• Tartalom

15/1994. (III. 10.) AB határozat

15/1994. (III. 10.) AB határozat1

1994.03.10.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
határozatot.
Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a vállalati jogtanácsos (jogi előadó) helyettesítési díjáról szóló 1/1959. (II. 3.) IM rendelet alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
A megsemmisített jogszabály a határozat közzétételének napján veszti hatályát.
Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
1. A vállalati jogtanácsos (jogi előadó) helyettesítési díjáról szóló 1/1959. (II. 3.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a helyettesítés díjazásának eseteit, a 2. § (1)—(5) bekezdése pedig a — más állami vállalatot helyettesként képviselő, állami vállalatnál működő jogtanácsost vagy jogi előadót megillető — helyettesítési díj összegére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az R. 3. §-a a helyettesítési díj felszámításáról és folyósításáról rendelkezik, a 4—5. § a rendelet alkalmazási körét határozza meg.
Az indítványozó az R. szabályait a beadvány tartalmából következtethetően azért tartja alkotmányellenesnek, mert azok az érintett körben az ügyvédekhez képest diszkriminatív módon [Alkotmány 70/A. § (1) bek.] akadályozzák a képviselt vállalat jogtanácsosa és a helyettesítő jogtanácsos közötti szabad megállapodás érvényre jutását.
2. Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.
A helyettesítési díjjal összefüggő tevékenységet a jogtanácsos helyettesítési meghatalmazás alapján látja el. A helyettesítő jogtanácsos a képviselt vállalattal szerződéses kapcsolatban áll.
Az R. szabályai korlátozzák a képviselt vállalat jogtanácsosa és a helyettesítő jogtanácsos megállapodását.
Az Alkotmány 9. § (1) bekezdése Magyarország gazdaságát piacgazdaságnak minősíti. A piacgazdaság lényegi eleme a szerződési szabadság. Az Alkotmánybíróság a szerződési szabadságot önálló alkotmányos jognak tekinti [13/1990. (VI. 18.) AB határozat, ABH 1990. 54, 55.].
A szerződési szabadság nem tartozik az alapvető jogok körébe. Jogszabály a lényeges tartalmát is korlátozhatja feltéve, hogy a korlátozásnak kellő súlyú alkotmányos indoka van.
A konkrét esetben az R. alkotmányos indok nélkül, önkényesen fosztja meg a feleket attól a joguktól, hogy a helyettesítési meghatalmazás alapján közöttük létrejött jogviszony tartalmát szabad megállapodásuk töltse ki tartalommal. Az R. rendelkezései ezért alkotmányellenesek.
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a rendelkező rész szerint határozott.
Dr. Ádám Antal s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Lábady Tamás s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,
előadó alkotmánybíró
Alkotmánybírósági ügyszám: 258/B/1992/13.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére