• Tartalom

13/1994. (IX. 8.) IM rendelet

13/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról

2015.04.15.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 307. §-ának h) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

I. Fejezet

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÁSI JUTALOM

Általános rendelkezés

1. §1


A törvényszéki végrehajtót (a továbbiakban: végrehajtó) a feladatainak eredményes ellátásáért — az adós, illetőleg a kötelezett (a továbbiakban: adós) teljesítése esetén — végrehajtási jutalom (a továbbiakban: jutalom) illeti meg

a) a pénzkövetelés behajtása esetén és a vagyonelkobzás végrehajtása során behajtott összeg után,

b) a vagyonelkobzás folytán értékesítési eljárás nélkül az állam tulajdonába került ingatlannal kapcsolatos feladatok teljesítéséért,

c) a meghatározott cselekmény végrehajtásáért,

d) a biztosítási intézkedés (pénzkövetelés biztosítása, zárlat, bűnügyi zárlat) végrehajtásának foganatosításáért.

A végrehajtási jutalom összege

2. §

(1) Az 1. § a) pontjában említett esetben a jutalom összege a behajtott összeg 3%-a.

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti jutalmat akkor lehet felszámítani, ha a behajtott összeg a törvényszék számlájára — az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumot, vagy az államot megillető követelés esetén pedig az egyéb megfelelő számlára — befolyt.

(3) Az adós munkabérének és egyéb járandóságának letiltása esetén — ha a munkáltató, a járandóságot folyósító szerv a letiltást foganatosította vagy előjegyezte — a végrehajtót 200 Ft jutalom illeti meg, amelyet a letiltással behajtott összeg után az (1) bekezdés szerint felszámítható jutalom összegébe utóbb be kell számítani.

3. §

(1) Az 1. § b)d) pontjában felsorolt esetekben a jutalom összege: 1000 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jutalmat akkor lehet felszámítani, ha

a)3 az 1. § b) pontjában említett esetben a végrehajtó megkeresésére az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra az állam tulajdonjogát bejegyezte,

b) az 1. § c) és d) pontjában említett esetben az ott felsorolt végrehajtási cselekmények eredményesen befejeződtek.

4. §


Ha a végrehajtó által a tárgyhónapban eredményesen befejezett (1. §) végrehajtási ügyek száma a 25-öt elérte, a végrehajtó 1000 Ft különjutalomra jogosult.

A végrehajtási jutalomhoz kapcsolódó juttatások

5. §4


A törvényszéki végrehajtójelöltet — ha a munkateljesítménye indokolja — a törvényszék elnöke jutalompótló juttatásban részesítheti.

6. §5


A törvényszékkel munkaviszonyban álló, a végrehajtásban közreműködött gépkocsivezetőt — ha a munkateljesítménye a törvényszék elnöke szerint ezt indokolja — havi 1000 Ft közreműködési juttatás illeti meg.

Korlátozó rendelkezések

7. §


Nem illeti meg jutalom a végrehajtót, ha

a) a követelést a végrehajtható okirat kézbesítését megelőzően kielégítették,

b) a bíróság a vagyontárgyak lefoglalását megelőzően részletfizetést engedélyezett, és ezután elégítették ki a követelést,

c) a követelést bírósági letétben levő összegből elégítették ki.

8. §


Az egy ügyben — ideértve az egyesített ügyeket is — felszámítható jutalom összege nem haladhatja meg a 6000 Ft-ot.

Végrehajtási jutalom-előirányzat

9. §6


A jutalmat és a hozzá kapcsolódó juttatásokat a törvényszék költségvetésében e célra elkülönített végrehajtási jutalom-előirányzatból (a továbbiakban: előirányzat) a béralap terhére kell kifizetni.

10. §


A végrehajtási költségátalány (13. §) fejében befolyt összeget fel lehet használni az előirányzat kiegészítésére.

11. §

(1) A jutalom (juttatás) elszámolása után az előirányzatból fennmaradt összeget — az egész éves munkateljesítmény figyelembevételével — a jutalomra (juttatásra) jogosultak között évenként egy alkalommal fel kell osztani, és részükre a naptári év utolsó napjáig ki kell fizetni.

(2) Az (1) bekezdés alapján kifizetett összeg nem haladhatja meg a jutalomra (juttatásra) jogosult részére az adott évben az 1—6. § szerint járó jutalom (juttatás) 50%-át.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján történt kifizetés után az előirányzatból fennmaradt összeg a következő évi előirányzatot növeli.

Utaló rendelkezés

12. §


A jutalom (juttatás) kifizetésére megfelelően alkalmazni kell a munkabér kifizetésére vonatkozó szabályokat.

II. Fejezet

VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGÁTALÁNY

13. §


A végrehajtónak a végrehajtási eljárás helyszínén (az adós lakásán, vagyontárgyainak helyén stb.) való megjelenésével felmerülő költség és a végrehajtási eljárásnál jelen levő tanú díja fejében végrehajtási költségátalányt (a továbbiakban: költségátalányt) kell felszámítani, és azt az adóstól be kell hajtani.

14. §


Ha a helyszíni eljárást a végrehajtó székhelyén kell elvégezni, a költségátalány összege 700 Ft, egyébként 1200 Ft.

15. §


A költségátalányt minden végrehajtási ügyben és minden helyszíni eljárásnál külön kell felszámítani, és az eljárásról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

II/A. Fejezet7

A TÖRVÉNYSZÉKI VÉGREHAJTÓ ELJÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK8

15/A. §

(1)9 Közös tulajdonban lévő ingatlan törvényszéki végrehajtó általi értékesítése esetén a nem adós tulajdonostárs részére járó vételárból a nem adós tulajdonostárs tulajdoni hányadának értékesítéséért járó költségként a vételár-rész 2%-ának megfelelő összeg vonható le.

(2)10 A törvényszéki végrehajtó az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésre irányuló eljárás lefolytatásáért 6000 Ft, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért pedig 3000 Ft díjat számít fel; a nyilvántartásból történő törlés és a nyilvántartásba tévesen bejegyzett adatok módosítása pedig díjmentes.

(3)11 Az e § alapján beszedett összegek a törvényszék bevételét képezik.

III. Fejezet

HATÁLYBALÉPÉS

16. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — 1995. január 1-jén lép hatályba.

(2) A költségátalányról szóló 13—15. § a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

17. §

(1) Ezt a rendeletet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)12

(3) Ha a folyamatban levő ügyben a költségátalány előlegezése e rendelet hatálybalépése előtt megtörtént, a költségátalányt nem kell e rendelet szerinti összegre kiegészíteni. Ha ugyanabban az ügyben e rendelet hatálybalépése után újabb költségátalány előlegezése szükséges, ennek az összegét e rendelet szerint kell felszámítani.

18. §13

1

Az 1. § a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a 8/2015. (IV. 14.) IM rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 9. § a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A II/A. Fejezetet (15/A. §) a 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 4. §-a iktatta be.

8

A II/A. Fejezet címe a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 15/A. § (1) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 15/A. § (2) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § g) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 15/A. § (3) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 8. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 17. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 169. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 18. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 169. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére