• Tartalom

23/1994. (X. 26.) BM rendelet

23/1994. (X. 26.) BM rendelet

az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről1

2010.03.03.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 101. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendelet szabályai szerint kell eljárni a Magyarországon eltűnt személy felkutatására, a Magyarországon bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálására, és a Magyarországon fellelt ismeretlen holttest azonosítására irányuló eljárásban.

(2) E rendelet szabályait a nemzetközi szerződés alapján kiváltságot és mentességet élvező képviseletek területén bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálása során akkor kell alkalmazni, ha ezt a képviselet kéri.

2. §

(1)2 Az eltűnt személy felkutatásáról, valamint a rendkívüli haláleset kivizsgálásáról kérelemre vagy hivatalból a rendőrség gondoskodik.

(2)3

3. §4

4. §5

(1) E rendelet alkalmazásában rendkívüli halál az a halál, amelynek természetes módon való bekövetkezését a körülmények kétségessé teszik, bekövetkezésének előzményei, körülményei ismeretlenek vagy nem állnak rendelkezésre olyan adatok, amelyekből megalapozottan következtetni lehet a halál bekövetkezésének körülményeire, így ha a halál(t):

a) közlekedési vagy foglalkozás körében bekövetkezett baleset okozta és bűncselekmény gyanúja nem merül fel,

b) egyéb baleset vagy mérgezés okozta, és a halál bekövetkezésével összefüggésben szükséges a felelősség vizsgálata,

c) öngyilkosság okozta vagy a körülmények erre utalnak,

d) az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegése merült fel,

e) a fogvatartás közben következik be.

(2) A személyazonosság megállapításáig a rendkívüli halál esetére előírt eljárást kell alkalmazni, ha az elhunyt személyazonossága ismeretlen.

Illetékesség6

5. §7

5/A. §8

6. §

Az eljárást — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik — az a rendőri szerv folytatja le, amelynek illetékességi területén

a) az eltűnt személy utolsó ismert lakóhelye vagy a szokásos tartózkodási helye található, ezek hiányában pedig az a rendőri szerv, ahol az eltűnést bejelentették, illetőleg amely hivatalból szerzett tudomást az eltűnés tényéről;

b)9 a halált előidéző esemény, cselekmény vagy körülmény bekövetkezett, ennek ismerete hiányában, ahol a halál beállt, a holttestet megtalálták, járműről leemelték.

Eljárási szabályok

7. §

(1) Külföldi állampolgár eltűnése vagy rendkívüli halála ügyében indult eljárásról haladéktalanul értesíteni kell az illetékes konzuli képviseletet.

(2)10 Az eljárás megindításáról

a) ha az áldozat diplomáciai mentességet élvező személy,

b) ha az áldozat országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,

c) ha az áldozat központi államigazgatási szerv vezetője,

d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagjának eltűnése és rendkívüli halála esetén,

e) a rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során bekövetkezett rendkívüli halála esetén, továbbá

f) ha a halál az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegése merült fel,

haladéktalanul tájékoztatni kell az eljáró hatóság illetékessége szerinti ügyészséget, és a döntést az ügyészséggel közölni kell.

(3)11 A Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagja eltűnése vagy rendkívüli halála ügyében megindult eljárásról az eljáró hatóság az illetékes katonai ügyészséget értesíti.

(4)12 Ha a Magyar Honvédség tényleges katonai állományú tagja eltűnése ügyében az illetékes katonai ügyészség büntetőeljárást is folytat, a katonai ügyészség megkeresését a rendőrkapitányság teljesíti.

8. §13

(1) A rendőrség az eltűnt személy felkutatása érdekében jogosult az eltűnt személy

a)14

b) lakókörnyezetében, munkahelyén, szolgálati helyén, egyéb szokásos vagy valószínűsíthető tartózkodási helyein adatgyűjtést folytatni;

c)–e)15

(2) A 3. § a) pontjában meghatározott eltűnt személy körözését a rendőrséghez tett bejelentést követő 24 órán belül el kell rendelni, ha tartózkodási helye ez idő alatt nem válik ismertté.

(3)16 Az ismeretlen holttest azonosítására irányuló eljárásban a rendőrség a holttest fellelésének környezetében is jogosult adatgyűjtést folytatni.

9. §

(1) Ha az eltűnt személy gyermekkorú, beteg, illetve koránál fogva vagy egyéb okból magáról gondoskodni képtelen, vagy a körülményekből az állapítható meg, hogy veszélyben van, illetve a környezetére veszélyt jelenthet, és behatárolható az a terület, ahol valószínűsíthetően tartózkodik, a rendőrség jogosult a terület átkutatására.

(2)17 A terület átkutatása érdekében az eljáró hatóság vezetője kérheti más szervezet segítségét.

10. §18

(1) Ha az eltűntként körözött személy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, a tartózkodási helyét megállapító rendőri szerv gondoskodik a körözött személy törvényes képviselőjének, ennek hiányában cselekvőképes hozzátartozójának értesítéséről, valamint az előállítás helyén a felkutatott személyt átadja az értesített személynek. Ha nincs olyan személy, akinek a körözött személy átadható lenne, biztonságba helyezéséről kell gondoskodni.

(2) A magát azonosítani, illetve lakóhelyét közölni nem képes személy azonosítását, illetőleg lakóhelyének megállapítását követően értesíteni kell törvényes képviselőjét, ennek hiányában cselekvőképes hozzátartozóját, hogy gondoskodjon elszállításáról.

(3) Kiskorú megtalálása esetén a tartózkodási helyet megállapító rendőri szerv gondoskodik:

a) a kiskorú törvényes képviselője, ennek hiányában más, cselekvőképes hozzátartozója, illetve a kiskorú nevelését, felügyeletét vagy gondozását ténylegesen ellátó személy értesítéséről,

b) a kiskorú meghallgatásáról,

c) a kiskorúnak az értesített személy részére – az előállítás helyén – történő átadásáról,

d) indokolt esetben a kiskorúnak a legközelebbi gyermekvédelmi intézménybe szállításáról,

e) a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, gyermekotthonból vagy más gondozási helyről szökött kiskorú esetén a gyermekotthon, illetve a gondozási hely képviselőjének értesítéséről és a kiskorúnak a gyermekotthon, illetve a gondozási hely részére – az előállítás helyén – történő átadásáról.

(4) A kiskorút törvényes képviselője – ennek hiányában eseti gondnoka – és lehetőleg pszichológus jelenlétében jegyzőkönyv felvétele mellett kell meghallgatni eltűnése okáról, körülményeiről és arról, hogy sérelmére követtek-e el jogellenes cselekményt.

(5) Ha a körülmények arra utalnak, hogy az eltűnés a kiskorú szülőjének, gondozójának vagy más törvényes képviselőjének jogsértő magatartásával hozható összefüggésbe, a meghallgatáson e személy nem lehet jelen.

(6) A meghallgatás során megállapítottak alapján az előállító szerv megteszi a kiskorú védelmében a szükséges intézkedéseket, illetőleg bűncselekmény, szabálysértés gyanúja esetén megteszi a feljelentést.

11. §

(1)19 A rendkívüli haláleset kivizsgálása során az eljárási cselekményeket — így különösen a szemlét és a hatósági boncolást — úgy kell végrehajtani, hogy azok adatai egy későbbi, esetleges büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználhatók legyenek.

(2)20

12. §

(1)21 A holttest vagy holttestrészlet (a továbbiakban együtt: holttest) temetéséhez, hamvasztásához (a továbbiakban együtt: temetés) az eljáró hatóság engedélye szükséges.

(2)22 Az eljáró hatóság meghatározhatja a temetés legközelebbi időpontját.

(3) A temetés elhalasztásának időtartama az ismeretlen személyazonosságú holttest esetén, annak fellelésétől számítva sem haladhatja meg a harminc napot.

(4) Külföldi állampolgár rendkívüli halála esetén a holttest Magyarországon történő eltemetéséhez — közeli hozzátartozó írásbeli hozzájárulásának hiányában — az elhunyt állampolgársága szerinti konzuli képviselet hozzájárulása szükséges.

13. §23

(1) Ha a 3. §-ban meghatározott eltűnt személy tartózkodási helyét megállapították, a felkutatott személyt tájékoztatni kell arról, hogy eltűnt személyként – bejelentés alapján, illetve hivatalból elrendelt – körözés alatt áll.

(2) Azt a felkutatott cselekvőképes személyt, akinek körözését bejelentés alapján rendelték el, nyilatkoztatni kell arról, hogy az eljárás során megállapított lakcíme, illetve tartózkodási helye (a továbbiakban együtt: tartózkodási hely) a bejelentővel közölhető-e.

(3) Ha a felkutatott személy cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve egészségi állapota, kora vagy más ok miatt magáról gondoskodni képtelen, törvényes képviselőjét, illetve gondnokát is tájékoztatni kell az (1) bekezdésben meghatározottakról, valamint – ha a bejelentést nem ő tette – nyilatkoztatni kell arról, hogy a felkutatott személy tartózkodási helye közölhető-e a bejelentővel.

(4) A tartózkodási hely közölhetőségéről tett nyilatkozatot, illetőleg a nyilatkozattétel megtagadása esetén ennek tényét írásba kell foglalni, és azt a nyilatkozatot tévő, illetve a nyilatkozattételt megtagadó személlyel alá kell íratni. A nyilatkozat, illetve a nyilatkozat megtagadásának ténye a helyszínen az igazoltató lapra is rávezethető.

(5) Ha a felkutatott személy – illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott esetben törvényes képviselője, illetve gondnoka – nem nyilatkozik, vagy nem járul hozzá a tartózkodási hely közléséhez, az nem közölhető a bejelentővel.

(6)24 Ha a felkutatott személy – illetőleg a (3) bekezdésben meghatározott esetben törvényes képviselője, illetve gondnoka – nem járult hozzá a tartózkodási hely közléséhez, vagy e kérdésben nem nyilatkozott, erre utalni kell a döntésben, és abban nem tüntethető fel a felkutatott személy tartózkodási helye.

14. §25

(1) Ha az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárásban az eltűnt személy tartózkodási helye nem vált ismertté, az eljárást lezáró határozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az eltűnt személyt továbbra is eltűntként körözi a rendőrség.

(2) Ha az eltűnt személy tartózkodási helyét megállapították vagy a holttestét megtalálták, a körözést vissza kell vonni.

15. §26

(1) Az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárást lezáró döntést közölni kell az eltűnt személy ismert hozzátartozójával, továbbá a bejelentővel, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az illetékes ügyészséggel is.

(2) Rendkívüli haláleset kivizsgálására irányuló eljárásban az eljárást lezáró döntést közölni kell:

a) az elhalttal közös háztartásban élt vagy ennek hiányában az ismert legközelebbi hozzátartozójával, illetőleg a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott temetésre kötelezettel, ha a személyük az eljárás során ismertté vált, továbbá azzal, akinek a temetésre vonatkozó hatósági engedélyt az eljáró hatóság kiadta,

b) kérelemre a haláleset bejelentésére kötelezett intézmény vezetőjével,

c) a külpolitikáért felelős miniszterrel, amennyiben az elhunyt külföldi hozzátartozója vagy külföldi lakcíme ismeretlen,

d)27 fogvatartott, kényszergyógykezelt, ideiglenesen kényszergyógykezelt halála esetén a büntetést vagy intézkedést végrehajtó büntetés-végrehajtási szervvel.

16. §28

17. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (2) bekezdését a 49/2005. (X. 31.) BM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 3. §-t a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

5

A 4. § a 49/2005. (X. 31.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. §-t megelőző alcím a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. §-t a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

8

Az 5/A. §-t a 49/2005. (X. 31.) BM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a. Ez utóbbi módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

9

A 6. § b) pontja a 49/2005. (X. 31.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

10

A 7. § (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

11

A 7. § (3) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 24. pontja, a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 7. § (4) bekezdése a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 24. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 8. § a 22/2001. (X. 11.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. A 22/2001. (X. 11.) BM rendelet 7. §-a értelmében a rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

14

A 8. § (1) bekezdésének a) pontját a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

15

A 8. § (1) bekezdésének c)–e) pontját a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

16

A 8. § (3) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

A 9. § (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 10. § a 22/2001. (X. 11.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. A 22/2001. (X. 11.) BM rendelet 7. §-a értelmében a rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

19

A 11. § eredeti szövegének jelölését a 49/2005. (X. 31.) BM rendelet 6. §-a (1) bekezdésre változtatta.

20

A 11. § (2) bekezdését a 49/2005. (X. 31.) BM rendelet 6. §-a iktatta be, egyidejűleg a 11. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A 11. § (2) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. Ez utóbbi módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

21

A 12. § (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

22

A 12. § (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

23

A 13. § a 22/2001. (X. 11.) BM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. A 22/2001. (X. 11.) BM rendelet 7. §-a értelmében a rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

24

A 13. § (6) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

25

A 14. § a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

26

A 15. § a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

27

A 15. § (2) bekezdés d) pontját a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 1. §-a iktatta be.

28

A 16. §-t a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére