• Tartalom

1994. évi L. törvény

1994. évi L. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény módosításáról és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi működési költségvetéseiről1

2004.01.01.

Az Országgyűlés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi működési költségvetéseinek meghatározása céljából a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, az AT. 10. §-a (6) bekezdésének megfelelően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXV. törvény (a továbbiakban: KT.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1. § A KT. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A (6) bekezdésben meghatározott előirányzatból
a) 5430 millió forint a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg, mely tartalmazza az ezen igazgatási szerveknél ellátott, az egészségbiztosítás céljait szolgáló feladatok (korhatár alatti rokkantsági és baleseti nyugellátások megállapítása és folyósítása), valamint a közös érdekeltségű feladatok (a biztosítottak bejelentésének, a járulék bevallási, befizetési kötelezettség teljesítésének és az ezzel kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátásának szakellenőrzése) végzéséhez szükséges — arányos részében az E. Alapból biztosított — kiadásokat;
b) 2121 millió forint — a biztosítási önkormányzatok megállapodása alapján az egymás számára végzett feladatokhoz történő kölcsönös hozzájárulásokhoz igazodóan — az Egészségbiztosítási Önkormányzat igazgatási szerveinél működési célra felhasználható összeg.''

2. § A KT. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(1) Az Országgyűlés az E. Alap 1994. évi költségvetését 341.801 millió forint bevételi, 341.801 millió forint kiadási előirányzattal, 0 egyenleggel állapítja meg.''

3. § A KT. 6. §-a a következő (9)—(11) bekezdésekkel egészül ki:

,,(9) Az egészségügy területén 1994-ben végrehajtandó bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés 5.400 millió forintot biztosít.
(10) Ha az E. Alapban az 1994. évi költségvetés végrehajtásánál szufficit keletkezik, e szufficit összegét, de legfeljebb a (9) bekezdés szerinti összeget a központi költségvetésbe be kell fizetni. Az átutalás a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvény hatálybalépését követő 15. napon belül esedékes.
(11) A (9) bekezdés szerinti összeg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló — többször módosított — 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 3. §-a (3) bekezdésének alkalmazásánál az E. Alap bevételeként nem vehető figyelembe.''

4. § A KT. 7. §-a (1)—(2) bekezdéseinek a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

,,(1) A gyógyító-megelőző ellátásoknak az AT. 5. §-a (1) bekezdésében megjelölt feladataira fordítható kiadások előirányzata — felújítások, beruházások nélkül — 169.880 millió forint. Az előirányzatnak az 1993. évi előirányzatból történő levezetését a törvény 5. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat 22.400 millió forintot tartalmaz az 1993. évi bérpolitikai intézkedés, az illetményeknek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: KJT.) rendelkezései szerinti illetményszintekre történő emelése, továbbá a KJT. 75. §-a alapján megállapított illetménypótlékok fedezetére. A fedezet összegéből 17.000 millió forint az E. Alapból e célra biztosítható összeg, 5.400 millió forint a 6. § (9) bekezdésében említett, a bérintézkedés forrásainak kiegészítésére a központi költségvetés által biztosított összeg. A KJT. illetményszintekre vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtása során a következők szerint kell eljárni:
a) A KJT. végrehajtásához kapcsolódó többletkiadás az E. Alapból finanszírozott körben a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló 1993. évi CXI. törvény 72. §-ának (5) bekezdése szerinti szempontok figyelembevételével kerül megállapításra.
b) A többletkiadás elosztása a teljesítmény szerinti finanszírozásához illeszkedve, az egyes ellátási formák tekintetében elfogadott finanszírozási technikát követve, a következő módszerrel történik:
— a háziorvosi szolgálat területén a fix-összegű térítés növelésével,
— a feladatfinanszírozás körébe tartozó feladatoknál a bázis előirányzat módosításával,
— a járóbeteg-szakellátásnál a bázis előirányzat emelésével,
— a fekvőbeteg-ellátásban a saját érték korrekciójával.
A háziorvosi szolgálatnál a fix-összegű térítés növelésének mértéke átlagos értéken kerül megállapításra. A háziorvosi ellátásra elkülönített előirányzat maximum 1%-áig — a kormányrendeletben meghatározott módon — elkülönített alapot kell képezni, mely a teljesítményarányos finanszírozás miatt szélsőséges finanszírozási helyzetbe került területi ellátási kötelezettséggel rendelkező praxisok bevételének kiegészítésére szolgál.''

5. § A KT. 7. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

,,(15) Az Egészségbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél működési célra felhasználható 9138 millió forint tartalmazza az igazgatási szerveknél ellátott közös érdekeltségű feladatok (járulékelszámolási, nyilvántartási, végrehajtási-behajtási, valamint az ezekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok) végzéséhez szükséges — arányos részében a Ny. Alapból biztosított — kiadásokat, amely a (14) bekezdésben meghatározott előirányzat, valamint a 3. § (7) bekezdése szerinti kölcsönös hozzájárulásokkal összefüggésben az ott megjelölt 2121 millió forint együttes összege.''

6. § (1) A KT. 3. számú melléklete a következőkkel egészül ki a bevételek címszó alatt:

,,13. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás — — 5.400
Bevételek összesen: 235.776 274.216 341.801''

(2) A KT. 3. számú melléklete a következők szerint módosul a kiadások címszó alatt:

,,1. Természetbeni ellátások 156.203 185.371 231.180
— gyógyító-megelőző ellátások 112.123 131.971 169.880
Kiadások összesen: 257.511 305.607 341.801''

(3) A KT. 5. számú melléklete a következők szerint módosul:

,,1994. évi előirányzat: 169.880''
,,
5. Egyéb

— új beruházás, rekonstrukciós előrehozás

23

23

— rekonstrukció miatti kiesés

19

21

— E raktár

29

31

Kasszák összesen

124.922

158.080

Célelőirányzatok

4.678

6.400

— gyógyfürdő-szolgáltatás

990

— szolidaritási járulék

3.288

4.008

— prevenciós programok

400

— egészségi kockázatkezelő szolgáltatások

1.817

— ifjúsági és szabadidősport

200

A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítványnak nyújtott támogatás

 

 

— alkoholizmus primer prevenció

30

— egészségügyi intézmények egészségmegőrző mentalhigiénés programjai

200

— otthoni ápolás

145

Összesen:

129.600

169.880


''

(5) A KT. 8. számú mellékletének BEVÉTELEK címszó alatti felsorolása a következő 12. sorszámú tétellel egészül ki, egyidejűleg a Bevételek összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

,,12. Az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből biztosított forrás: — — 5.400
Bevételek összesen: 516.342 592.204 713.750''

(6) A KT. 8. számú mellékletének KIADÁSOK címszó alatti felsorolásban az 5. sorszámú, Gyógyító-megelőző ellátások megnevezésű sor, valamint a Kiadások összesen megnevezésű sor a következők szerint módosul:

,,5. Gyógyító-megelőző ellátások 112.123 131.971 169.880''
,,Kiadások összesen: 547.694 645.320 712.908''

7. § A KT. a Nyugdíjbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél, az Egészségbiztosítási Önkormányzatnál és igazgatási szerveinél felhasználható működési kiadásokat, illetve bevételeket cím, alcím, előirányzatcsoport és kiemelt előirányzatok szerint részletező 11. és 12. számú mellékletekkel egészül ki az e törvény 1. és 2. számú mellékletei szerint.

8. § Az AT. 1993. évben hatályos 3. §-a (2) bekezdésének utolsó mondatában foglalt rendelkezést 188 millió forint összegig az 1993. évi zárszámadás során nem kell alkalmazni. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság ezt az összeget 1994-ben felhasználhatja az 1993. évi működési költségvetésben egyszeri feladatokra előirányzott keret terhére.

9. § (1) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az 1994. évi egészségügyi bérintézkedésre a központi költségvetésből finanszírozott 5.400 millió forintot a Magyar Köztársaság 1994. évi költségvetéséről szóló CXI. törvény 4. § (1) bekezdésében előirányzott általános tartalék ez év második felében felhasználható kerete terhére biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés felkéri az Egészségbiztosítási Önkormányzatot, hogy — a Kormánnyal egyetértésben — a KT. 5. és 6. számú mellékletében szereplő előirányzatokat az 1994. évi bérintézkedések végrehajtásához szükséges mértékben átcsoportosítsa.''

10. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az AT. 18—20. §-a, 21. §-ának (1), (2) és (6) bekezdése, 22. §-ának (3) és (5) bekezdése, 23. §-a és 30. §-a; valamint a KT. 30. §-ának (4) bekezdéséből az ,,Az ügyeleti tevékenység'' és az ,,és a fogászati ellátás'' szövegrész, továbbá az AT. 31. §-ának (1) bekezdésében a 21—30. §-okra történő hivatkozás 21—29. §-ra változik. A KT. 30. §-a (7) bekezdésének utolsó mondata hatályát veszti, a KT. 7. §-ának (12) bekezdésében a (2)—(11) bekezdésekre történő hivatkozás (3)—(11) bekezdésekre változik.

(2) Az AT. 10. §-a (7) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 10. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

,,(7) A biztosítási önkormányzat a működési költségvetés előirányzatán belül meghatározza a működéssel összefüggő béralapot és érdekeltségi rendszert, a felújítási, beruházási és egyéb dologi pénzeszközöket.
(8) A biztosítási önkormányzat — az (1)—(7) bekezdések rendelkezéseinek keretei között — dönthet a működési költségvetés címei, alcímei, előirányzatcsoportjai és kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításról, valamint a törvényi rendelkezések értelmében működési célra felhasználható, az előirányzaton felül képződő bevételek felhasználásáról.''

(3)2

1. számú melléklet az 1994. évi L. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)

M41753_0

cím-
szám

alcím
szám

elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

címnév

alcím
név

elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiadások

1994. évi
előirányzat

kiemelt előirányzat neve

 

 

 

1

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

 

 

1

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Önkormányzat

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

7

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

11

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

53

 

 

2

 

 

 

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

133

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

59

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

332

 

2

 

 

 

Területi nyugdíjbiztosítási igazgatóságok

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

926

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

432

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

693

 

3

 

 

 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

464

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

218

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

458

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

37

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

16

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

133

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

232

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Épületvásárlások

400

 

 

 

 

2

 

 

 

Gép-, eszközbeszerzés

51

 

 

2

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási célfeladatok

 

 

 

1

 

 

 

Informatikai fejlesztések

500

 

 

 

2

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos kiadások

125

 

 

 

3

 

 

 

Épületvásárlással összefüggő működési kiadások, egyszeri ráfordítások tart.

150

 

 

3

 

 

 

Nettó hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap által végzett, Nyugdíjbiztosítási

 

 

 

 

 

 

Alap érdekeltségébe tartozó kiadásokhoz

2121

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének kiadásai összesen

7551


A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése (millió forintban)

M41753_1

cím-
szám

alcím
szám

elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

címnév

alcím
név

elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Bevételek

1994. évi
előirányzat

kiemelt előirányzat neve

 

 

1                Központosított előirányzatok    

        1                Működési bevételek    48

        2                A Nyugdíjbiztosítási Alap járulékbevételeiből működésre fordított bevétel    7433

        3                A nem nyugdíjbiztosítási ellátások megállapítási, folyósítási kiadásainak

                        megtérítése    70

A Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetésének bevételei összesen

7551

2. számú melléklet az 1994. évi L. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése


Az Egészségbiztosítási Alap működési költségvetése

M41754H_0

 

 

 

 

 

 

 

adatok millió Ft-ban

cím

alcím

elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

címnév

alcím
név

elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Kiadások

1994. évi
előirányzat

kiemelt előirányzat neve

 

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Alap Központi irányítása

1706

 

 

1

 

 

 

Egészségbiztosítási Önkormányzat

95

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

95

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

8

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

12

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

75

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

 

2

 

 

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

1611

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

1611

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

609

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

300

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

702

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

2

 

 

 

Megyei és Ágazati Egészségbiztosítási Pénztárak

4758

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

470720

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

2322

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

1187

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

119821

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

51

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

51

 

3

 

 

 

Országos Orvosszakértői Intézet

570

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

570

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

330

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

168

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

72

 

 

 

2

 

 

 

Felújítások

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

 

 

 

 

1

 

 

 

Egyéb intézményi beruházások

 

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

2104

 

 

1

 

 

 

Központosított intézményi előirányzatok

1429

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

300

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

100

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

51

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

149

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

216

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

913

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási célfeladatok

675

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai fejlesztés

550

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

48

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

32

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

16

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

502

 

 

 

 

 

 

 

Világbanki kölcsönnel kapcsolatos belföldi költségek

125

 

 

 

1

 

 

 

Működési kiadások

125

 

 

 

 

1

 

 

 

Béralap

10

 

 

 

 

2

 

 

 

Társadalombiztosítási járulék

5

 

 

 

 

3

 

 

 

Dologi kiadások

110

 

 

 

2

 

 

 

Felújítás

 

 

 

3

 

 

 

Beruházások

Egészségbiztosítási Alap működési kiadásai összesen

9138


20 A Magyar Közlöny 1994. évi 74. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

21 A Magyar Közlöny 1994. évi 74. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.M41754H_1

 

 

 

 

 

 

 

adatok millió Ft-ban

cím-
szám

alcím
szám

elő-
irány-
zat
cso-
port-
szám

ki-
emelt
elő-
irány-
zat
szám

címnév

alcím
név

elő-
irány-
zat
cso-
port-
név

Bevételek

1994. évi
előirányzat

kiemelt előirányzat neve

9

 

 

 

Központosított előirányzatok

9 138

 

 

1

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

1

 

 

 

Működési ár- és díjbevétel

82

 

 

 

2

 

 

 

Családi pótlék és más ellátások folyósítási kiadásainak megtéríté-

 

 

 

 

 

 

 

séből származó bevétel

630

 

 

2

 

 

 

Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz

6 305

 

 

3

 

 

 

Nyugdíjbiztosítási Alaptól működésre átvett pénzeszköz

2 121

Egészségbiztosítási Alap működési bevételei összesen

9 138

1

A törvényt az Országgyűlés az 1994. április 6-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1994. május 7. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

A 10. § (3) bekezdését a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére