• Tartalom

23/1994. (IV. 29.) AB határozat

23/1994. (IV. 29.) AB határozat1

1994.04.29.
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság alkotmányi rendelkezés felülvizsgálatát indítványozó kérelem tárgyában meghozta a következő
végzést.
Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.
Az Alkotmánybíróság ezt a végzését a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
1. Az Alkotmány 70. §-ának — az Alkotmány módosításáról szóló 1990. évi XVI. törvény 7. §-ával és ugyancsak az Alkotmány módosításáról szóló 1990. évi LXIII. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított — (1) bekezdése így rendelkezik:
,,Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy — ha állandó lakóhelye Magyarországon van — az országgyűlési és a helyi önkormányzati választásokon választható és — ha a választás napján az ország területén tartózkodik — választó legyen.''
A külföldön élő magyar állampolgár indítványozó ezt az alapvető alkotmányos jogok közé beiktatott rendelkezést ellentétesnek tartja az Alkotmánynak ugyancsak az alapvető jogok között felsorolt [58. § (1) bekezdés] szabad költözködési jogot biztosító szabályával. Választópolgári alkotmányos alapjogának sérelme miatt az egymásnak ellentmondó rendelkezések feloldását kérte az Alkotmánybíróságtól.
2. Az 1990. március hó 12. napja előtt hatályos Alkotmány 70. § (1) bekezdése aktív és passzív választójogot biztosított azoknak a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgároknak is, akik a választás napján nem tartózkodtak az ország területén. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény 2. § (4) bekezdése viszont kizárta a szavazási jog gyakorlásából azokat, akik a szavazás napján külföldön tartózkodtak. A törvénynek ezt a rendelkezését az Alkotmánybíróság — a 3/1990. (III. 9.) AB határozatával — alkotmányellenesnek minősítette, s megsemmisítette.
Ezt követően az Országgyűlés az 1990. március 12-én hatályba lépett 1990. évi XVI. törvénnyel és az 1990. augusztus 9-én hatályba lépett 1990. évi LXIII. törvénnyel az Alkotmány és a választójogi törvény megsemmisített rendelkezése közötti ellentétet akként szüntette meg, hogy az Alkotmány 70. § (1) bekezdését az 1. pontban idézett szövegnek megfelelően módosította; így — az állandó magyarországi lakóhely követelményét alkotmányos szabályként megtartotta, illetőleg a szavazás napján az ország területén tartózkodást feltételül szabva — alkotmányos normává emelte az indítványozó által kifogásolt rendelkezést.
3. Az Alkotmány 32/A. § (1)—(2) bekezdése és az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (1) bekezdés b) és c) pontja szerint az Alkotmánybíróság hatásköre a törvénybe vagy az alacsonyabb szintű jogforrásba foglalt jogszabály, valamint az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének vagy nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára terjed ki. Az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja felül és nem semmisítheti meg az Alkotmány egyetlen rendelkezését sem. Ha valamely rendelkezés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával az Alkotmány részévé vált, fogalmilag sem lehet annak alkotmányellenességét megállapítani.
4. Az idézett alkotmányi rendelkezés és a kifejtett érvek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt visszautasította.
Dr. Sólyom László s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke
Dr. Ádám Antal s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Kilényi Géza s. k.,
előadó alkotmánybíró
Dr. Lábady Tamás s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Schmidt Péter s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Szabó András s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Vörös Imre s. k.,
alkotmánybíró
Dr. Zlinszky János s. k.,
alkotmánybíró
Alkotmánybírósági ügyszám: 326/B/1994.
1

A határozat az Alaptörvény 5. pontja alapján hatályát vesztette 2013. április 1. napjával. E rendelkezés nem érinti a határozat által kifejtett joghatásokat.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére