• Tartalom

1994. évi VII. törvény

1994. évi VII. törvény

egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról1

2012.01.01.

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, a szellemi tulajdon különböző formáira vonatkozó szabályozás korszerűsítése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:2

I. Fejezet3

1. §

2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §

8. §

9. §

10. §

11. §

12. §

II. Fejezet4

13. §

14. §

15. §

16. §

17. §

18. §

19. §

III. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Termékoltalmi igény előterjesztése folyamatban lévő szabadalmi ügyekben

20. § (1) Gyógyszer, vegyi úton előállított termék vagy emberi, illetve állati élelmezésre szolgáló termék előállítására vonatkozó, e törvény hatálybalépése előtt tett szabadalmi bejelentés alapján a bejelentő a szabadalom megadása kérdésében hozott határozat jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül — a hatálybalépést követő módosítási elsőbbséggel [Szt. 43. § (1) bek. a) pont] — a termékre is igényelhet szabadalmi oltalmat.

(2) A termékre az (1) bekezdés alapján adott szabadalmi oltalomból eredő jogok csak a módosítási elsőbbség időpontját követő hasznosításra érvényesíthetők.

(3)5

Átmeneti szabadalmi oltalom

21. § Átmeneti szabadalmi oltalomban részesül e törvény rendelkezései szerint az a gyógyszertermék — hatóanyag és készítmény —, amelyre külföldön az e törvény hatálybalépését követő egy év letelte előtt szabadalmat adtak, feltéve, hogy a külföldi szabadalom elsőbbsége

a) legalább tizenkét hónappal korábbi, mint e törvény hatálybalépésének időpontja, és

b) 1987. január 1-jénél nem korábbi.

22. § (1) Nem részesülhet átmeneti szabadalmi oltalomban az a gyógyszertermék, amelyet e törvény hatálybalépését megelőzően belföldön forgalomba hoztak.

(2) Az átmeneti szabadalmi oltalomból eredő kizárólagos jog nem érvényesíthető azzal szemben, aki e törvény hatálybalépését megelőzően a gyógyszerterméket belföldön gyártotta, feltéve, hogy a korábbi gyártás tényét a törvény hatálybalépése előtt — az illetékes hatóság által — kiállított megfelelő közokirattal igazolja.

(3) A gyógyszerterméket gyártó gazdálkodó szervezetet a (2) bekezdés alapján megillető gyártási jog a gazdálkodó szervezet megszűnése, illetve szervezeti egységének kiválása esetén a jogutódra száll át; egyébként másra nem szállhat, illetve nem ruházható át.

23. § (1) Az átmeneti szabadalmi oltalom a megadásával (27. §) keletkezik és hatálya visszahat e törvény hatálybalépésének napjára. Az oltalom az alapjául szolgáló külföldi szabadalom eredeti oltalmi idejével együtt jár le.

(2) Átmeneti szabadalmi oltalom esetén e törvény hatálybalépése napján és annak évfordulóin előre esedékesek a — külön jogszabályban meghatározott — szabadalmi fenntartási díjak.

24. § Az átmeneti szabadalmi oltalom fenntartására, terjedelmére, korlátaira és megszűnésére, valamint a vele kapcsolatos jogutódlásra, hasznosítási szerződésre és bitorlásra — ha e törvény eltérően nem rendelkezik — az Szt., valamint az Szt. végrehajtásáról és a szabadalmi ügyekben való bírósági eljárásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

25. § Átmeneti szabadalmi oltalom esetén a szabadalmat akkor kell megsemmisíteni, ha

a) nem felelt meg a 21. § rendelkezéseinek, illetve a 22. § (1) bekezdése értelmében ki volt zárva az átmeneti szabadalmi oltalomból;

b) az alapul szolgáló külföldi szabadalom elsőbbsége időpontjában nem felelt meg az Szt. 1—5. §-aiban vagy 41. §-a (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, illetve az Szt. 6. §-a (3) bekezdésének b) vagy c) pontja szerint ki volt zárva a szabadalmi oltalomból.

26. § (1)6 Az átmeneti szabadalmi oltalom megadása iránti kérelem — az alapul szolgáló külföldi szabadalom számának, valamint a bejelentő nevének és címének feltüntetésével — e törvény hatálybalépésétől számított egy éven belül nyújtható be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához. E határidő lejártát követően átmeneti szabadalmi oltalom nem igényelhető.

(2) A kérelemhez mellékelni kell az alapul szolgáló külföldi szabadalom megadását igazoló okiratot és e szabadalom leírását, valamint két példányban, kinyomtatásra alkalmas formában a szabadalmi leírás magyar nyelvű fordítását. A kérelmen — külön jogszabályban meghatározott — igazgatási szolgáltatási díjat kell leróni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott mellékleteket legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított három hónapon belül be kell nyújtani.

(4) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadása iránti kérelem, illetve e kérelem mellékleteinek benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén az igazolás ki van zárva.

27. § (1)7 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 21. és a 26. §-ban meghatározott feltételek vizsgálata alapján határoz az átmeneti szabadalmi oltalom megadásáról.

(2)8 Az átmeneti szabadalmi oltalom megadását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba, és meg kell hirdetni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának hivatalos lapjában.

(3) Az átmeneti szabadalmi oltalom megadásáról kiállított szabadalmi okirathoz hozzá kell fűzni a kinyomtatott magyar nyelvű szabadalmi leírást és rajzot; vita esetén azonban a külföldi szabadalmi leírás szövegét kell hitelesnek tekinteni, kivéve, ha a magyar nyelvű leírás szövege szerint az oltalom terjedelme szűkebb.

28. § Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az átmeneti szabadalmi oltalom megadására irányuló bejelentési eljárásban és a megadott oltalommal kapcsolatos eljárásokban — ideértve a bírósági eljárásokat is — az Szt., valamint az Szt. végrehajtásáról és a szabadalmi ügyekben való bírósági eljárásról szóló jogszabályok előírásait kell megfelelően alkalmazni.

29. §9

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

30. § Ez a törvény 1994. július 1-jén lép hatályba.

31. §10

1

A törvényt az Országgyűlés az 1994. február 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1994. február 23.

2

A preambulum a 2011: CCI. törvény 83. §-a szerint módosított szöveg.

3

Az I. fejeztet (1–12. §) a 2007: LXXXIII. törvény 2. § 153. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A II. fejeztet (13–19. §) a 2007: LXXXIII. törvény 2. § 153. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 20. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 153. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 55. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 27. § (1) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 55. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 27. § (2) bekezdése a 2010: CXLVIII. törvény 55. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

9

A 29. §-t az 1999: LXXVI. törvény 110. §-ának a) pontja hatályon kívül helyezte. A 29. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 153. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 31. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 153. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére