• Tartalom

61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet

61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet

a Tábori Lelkészi Szolgálatról1

2010.01.22.

Az Alkotmány 60. §-ában, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényben, továbbá a történelmi egyházakkal és vallásfelekezetekkel kötött megállapodásban foglaltak végrehajtására a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A katonai szervezeten belüli csoportos és egyéni vallásgyakorlás, valamint lelki gondozás biztosítása érdekében minden bejegyzett vallási közösség, vallásfelekezet, egyház (a továbbiakban együtt: egyház) — a katonák igényei alapján — vallási tevékenységet folytathat.

2. §

(1)2 Az 1. §-ban foglaltak elősegítése érdekében a Magyar Honvédségnél Tábori Lelkészi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) létesül.

(2) A Szolgálat négy egyház: a katolikus, a református, az evangélikus és a zsidó lelkészeiből áll.

(3) A tábori lelkészek munkájukat ökumenikus szellemben, a felekezeti önállóság tiszteletben tartásával végzik.

3. §3

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) parancsnokai, valamint a Szolgálat tagjai kötelesek elősegíteni, hogy a 2. § (2) bekezdésében fel nem sorolt, de bejegyzett egyházak vallásgyakorlási és lelkigondozási jogosultsága a katonák igényei szerint érvényesüljön.

4. §

(1) A Szolgálat igénybevétele vagy annak mellőzése a katona kizárólagos joga.

(2) A szolgálat igénybevétele vagy az attól való tartózkodás miatt, előnyös vagy hátrányos megkülönböztetés a katonával szemben nem alkalmazható.

5. §

(1)4 A Szolgálat tagjának lelkészi tevékenysége kizárólag egyházi irányítás, felügyelet alatt áll. Az MH parancsnokai a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhatnak, a működésre vonatkozó intézkedést — a szolgálati renddel történő összhang biztosításának kivételével — nem tehetnek.

(2) A Szolgálat működése a katonai tevékenységet, a kiképzés rendjét nem zavarhatja.

A Tábori Lelkészi Szolgálat feladatai

6. §

A Szolgálat főbb feladatai:

a) a hit- és kegyességi élet, a vallásgyakorlás biztosítása, mise, istentisztelet, biblia- és imaórák tartása,

b) egyéni és közösségi lelki gondozás,

c) életismereti, erkölcsi oktatás, nevelés,

d) szociális, karitatív tevékenység végzése a katonai egészségügyi és szociális intézményekben,

e) bizalmi fórum biztosítása a katonák számára,

f) a katonák ellátása a vallásgyakorláshoz szükséges eszközökkel, tárgyakkal, irodalommal (biblia, imakönyv, énekeskönyv, vallásos irodalom),

g) a katonák részvételének biztosítása a hazai és nemzetközi zarándoklatokon,

h) a katonák és családtagjaik részére végzett egyházi szolgálat.

A Tábori Lelkészi Szolgálat szervezete

7. §

(1) A Szolgálat a Honvédelmi Minisztériumnak közvetlenül alárendelten működő egységes szervezet, amely három — a katolikus, a protestáns (református és evangélikus) és a zsidó — egymással azonos jogállású szolgálati ágra tagozódik.5

(2) A Szolgálat legfőbb szerve a katolikus egyház részéről a katonai ordináriátus (püspökség), a protestáns egyházaknál a tábori püspökség, illetve a zsidó felekezetnél a tábori rabbinátus.

(3)6 A szolgálati ágak jogi személyek, működésük során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazzák, azzal, hogy a költségvetési irányítási jogkört a honvédelmi miniszter gyakorolja. A szolgálati ágak számláját a kincstár vezeti.

(4)7 A Szolgálat állományába tartozó hivatásos lelkészek számát úgy kell megállapítani, hogy békében az MH minden ezer katonájára egy tábori lelkész jusson.

(5)8 Háborúban minden dandárhoz és minden ezredhez tisztként legalább egy lelkészt kell biztosítani.

(6)9 A szolgálati ág az adott egyházak alapszabálya vagy belső törvénye, szabálya szerint eljárni jogosult egyházi elöljáró egyetértésével, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi a tevékenységét.

A tábori lelkész

8. §

(1)10 A Szolgálat állományába tartoznak a tényleges katonai szolgálatot teljesítő tábori lelkészek.

(2) A Szolgálatnál kisegítő tábori lelkészek is működhetnek.

(3) Tábori lelkész az a lelkész lehet, aki rendelkezik egyházi (felekezeti) elöljárója ajánlásával, és — a kisegítő tábori lelkész kivételével — megfelel a katonákra vonatkozó jogszabályokban előírt életkori, egészségügyi alkalmassági, végzettségi és egyéb követelményeknek.

(4) A tábori püspökök, a vezető tábori rabbi és a tábori lelkészek kinevezése (alkalmazása) az érintett egyházakkal kötött megállapodásokban foglaltak szerint történik.

9. §

(1) A tábori lelkész köteles betartani a rendfokozatára, a beosztására, valamint a katonai szervezet működési rendjére vonatkozó szabályokat. Ezek megsértése esetén a katonákra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint felelősségre vonható.

(2) A tábori lelkész és a katonai szervezet parancsnoka a katonai szervezet és a Szolgálat feladatainak zavartalan megvalósítása érdekében együttműködik.

10. §

A tábori lelkész a háború áldozatairól szóló Genfi Egyezménynek megfelelően harcba nem vethető személy, akit minden körülmény között kíméletben és védelemben kell részesíteni.

11. §11

A Szolgálat hivatásos állományú tagja az MH rendfokozatai állományviszony-csoportjainak megfelelően az MH tisztje és tábornoka.

12. §12

13. §

A kisegítő tábori lelkész a helyi egyházközség, hitközség lelkésze, aki felkérésre a helyőrségekben állomásozó katonai szervezetek lelkipásztori feladatait látja el. Tevékenységéért díjazásban részesíthető.

A Tábori Lelkészi Szolgálat működésének költségei

14. §13

A Szolgálat felállításának és működésének költségeit a Honvédelmi Minisztérium az igénybevétel arányában viseli.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)14

1

A rendeletet a 297/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2013. augusztus 1. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdésének második mondata a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (3) bekezdése a 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. § (3) bekezdése alapján 2010. január 22-ét követően a szolgálati ágakat a kincstár nyilvántartásba veszi.

7

A 7. § (4) bekezdése a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 7. § (5) bekezdése a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. § (6) bekezdése a 2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 2. § (3) bekezdése alapján 2010. január 22-ét követően a szolgálati ágakat a kincstár nyilvántartásba veszi.

10

A 8. § (1) bekezdése a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 11. § a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 4. pontja és 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 14. § a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. § 3. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 15. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1434. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére