 

 

Fővárosi és Megyei Közigazgatási Hivatalok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

716,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

280,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

249,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

16,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

4,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

6,3

 

3

 

 

 

Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 793,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

720,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

675,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

17,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

124,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

13,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Vagyonkataszteri felmérés

10,0

 

5

 

 

 

Rendőrség

 

 

1

 

 

 

Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 352,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

964,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 882,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

25,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

276,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 471,3

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

300,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gazdasági rendőrség

250,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki hitel áfa

150,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Rendőrség titkos információgyűjtő tevékenységének felté-

 

 

 

 

 

 

 

 

telei megteremtése

150,0

 

 

2

 

 

 

Budapesti Rendőr-főkapitányság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

5 558,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 252,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 289,2

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

10,0

 

 

3

 

 

 

Megyei Rendőr-főkapitányságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

13 267,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5 376,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 717,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

280,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

11,5

 

 

4

 

 

 

Rendőri Ezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 559,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

647,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

463,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45,0

 

 

5

 

 

 

Köztársasági Őrezred

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

740,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

300,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

140,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

9,9

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Védett vezetők utóbiztosítása

15,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Országház védelmi rendszer megerősítése

100,0

 

 

6

 

 

 

Híradástechnikai Szolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

193,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

78,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

804,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,6

 

6

 

 

 

Határőrség

 

 

1

 

 

 

Határőrség Országos Parancsnokság és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

869,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

347,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

918,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

461,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

418,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

224,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

106,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

40,0

 

 

2

 

 

 

Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

344,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

96,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

308,4

 

 

3

 

 

 

Határőr-igazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 579,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 726,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 798,1

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Határvadász századok

220,0

 

7

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelem

 

 

1

 

 

 

Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

434,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

160,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

580,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

69,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

115,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

20,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

50,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

8,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Állami tűzoltóság tűzoltófecskendő

400,0

 

 

2

 

 

 

Tűzoltó-parancsnokságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 901,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 121,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

496,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,0

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

65,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

46,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

150,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

81,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

29,0

 

 

3

 

 

 

Polgári Védelmi Parancsnokságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

498,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

203,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

36,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,3

 

9

 

 

 

Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

189,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

76,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

298,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

2,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

2,6

 

10

 

 

 

BM Művelődési Központ

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

95,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

38,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

64,3

 

11

 

 

 

Országos Személyiadat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

131,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

55,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

56,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

3,0

 

13

 

 

 

Főiskolák

 

 

2

 

 

 

Rendőrtiszti Főiskola

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

444,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

175,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

175,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

8,6

 

15

 

 

 

BM Központi Kórház és intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

654,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

258,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

610,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

45,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

40,1

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Kórházépület helyreállítása

50,0

 

17

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és háttérintézményei

 

 

1

 

 

 

Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

613,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

233,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

569,4

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

120,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

32,3

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

50,0

 

 

3

 

 

 

Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

175,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

70,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

180,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

6,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,8

 

 

7

 

 

 

Üdülők

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

176,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

69,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

284,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

24,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

8,7

 

 

8

 

 

 

Központi Beszerző Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

85,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

33,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

48,2

 

 

9

 

 

 

BM Kiadó és szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

21,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

8,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

12,9

 

 

10

 

 

 

Választás, népszavazás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

7,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

3,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

34,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

34,0

 

18

 

 

 

Adatfeldolgozó Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

387,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

170,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

667,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

0,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

70,0

 

22

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

80,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

6,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

118,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

107,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

45,1

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézmény beruházások

546,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

196,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

10,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés

7,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gépjármű-korszerűsítési program

500,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Állami ünnepek előkészítése

45,0

 

 

2

 

 

 

UTE támogatása

119,0

 

 

3

 

 

 

Rendőr és Határőr SE támogatása

7,8

 

 

4

 

 

 

Szakszervezetek támogatása

4,3

 

 

5

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Nemzeti Panteon Alapítvány

39,0

 

 

 

2

 

 

 

Közösségszolgálat Alapítvány

0,4

 

 

 

3

 

 

 

Alapítvány a választásokért

1,2

 

 

 

4

 

 

 

Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért

1,2

 

 

 

5

 

 

 

Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány

0,6

 

23

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

1

 

 

 

Menekülteket Támogató Alap

1 000,0

 

24

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal

 

 

1

 

 

 

Országos Testnevelési és Sporthivatal igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

252,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

98,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

123,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

4,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,8

 

 

3

 

 

 

Központi sportintézmények és sportlétesítmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

508,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

210,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

947,3

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

68,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4,9

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Ingyenes igénybevétel miatti részleges konpenzáció

48,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása

9,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Működési tartalék

10,0

 

 

5

 

 

 

OTSH kezelésű előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

2,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

397,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

61,0

 

 

 

5

 

 

 

OTSH kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Verseny- és élsport

595,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Utánpótlás-nevelés, diáksport

109,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Szabadidősport

20,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Sporttudomány

8,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Magyar Olimpiai Bizottság

148,8

 

 

 

 

6

 

 

 

Nemzetközi kongresszusok, konferenciák

54,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Egyéb ágazati szakmai célfeladatok

88,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1—24. cím összesen:

86 892,6

 

25

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

 

 

1

 

 

 

Normatív hozzájárulások

 

 

 

 

1

 

 

 

Községek általános támogatása

5 862,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Településüzemeltetéshez

40 151,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települé-

 

 

 

 

 

 

 

 

sek kiegészítő támogatása

1 675,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Lakásgazdálkodási tevékenységhez

9 255,8

 

 

 

 

5

 

 

 

Üdülőhelyi feladatokhoz

1 381,6

 

 

 

 

6

 

 

 

Szociálpolitikai feladatokhoz

25 185,2

 

 

 

 

7

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz

5 617,9

 

 

 

 

8

 

 

 

Ápoló-, gondozóotthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz

6 590,4

 

 

 

 

9

 

 

 

Nappali szociális intézményi ellátáshoz

1 256,2

 

 

 

 

10

 

 

 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz

265,4

 

 

 

 

11

 

 

 

Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz

251,2

 

 

 

 

12

 

 

 

Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógy-

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagógiai intézeti ellátásához

2 901,0

 

 

 

 

13

 

 

 

Felnőttkorú fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni ellátásához

1 722,9

 

 

 

 

14

 

 

 

Óvodai ellátáshoz

10 497,6

 

 

 

 

15

 

 

 

Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai

 

 

 

 

 

 

 

 

óvodai ellátáshoz

194,1

 

 

 

 

16

 

 

 

Általános iskolai oktatáshoz

39 011,6

 

 

 

 

17

 

 

 

Alapfokú művészet oktatásához

2 607,4

 

 

 

 

18

 

 

 

Fogyatékos gyermekek oktatásához

3 016,8

 

 

 

 

19

 

 

 

Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz

9 803,4

 

 

 

 

20

 

 

 

Szakközépiskolai oktatáshoz

13 510,9

 

 

 

 

21

 

 

 

Szakmunkásképzés elméleti oktatásához

6 769,2

 

 

 

 

22

 

 

 

Szakmunkásképző iskolai tanműhelyi oktatásához

2 248,8

 

 

 

 

23

 

 

 

Kiegészítő állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai

 

 

 

 

 

 

 

 

vagy kéttannyelvű oktatáshoz

1 719,3

 

 

 

 

24

 

 

 

Kollégiumi ellátáshoz

5 021,9

 

 

 

 

25

 

 

 

Sportfeladatokhoz

525,5

 

 

 

 

26

 

 

 

Helyi közművelődési feladatokhoz

2 627,7

 

 

 

 

27

 

 

 

Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közműve-

 

 

 

 

 

 

 

 

lődési feladataihoz

5 150,4

 

 

 

 

28

 

 

 

Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi előirányzata

28 058,4

 

 

2

 

 

 

Helyi önkormányzatok színházi támogatása

2 574,5

 

 

3

 

 

 

Címzett és céltámogatások

33 600,0

 

 

4

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

1

 

 

 

Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás

4 000,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyila-

 

 

 

 

 

 

 

 

dék tisztításának támogatása

150,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Szociális követelményeknek meg nem felelő telepek felszá-

 

 

 

 

 

 

 

 

molásának támogatása

20,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Vállalati szakmunkásképző tanműhelyek átvételéhez egy-

 

 

 

 

 

 

 

 

szeri támogatás

200,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Színházi tevékenység támogatása

240,0

 

 

 

 

6

 

 

 

Körjegyzők bérének és társadalombiztosítási járulékának támo-

 

 

 

 

 

 

 

 

gatása

210,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása

200,0

 

 

 

 

8

 

 

 

Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása

160,0

 

 

 

 

9

 

 

 

Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása

500,0

 

 

 

 

10

 

 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása

2 000,0

 

 

 

 

11

 

 

 

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

100,0

 

 

 

 

12

 

 

 

Fővárosi tömegközlekedés támogatása

2 300,0

 

 

 

 

13

 

 

 

Nevelési segély kiegészítés

1 850,0

 

 

 

 

14

 

 

 

Gyermeknevelési támogatás

2 575,0

 

 

 

 

15

 

 

 

Egyes közoktatási feladatok támogatása

1 200,0

 

 

 

 

16

 

 

 

Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

150,0

 

 

 

 

18

 

 

 

A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos ka-

 

 

 

 

 

 

 

 

mattámogatás

100,0

 

 

 

 

19

 

 

 

A köztisztviselői illetményalap bevezetéséhez támogatás

1 500,0

 

 

 

 

20

 

 

 

Kényszerlakás-bérletek felszámolásának támogatása

100,0

 

 

 

 

21

 

 

 

Területi honvédelmi igazgatás támogatása

5,0

 

 

 

 

22

 

 

 

Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános

 

 

 

 

 

 

 

 

támogatása

80,0

 

 

 

 

23

 

 

 

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása

9 500,0

 

 

 

 

24

 

 

 

Gyermek- és ifjúsági feladatok

75,0

 

 

 

 

25

 

 

 

Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szo-

 

 

 

 

 

 

 

 

ciális célú hozzájárulás

5 000,0

 

 

 

 

26

 

 

 

Hozzájárulás a települési, a megyei és a fővárosi önkor-

 

 

 

 

 

 

 

 

mányzati közművelődési intézményeknél, valamint a szín-

 

 

 

 

 

 

 

 

házaknál a honoráriumok és a tiszteletdíjak után fizetendő

 

 

 

 

 

 

 

 

társadalombiztosítási járulék többlet kiadásaihoz

360,0

 

 

5

 

 

 

Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

 

 

 

 

1

 

 

 

Vis maior esetében támogatás

500,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiá-

 

 

 

 

 

 

 

 

nyos) helyi önkormányzatok támogatása

4 920,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került

 

 

 

 

 

 

 

 

helyi önkormányzatok támogatása

750,0

 

 

6

 

 

 

Helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatása

2 560,9

 

 

 

 

 

 

 

 

25. cím összesen:

310 610,9

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. fejezet kiadásai összesen:

397 253,5

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium

 

 

1

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

331,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

136,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

192,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

4,5

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

10,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

20,0

 

 

2

 

 

 

Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

371,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

120,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

133,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

90,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

5,3

 

2

 

 

 

Magyar Honvédség

 

 

1

 

 

 

Magyar Honvédség igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

866,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

373,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

154,8

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

18,0

 

 

2

 

 

 

Magyar Honvédség katonai közigazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 365,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

441,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

756,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9,5

 

 

3

 

 

 

Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

7 808,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 933,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5 381,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

55,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

2,9

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

37,7

 

 

4

 

 

 

Budapesti Katonai Kerületparancsnokság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 024,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

403,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

687,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,6

 

 

5

 

 

 

Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 374,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 718,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 750,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

28,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,9

 

 

6

 

 

 

Katonai Felderítő Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 174,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

489,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

724,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

3,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

78,0

 

 

7

 

 

 

Katonai Biztonsági Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

297,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

126,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

48,1

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

8

 

 

 

Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

5 383,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 200,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

12 678,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

252,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1 651,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

278,9

 

3

 

 

 

Békefenntartó Erők Kiképző Központja

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

151,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

63,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

21,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,5

 

4

 

 

 

MH Katonai Ügyészségek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

151,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

56,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

16,4

 

5

 

 

 

MH Katonai Tanintézetek

 

 

1

 

 

 

MH Felsőfokú Tanintézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 029,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

762,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

984,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,7

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

200,0

 

 

2

 

 

 

MH Középfokú Tanintézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

356,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

137,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

310,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

4,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,4

 

6

 

 

 

MH kiemelt sportlétesítmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

29,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

12,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

70,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,3

 

7

 

 

 

MH kiemelt kulturális intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

244,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

96,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

204,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

3,5

 

8

 

 

 

MH Üdülők és Gyermekintézmények Főigazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

320,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

137,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

387,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,2

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,5

 

9

 

 

 

MH Egészségügyi intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 632,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

692,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 386,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

9,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

27,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

80,0

 

10

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

82,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

300,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakásépítés

750,0

 

 

 

7

 

 

 

Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Magyar Honvédség Központi Honvédkórház

350,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Kecskeméti Katonai Repülőtér

620,0

 

 

3

 

 

 

Fejezeti tartalék

866,9

 

 

6

 

 

 

Társadalmi szervek támogatása

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

2

 

 

 

Honvéd Sportegyesületek támogatása

130,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása

4,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Honvéd Művelődési Egyesületek támogatása

5,4

 

 

 

 

6

 

 

 

Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása

20,0

 

 

7

 

 

 

Alapítványok támogatása

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Hadirokkantak Közalapítványa

3 500,0

 

11

 

 

 

Frekvenciagazdálkodási Hivatal

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

46,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

19,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

30,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. fejezet kiadásai összesen:

75 346,1

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Népjóléti Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

365,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

132,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

281,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

27,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

25,0

 

2

 

 

 

Állami Népegészségügyi Szolgálat intézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 470,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 838,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 444,7

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

1,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

59,6

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

10,0

 

3

 

 

 

Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

291,4

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

113,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

221,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

127,9

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

1,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

4,1

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

815,0

 

4

 

 

 

Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4 699,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 009,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5 973,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2,6

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

7,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

102,8

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

200,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

300,0

 

5

 

 

 

Állami szociális intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

204,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

89,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

109,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0,4

 

6

 

 

 

Országos Mentőszolgálat

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 694,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 108,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 295,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

28,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

271,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Mentőgépkocsik cseréje

424,0

 

7

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

413,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

180,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

229,9

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6,4

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

0,7

 

9

 

 

 

Népjóléti Minisztérium üdülője

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1,7

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

7,1

 

10

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

960,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézményi beruházások

2 897,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

40,0

 

 

2

 

 

 

Ágazati szakmai célkeretek előirányzatai

 

 

 

5

 

 

 

Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

150,0

 

 

 

11

 

 

 

Családvédelmi hálózat kialakításának indítása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

20,0

 

 

 

15

 

 

 

Társadalmi szervezetek támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

40,0

 

 

 

22

 

 

 

Ifjúsági és szabadidő sport

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

30,0

 

 

 

24

 

 

 

Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,0

 

 

 

26

 

 

 

Háziorvosképzés

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

60,0

 

 

 

28

 

 

 

Ápolásfejlesztési programok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

150,0

 

 

 

29

 

 

 

Egészségfejlesztési célok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

895,1

 

 

 

30

 

 

 

Hajléktalanok ellátása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

120,0

 

 

 

33

 

 

 

Szociális képzés, kutatás

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,0

 

 

 

34

 

 

 

Térségi válságkezelő programok

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

328,0

 

 

 

37

 

 

 

Jóléti Szolgálat Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

45,0

 

 

 

38

 

 

 

Gyorssegély Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

45,0

 

 

 

39

 

 

 

Hajléktalanokért Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

10,0

 

 

 

40

 

 

 

Mocsáry Lajos Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,0

 

 

 

41

 

 

 

ADDETUR Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

15,0

 

 

 

42

 

 

 

Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

110,0

 

 

 

43

 

 

 

Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

800,0

 

 

 

47

 

 

 

Szociális szakellátás fejlesztése

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

450,0

 

 

 

48

 

 

 

Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése

295,0

 

 

 

50

 

 

 

Magyar PET Alapítvány támogatása

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

8,0

 

 

 

51

 

 

 

ALTERNATAL Alapítvány

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

5,0

 

 

 

52

 

 

 

Peter Cherny Alapítvány támogatása

20,0

 

 

 

64

 

 

 

Diagnosztikai-műszer programok

180,0

 

 

 

65

 

 

 

Koraszülött ellátás feltételeinek javítása

30,0

 

 

 

66

 

 

 

Therápiás-műszer programok

40,0

 

 

 

67

 

 

 

Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása

50,0

 

 

 

68

 

 

 

Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása

49,0

 

 

 

69

 

 

 

Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása

350,0

 

 

 

72

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi programok

60,0

 

 

 

73

 

 

 

Szociális oktatási programok

25,0

 

 

 

74

 

 

 

PHARE programmal kapcsolatos hozzájárulás

30,0

 

 

 

75

 

 

 

Ágazati informatikai programok

20,0

 

 

 

76

 

 

 

Oltóanyag beszerzés

300,0

 

 

 

80

 

 

 

Egészségügyi tartalékolási feladatok

150,0

 

 

3

 

 

 

Nemzetközi megállapodások végrehajtása

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség

570,0

 

 

 

5

 

 

 

Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)

79,0

 

 

7

 

 

 

Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása

3 980,0

 

 

8

 

 

 

Humán szolgáltatások normatív állami támogatása

 

 

 

1

 

 

 

Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás

800,0

 

 

 

2

 

 

 

Nappali szociális intézményi ellátás

33,0

 

 

 

3

 

 

 

Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozóotthoni és gyógy-

 

 

 

 

 

 

 

pedagógiai intézményi ellátása

249,0

 

 

 

4

 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása

47,0

 

 

 

5

 

 

 

35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás intézeti ellátás

66,0

 

 

 

6

 

 

 

Hajléktalanok átmeneti szállásai

160,0

 

 

 

7

 

 

 

Felnőtt korú fogyatékosok, ápoló-, gondozóotthoni ellátása

5,0

 

 

 

9

 

 

 

Humánszolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995.

 

 

 

 

 

 

 

évi szintrehozása

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

161,8

 

 

9

 

 

 

Nem normatív humán szolgáltatás

 

 

 

1

 

 

 

Nem normatív humán szolgáltatás

40,0

 

11

 

 

 

A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés

 

 

1

 

 

 

A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

 

 

 

1

 

 

 

Családi pótlék és várandóssági pótlék

 

 

 

 

1

 

 

 

Családi pótlék

98 000,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Várandóssági pótlék

1 500,0

 

 

 

3

 

 

 

A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés

1 350,0

 

 

 

5

 

 

 

A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások

24 550,0

 

 

 

6

 

 

 

Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések

6 230,0

 

 

 

7

 

 

 

Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése

2 600,0

 

 

 

8

 

 

 

A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt ellátások

 

 

 

 

1

 

 

 

Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék

5 700,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek átmeneti járadéka,

 

 

 

 

 

 

 

 

rendszeres szociális járadéka és egyéb szociális járadéka

20 100,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Cukorbetegek támogatása

100,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Gyermekgondozási díj

17 900,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Mezőgazdasági járulék

5 400,0

 

 

2

 

 

 

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz

 

 

 

1

 

 

 

Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz

10 000,0

 

 

 

2

 

 

 

Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához

400,0

 

12

 

 

 

Alapok támogatása

 

 

1

 

 

 

Rehabilitációs Alap

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. fejezet kiadásai összesen:

239 565,8

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Igazságügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

290,6

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

114,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

131,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

24,5

 

2

 

 

 

Bíróságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

6 367,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2 553,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 070,7

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

9,6

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése

140,0

 

3

 

 

 

Szakértői Intézetek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

142,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

57,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

66,3

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,5

 

4

 

 

 

IM Büntetés-végrehajtás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 501,5

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 314,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 153,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

436,5

 

 

 

 

5

 

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

180,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

517,2

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Nevesített intézmény beruházások

170,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

130,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások, lakástámogatás

80,0

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

54,3

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

202,8

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

13,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

255,0

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. fejezet kiadásai összesen:

20 979,8

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

332,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

126,3

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

110,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,4

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

15,0

 

2

 

 

 

Közlekedési Felügyeletek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 800,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

728,5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 377,6

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

394,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

59,9

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

262,0

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

44,0

 

3

 

 

 

Hírközlési Intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

611,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

251,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

621,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3,1

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

50,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

435,2

 

4

 

 

 

Közúti és Autópálya Igazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 254,3

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 250,9

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

12 162,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

7 300,0

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

9 500,0

 

5

 

 

 

Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 593,9

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 023,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 937,4

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

14,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

430,6

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1 600,0

 

7

 

 

 

Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

2 823,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1 154,6

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

2 045,9

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

54,6

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

49,1

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

28,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

126,0

 

9

 

 

 

MÁV egészségügyi szolgáltatás

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

63,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

27,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

44,5

 

10

 

 

 

MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

1 558,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

662,2

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

1 160,2

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

0,7

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

11,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

23,0

 

11

 

 

 

Közlekedési Múzeum

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

63,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

26,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

25,3

 

 

 

3

 

 

 

Felhalmozási kiadások

1,1

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

25,0

 

12

 

 

 

Magyar Űrkutatási Iroda

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

4,8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

2,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

8,5

 

 

 

 

4

 

 

 

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

60,0

 

13

 

 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

29,8

 

 

2

 

 

 

Ágazati célelőirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok

350,0

 

 

 

5

 

 

 

Kormányzati beruházások, célprogramok

 

 

 

 

1

 

 

 

Postai épületrekonstrukció

575,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Kiemelt városok szennyvízkezelése

1 000,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Vízkárelhárítás

1 440,0

 

 

 

 

4

 

 

 

Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

1 175,0

 

 

 

 

5

 

 

 

Vízminőség-védelem

1 200,0

 

 

 

 

6

 

 

 

Légi közlekedés

350,0

 

 

 

 

7

 

 

 

Kombinált fuvarozás

500,0

 

 

 

 

8

 

 

 

Vasúthálózat fejlesztése

6 763,0

 

 

 

 

10

 

 

 

VOLÁN autóbusz-rekonstrukció

1 000,0

 

 

 

 

11

 

 

 

Nagymaros—visegrádi térség komplex tájrehabilitációja

2 000,0

 

 

 

 

19

 

 

 

Vasútegészségügy

300,0

 

 

 

7

 

 

 

Kiemelt jelentőségű kormányzati beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Budapest—Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése

87,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója

20,0

 

 

 

8

 

 

 

Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások

289,0

 

 

 

9

 

 

 

Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek átalakítása

34,8

 

 

 

11

 

 

 

Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás

600,0

 

 

 

12

 

 

 

Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek

10,0

 

 

 

13

 

 

 

Polgári védelmi és információs feladatok

40,0

 

 

 

14

 

 

 

Nemzetközi szervezeti tagdíjak

58,2

 

 

3

 

 

 

Fejezeti tartalék

287,9

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. fejezet kiadásai összesen:

77 449,1

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

1

 

 

 

Külügyminisztérium igazgatása

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

429,0

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

183,1

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

143,8

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

4,5

 

 

 

4

 

 

 

Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

 

 

 

 

2

 

 

 

Egyéb intézményi beruházás

380,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Állami Protokoll kiadásai

98,0

 

2

 

 

 

Külképviseletek

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

3 464,7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

314,8

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

3 896,5

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

120,0

 

 

 

5

 

 

 

Fejezeti kezelésű speciális támogatások

 

 

 

 

1

 

 

 

Turistakölcsönök

6,1

 

 

 

 

2

 

 

 

Nemzetközi tagdíjak

747,0

 

 

 

 

3

 

 

 

Külföldi tájékoztatás

52,8

 

 

 

 

7

 

 

 

Hálózat-felülvizsgálat

125,0

 

 

 

 

8

 

 

 

Ingatlan adás-vétel kiadása

400,0

 

 

 

 

9

 

 

 

Bős—Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás

100,0

 

 

 

 

10

 

 

 

Európai Biztosítási és Együttműködési Értekezlet magyar

 

 

 

 

 

 

 

 

elnökségi év

34,0

 

4

 

 

 

KüM Jóléti Intézményei

 

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

1

 

 

 

Személyi juttatások

12,2

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5,4

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. fejezet kiadásai összesen:

10 528,8

XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1

A törvényt az Országgyűlés az 1994. december 27-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1994. december 30.

2

Az 1. § az 1995: LXXII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § b) pontja az 1995: LXXII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1995: LXXII. törvény 26. §-a (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

7

A 6. § (5) bekezdését az 1995: LXXII. törvény 4. §-a iktatta a szövegbe.

8

A 9. § (2) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 12. § (8) bekezdését az 1995: XL. törvény 98. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 13. § (1) bekezdésének új d) pontját az 1995: LXXII. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe, s egyidejűleg az eredeti d)–e) pont jelölését e)–f) pontra változtatta.

11

A 13. § (3) bekezdését az 1995: XL. törvény 98. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 13. § (4) bekezdését az 1995: XL. törvény 98. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 15. § (1) bekezdésének a) pontja az 1995: LXXII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 15. § (4) és (5) bekezdését az 1995: LXXII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

15

A 16. § (2) bekezdésének a) és b) pontja az 1995: LXXII. törvény 8. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. § (4) bekezdését az 1995: LXXII. törvény 8. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

17

A 16. § (5) bekezdését az 1995: LXXII. törvény 8. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

18

Végrehajtására lásd az 1/1995. (I. 18.) PM–BM együttes rendeletet.

19

Utóbb az 1973: 13. törvényerejű rendeletet az 1996: XXXI. törvény 48. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

21

Végrehajtására lásd az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendeletet.

22

Utóbb az 1971: 10. törvényerejű rendeletet az 1996: XLIII. törvény 332. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 19. § (7) bekezdését az 1995: XL. törvény 98. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 19. § (8) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

26

A 28. § előtti cím az 1995: LXXII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

27

A 28/A. §-t az 1995: LXXII. törvény 10. §-a iktatta a szövegbe.

28

A 29. § (1) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 11. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 29. § (2) bekezdését az 1995: LXXII. törvény 26. §-a (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Az 1992: X. törvényt az 1999: LXVI. törvény 1. §-a utóbb hatályon kívül helyezte .

31

A 29. § (4) bekezdését az 1995: LXXII. törvény 11. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

32

Végrehajtására lásd a 8/1995. (II. 22.) OGY, a 43/1995. ( IV. 13.) OGY, az 50/1995. (V. 10.) OGY, az 52/1995. (V. 17.)OGY, a 76/1995. (VI. 29.)OGY és a 77/1995. (VI. 29.) OGY határozatokat.

33

Végrehajtására lásd a 75/1994. (XII. 30.) OGY határozatot.

34

A 36. § (2) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 36. § (3) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 12. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 37. § (2) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

37

A 40. § (2) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg. Lásd a 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatot.

39

A 41. § (1) bekezdésének o) pontját az 1995: LXXII. törvény 15. §-a iktatta a szövegbe.

40

A 43. § korábbi első mondatát az 1995: LXXII. törvény 26. §-a (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 44. § (1) bekezdése az 1995: LXXII. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

42

A 48. § az 1995: LXXII. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

43

Végrehajtására lásd az 54/1995. (V. 10.) Korm. rendeletet.

44

Az 58. §-t az 1995: LXXII. törvény 26. §-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

45

A 60. §-t az 1995: LVI. törvény 24. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

46

A 61. §-t az 1995: LVI. törvény 24. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

47

A 63. § (1) bekezdése az 1997: XII. törvény 11. §-a folytán túlhaladottá vált.

48

A 64. § (1) bekezdése az 1999: LXXXII. törvény 1. §-a folytán túlhaladottá vált.

49

A 65. §-t az 1996: LXXXI. törvény 30. §-a (4) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

50

Az 1991: XC. törvényt az 1995: CXVII. törvény hatályon kívül helyezte, így a 66. § rendelkezése meghaladottá vált.

53

A 69. § (1) bekezdését a 2005: CXXXIX. törvény 151. § (3) bekezdése b) pontjának ba) alpontja hatályon kívül helyezte.

54

A 69. § (2) bekezdését az 1995: LXXII. törvény 26. §-ának (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

55

A 70. § az 1996: LXII. törvény 94. §-a folytán meghaladottá vált.

56

A 71. §-t a 2/1998. ( II. 4.) AB határozat hatálybalépésének időpontjára visszamenőlegesen hatályon kívül helyezte.

57

A 72.§-t a 2000: LXXXIII. törvény 25.§-a (2) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 73.§-t a 2000: LXXXIII. törvény 25.§-a (2) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezte.

59

A 74. § rendelkezése az 1995: CV. törvény 26. §-a folytán meghaladottá vált.

60

A 74. § rendelkezése az 1998: XC. törvény 128. §-a folytán meghaladottá vált.

61

A 75. § rendelkezése az 1995: CV. törvény 41. §-a folytán meghaladottá vált.

62

A 77. § rendelkezése az 1995: CV. törvény 62. §-a folytán meghaladottá vált.

63

A 78. § rendelkezése az 1997: CXLVI. törvény 76. §-ának (32) bekezdése folytán meghaladottá vált.

64

A 79. § rendelkezése az 1998: XC. törvény 80. §-ának (26) bekezdése folytán meghaladottá vált.

65

A 80. § rendelkezése az 1997: CXLVI. törvény 76. §-ának (36) bekezdése folytán meghaladottá vált.

66

A 82. § rendelkezése az 1995: CXIV. törvény 8.§-a folytán meghaladottá vált.

67

A 85. §-t a 2005: CXIV. törvény 72. § (5) bekezdésének h) pontja hatályon kívül helyezte.

68

A 86. § hatályon kívül helyezett törvényt módosít.

69

A 87. §-t az 1995: XXI. törvény 44. §-a (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

71

A 90. §-t az 1995: CXXI. törvény 109. §-ának (1) bekezdésének 1. pontja hatályon kívül helyezte.

72

Az 1995: XXXIX. törvény 70. §-ának (1) bekezdése értelmében ahol jogszabály Állami Vagyonügynökséget, vagy Állami Vagyonkezelő Rt.-t említ, ez alatt Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-t kell érteni.

73

Az 1. számú melléklet az 1995: LXXII. törvény 1. számú mellékletével megállapított, és az 1995: CIX. törvény 1. §-a szerint módosított szöveg. A XII. fejezettel kapcsolatban lásd a 28/1995. (V. 19.) AB határozatot.

74

A 2. számú melléklet az 1995: LXXII. törvény 2. számú mellékletével megállapított szöveg.

75

A 3. számú melléklet 15. pontja az 1995: LXXII. törvény 24. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

76

A 3. számú melléklet 23. pontja az 1995: LXXII. törvény 24. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

77

Az 5. számú melléklet 14. pontja az 1995: LXXII. törvény 24. §-ának (5) bekezdéséve, illetve 3. számú mellékletével megállapított szöveg.

78

Az 5. számú melléklet 23. pontja az 1995: LXXII. törvény 24.§-ának (5) bekezdésével és 3. számú mellékletével megállapított szöveg.

79

Az 5. számú melléklet 25. és 26. pontja az 1995: LXXII. törvény 24. §-ának (5) bekezdésével, illetve 3. számú mellékletével megállapított szöveg.

80

Végrehajtására lásd a 41/1995. (XI. 9.) NM rendelettel módosított 31/1995. (IX. 9.) Korm. rendeletet.

81

A 6. számú melléklet 2. pontja h) alpontjának első mondata az 1995: XXXIV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

82

A 7. számú melléklet az 1995: LXXII. törvény 24. §-ának (6) bekezdése és 4. számú melléklete szerint módosított szöveg.

83

Ebből 31 000 Ft/fő összeget az illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi intézetet fenntartó önkormányzat részére a gyámi feladatokra kell átadni.

84

A felsőoktatási nappali hallgatók oktatásánál a mutatószámok meghatározása a II. 15-i és X. 15-i állapotnak megfelelő hallgatói létszám alapján számított éves átlaglétszám alapulvételével történik. Amennyiben az intézmény ezen időpontokat követően kezdi meg működését, az átlaglétszám számításánál a belépés tényleges időpontját kell figyelembe venni. A normatíva nem tartalmazza ezen intézményekben tanulókkal kapcsolatos hallgatói előirányzatot (juttatások normatív összegét).

85

A 9. számú melléklet az 1995: LXXII. törvény 24. §-ának (7) bekezdésével és 5. számú mellékletével megállapított szöveg.

86

A 10. számú melléklet az 1995: LXXII. törvény 24. §-ának (8) bekezdésével és 6. számú mellékletével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére