• Tartalom

32/1994. (VI. 28.) FM rendelet

32/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről1

2017.08.18.

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtására, a Tv. 49. §-a (1) bekezdésének a)/2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §2

Az állami feladatnak minősülő teljesítményvizsgálatokat és az ellenőrző teszteket a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: tenyésztési hatóság) végzi.

2. §

(1) A teljesítményvizsgálatokat egységes módszerekkel kell végezni úgy, hogy az eredmények összehasonlíthatósága biztosítható legyen.

(2) Az egyes teljesítményvizsgálatokra vonatkozó részletes előírásokat és szabályozást — a mellékletben foglaltak szerint — a Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Kódex) kell közzétenni.

(3)3 A Kódexet az állatfajonként, fajtánként a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által összehívott és irányított bizottság dolgozza ki. A bizottság elnökét és tagjait — az érintett tenyésztő szervezetek javaslata alapján — a NÉBIH bízza meg. A bizottság ügyrendjét maga határozza meg, ügyviteli teendőit a NÉBIH látja el.

(4)4 A Kódexet a nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján kell kidolgozni, ezért, valamint annak közzétételéért a NÉBIH felelős.

(5) A Kódexet a bizottságnak szükség szerint, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni, és igény szerint módosítani kell.

3. §

(1)5 A tenyésztési hatóság a teljesítményvizsgálatokat a Kódex előírásai alapján, a saját vagy arra a célra alkalmas, az érintett teljesítményvizsgálatban nem érdekelt telepen, bérvizsgálat formájában, illetve a tenyésztő saját telepén végzi.

(2)6 A tenyésztési hatóság kérelem alapján a teljesítményvizsgálatok elvégzésével tenyésztő szervezetet megbízhat.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet teljesítményvizsgálati megbízást csak az elfogadott tenyésztési programjának megfelelő állatállományra és vizsgálatokra kérhet.

(4)7 A teljesítményvizsgálati megbízásra vonatkozó kérelmet az elismert tenyésztő szervezetnek kell a tenyésztési hatósághoz benyújtani. A kérelemnek saját hatáskörben végzett vizsgálatok esetén tartalmaznia kell

a) a kérelmező szervezet nevét (cégét), címét, székhelyét (telephelyét);

b) a tevékenységi kört és az ellátási területet;

c) a személyi és tárgyi feltételeket;

d) a Kódexben előírt feltételek megtartásának biztosítását;

e)8

(5) Ha az elismert tenyésztő szervezet a teljesítményvizsgálatot megbízás alapján kívánja elvégeztetni, a kérelemnek tartalmaznia kell

a) a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat;

b) a megbízni kívánt szervezet nevét (cégét), címét, székhelyét (telephelyét), továbbá e szervezetre vonatkozóan a (4) bekezdés c)e) pontjaiban foglaltakat és a teljesítményvizsgálatokért való felelősség szabályozásának módjára vonatkozó tájékoztatást.

4. §

(1) A teljesítményvizsgálatokra vonatkozó megbízás elismert tenyésztő szervezet kérelmében meghatározott teljesítményvizsgálatokra — központi vizsgálat esetében — meghatározott telephelyre is vonatkozik.

(2) A teljesítményvizsgálati megbízás meghatározott fajtákra, területekre vagy időszakra korlátozható, határozott időre szól, és kérelemre megújítható.

5. §

(1)9 Amennyiben a kérelmező a feltételeknek megfelel, a tenyésztési hatóság nyilvántartásba veszi és részére megbízási okiratot ad ki.

(2)10 Az engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve telepek listáját a tenyésztési hatóság a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában és a minisztérium, valamint a tenésztési hatóság honlapján évente közzéteszi.

6. §

(1)11 A megbízás alapján végzett teljesítményvizsgálatokat a tenyésztési hatóság évente felülvizsgálja.

(2)12 A felülvizsgálat során megállapított hiányosságok esetén azok megszüntetésére határidőt kell kitűzni. A határidő lejártával — amennyiben a hiányosságok továbbra is fennállnak — a megbízást meghatározott időtartamra fel kell függeszteni. Amennyiben a hiányosságokat ezen időtartam alatt sem szüntetik meg, a tenyésztési hatóság a megbízást visszavonja.

(3)13 A lóversenyek (galopp, ügető) keretében végzett teljesítményvizsgálatok folyamatos felügyeletére, a versenyek tisztaságának ellenőrzésére és a teljesítményvizsgálati szabályok (versenyszabályok) megtartásának biztosítására, döntési jogkörrel a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: LFB) jogosult. Az LFB a határozatairól, tapasztalatairól tájékoztatja a tenyésztési hatóságot.

(4)14 Mindazon lovas-, illetve lóversenyeket, valamint rendezvényeket (beleértve a díjugrató, díjlovagló, military, fogathajtó, távlovagló, lovastorna és reining versenyeket is), amelyeket a rendezőjük az (5) bekezdés szerinti versenytípusok valamelyikébe be kíván soroltatni, minden év március 31-ig a tenyésztési hatóságnak be kell jelenteni.

(5)15 Versenytípusok:

a) Magyarországon elismert lófajtának, a fajta minőségjavítása érdekében rendezett versenye,

b) a lovak szelekciója (tenyészkiválasztása) érdekében rendezett regionális verseny,

c) történelmi, illetve hagyományos lovas esemény.

(6)16 A bejelentéshez mellékelni kell az adott verseny versenykiírását, illetve részvételi feltételeit.

(7)17 A verseny minősítéséről a tenyésztési hatóság dönt. A tenyésztési hatóság a (4) bekezdés szerinti besorolásra vonatkozó döntést legkésőbb május 15-ig az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és a tenyésztési hatóság honlapján teszi közzé.

7. §

(1) A megbízás megszűnik

a) a megbízott szervezet megszűnése,

b) a megbízásnak a 6. § (2) bekezdése szerinti visszavonása,

c) a kérelem megújításának elmulasztása

esetén.

(2) A megbízás visszavonható, ha a megbízott neki felróhatóan

a) a teljesítményvizsgálatokat nem a Kódexben foglaltaknak megfelelően végzi;

b) az adatokat nem az előírásoknak megfelelően gyűjti;

c) valótlan adatokat közöl.

8. §

(1)18 A teljesítményvizsgálat végzésével megbízott szervezet az eredményről a Kódexben előírt módon köteles eredményösszesítőt készíteni, azt a tenyésztési hatósággal hitelesíttetni, valamint az adatokat a tenyésztési hatóság központi adatbankjának rendelkezésére bocsátani.

(2)19 A megbízás nélkül végzett teljesítményvizsgálatok adatait a tenyésztési hatóság nem hitelesítheti.

9. §

(1)20 A teljesítményvizsgálatokat végző szakembereknek az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt oktatási intézményeknél, a Kódex előírásainak ismeretéből vizsgát kell tenniük. A kijelölt oktatási intézmények listája a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint a tenyésztési hatóság honlapján kerül közzétételre.

(2) A kijelölt oktatási intézmény sikeres vizsga esetén a jelölteknek teljesítményvizsgálat végzésére jogosító bizonyítványt állít ki.

(3)21 Az érvényes teljesítményvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkező szakembereket a tenyésztési hatóság szakmai névjegyzékbe veszi. A névjegyzék a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint a tenyésztési hatóság honlapján kerül közzétételre.

(4) A névjegyzékbe vett szakembereknek a tenyésztési hatóság javaslatára a kijelölt oktatási intézménynél továbbképzésben kell részt venni és gyakorló teljesítményvizsgálatokat kell végezni. Amennyiben a szakember a gyakorló teljesítményvizsgálat végzésében nem vesz részt vagy nem felel meg, újabb vizsgára irányítható, vagy a névjegyzékből törölhető.

10. §

Ez a rendelet 1994. július 1. napján lép hatályba.

Melléklet a 32/1994. (VI. 28.) FM rendelethez22

A vizsgálatok elfogadott módszerei
1. Központi (állomási) vizsgálatok
1.1 Egyedi (sajátteljesítmény-) vizsgálatok
1.2 Ivadék és oldalági vizsgálatok
1.3 Szülőpár és végterméktesztek
2. Üzemi vizsgálatok
2.1 Üzemi vizsgálatok
2.1.1 Nőivarú egyedek végtermék tesztekhez kapcsolódó szaporasági vizsgálatai,
2.1.2 Teljesítményvizsgálat tenyészállatok saját, ivadékai és oldalági rokonai termelőképessége alapján,
2.1.3 Körvizsgálatok, ahol az ivadékokat az összehasonlíthatóság érdekében különböző állományokból választják ki,
2.1.4 Törzs-, szaporító- és végterméktelepek vizsgálata,
2.1.5 Tenyésztő és árutermelő telepek adatai alapján végzett vizsgálatok.
2.2 A vizsgálatok feltétele, hogy a tenyésztési hatóság ellenőrzésén alapuljanak, és megfeleljenek a vonatkozó nemzetközi előírásoknak, valamint hogy a vizsgálatok lezárása után a tenyészérték az állattenyésztés elismert szabályai szerint kiszámítható legyen.
3. Azonosított utódok vágóhídi adatai alapján végzett vizsgálatok. A vizsgálatok feltétele, hogy az egyedek megbízható megjelöléssel rendelkezzenek, és a vizsgálat alapján a tenyészérték az állattenyésztés általánosan elismert szakmai szabályai szerint kiértékelhető legyen.
4. A vizsgálatok során az elfogadott tenyésztési programmal összhangban szabályozni kell:
4.1 A vizsgálati eljárást
4.1.1 a mintavétel módját,
4.1.2 a központi vizsgálatoknál a betelepítés feltételeit,
4.1.3 a vizsgálat időtartamát (az állatok korát, súlyát, a vizsgálat kezdetén és végén),
4.1.4 a takarmányt és a takarmányozás módját,
4.1.5 a vizsgált tulajdonságokat és a mérés módját,
4.1.6 az állatok jelölésének módját.
4.2 A tenyészértékbecslési eljárást
4.2.1 a tenyészértékbecslési módszert,
4.2.2 a kiértékelések, számítások módját,
4.2.3 a tenyészérték kifejezések módját.
4.3 A vizsgálati jogosultságot
4.3.1 a vizsgálatot végző állomás vagy üzem megnevezését,
4.3.2 a vizsgálat végzésével megbízott szervezetet vagy személyt,
4.3.3 a vizsgálat ellenőrzésére vonatkozó hatósági előírást.
4.4. A közzététel módját
4.4.1 a közzétételre jogosultak megnevezését,
4.4.2 a közzétett anyag tartalmát,
4.4.3 a közzététel formáját.
1

A rendeletet a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 91. § 1. pontja hatályon kívül helyezte 2019. augusztus 1. napjával.

3

A 2. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 1. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 1. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 3. § (2) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (4) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 3. § (4) bekezdés e) pontját a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 101. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

9

Az 5. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

10

Az 5. § (2) bekezdése a 84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 1. §-ával megállapított, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 1. § e) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

12

A 6. § (2) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

13

A 6. § (3) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

14

A 6. § (4) bekezdését a 84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

15

A 6. § (5) bekezdését a 84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be.

16

A 6. § (6) bekezdését a 84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be.

17

A 6. § (7) bekezdését a 84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

18

A 8. § (1) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés a) és f) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

19

A 8. § (2) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

20

A 9. § (1) bekezdése a 19/2014. (III. 12.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 9. § (3) bekezdésének második mondata a 84/2005. (IX. 27.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. § (3) bekezdése a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a 2012. február 1-jét követően megindult eljárásokban kell alkalmazni.

22

A melléklet a 148/2011. (XII. 29.) VM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére